Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
10/09/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 954-01-59, внесен от Александър Сабанов
  на 6 август 2019 г., приет на първо гласуване на 5 септември 2019
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча № 954-01-59, внесен от Александър Сабанов
  на 6 август 2019 г., приет на първо гласуване на 5 септември 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за
  лова и опазване на дивеча

  (Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на Република България от 2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; изм. бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г., бр. 17, 61 и 77 от 2018 г. и бр. 37 от 2019 г.)

  § 1. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „видове дивеч" се добавя „да променя сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси при дива свиня, в случай на епизоотия".
  2. Създава се ал. 13:
  „(13) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й."


  Предложение от нар. пр. Мария Белова и група народни представители:
  Параграф 1 да се измени така:
  „§ 1. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При усложнена епизоотична обстановка по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да:
  1. ограничава или забранява лова на някои видове дивеч;
  2. прилага санитарен отстрел на диви животни;
  3. променя сроковете за ловуване на дива свиня;
  4. разрешава групово ловуване на дива свиня в не повече от три дни, включително събота и неделя, от 7 последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство.“
  3. Алинея 12 се изменя така:
  „(12) При свръхпопулация на хищници, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за регулиране на числеността им, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите.“
  4. Създава се ал. 13:
  „(13) Обжалването на заповедта по ал. 5 и 12 не спира изпълнението й."

  Заключителна разпоредба

  § 2. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума