Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/06/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от нар. пр. Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юни 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от нар. пр. Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юни 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

  (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18, 77 от 2018 г.)

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Преди § 1 се създава нов параграф:
  „ §. … В чл. 9в се правят следните изменения:
  1. Ал. 5 се изменя така:
  „(5) В 60 дневен срок от постъпването им Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. разглежда възраженията по ал. 4 и потвърждава или изменя оценката по ал. 3. Заповедта за потвърждаване или изменение на оценката подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“.
  2. В ал. 6 в уводното изречение думите „Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 5“ се заличават.

  § 1. Чл. 12, ал. 7 се изменя така:
  „(7) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 12 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове.“

  § 2. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „законодателство“ се добавя „както и такива предоставени на основание чл. 2д, ал. 2.“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ може да делегира със заповед правомощията си по ал. 5 на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областни дирекции на фонда.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Изпълнителният директор:“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за издаване на административни актове и/или за сключване на административни договори по чл. 12, ал. 7 на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.“
  3. В ал. 4 след думата „законодателство“ се добавя „както и такива, предоставени на основание чл. 2д, ал. 2“, а думите „съобразно териториалната им компетентност“ се заличават.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си по ал. 5 на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.“

  § 3. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, числото „100“ се заменя с „250“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа на административен акт или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“.
  3. Създават се ал. 6 - 9:
  „(6) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., което представлява основание за налагане на финансова корекция, посочено в чл. 70 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове .
  (7) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, извън случаите по ал. 6, се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане.
  (8) Обжалването на издаваните от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от упълномощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
  (9) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове одобрява със заповед методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на нормативни или договорни задължение от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 3, т. 3 се правят следните изменения:
  1. Създаваната ал. 8 – отпада.
  2. Създаваната ал. 9 става ал. 8, като в нея думите „Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове“ се заменят с „Министъра на земеделието, харните и горите“, а думите „и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ се заличават.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „фондове“ се добавя „и/или от държавния бюджет“, а числото „100“ се заменя с „250“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Вземанията, които възникват въз основа на административен акт или административен договор са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“.
  3. Създават се ал. 6 - 9:
  „(6) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1 - 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  (7) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, извън основанията по ал. 6, се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (8) Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от упълномощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
  (9) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, които се обнародват в „Държавен вестник“.“

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Създава се нов § 4:
  „§ 4. В чл. 28а, ал. 3 се отменя.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 4. Параграф 2, т. 3 и § 3, т. 3 и 4 се прилагат и по отношение на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизането в сила на този закон.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Параграф 4 става § 5 и се изменя така:
  „§ 5. Параграф 2, т. 4 и 5 се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизането в сила на този закон.“

  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Гечев и група народни представители:
  Параграф 5 става § 6.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума