Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
04/06/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за маслодайната роза, № 902-01-20, внесен от Министерския съвет на 16 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 април 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за маслодайната роза


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
  1. регистрацията на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
  2. създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията от маслодайна роза;
  3. изкупуването и преработката на цвят от маслодайна роза;
  4. производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
  5. контрола върху дейността на розопроизводителите и розопреработвателите.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 1 се изменя така:
  „Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и търговията на цвят на маслодайна роза, производството и търговията на продукти от него, както и насърчаването на научните изследвания в областта на розопроизводството.“.

  Чл. 2. Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика по отношение на:
  1. създаването, отглеждането и идентификацията на насажденията от маслодайна роза;
  2. изкупуването на цвят от маслодайна роза;
  3. производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
  4. здравето на растенията от вида маслодайна роза съгласно чл. 2 от Закона за защита на растенията.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 2 се изменя така:
  „Чл. 2. Държавната политика за насърчаване и подпомагане на розопроизводството и научните изследвания в тази област се провежда от министъра на земеделието, храните и горите.“.

  Глава втора
  РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА

  Чл. 3. Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на интернет страницата си в съответствие със Закона за електронното управление публичен електронен регистър, в който се вписват розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 3 думите „създава и“ се заличават, а след думите „продукти от“ се добавя „цвят на“.

  Чл. 4. (1) За вписване в регистъра по чл. 3 розопроизводителите, розопреработвателите и собствениците или ползвателите на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянен адрес на физическото лице и едноличния търговец и по адрес на регистрация на юридическото лице. Образецът на заявление се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
  (2) Заявлението по ал. 1 се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
  (3) В заявлението за розопроизводителите се посочва най-малко следната информация:
  1. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице;
  2. наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  3. размер и местонахождение на площта, вид на маслодайната роза, номер на масив/физически блок, идентификационен номер и ЕКАТТЕ на имота.
  (4) Към заявлението розопроизводителите прилагат заверени копия на:
  1. договор/договори с розопреработвател/розопреработватели за изкупуване на цвят от маслодайна роза, когато има сключен/сключени към датата на подаване на заявлението; изискването не се прилага, когато се обяви намерение за започване на дейност;
  2. документ за собственост/ползване на земеделската земя;
  3. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
  4. документ за правния статус на лицата, регистрирани съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
  6. документ за произход на посадъчния материал, само за новосъздадени насаждения.
  (5) В Заявлението за розопреработвателите се посочва най-малко следната информация:
  1. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице;
  2. наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  3. електронен адрес за кореспонденция.
  (6) Към заявлението розопреработвателите прилагат заверени копия на:
  1. договор/договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза, когато има сключен/сключени към момента; изискването не се прилага, когато се преработва цвят от собствени насаждения или се обяви намерение за започване на дейност;
  2. договори за преработка на цвят от маслодайна роза, когато има сключен/сключени към момента; изискването не се прилага, когато преработката се извършва в собствен обект или се обяви намерение за започване на дейност;
  3. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
  4. документ за правния статус на лица съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
  (7) Общинската служба по земеделие в 3-дневен срок от датата на подаването на заявлението:
  1. извършва вписване в регистъра, когатo заявителят или подаденото заявление отговаря на нормативноустановените изисквания;
  2. отказва вписването, когато заявителят или подаденото заявление не отговаря на нормативноустановените изисквания; отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
  (8) При първоначална регистрация вписването се извършва след извършването на проверка на място на заявените площи и/или обекти. Общинската служба по земеделие изпраща по служебен път информацията за вписването или постановените откази до компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите. Вписаният заявител получава регистрационен номер.
  (9) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено от общинската служба по земеделие, като се определя 10-дневен срок за отстраняването им считано от датата на уведомяването. В тези случаи срокът по ал. 7 спира да тече.
  (10) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в указания срок директорът на общинската служба по земеделие прекратява производството по регистрация. Заявителят има право да подаде ново заявление за вписване в регистъра не по-рано от един месец след получаването на уведомлението за прекратяване на административното производство.
  (11) В регистъра се вписват:
  1. регистрационен номер и дата на вписване;
  2. трите имена на физическото лице;
  3. наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  4. размер и местонахождение на площта, идентификационен номер и ЕКАТТЕ на имота;
  5. правно основание за ползване на земеделската земя;
  6. номер и дата на сключения договор за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
  7. наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на изкупвача по сключения договор;
  8. вид на маслодайната роза;
  9. количества произведен/реализиран цвят;
  10. в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация, като се описват броят и видът на приложените документи; вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и издаване на удостоверение.
  (12) В заявлението за регистрация на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза се посочва най-малко следната информация:
  1. идентификационни данни на собственика/ползвателя;
  2. местонахождение/адрес на обекта;
  3. правно основание за ползване на обекта;
  4. номер и дата на влязло в сила разрешение за ползване съгласно действащата нормативна уредба - в приложимите случаи;
  5. площ на обекта, включително производствена площ и обем на складовата площ;
  6. брой и капацитет на дестилационните инсталации;
  7. видовете продукти от цвят на маслодайна роза, произвеждани в обекта.
  (13) Към заявлението собствениците/ползвателите на обекти за производство на продукти от маслодайна роза прилагат заверени копия на:
  1. документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
  2. документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  3. документ за собственост/ползване на обекта;
  4. копие на разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. З от ЗУТ, или разрешение за строеж -
  за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ в приложимите случаи;
  5. технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или декларация, че производството се извършва съгласно национален или браншови стандарт;
  6. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
  (14) Обектът за производство на продукти от цвят на маслодайна роза се вписва в регистъра по партидата на заявителя, като за него се отразява следната информация:
  1. регистрационен номер и дата на вписване;
  2. местонахождение/адрес;
  3. правно основание за ползване на обекта;
  4. площ на обекта, включително производствена площ и обем на складовата площ;
  5. брой и капацитет на дестилационните инсталации;
  6. видовете продукти от цвят на маслодайна роза, произвеждани в обекта;
  7. номер на разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ или удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ, или разрешение за строеж - за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ.
  (15) При първоначалната регистрация на обект за производство на продукти от маслодайна роза се извършва идентификация и проверка на обекта за съответствие с информацията в подаденото заявление. Обект, който отговаря на изискванията, се вписва в регистъра по чл. 3 в 14-дневен срок от датата на подаването на заявлението.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 4 се изменя така:
  „Чл. 4 (1) Регистърът по чл. 3 съдържа данни за трите имена, ЕГН или личен номер и постоянния адрес, а за юридическите лица – наименованието, седалището и адреса на управление и ЕИК или идентификационен номер, на розопроизводителите и розопреработвателите; местонахождението, размера и идентификационния номер и ЕКАТТЕ на земеделската площ; местонахождението, площта (производствена и складова), вида на произвежданите продукти и капацитета на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
  (2) Вписването на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза в регистъра се извършва на основата на регистрация от общинските земеделски служби.
  (3) Освен по искане на лицата, регистрацията от общинските земеделски служби се извършва и по представени от кметовете на населените места списъци. Във всеки случай общинските земеделски служби актуализират ежегодно, до 31 юли, данните по регистрацията.
  (4) Редът за вписване в регистъра по чл. 3 и неговото водене, и реда за регистрация от общинските земеделски служби се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“.

  Чл. 5. Регистрацията на розопроизводителите, розопреработва-телите и на обектите за производство на продукти на маслодайна роза е безсрочна.

  Чл. 6. Промяната в обстоятелствата и заличаването на регистрацията на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза се извършват от общинската служба по земеделие въз основа на подадено заявление от собственика/ползвателя или при установени несъответствия с нормативните изисквания в резултат на осъществен контрол по чл. 17.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 6 се създава изречение второ: „Промените се заявяват за вписване в 7-дневен срок от тяхното настъпване.“

  Чл. 7. (1) Информацията в регистъра по чл. 3 се публикува при спазване на Закона за защита на личните данни и търговската тайна.
  (2) При промяна на вписани в регистъра обстоятелства регистрираните лица са длъжни да ги заявят в 7-дневен срок от настъпването им пред органа по регистрация. Промените се отразяват в регистъра от съответните длъжностни лица в 3-дневен срок от получаването на заявлението.
  (3) Всяко лице, вписано в регистъра, може да поиска отстраняване на допуснати грешки във вписани обстоятелства.
  (4) На лицата, вписани в регистъра, в срок до 10 дни се издава удостоверение, за което не се дължи държавна такса. Удостоверенията са официални документи и се издават по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 7 – отпада.


  Глава трета
  СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Глава трета наименованието се изменя така: „Посадъчен материал“.

  Чл. 8. (1) Насаждения от маслодайна роза се създават от сертифициран посадъчен материал с доказан произход, отговарящ на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (2) Условията за биологично отглеждане на маслодайна роза се уреждат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
  № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (EО) № 834/2007”, Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от 18 септември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 889/2008”, и на наредбата по чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Производството на посадъчен материал се извършва при спазване на технологични инструкции, изготвени от Института по розата и етеричномаслените култури към Селскостопанската академия и утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.“.

  Чл. 9. (1) Розопроизводителите са длъжни в срок до 30 март да уведомят общинската служба по земеделие и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за новосъздадените и/или изкоренените насаждения с маслодайна роза през последните дванадесет месеца.
  (2) Проверки на място се извършват:
  1. във фенофаза „цъфтеж” - за идентифициране на площите при новосъздадени насаждения и определяне на вида и сорта на маслодайната роза в тях, от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Института по розата и етеричномаслените култури;
  2. целогодишно - за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза, от общинските служби по земеделие.
  (3) Розопроизводителите в срок до 31 юли подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията декларация по образец за количествата произведен и реализиран цвят от маслодайна роза по сключените договори.
  (4) Образецът на декларация се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
  (5) Розопроизводителите съхраняват документи за произхода и количеството на реализирания цвят от маслодайна роза за срок 5 години.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 9 – отпада.


  Глава четвърта
  ИЗКУПУВАНЕ НА ЦВЯТ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА

  Чл. 10. (1) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва въз основа на писмен договор, сключен между вписани в регистъра по чл. 3 розопроизводители и розопреработватели.
  (2) Договорите по ал. 1 задължително съдържат:
  1. идентификация на страните и срок;
  2. размер и местонахождение на площта по ЕКАТТЕ на имота;
  3. вид на маслодайната роза и количество на изкупувания цвят от маслодайна роза.
  (3) Изкупуването на цвят от маслодайна роза се извършва от вписани в регистъра по чл. 3 розопреработватели в:
  1. регистриран/регистрирани по чл. 3 обект/обекти за преработка на цвят от маслодайна роза;
  2. пункт/пунктове на розопреработвателя.
  (4) Розопреработвателите ежегодно в срок до 10 април подават информация до кмета на общината относно броя, местонахождението и работното време на пунктовете за изкупуване на розов цвят на територията на общината.
  (5) Кметът на общината ежегодно в срок до 25 април издава заповед, която включва:
  1. списък на розопроизводителите;
  2. брой и местонахождение на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза;
  3. часови период за бране на розов цвят;
  4. забрана за бране и изкупуване на розов цвят извън периода
  по т. 3.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. ал. 1 и 2 – отпадат.
  2. ал. 3 и 4 стават съответно ал. 1 и 2.
  3. ал. 5 става ал. 3, като в нея т. 4 – отпада.


  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се Глава четвърта „а“ с наименование „Научно обслужване“ и чл. 10а:
  „Чл. 10а. (1) Научното обслужване в областта на розопроизводството се осъществява от Института по розата и етеричномаслените култури към Селскостопанската академия (ИРЕМК).
  (2) ИРЕМК:
  1. Извършва култивиране, селекция и растителна защита на насажденията от маслодайна роза.
  2. Извършва поддръжка на сортовете и производството на посадъчен материал.
  3. Разработва на технологии за производството на розов цвят на маслодайна роза.
  4. Разработва и предлага на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване правила за добри производствени практики за производство на цвят на маслодайна роза.“.

  Глава пета
  ПРОИЗВОДСТВО И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА.
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ И КЪМ ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА

  Раздел I
  Производство и етикетиране на продукти от маслодайна роза
  Чл. 11. (1) Производството на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 3.
  (2) Производството на продуктите по ал. 1 се извършва съгласно национални или браншови стандарти или разработена от розопреработвателя технологична документация за различните видове продукти.
  (3) Биологичното производство на продукти по ал. 1 се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008, на ЗПООПЗПЕС и на наредбата по чл. 17, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
  (4) Производството, етикетирането и контролът на продукта със Защитено географско указание (ЗГУ) „Българско розово масло“ се осъществяват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 2012 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на Комисията от 25 септември 2014 г. за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)(ЗГУ) (ОВ, L 283 от 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020 (2014)”, на ЗПООПЗПЕС и на наредбите, издадени на основание чл. 17, ал. 2 и чл. 25б от ЗПООПЗПЕС.
  (5) Защитеното географско указание „Българско розово масло“ се произвежда от производители, вписани в регистъра на производителите на продукта съгласно чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗПООПЗПЕС.
  (6) Розопроизводителите могат да преработват на ишлеме произведения от тях цвят от маслодайна роза в обект/обекти за преработка на цвят от маслодайна роза, вписан/вписани в регистъра по чл. 3, и да предлагат на пазара получените продукти от маслодайната роза, като спазват изискванията на чл. 12.
  (7) При етикетирането и опаковането на продуктите по ал. 1 се спазват приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
  (8) При етикетирането и опаковането на продуктите по ал. 1 може да се прилагат и съответните изисквания на:
  1. СД ISO/TS 210:2015 Общи правила за опаковане, условия за съхранение и съхранение на етерични масла;
  2. СД ISO/TS 211:2015 Етерични масла; Общи правила за етикетиране и маркиране на опаковки.
  (9) Етикетирането на продуктите от маслодайна роза се извършва по начин, който улеснява тяхната проследимост, като на етикета задължително се посочва следната информация:
  1. наименование на продукта;
  2. състав;
  3. партиден номер;
  4. срок на годност;
  5. фирмено лого и адрес на производителя;
  6. условия на съхранение.
  (10) Гаранция за чистота и натуралност на продукта се издава от розопреработвателя, в чийто обект е произведен продуктът, по желание на клиента.
  (11) Когато розовата вода се използва за производство на храни, при етикетирането се прилагат изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
  (12) Когато продуктите от цвят на маслодайна роза се използват за производство на козметични продукти, лекарствени продукти или медицински изделия, при опаковането и етикетирането се прилагат изискванията на Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
  (13) Забранява се употребата на ЗГУ „Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)“ при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти и медицински изделия, когато в състава на козметичните продукти, химичните вещества и смеси, лекарствените продукти и медицинските изделия е вложено розово масло от производители, които не са вписани в регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗПООПЗПЕС.

  Раздел IІ
  Изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза
  Чл. 12. Преработката на цвят от маслодайна роза се извършва в обект, който:
  1. има влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ или удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. З от ЗУТ, или разрешение за строеж - за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ;
  2. разполага с разработена технологична документация за видовете продукти от маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или национален или браншови стандарт за производство на съответния продукт;
  3. е вписан в регистъра по чл. 3;
  4. разполага с инсталация/инсталации за производство на розово масло, розов конкрет и/или розова вода.

  Раздел IІІ
  Изисквания към розопреработвателите

  Чл. 13. Розопреработвателите са длъжни в 14-дневен срок да уведомят общинската служба по земеделие по местонахождението на обекта за започване производство на продукти от цвят на маслодайна роза, за спиране или възобновяване на дейността на обекта.

  Чл. 14. (1) Розопреработвателите ежегодно в срок до 30 септември подават в общинските служби по земеделие формуляр с информация по образец за количеството изкупен и преработен цвят от маслодайна роза, включително количеството и вида на произведените видове продукти от цвят на маслодайна роза. Образецът на формуляр се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
  (2) Формулярът по ал. 1 се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

  Чл. 15. Розопреработвателите са длъжни да осигурят документална проследимост на всички етапи на производството, като за целта съхраняват документи и информация за произхода на суровината и видовете произведени продукти от цвят на маслодайна роза за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на производство на продуктите.

  Глава шеста
  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МАСЛОДАЙНАТА РОЗА

  Чл. 16. (1) Към министъра на земеделието, храните и горите се създава Консултативен съвет по маслодайната роза.
  (2) В състава на съвета се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, организации на розопроизводители, розопреработватели и търговци на продукти от цвят на маслодайна роза.
  (3) Председател на Консултативния съвет е министърът на земеделието, храните и горите или оправомощен от него заместник-министър.
  (4) Консултативният съвет осъществява следните функции:
  1. изготвя становища и препоръки за решаването на проблеми в сектора на розопроизводството и розопреработването;
  2. прави предложения и консултира провеждането на държавната политика в областта на розопроизводството и розопреработването;
  3. при необходимост изразява становища относно проекти на нормативни актове на базата на анализ и оценка на въздействието им;
  4. утвърждава браншови стандарти за добри производствени практики;
  5. приема ежегоден доклад за състоянието на сектора, включващ предложения за мерки за провеждане на интегрирана държавна политика.
  (5) Консултативният съвет се свиква от председателя или по искане на една трета от членовете на Консултативния съвет, които предлагат дневния ред на заседанието.
  (6) Консултативният съвет може да се подпомага от комисии или работни групи.
  (7) Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за работата си в Консултативния съвет.
  (8) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правила за дейността и организацията на Консултативния съвет.

  Глава седма
  КОНТРОЛ

  Чл. 17. (1) На контрол по този закон подлежат:
  1. създаването и/или изкореняването на насаждения от маслодайна роза;
  2. производството на продукти от цвят на маслодайна роза, предназначени за производство на храни;
  3. обектите и дестилационните инсталации за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
  4. спазването на изискванията, заложени в технологичната документация, в национални или браншови стандарти при производството на продукти от цвят на маслодайна роза;
  5. употребата на ЗГУ „Българско розово масло“, когато се използва при представяне, етикетиране и/или рекламиране на козметични продукти, химични вещества и смеси, лекарствени продукти или медицински изделия.
  (2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етеричномаслените култури и областните дирекции „Земеделие” съгласно изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (3) Контролът по ал. 1, т. 2 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за храните и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165 от 30 април 2004 г.).
  (4) Контролът по ал. 1, т. 3 и 4 се осъществява от областните дирекции „Земеделие“ съвместно с Института по розата и етерично- маслените култури. Директорите на Областните дирекции „Земеделие“ по местонахождение на обектите определят със заповед длъжностни лица за извършване на проверки. Оправомощените служители имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (5) Компетентните звена съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите осъществяват надзор върху дейността на контролните органи по ал. 2-4.
  (6) Контролът по ал. 1, т. 5 се осъществява от министъра на здравеопазването чрез компетентните контролни органи по Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и държавните здравни инспектори съобразно правомощията им по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
  (7) За осъществяване на контрола по ал. 1, т. 5 контролните органи към министъра на здравеопазването взаимодействат с контролните органи към министъра на земеделието, храните и горите. Условията и редът за взаимодействието се уреждат с правила, утвърдени със съвместна заповед на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 17 – отпада.

  Чл. 18. (1) Контролът по чл. 17 се осъществява чрез:
  1. планови проверки – веднъж годишно;
  2. извънпланови проверки - на базата на извършена оценка на риска, свързан с розопроизводителя и/или розопреработвателя или с обекта за производство; когато плановите проверки покажат несъответствие с условията на регистрацията, други нормативни изисквания или наличие на предпоставки за възникване на опасност за околната среда и човешкото здраве; от министъра на земеделието, храните и горите или от министъра на здравеопазването след преценка по целесъобразност; при подаден сигнал до компетентен орган по чл. 17.
  (2) Проверките се извършват в присъствието на проверяваното лице или негов представител и включват:
  1. посещения на насажденията от маслодайна роза и пунктовете за изкупуване на розов цвят;
  2. проверки на обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, дестилационните инсталации и складовите помещения;
  3. оценка за съответствие на фактическото състояние на насажденията и на обектите за производство с вписаното в регистъра;
  4. вземане на проби и извършване на анализи в акредитирани лаборатории;
  5. проверка на цялата документация.
  (3) Ръководителят на съответния контролен орган със заповед определя проверяващите лица и обхвата на проверката. За неуредените въпроси при проверките по сигнали се прилага глава осма от АПК.
  (4) Длъжностните лица, осъществяващи контрол в обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, имат право:
  1. на достъп до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
  2. да изискват съдействие от лицата, извършващи дейност по производството на продукти от цвят на маслодайна роза;
  3. да изискват документи, свързани с насажденията, с производството и преработката на цвят от маслодайна роза, както и да получават копия от тях.
  (5) При извършването на проверка проверяваните лица са длъжни:
  1. да предоставят достъп до обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
  2. да оказват съдействие и да не възпрепятстват работата на длъжностните лица;
  3. да предоставят изисканите документи и сведения.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 18 – отпада.

  Глава осма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 19. (1) Който произвежда цвят от маслодайна роза, без да е вписан в регистъра по чл. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 19 – отпада.

  Чл. 20. (1) Който преработва цвят от маслодайна роза, без да е вписан в регистъра по чл. 3 или в обект, който не е вписан в регистъра, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

  Чл. 21. (1) Който подаде невярна информация или неверни данни за вписване в регистъра по чл. 3, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500
  до 3000 лв.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 21 – отпада.

  Чл. 22. (1) Който организира изкупуване или изкупува цвят от маслодайни рози, без да е вписан в регистъра по чл. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.

  Чл. 23. (1) Който наруши изискванията на чл. 9, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 23 – отпада.

  Чл. 24. (1) Който наруши изискванията на чл. 10, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

  Чл. 25. (1) Който при етикетирането на продукт от маслодайна роза наруши чл. 11, ал. 4, 7 и 9, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

  Чл. 26. (1) Който извършва дейност в обект, който не отговаря на изискванията на чл. 12, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

  Чл. 27. (1) Който наруши изискванията на чл. 17, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200
  до 1000 лв.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 27 – отпада.

  Чл. 28. (1) Който съзнателно замести, фалшифицира или представи невярно продукта „розово масло” с произход Република България с масла от други географски райони или добави към него масла от други географски райони и/или синтетични съставки, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от годишния оборот, ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (3) Когато стойността на придобитото в резултат на нарушенията по ал. 1 може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно имуществена санкция, до двойния размер на придобитото.
  (4) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени повторно, глобата, съответно имуществената санкция, се налага в двоен размер.

  Чл. 29. (1) Който наруши забраната по чл. 11, ал. 13, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (3) При повторно извършване на същото нарушение глобата, съответно имуществената санкция, се налага в двоен размер.

  Чл. 30. За други нарушения на този закон виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 30 – отпада.

  Чл. 31. (1) Нарушенията по чл. 19-28 се установяват с актове, съставени от длъжности лица от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и от общинските служби по земеделие.
  (2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от ръководителите на Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и от областните дирекции „Земеделие“ или от оправомощени от тях длъжностни лица.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 31 – отпада.

  Чл. 32. (1) Нарушенията по чл. 29 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от инспектори и експерти, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.
  (2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, или от оправомощени от него длъжностни лица.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 32 – отпада.

  Чл. 33. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 33 – отпада.

  Чл. 34. (1) Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и областните дирекции „Земеделие“ публикуват на интернет страниците си информация за всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на закона, включително за нарушението, нарушителя, вида и размера на санкцията.
  (2) Информацията по ал. 1 се публикува в обобщен вид при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и когато публикуването би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.).
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Чл. 34 – отпада.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Защитено географско указание „Българско розово масло (ZGU „Bulgarsko rozovo maslo“)” е розово масло от Rosa damascena Mill, произведено в географския район, включващ общините Брезово, Калояново, Карлово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря от административна област Пловдив, общините Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня и Стара Загора от административна област Стара Загора, общините Белово, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Стрелча от административна област Пазарджик и общините Ихтиман, Копривщица и Мирково от административна област София, съгласно Регламент (ЕС)
  № 1020/2014.
  2. „Изкореняване на насаждения от маслодайна роза” е пълното отстраняване на всички надземни части на насажденията с маслодайна роза, включително корените, и почистване на площта от растителни остатъци.
  3. „Маслодайна роза” е роза от вида Rosa damascena Mill и Rosa
  alba L., отглеждани на територията на Република България.
  4. „Новосъздадено насаждение” е насаждение от маслодайна роза на възраст до една година включително (от засаждането на разсада до началото на цветодаването).
  5. „Обект за производство на продукти от маслодайна роза“ е производствен обект, който разполага с необходимото оборудване за преработка на розов цвят.
  6. „Продукти от цвят на маслодайна роза“ са розово масло, розов конкрет, розово абсолю, розова вода и други, получени от цвят на маслодайна роза.
  7. „Розопреработвател“ е лице, което притежава обект за преработка на маслодайна роза, или лице, на което е учредено право на ползване на такъв обект или което е страна по договор за наем.
  8. „Розопроизводител“ е лице, което отглежда маслодайна роза и произвежда цвят от маслодайна роза.
  9. „Розово абсолю” е продукт, получен при екстракцията на розов конкрет с етилов алкохол при отрицателни температури.
  10. „Розова вода” е продукт, получен при водна или водно-парна дестилация на розов цвят със съдържание на розово масло, не по-малко от 0,025 на сто.
  11. „Розов конкрет” е продукт, получен чрез екстракция от свеж розов цвят с неполярен разтворител.
  12. „Розово масло“ е етерично масло, получено чрез водно-парна дестилация на цвят от маслодайна роза съгласно национални или браншови стандарти в Република България.
  13. „Фенофаза цъфтеж” е периодът на цъфтеж, който започва от появата на първия напълно разтворен цвят от маслодайна роза и продължава до прецъфтяването на последния цвят.
  14. „Цвят от маслодайна роза” е полуразцъфнал до напълно разцъфнал свеж цвят на маслодайна роза (изключват се твърди пъпки, прецъфтели цветове и избелели венечни листа).
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Допълнителна разпоредба, § 1 се правят следните изменения:
  1. т. 1 и 2 – отпадат.
  2. т. 4 – отпада.
  3. т. 13 и 14 – отпадат.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед образците на документи по чл. 4, ал. 1, чл. 9, ал. 4, чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 8.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 4, ал. 4.“.


  § 3. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерството на земеделието, храните и горите създава и въвежда в действие публичния регистър по чл. 3.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя дата на въвеждането в действие на регистъра по ал. 1. Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни преди датата на въвеждането в действие на съответния регистър.
  (3) В едномесечен срок от въвеждането в действие на регистъра розопроизводителите и розопреработвателите подават заявления за вписване.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 3, ал. 3 – отпада.

  § 4. (1) В 3-годишен срок от влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва първоначална идентификация на насажденията с маслодайна роза.
  (2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол издава констативен протокол за идентифицираните площи, вида и сорта на маслодайната роза, с който се удостоверява произходът на розовия цвят при неговото изкупуване в кампанията през следващата календарна година. Протоколът се издава в два екземпляра, по един за собственика/ползвателя на насажденията и за Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му с изключение на чл. 8, ал. 1, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума