Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
09/03/2020 проект второ гласуване

  Законопроект за управление на агрохранителната верига, № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2020 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за управление на агрохранителната верига, № 002-01-10, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2020 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2020 г.
  Проект
  Второ гласуване  З А К О Н

  за управление на агрохранителната верига


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. (1) Този закон урежда:
  1. компетентните органи и администрации, осъществяващи държавната политика, официалния контрол и оценката на риска по агрохранителната верига;
  2. функциите на органите, свързани с обмена на информация за риска по агрохранителната верига;
  3. общите изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига на територията на Република България;
  4. специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други официални дейности върху храните на територията на Република България;
  5. условията и реда за:
  а) разработване и изпълнение на Многогодишен национален план за контрол (МНПК);
  б) определяне на национални референтни лаборатории, лаборатории за целите на официалния контрол и вземането на проби по агрохранителната верига;
  6. координацията и взаимодействието на органите на официалния контрол по агрохранителната верига с други административни органи;
  7. осъществяване на административна помощ и сътрудничество в областта на агрохранителната верига между компетентните органи на Република България, на другите държави членки, Европейската комисия (ЕК) и други институции на Европейския съюз (ЕС), включително използването на територията на Република България на системите на ЕК за управление на информацията и данните във връзка с официалния контрол;
  8. мерките, предприемани при кризи и извънредни ситуации по агрохранителната верига;
  9. финансирането на дейностите по агрохранителната верига.
  (2) Дейностите по този закон се основават на общите принципи и изисквания по Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625“.
  Чл. 2. Разпоредбите на глава трета „Официален контрол по агрохранителната верига“ се прилагат по отношение на официалния контрол и другите официални дейности, извършвани за проверка на съответствието със законодателството в областите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 3. Специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху елементите на агрохранителната верига, с изключение на храните, се определят със специалните нормативни актове по чл. 12-18. Изискванията за осъществяване на официален контрол върху храните се определят със Закона за храните и този закон.

  Глава втора
  КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
  Раздел І
  Органи, осъществяващи държавна политика
  Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването и министърът на икономиката провеждат държавната политика по агрохранителната верига.
  (2) Министърът на околната среда и водите провежда държавната политика по отношение на освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда по реда на Закона за генетично модифицирани организми.
  Чл. 5. Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политиката по отношение на:
  1. здравето на растенията и растителни продукти;
  2. здравето на животните и аквакултурите - отглеждани или диви, ембриони и зародишни продукти;
  3. хуманно отношение към животните;
  4. ветеринарномедицински продукти и употребата на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
  5. фуражи;
  6. безопасност, защита на здравето и интересите на потребителите при производство, дистрибуция и пускане на пазара на храни, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход и спиртни напитки;
  7. странични животински продукти и производни продукти;
  8. генетично модифицирани храни и фуражи;
  9. лаборатории, извършващи анализи по агрохранителната верига в системата на Министерството на земеделието, храните и горите;
  10. зоонози;
  11. растителен репродуктивен материал и генетични ресурси в растениевъдството;
  12. генетични ресурси в животновъдството и развъдна дейност с тях;
  13. остатъци от ветеринарномедицински продукти;
  14. продукти за растителна защита, торовете, подобрителите на почва и почвените субстрати;
  15. пушилни кондензанти, първични катранови фракции и пушилни ароматизанти;
  16. лозаро-винарския сектор;
  17. биологично производство и етикетиране на биологични продукти;
  18. използването и етикетирането на защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер;
  19. използването на термина „планински продукт“ като незадължителен термин за качество;
  20. производството, търговията и използването на ГМО в агрохранителната верига.
  Чл. 6. Министърът на здравеопазването провежда държавната политика по отношение на:
  1. безопасност, защита на здравето и интересите на потребителите при производство, дистрибуция и пускане на пазара на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води;
  2. предотвратяване разпространението на инфекции, предавани на хора, чрез храни и води;
  3. здравните претенции при предлагане на храни съгласно чл. 2, параграф 2, т. 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 15, том 18);
  4. лаборатории, извършващи анализи по агрохранителната верига в системата на Министерството на здравеопазването.
  Чл. 7. Министърът на икономиката осъществява държавната политика по отношение на безопасността и качеството при производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртните напитки.
  Чл. 8. Министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването съвместно провеждат държавната политика по отношение на:
  1. безопасност, защита на здравето и интересите на потребителите при производство, преработка и пускане на пазара на:
  а) нови храни;
  б) храни, облъчени с йонизиращи лъчения;
  в) храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели, заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества;
  2. предоставяне на информация за храните;
  3. добавки, ензими и ароматизанти в храни;
  4. замърсители в храни;
  5. остатъци от пестициди в храни;
  6. материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
  7. оценка на риска за здравето на човека или животните;
  8. национални, утвърдени или браншови стандарти за храни;
  9. хранителни добавки;
  10. храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.

  Раздел ІІ
  Органи, осъществяващи официален контрол
  Чл. 9. (1) Официален контрол по агрохранителната верига се извършва от:
  1. Министерството на икономиката;
  2. Министерство на околната среда и водите;
  3. Комисията за защита на потребителите;
  4. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
  5. Регионалните здравни инспекции;
  6. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
  7. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
  8. Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  (2) Администрациите по ал. 1 са компетентни органи по смисъла на чл. 4 от Регламент (EС) 2017/625.
  (3) Официалният контрол по ал. 1 в структурите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната се извършва от специализирани за целта звена. Служителите от тези звена отговарят на изискванията на чл. 5, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Т. 3 – отпада.
  2. Т. 4 - 8 стават съответно т. 3 – 7.

  Чл. 10. Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 могат да делегират на контролен орган изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол, и на други официални дейности на органи с делегирани правомощия или физически лица при спазване на разпоредбите на чл. 28-33 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 11. (1) При делегиране на дейности по чл. 10 съответният ръководител уведомява писмено ЕК. В уведомлението се посочват дейностите, които се делегират, както и контролният орган, органите с делегирани правомощия или физическите лица, на които се възлага тяхното изпълнение.
  (2) Ръководителите по чл. 10 със заповед или чрез договор определят орган за одобряване и надзор на контролния орган, органа с делегирани правомощия или физическите лица, свързани с официалния контрол или други официални дейности, на които са делегирани дейности, свързани с официалния контрол.
  (3) В заповедта или договора по ал. 2 се посочват задълженията на контролния орган, на който се делегира изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол и на други официални дейности на органите с делегирани правомощия или на физически лица, начините за делегиране, начините за финансиране на изпълнението на задачите от съответните лица, включително начините за установяване на спазването на условията за делегиране на задачите по чл. 29, параграф 1, буква „б” и по чл. 30, параграф 1, буква „б” от Регламент (EС) 2017/625.
  (4) Ръководителите по чл. 10 осъществяват контрол върху изпълнението на делегираните дейности, свързани с официалния контрол, както и за съответствие с изискванията на чл. 29-32 от Регламент (EС) 2017/625.
  (5) Ръководителите по чл. 10 отнемат правомощията на контролен орган за изпълнение на делегирани дейности, свързани с официалния контрол, при спазване на условията и по реда на чл. 33 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 12. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява официален контрол по реда на този закон, Закона за Българската агенция по безопасност на храните, Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за животновъдството, Закона за пчеларството, Закона за защита на растенията, Закона за защита на животните, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Чл. 13. Регионалните здравни инспекции осъществяват официален контрол по реда на този закон, Закона за храните, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Чл. 14. Регионалните инспекции по околна среда и води осъществяват контрол върху освобождаването на ГМО в околната среда по реда на чл. 108, ал. 1, т. 2 от Закона за генетично модифицирани организми.
  Чл. 15. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по реда на този закон, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за генетично модифицирани организми и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Чл. 16. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява контрол по реда на този закон, Закона за животновъдството, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за пчеларството и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Чл. 17. Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрол по реда на този закон, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Чл. 18. Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите осъществяват контрол по реда на този закон, Закона за виното и спиртните напитки и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В чл. 18 думите „и Комисията за защита на потребителите“ отпадат, а думата „осъществяват“ се заменя с „осъществява“.

  Чл. 19. (1) Висшите училища и учебни центрове организират курсове за обучение на различните целеви групи, свързани с областите, по чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625. Програмите за обученията се изпращат за одобрение от ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8.
  (2) Програмите по ал. 1 се одобряват от ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 след съгласуване с Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Навсякъде в законопроекта думите „чл. 9, ал. 1, т. 3-8“ се заменят с „чл. 9, ал. 1, т. 3- 7“.

  Раздел ІІІ
  Органи, осъществяващи оценка на риска по агрохранителната верига и обмен на информация за риска по агрохранителната верига
  Чл. 20. Оценката на риска по агрохранителната верига се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към министъра на земеделието, храните и горите по реда на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
  Чл. 21. (1) Министерството на земеделието, храните и горите:
  1. координира дейностите за обмен на информация за риска съгласно чл. 3, параграф 13 и чл. 10 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (OB, специално българско издание, 2007 г., глава 15, том 8), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002“;
  2. уведомява ЕК и другите държави членки относно възникнали рискове на територията на Република България в рамките на компетентността си;
  3. чрез Българската агенция по безопасност на храните уведомява Световната организация по здравеопазване на животните относно възникнали огнища на заразни болести по животните и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита относно вредители по растенията;
  4. чрез Центъра за оценка на риска по хранителната верига уведомява Европейския орган за безопасност на храните относно анализирани от него рискове, свързани с безопасността на агрохранителната верига.
  (2) Министерството на здравеопазването уведомява Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, ЕК, Европейския орган за безопасност на храните и останалите държави членки относно възникнали рискове на територията на държавата, в рамките на неговата компетентност.
  Чл. 22. (1) Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8, Центърът за оценка на риска по хранителната верига и заинтересованите страни обменят информация и си взаимодействат в процеса на анализа на и обмена на информация за риска по отношение на опасностите, рисковете и свързаните с тях фактори.
  (2) Обменът на информация за риска по агрохранителната верига включва:
  1. въпроси, свързани с прилагане изискванията на правото на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига;
  2. сигнали или информация, свързани с елементи по агрохранителната верига;
  3. информация, свързана с координацията и контрола на болестите по растенията, животните и зоонозите;
  4. други въпроси, свързани с рисковете по агрохранителната верига.
  Чл. 23. (1) Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 в рамките на компетенциите си разглеждат всеки получен сигнал от други административни органи или лица, свързан с искане на съдействие или информация.
  (2) При получаване на сигнал по ал. 1 съответният административен орган:
  1. регистрира сигнала;
  2. прави проверка за установяване на фактите и обстоятелствата, посочени в сигнала, и предприема необходимите действия в случай на констатирани несъответствия с нормативната уредба;
  3. информира подателя за предприетите действия по т. 2.

  Глава трета
  ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
  Раздел І
  Общи изисквания при осъществяване на контрол по агрохранителната верига
  Чл. 24. (1) Контролът по агрохранителната верига се извършва върху елементите на агрохранителната верига при спазване на изискванията на Регламент (EС) 2017/625, правото на ЕС в областта на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по чл. 12-18.
  (2) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8, на контролните органи, на които е делегирано изпълнението на дейности, свързани с официалния контрол, или на други официални дейности, утвърждават писмени процедури за осъществяване на официален контрол и процедури за проверка на контрола, когато такива не са разписани в закон или подзаконов акт.
  (3) Процедурите по ал. 2 са публични и се актуализират и коригират при необходимост.
  (4) За извършения контрол по агрохранителната верига се изготвят писмени записи съгласно изискванията на чл. 13 от Регламент (EС) 2017/625.
  (5) Лицата, които осъществяват контрол по агрохранителната верига, преминават обучения съгласно чл. 5, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625 и съобразно спецификата на дейността им.
  Чл. 25. (1) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8:
  1. публикуват най-малко веднъж годишно информация относно организацията и осъществяването на официалния контрол;
  2. утвърждават процедури, които гарантират, че неточностите в предоставената на обществеността информация по т. 1 се коригират своевременно.
  (2) Процедурите по ал. 1, т. 2 съдържат и информация за осъществения контрол по отношение на бизнес операторите.
  (3) Редът за предоставяне на информация относно класирането на операторите в резултат на осъществения контрол по чл. 11, параграф 3 от Регламент (EС) 2017/625 се определя с наредба на Министерския съвет.
  Чл. 26. (1) Контролният орган може да разяснява изложените в жалбите и публикациите обстоятелства и да предоставя исканите доказателства по заявление на бизнес оператор при спазване на изискванията за поверителност на информацията - предмет на професионална тайна, съгласно чл. 8 от Регламент (EС) 2017/625.
  (2) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 утвърждават правила за реда и начина за предоставяне на информацията и доказателствата по ал. 1, включително за резултатите от извършения контрол.
  Чл. 27. Длъжностните лица, осъществяващи официален контрол по агрохранителната верига, в допълнение на методите и техниките по чл. 14 от Регламент (EС) 2017/625:
  1. са длъжни да предприемат незабавно, без да е необходимо съгласие на лицата, извършващи дейност по агрохранителната верига, необходимите мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, зоонози и токсикоинфекции при хората, вредители по растенията и за ликвидиране на кризи, свързани с елементи на агрохранителната верига;
  2. имат право да изискват представяне на сведения, записи, документи и друг доказателствен материал, включително имената и адресите на лицата, от които са получили и/или на които са доставени елементи на агрохранителната верига.
  Чл. 28. (1) Контролните органи по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 съобразно контролираните от тях дейности и в зависимост от тежестта на установените нарушения на нормативните изисквания прилагат една или няколко от мерките по чл. 138 от Регламент (EС) 2017/625, както и:
  1. предписват отстраняване на установени от тях несъответствия с нормативните изисквания и когато е целесъобразно, изискваните от съответния оператор действия, които да предприеме, за да коригира несъответствието и да предотврати повторната му поява;
  2. затварят обект, в който се извършва дейност, без да е одобрен или регистриран по съответния ред; в този случай се прилагат и мерките по чл. 138, параграф 2, букви „ж” и „з” от Регламент (EС) 2017/625.
  3. спират дейността на обектите, в които се осъществяват дейности по агрохранителната верига, при неплащане на таксите, определени в тарифите по специалните закони, над три месеца считано от момента на задлъжняване.
  (2) Мерките по чл. 138, параграф 2, букви „г”, „ж”, „з”, „й” и „к” от Регламент (EС) 2017/625 се прилагат и в случаите на непредоставен достъп или съдействие съгласно чл. 15, параграф 1 и 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  (3) Мерките по чл. 138, параграф 2, букви „ж”, „з”, „и” и „к” от Регламент (EС) 2017/625 се прилагат и при наличие на опасност за здравето на човека, животните и растенията, която не е в резултат на нарушение на нормативни изисквания и не представлява опасност по чл. 69. В тези случаи изпълнението на мерките е за сметка на държавния бюджет.
  (4) При прилагане на мярката по чл. 138, параграф 2, буква „з” от Регламент (EС) 2017/625 от длъжностните лица, извършващи контрола, се поставят удостоверителни знаци и/или обозначения (за търговия от разстояние на елементи от агрохранителната верига), за което се съставя протокол.
  (5) Прилагането на мерки по чл. 138, параграф 1-3 от Регламент (EС) 2017/625 не освобождава отговорните лица от административно-наказателна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.
  (6) При налагане на мярка по чл. 138, параграф 2, букви „з” и „й” от Регламент (EС) 2017/625, както и по ал. 1, т. 2, контролният орган, наложил съответната мярка, в 3-дневен срок писмено уведомява останалите администрации, осъществяващи контролни функции в обекта, за предприемане на действия от тяхната компетентност за изпълнение на наложената мярка.
  Чл. 29. (1) Мерките по чл. 28, ал. 1 се прилагат:
  1. с предписание на длъжностното лице, осъществяващо официален контрол - по чл. 28, ал.1, т. 1;
  2. със заповед, издадена от ръководителя на съответната администрация по чл. 11, ал. 1 или от упълномощено от него лице - по чл. 28, ал. 1, т. 2 и 3.
  (2) Мерките по чл. 138, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 се прилагат:
  1. с предписание на длъжностното лице, осъществяващо официален контрол - по чл. 138, параграф 2, букви „а”, „б”, „в” и „д” от Регламент (EС) 2017/625;
  2. със заповед, издадена от ръководителя на съответната администрация по чл. 9, ал. 1, или разпореждане на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, когато е приложимо - по чл. 138, параграф 2, букви „г”, „ж” и „и” от Регламент (EС) 2017/625;
  3. със заповед, издадена от ръководителя на съответната администрация по чл. 9, ал. 1 или упълномощено от него лице или по специалните закони по чл. 12-18 - с акта, посочен в съответния закон - по
  чл. 138, параграф 2, букви „е”, „з”, „й” и „к” от Регламент (EС) 2017/625.
  (3) При отстраняване на нарушения, за които са приложени мерки по чл. 138 от Регламент (EС) 2017/625 и по чл. 28, ал. 1, т. 2 и 3, контролният орган извършва проверка и изготвя писмен запис със становище за прекратяване на съответната мярка. Копие от документа се връчва срещу подпис на бизнес оператора или на упълномощен от него представител. Мярката се отменя от по-горестоящ административен орган или изрично оправомощено от него длъжностно лице.
  (4) Индивидуалните административни актове по ал. 1 и 2 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  Чл. 30. (1) Обект, в който се осъществява дейност по агрохранителната верига, се регистрира или одобрява от органите на официалния контрол по чл. 9, ал. 1, т. 3-8, когато има изискване в специален закон и когато за него е издадено:
  1. влязло в сила разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията - в приложимите случаи;
  2. удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията - в приложимите случаи;
  3. разрешение за строеж - за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
  4. разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията - за преместваемите обекти.
  (2) Изградените оранжерии по чл. 151, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията се регистрират само въз основа на заявление.
  (3) Обектите на физически лица, в които се отглеждат животни за лични нужди, се регистрират съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  Чл. 31. Органите на официалния контрол по агрохранителната верига:
  1. се включват в състава на експертните съвети по устройство на територията;
  2. съгласуват устройствени планове, когато е предвидено в Закона за устройство на територията;
  3. участват в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица;
  4. дават становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или участват в състава на държавните приемателни комисии за обекти от агрохранителната верига по реда на Закона за устройство на територията.
  Чл. 32. (1) Органите на официалния контрол поддържат публични електронни регистри за регистрираните, съответно за одобрените обекти, с осигурен свободен достъп чрез интернет.
  (2) Регистрите се създават и поддържат при условията на електронен обмен на документи и свързаност с другите електронни регистри на органите на официалния контрол.
  (3) Административните производства и регистрирането на издаваните актове се извършват чрез електронен обмен на документи.
  (4) Актовете за регистрация и Удостоверенията за одобрение на обектите, в които се осъществяват дейности по агрохранителната верига, могат да се издават като електронни документи, като органите, които извършват официален контрол по агрохранителната верига, а при необходимост и други органи, могат да получават автоматизиран достъп до информацията от съответния регистър при условията на регистрова свързаност.
  Чл. 33. (1) Бизнес операторите, които имат право на второ експертно становище, съгласно чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 подават писмено заявление по реда на наредбите по чл. 55, ал. 3.
  (2) За гарантиране на правото по ал. 1 компетентните органи по
  чл. 9, ал. 1 вземат достатъчно количество лабораторни проби съгласно правила, определени в наредбите по чл. 55, ал. 3.
  (3) Разходите за второто експертно становище по ал. 1 се поемат от бизнес оператора.
  (4) Когато възникне спор между компетентните органи и бизнес оператора по смисъла на чл. 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625, ново изпитване се извършва в националната референтна лаборатория, референтна лаборатория на друга държава членка или от посочена от тях друга официална лаборатория. Резултатът от изпитването или диагностиката са окончателни.
  (5) Искането на второ експертно становище не спира изпълнението на мерките, наложени от компетентните органи в случаите по чл. 35, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 34. Официалният контрол по агрохранителната верига се извършва и по жалби и публикации.
  Чл. 35. Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 съобразно своята компетентност одобряват със заповед правила, които съдържат механизми съгласно чл. 140, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 за подаване на сигнали за нарушения или съмнения за нарушения на този закон и Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 36. Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ уведомява ЕК относно местата за въвеждане на елементите на агрохранителната верига, когато се изисква извършването на контрол при въвеждането, съгласно приложимото право на ЕС.
  Чл. 37. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ определя със заповед списък на граничните контролни пунктове за извършване на официален контрол на една или повече категории животни и стоки по чл. 47, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625.
  (2) Преди определянето на граничен контролен пункт за извършване на официален контрол министърът на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ уведомява ЕК. Определянето на граничен контролен пункт за извършване на официален контрол се извършва по реда на чл. 59 от Регламент (EС) 2017/625.
  (3) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява ЕК и другите държави членки за оттеглянето на определянето на граничен контролен пункт съгласно чл. 62, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 и за причините за оттеглянето.
  (4) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява ЕК и другите държави членки за спирането на действието на определянето на граничен контролен пункт по смисъла на чл. 63 от Регламент (EС) 2017/625 и за причините за спирането на действието.
  (5) Списъкът на граничните контролни пунктове по ал. 1 се публикува на интернет страницата на БАБХ и съдържа информацията по
  чл. 60, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 38. (1) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 със заповед определят служители, които са упълномощени да подписват официални сертификати.
  (2) Служителите по ал. 1 отговарят на изискванията на чл. 88, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  (3) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 със заповед одобряват правила, с които се гарантира предотвратяване издаването на неверни или подвеждащи официални сертификати или злоупотребата с тях.
  Раздел ІI
  Специфични изисквания при осъществяване на официален контрол върху храни
  Чл. 39. Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол върху храните съгласно изискванията на правото на ЕС в областта на храните, този закон, Закона за храните и актовете по прилагането им.
  Чл. 40. Официалният контрол върху храни от животински произход се извършва съгласно изискванията на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно Регламент (EС) 2017/625 и Регламент (ЕО) № 178/2002.
  Чл. 41. (1) Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя мерките за контрол на:
  1. замърсителите от околната среда в животни, храни от животински произход, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи, питейна вода, която влиза в контакт със суровини и храни от животински произход, и вода в обектите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми;
  2. остатъците от ветеринарномедицински продукти (ВМП) в храни от животински произход и вода в обектите за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми.
  (2) За осъществяване на контрола по ал. 1 БАБХ ежегодно разработва и изпълнява Национална мониторингова програма.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните представя програмата по ал. 2 за текущата година за одобряване от ЕК.
  (4) Българската агенция по безопасност на храните информира ежегодно ЕК за резултатите от изпълнението на програмата от предходната година.
  Чл. 42. Здравните изисквания към животните, от които се добиват храните, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
  Чл. 43. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите приема Национална програма за предотвратяване и намаляване загубата на храни.
  (2) Дейностите по националната програма се финансират от държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и другите участващи ведомства и могат да бъдат подпомагани чрез други финансови източници.
  Чл. 44. Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба изискванията при изпълнение на пилотни проекти с ограничен срок и обхват за оценяване на алтернативни практически условия за извършването на официален контрол върху производството на месо съгласно чл. 18, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  Чл. 45. При осъществяване на официален контрол на животни, храни от животински произход, зародишни продукти или странични животински продукти на граничните контролни пунктове решението за пратките рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, освен от официален ветеринарен лекар може да бъде взето и от служители, преминали подходящо обучение и определени за тази цел със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, в съответствие с изискванията на чл. 55, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625.
  Чл. 46. (1) Официален контрол в обекти за добив и преработка на месо от домашни копитни, птици и лагоморфни и месо от дивеч се извършва от официални ветеринарни лекари и инспектори.
  (2) Официалните ветеринарни лекари по ал. 1 отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и имат всички правомощия съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол (ОВ, L 131 от 17 май 2019 г.).
  (3) Инспекторите по ал. 1 извършват контрол под надзора на официален ветеринарен лекар.
  Чл. 47. (1) Неотложно клане на животни се извършва под контрола на официален ветеринарен лекар или инспектор:
  1. в кланици - след приключване на редовното клане;
  2. извън кланиците по т. 1, когато транспортирането на животните до тях е невъзможно.
  (2) Санитарно клане на животни се извършва под контрола на официален ветеринарен лекар или инспектор в кланици - след приключване на редовното клане.
  (3) Месото от животни, заклани при неотложно клане извън кланицата, се маркира с триъгълен печат с дължина на страната 3,5 cm, който съдържа думите „неотложно клане”.
  (4) При санитарно клане, в зависимост от резултатите от извършения официален контрол, официалният ветеринарен лекар взема решение за вида на здравната маркировка и за предназначението на месото.
  (5) При усложнена епизоотична обстановка министърът на земеделието, храните и горите задължава бизнес операторите на кланици да извършват санитарно клане в кланиците им. Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава списък с кланиците, в които да се извършва санитарното клане, по предложение на изпълнителния директор на БАБХ.
  (6) Списъкът по ал. 5 се публикува на електронната страница на БАБХ.
  Чл. 48. Забранява се:
  1. пускането на пазара на храни от животински произход, добити при неотложно или санитарно клане, върху които не е извършен официален контрол;
  2. връщането на храни от обекти за търговия на едро и дребно в обекти за производство освен в случаите по чл. 19 от Регламент (ЕО)
  № 178/2002;
  3. пускането на пазара на негодна храна за консумация от човека.
  Чл. 49. (1) За издаване на сертификат за износ на храни от животински произход или друг документ износителят подава заявление по образец до директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), в което посочва:
  1. страната, за която е предназначена пратката;
  2. вида и количеството на храните от животински произход;
  3. ветеринарния регистрационен номер и наименованието на обекта, от който се изнася пратката;
  4. граничния контролен пункт, през който се осъществява изнасянето;
  5. допълнителни изисквания към продукта на страната, за която се изнася, когато има такива.
  (2) Официалният ветеринарен лекар, контролиращ обекта, проверява съответствието на пратката с данните по ал. 1 и за извършената проверка издава протокол.
  (3) След натоварването на пратката ветеринарният лекар по ал. 2 издава сертификат и/или друг документ, върху който се поставят печатът на съответната ОДБХ, щемпелът на официалния ветеринарен лекар и печатът с ветеринарния регистрационен номер на обекта.
  (4) След издаване на документите по ал. 3 официалният ветеринарен лекар уведомява официалния ветеринарен лекар на граничния контролен пункт, през който пратката напуска страната.
  (5) Отказът за издаване на сертификат по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 50. Вредите, причинени от непълна или невярна информация по чл. 49, са за сметка на износителя.
  Чл. 51. (1) Официалните ветеринарни лекари с разпореждане насочват за унищожаване храни от животински произход, когато:
  1. установят, че са негодни за консумация или опасни за здравето на хора и/или животни;
  2. установят, че са с неизвестен произход;
  3. установят, че са внесени в нарушение на изискванията на приложимото законодателство;
  4. е получена официална информация, че са опасни за здравето на хора и/или животни;
  5. установят, че са произведени, преработени или дистрибутирани в обекти, които не са регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните;
  6. храните са добити от животни, отглеждани в животновъдни обекти, които не са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) В случаите по ал. 1 официалният ветеринарен лекар съставя протокол, в който описва вида, количеството, броя и други характеристики на храните, подлежащи на унищожаване.
  (3) Протоколът е неразделна част от разпореждането по ал. 1.
  Чл. 52. Вредите и пропуснатите ползи от наложените забрани по
  чл. 51 са за сметка на собствениците на обектите, подлежащи на контрол.
  Раздел III
  Многогодишен национален план за контрол
  Чл. 53. (1) За ефективното извършване на официален контрол по агрохранителната верига Министерството на земеделието, храните и горите съгласувано с Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката разработва и актуализира Многогодишен национален план за контрол (МНПК) съгласно чл. 109-113 от Регламент (EС) 2017/625.
  (2) Многогодишният национален план за контрол се изготвя съгласно Решение на Комисията № 2007/363/ЕО от 21 май 2007 година относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 138 от 30 май 2007 г.).
  (3) Министерството на земеделието, храните и горите е орган за координиране на изготвянето на МНПК между всички компетентни органи, отговорни за извършването на официален контрол, за осигуряване на съгласуваност с МНПК и за събиране на информация за изпълнението на МНПК и на неговото преразглеждане и актуализиране при необходимост, съгласно чл. 109, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 54. (1) Министерството на земеделието, храните и горите изготвя и изпраща на ЕК годишен доклад за изпълнение на МНПК.
  (2) Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 представят на министъра на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 април годишен доклад за изпълнението на МНПК за предходната година.
  (3) При представянето на данните по ал. 2 се спазва формата съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на Комисията от 2 май
  2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван в годишните доклади, представяни от държавите членки (OB, L 124 от 13 май 2019 г.).
  (4) Отговорни за изпълнението на МНПК са контролните органи съгласно правомощията им по този закон и специалните закони по чл. 12-18.

  Раздел IV
  Условия и ред за вземане на проби, определяне на лабораториите за целите на официалния контрол и на националните референтни лаборатории
  Чл. 55. (1) Вземане на проби и извършване на анализи, изпитвания и диагностика на храни и фуражи се извършва съгласно изискванията на правото на ЕС.
  (2) Вземане на проби и извършване на анализи, изпитвания и диагностика на растения и растителни продукти, продукти за растителна защита, растителен репродуктивен материал и за целите на зоотехнически проверки се извършва съгласно приложимото право на ЕС и националното законодателство в тази област.
  (3) Редът и условията за вземане на проби и извършване на анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига, за които няма изисквания на европейското право или националното законодателство, се определят с наредба на съответния министър по чл. 4.
  Чл. 56. (1) Анализ на проби, изпитвания и диагностика за целите на официалния контрол се извършва в собствени лаборатории на администрациите по чл. 9, ал. 1 или в други лаборатории, които отговарят на критериите по чл. 37, параграф 4 и 5 от Регламент (EС) 2017/625.
  (2) Ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1 определят със заповед официалните лаборатории, в които се извършват анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига за целите на официалния контрол, при спазване на изискванията на чл. 37, параграф 1, 3-5 от Регламент (EС) 2017/625. Списък на определените лаборатории се публикува на интернет страницата на съответната администрация.
  (3) Правилата и редът за определяне на официални лаборатории се определят с процедури, утвърдени от ръководителя на съответната администрация по чл. 9, ал. 1.
  (4) Когато на територията на Република България няма лаборатория, която да отговаря на критериите по чл. 37, параграф 4 и 5 от Регламент (EС) 2017/625, ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1 съобразно компетенциите си определят със заповед лаборатория, разположена в друга държава членка или в трета държава, която е договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за официална лаборатория при спазване на изискванията на чл. 37, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  (5) Когато определена лаборатория, включена в един или повече списъци по ал. 2, не изпълнява условията по чл. 37, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625, ръководителят на съответната администрация по чл. 9, ал. 1 със заповед я заличава от списъка.
  (6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  (7) Министрите по чл. 4, ал. 1 и ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 могат да определят със заповед за официална лаборатория лаборатория, която не отговаря на чл. 37, параграф 4, буква „д” Регламент (EС) 2017/625, при условие че лабораторията отговаря на изискванията на чл. 40 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 57. (1) Министрите по чл. 4 съобразно компетенциите си определят със заповед национални референтни лаборатории за изследване на елементите на агрохранителната верига, които отговарят на изискванията на чл. 100, параграф 2 и 3 от Регламент (EС) 2017/625.
  (2) Министрите по чл. 4 информират за определените от тях национални референтни лаборатории ЕК, съответната референтна лаборатория на ЕС и референтните лаборатории на другите държави членки.

  Глава четвърта
  КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИ
  Чл. 58. При осъществяване на официален контрол при въвеждане на храни и фуражи, подлежащи на засилен контрол по смисъла на чл. 47, параграф 1, буква „г” от Регламент (EС) 2017/625, както и на живи животни и храни от животински произход на територията на Република България от трети държави, БАБХ си взаимодейства с Агенция „Митници“ съгласно изискванията на чл. 75, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 и чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 53) и на националното законодателство.
  Предложение от нар. пр. Андриан Райков:
  В чл. 58 думите „и чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 53)“ да се заличат.

  Чл. 59. Органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи в рамките на своите правомощия са длъжни да оказват съдействие на министрите по чл. 4 и на ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 и на техните служители при предотвратяване, преустановяване и разкриване на нарушения по агрохранителната верига и прилагане на принудителни административни мерки от органите, които осъществяват официален контрол по агрохранителната верига.
  Чл. 60. (1) Контролните органи по агрохранителната верига съгласно компетенциите си изготвят план за изпълнение на препоръки за отстраняване на несъответствия, констатирани при одити или мисии на ЕК.
  (2) Когато препоръките по ал. 1 са насочени към повече от един контролен орган, се изготвя общ план за отстраняване на несъответствията.
  (3) Министрите по чл. 4 със заповед утвърждават правила за осигуряване на координирани действия на контролните органи по агрохранителната верига при установени случаи и получени сигнали за измамни или подвеждащи практики в областите по параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 61. По искане на ръководителите на компетентните администрации по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието предоставят информация, а при необходимост и достъп до управляваните от тях обекти.
  Чл. 62. Областните управители и кметовете на общини уведомяват компетентните органи по агрохранителната верига за извършването на дейност в обекти на територията на съответната община, които не са регистрирани или одобрени по съответния ред.

  Глава пета
  АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
  Чл. 63. Министерството на земеделието, храните и горите е единен орган на национално ниво, който отговаря за координиране на сътрудничеството и контактите с ЕК, с другите държави членки и други институции на ЕС във връзка с официалния контрол и другите официални дейности по смисъла на чл. 4, параграф 2, буква „б“ от Регламент (EС) 2017/625.

  Чл. 64. Министерството на земеделието, храните и горите е орган за връзка по смисъла на чл. 103 от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 65. Системите на ЕК за управление на информацията и данните във връзка с официалния контрол са:
  1. компютъризираната система за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), създадена съгласно Регламент (EС) 2017/625;
  2. мрежата за измами с храни (AAC - FF) за предотвратяване или премахване на рискове, които могат да възникнат, пряко или чрез околната среда, за хората и животните, или да намалят тези рискове до приемливо ниво, гарантиране на справедливи практики по отношение на търговията с храни и фуражи и гарантиране защитата на интересите на потребителите, включително етикетирането на храни и фуражи, и всяка друга форма на информация, предназначена за потребителите;
  3. система за управление на заявленията на продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.).
  Чл. 66. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите:
  1. създава и определя състава на Единно звено за контакт по системите на ЕК за координация и комуникация с ЕК;
  2. одобрява списък на звената за контакт на територията на страната, чрез които се осъществява координирането на комуникациите между компетентните органи на Република България и останалите държави членки, включително предаването и получаването на искания за административна помощ.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява ЕК и другите държави членки за одобрения списък по ал. 1, т. 2 и за всички промени настъпили в него.

  Глава шеста
  МЕРКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ, ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, СВЪРЗАНИ С АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
  Чл. 67. (1) За изпълнението на общия план за управление на кризи по чл. 55 от Регламент (ЕО) № 178/2002 министрите по чл. 4 одобряват оперативни планове за действие при извънредни ситуации по отношение на храните и фуражите.
  (2) За останалите елементи от агрохранителната верига, извън тези по ал. 1, министрите по чл. 4 одобряват оперативни планове за управление на кризи при необходимост.
  Чл. 68. Оперативните планове по чл. 67, ал. 1 се изготвят съгласно чл. 115, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 от администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 в сътрудничество с Центъра за оценка на риска по хранителната верига и националните центрове по проблемите на общественото здраве по чл. 22 от Закона за здравето.
  Чл. 69. Когато възникне непосредствена и голяма опасност за хората, животните или растенията, съответният министър по чл. 4, в рамките на областите по чл. 5-9, със заповед прилага една или няколко от мерките по чл. 138, параграф 2, букви „г”, „е”, „ж”, „з”, „и”, „й” и „к” от Регламент (EС) 2017/625.
  Чл. 70. Заповедта по чл. 69 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  Глава седма
  ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
  Чл. 71. Необходимите средства за покриване на разходите за извършване на официален контрол и други официални дейности по агрохранителната верига съгласно чл. 78 от Регламент (EС) 2017/625 се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните администрации.
  Чл. 72. От общия бюджет на Европейския съюз се финансират дейностите по агрохранителната верига по реда на Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189 от 27 юни 2014 г.).

  Глава осма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 73. (1) Който в нарушение на чл. 15, параграф 1 от Регламент (EС) 2017/625 не осигури достъп на контролен орган при осъществяване на контрола, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 74. (1) Който в нарушение на чл. 15, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625 не окаже изисканото съдействие на контролен орган при осъществяване на контрола, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв., а при повторно нарушение – от 7000 до 15 000 лв.
  Чл. 75. (1) Който възпрепятства контролния орган при осъществяване на дейностите по чл. 14 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 13 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
  Чл. 76. (1) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 77. Който извършва дейност в обект, в който има поставен удостоверителен знак и/или обозначение по чл. 28, ал. 4 се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до
  15 000 лв.
  Чл. 78. (1) Който не изпълни мярка по чл. 138, параграф 2, букви „ж”, „з” „и”, „й” и „к” от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  (2) Когато в резултат на нарушението по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на човека или животни, глобата е от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от
  20 000 до 50 000 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение от 20 000 до 30 000 лв. Когато в резултат на нарушението са настъпили значителни икономически загуби, на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение от 50 000 до 100 000 лв.
  Чл. 79. (1) Който не изпълни задължение по чл. 47, ал. 5 се наказва с глоба от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
  Чл. 80. (1) Който осъществява измамни или подвеждащи практики в областите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
  Чл. 81. (1) Който не изпълни мярка, наложена по чл. 69, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от
  15 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.
  Чл. 82. (1) Който не изпълни мярка, наложена за неспазване на
  чл. 69 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от
  15 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.
  Чл. 83. Служител, който издаде официален сертификат в нарушение на задължение по чл. 88-91 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 84. Официален ветеринарен лекар, който издаде ветеринарномедицински документ в нарушение на задължение по чл. 88-91 от Регламент (EС) 2017/625, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 85. (1) Който в нарушение на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 56), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 853/2004“, пусне на пазара храни от животински произход, които нямат здравна или идентификационна маркировка, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.
  Чл. 86. (1) Който предлага на пазара или извършва търговия с храни от животински произход с изтекъл срок за годност, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.
  Чл. 87. (1) Който пусне на пазара месо от преживни животни, които не са изследвани за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на приложение ІІІ, глава „А” към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 37), се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 8000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 88. (1) Който наруши разпоредбите на приложение II, глава ІХ, т. 1-4 към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 44), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 852/2004“, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.

  Чл. 89. Който приеме животно за клане в нарушение на изискванията на приложение II, раздел ІІI към Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 90. Който приеме в кланица животно, заклано при неотложно клане в нарушение на изискванията на приложение III, раздел І, глава VI към Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 91. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
  Чл. 92. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 34), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1760/2000“, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  Чл. 93. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 34), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1825/2000“, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 8000 лв.
  Чл. 94. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 12 000 до 15 000 лв.
  Чл. 95. (1) Който предлага на пазара или извършва търговия с храни от животински произход, за които не са спазени изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 година относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242 от 20 септември 2011 г.), се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 8000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.
  Чл. 96. (1) Който наруши изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375 на Комисията от 10 август 2015 година относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (OВ, L 212 от 11 август 2015 г.), се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 8000 до 10 000 лв.
  Чл. 97. (1) Който наруши изискванията на Регламент (ЕО)
  № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември
  2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (OВ, специално българско издание, 2007 г., глава 3, том 51), се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 98. Административните наказания по чл. 73-97 се налагат, ако за същите нарушения не са предвидени по-тежки наказания в специалните закони по чл. 12-18.
  Чл. 99. (1) За други нарушения на нормативните изисквания в областта на агрохранителната верига извън случаите по чл. 73-97 и специалните закони по чл. 12-18 се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 8000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 15 000 лв.
  Чл. 100. Когато лице извърши повторно нарушение на този закон или на подзаконовите актове по прилагането му в 3-годишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата или имуществената санкция е в троен размер.
  Чл. 101. За извършени системни нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му глобата или имуществената санкция е в петорен размер на най-високата постановена глоба или имуществена санкция.
  Чл. 102. (1) Актовете за установяване на нарушения по чл. 73-97 се съставят от оправомощени от съответните ръководители на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 длъжностни лица, които осъществяват официален контрол по агрохранителната верига, в зависимост от обхвата на осъществявания от тях контрол.
  (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от ръководителите на администрациите по чл. 9, ал. 1, т. 3-8 или упълномощени от тях лица.
  (3) Приходите от наложените глоби и имуществени санкции постъпват в бюджета на съответната администрация по чл. 9, ал. 1, т. 3-8.
  Чл. 103. При плащане на наложената глоба или имуществена санкция в 7-дневен срок от издаването на наказателното постановление лицето дължи 70 на сто от размера на глобата, съответно от размера на имуществената санкция.
  Чл. 104. Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Агрохранителна верига“ са всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни и фуражи съгласно чл. 3, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, както и производството и разпространението на растителен и животински репродуктивен материал, като се вземат предвид и всички аспекти, които имат потенциално въздействие върху безопасността на храните и фуражите и се разглеждат като един непрекъснат процес.
  2. „Бизнес оператор“ е лице съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
  3. „Елементи на агрохранителната верига“ са:
  а) храните съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, включително вино, продукти, получени от грозде и вино, плодови вина и оцет съгласно Закона за виното и спиртните напитки; етилов алкохол и дестилати от земеделски произход и спиртни напитки съгласно Закона за виното и спиртните напитки;
  б) фуражите съгласно чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО)
  № 178/2002;
  в) животните съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (ОВ, L 84 от 31 март 2016 г.);
  г) страничните животински продукти и производните продукти съгласно чл. 3, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.);
  д) остатъците от ветеринарномедицински продукти, съгласно § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  е) продуктите за растителна защита съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и употребата на продуктите за наторяване;
  ж) растителният репродуктивен материал съгласно § 1, т. 5 и 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за посевния и посадъчния материал;
  з) материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, съгласно чл. 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 45).
  4. „Значителни икономически загуби“ са материални щети в размер над 50 000 лв.
  5. „Негодна храна за консумация от човека“ е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката. За негодна храна за консумация от човека се счита и храна, която е произведена, преработена и дистрибутирана в обекти, които не са регистрирани или одобрени по Закона за храните.
  6. „Неотложно клане“ е клането, разпоредено от ветеринарен лекар поради нещастен случай или сериозни физиологични и функционални смущения в здравословното състояние на животното.
  7. „Непосредствена и голяма опасност“ е опасност, при която могат пряко или косвено да настъпят вредни последици за:
  а) здравето на човека;
  б).селското стопанство или околната среда, които застрашават националната сигурност или икономиката на страната.
  8. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено административно наказание за същия вид нарушение.
  9. „Санитарно клане“ е принудителна мярка с цел ликвидиране на болни или съмнително болни животни и оползотворяване на добитите животински продукти.
  10. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, извършени в период от 3 последователни години, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
  § 2. Законът осигурява прилагането на регламентите на Европейския съюз в областта на агрохранителната верига и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на ЕС, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:
  1. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) № 2016/429 и (ЕС) № 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета.
  2. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
  3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Kомисията от 8 февруари 2019 година относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 131 от 17 май 2019 г.).
  4. Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март
  2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 131 от 17 май 2019 г.).
  5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 на Комисията от 5 март 2019 година относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци
  (ОВ, L 131 от 17 май 2019 г.).
  6. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол.
  7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на Комисията от 2 май
  2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван в годишните доклади, представяни от държавите членки.
  8. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2090 на Комисията от 19 юни
  2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предполагаеми или установени несъответствия с правилата на Съюза, приложими за употребата на фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях, разрешени във ветеринарномедицински продукти или като фуражни добавки, или с правилата на Съюза, приложими за употребата на забранени или неразрешени фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях (ОВ, L 317 от 9 декември 2019 г.).
  9. Делегиран регламент (ЕС) 2019/1666 на Комисията от 24 юни
  2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за наблюдение на транспортирането и пристигането на пратки с определени стоки от граничния контролен пункт на пристигане до обекта по местоназначение в Съюза (ОВ, L 255 от 4 октомври 2019 г.).
  10. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2074 на Комисията от
  23 септември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава (ОВ, L 316 от 6 декември 2019 г.).
  11. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1714 на Комисията от
  30 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 282/2004 по отношение на образеца на общ ветеринарен входен документ за продукти и животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на образеца на общ документ за влизане за някои фуражи и храни от неживотински произход (ОВ, L 261 от 14 октомври 2019 г.).
  12. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от
  30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC) (ОВ, L 261 от 14 октомври 2019 г.).
  13. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  14. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  15. Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за официалния контрол на пратки животни и стоки в режим на транзит, претоварване и по-нататъшно транспортиране през Съюза и за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕО) № 1251/2008, (ЕО) № 119/2009, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010, (ЕС) № 142/2011, (ЕС) № 28/2012 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията и Решение 2007/777/ЕО на Комисията (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  16. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2125 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  17. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2126 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършване на специален официален контрол на някои категории животни и стоки, по отношение на мерките, които да се предприемат след извършването на този контрол, и по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  18. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2127 на Комисията от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на датата на прилагане на някои разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО на Съвета (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  19. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 година относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ, L 277 от 29 октомври 2019 г.).
  20. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1873 на Комисията от
  7 ноември 2019 година относно процедурите на граничните контролни пунктове за съгласувано извършване от страна на компетентните органи на засилен официален контрол върху продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и съставни продукти (ОВ, L 289 от 8 ноември 2019 г.).
  21. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2128 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на образеца на официален сертификат и правилата за издаване на официални сертификати за стоки, доставяни на плавателни съдове, които напускат територията на Съюза, и предназначени за зареждане на кораба или за консумация от екипажа и пътниците, или стоки, доставяни във военни бази на НАТО или на Съединените щати (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  22. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007 на Комисията от
  18 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО (ОВ, L 312 от 3 декември 2019 г.).
  23. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2129 на Комисията от
  25 ноември 2019 година за установяване на правила за еднаквото прилагане на честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на определени пратки животни и стоки, които се въвеждат на територията на Съюза (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  24. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2130 на Комисията от 25 ноември 2019 година за определяне на подробни правила за действията, които се извършват по време на и след проверките на документи, проверките за идентичност и физическите проверки на животни и стоки, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове (ОВ, L 321 от 12 декември 2019 г.).
  25. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1981 на Комисията от
  28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 по отношение на списъците на трети държави и региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на предназначени за консумация от човека охлюви, желатин и колаген и насекоми (ОВ, L 308 от 29 ноември 2019 г.).
  26. Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета.
  27. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.
  28. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.
  29. Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
  30. Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета.
  31. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо.
  32. Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от
  19 септември 2011 година относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход.
  33. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375 на Комисията от
  10 август 2015 година относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото.
  34. Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига.
  35. Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните.
  36. Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО)
  № 1774/2002.
  37. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО.
  38. Решение на Комисията № 2007/363/ЕО от 21 май 2007 година относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
  Предложение от нар. пр. Андриан Райков:
  В § 2 от допълнителните разпоредби т. 11 да се отмени.

  § 3. За целите на този закон се прилагат определенията от Регламент (ЕС) № 2017/625.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 4. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
  бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г. и бр. 24 и 101 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) Лицата по ал. 1 осъществяват правомощията си по реда на този закон и на Закона за управление на агрохранителната верига.“
  2. В чл. 37 ал. 2 и 3 се отменят.
  3. Членове 57-64 се отменят.
  4. Членове 135 и 136 се отменят.
  5. Членове 220-228 се отменят.
  6. Членове 237-244 се отменят.
  7. Членове 245 и 246 се изменят така:
  „Чл. 245. (1) Транспортирането на странични животински продукти и продукти, получени от тях, се извършва със специализирани транспортни средства в съответствие с изискванията по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (2) При транспортирането:
  1. храните от животински произход се придружават с документ, съдържащ информацията съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (OB, L 242 от 20 ноември 2011 г.), и в който е вписан ветеринарният регистрационен номер на обекта, от който произхождат;
  2. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от хора, и продуктите, получени от странични животински продукти, се придружават с търговски документ по образец съгласно глава III от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB, L 54 от 26 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011”.
  Чл. 246. (1) За регистрация на транспортно средство за превозване на обектите по чл. 245, ал. 1 собственикът подава заявление по образец до директора на ОДБХ. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (2) В 7-дневен срок от подаването на заявлението директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на транспортното средство за съответствието му с изискванията по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (3) Комисията представя становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ за регистрация на транспортното средство.
  (4) В 30-дневен срок от подаването на заявлението директорът на ОДБХ вписва транспортното средство в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията при нередовност на представените документи или когато транспортното средство не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (5) Регистрацията е безсрочна.
  (6) Отказът по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  8. Членове 247-258 се отменят.
  9. Членове 260 и 261 се отменят.
  10. Член 437 се отменя.
  11. Член 439 се отменя.
  12. Членове 440 и 441 се отменят.
  13. Членове 442ж-442п се отменят.
  14. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 38, 41, 65, 67, 95, 100, 105, 114 и 124 се отменят.

  Предложение от нар. пр. Емил Христов:
  В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. университетска ветеринарна болница с клиники.“
  2. Досегашната т. 2 става т. 3.
  3. Създава се нова т. 4:
  „4. В чл.46л се създава нова ал. 2:
  „(2) Университетските ветеринарни болници с клиники осъществяват ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 и 5.“
  4. Досегашните т. 3 - 9 стават съответно т. 5 - 11.
  5. Създава се нова т. 10:
  „10. В чл. 370, ал. 3 след думата „кабинети“ се добавя „както и от университетските ветеринарни болници с клиники“.
  6. Досегашните т. 10 - 14 стават съответно т. 12- 17.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В Преходни и заключителни разпоредби в § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 1а:
  „1а. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. университетска ветеринарна болница с клиники.“.
  2. Създава се т. 2а и 2б:
  „2а. В чл. 46л се създава ал. 2:
  „(2) Университетска ветеринарна болница с клиники осъществява ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 и 5.“.
  „2б. В чл. 46м думите „ал. 1“ и запетаята пред тях се заличават.“.

  § 5. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп.,
  бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 1, ал. 1, т. 8 буква „б“ се изменя така:
  „б) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (EС) 2017/625”.”
  2. В чл. 33а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Официалният контрол и другите официални дейности за спазване изискванията на законодателството в областта на фуражите се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите актовете по прилагането им.”
  3. Член 50 се отменя.
  § 6. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1:
  а) в т. 8 думите „Регламент (ЕО) № 2003/2003 и“ се заличават;
  б) създава се т. 9:
  „9. контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 2003/2003.“
  2. Създава чл. 3а:
  „Чл. 3а. Официалният контрол и другите официални дейности по
  чл. 3, ал. 1, т. 1-8 се извършват по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите актовете по прилагането им.”
  § 7. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г. и бр. 98 от 2019 г.) в чл. 25а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Официалният контрол и другите официални дейности върху земеделски продукти или храни, които съответстват на чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на биологично произведени храни и продукти по смисъла на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007, защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер по смисъла на чл. 36 и 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на незадължителния термин за качество „планински продукт“ по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се извършва по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите актовете по прилагането им.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните има правомощията по Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига, включително за прилагане на административни мерки.“
  § 8. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 59 от 2019 г.) се създава чл. 63а:
  „Чл. 63а. Официалният контрол върху посевния и посадъчния материал се извършва по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО)
  № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите актовете по прилагането им.”
  § 9. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 45 се създава ал. 3:
  „(3) Официалният контрол по този закон, осъществяван от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и от органите на Българската агенция по безопасност на храните по Закона за ветеринарномедицинската дейност се извършва по реда на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.), Регламент (ЕС) 2016/1012 (Регламент относно разплодните животни), Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите актовете по прилагането им.”
  § 10. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г. и бр. 17, 77 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 182 се изменя така:
  „Чл. 182. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрол по спазване изискванията на закона по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти по приложение I, както и на продуктите по чл. 83, ал. 3 и оцета.
  (2) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрола по ал. 1 в съответствие с изискванията на:
  1. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.).
  2. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347 от 20 декември 2013 г.).
  3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (OB, L 9 от 11 януари 2019 г.).
  4. Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58 от 28 февруари 2018 г.).
  5. Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ, L 84 от 20 март 2014 г.).
  6. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети държави, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 170/1 от 30 юни 2008 г.).
  7. Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 година относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ, L 193 от 24 юли 2009 г.).
  8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/274 на Комисията от
  11 декември 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации и уведомления и за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/561 на Комисията (OB, L 58 от 28 февруари 2018 г.).
  9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията от
  17 октомври 2018 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования, отмяната на закрилата и използването на символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подходяща система за проверки (OB, L 9 от 11 януари 2019 г.).
  10. Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите актовете по прилагането му.
  11. Делегиран регламент (ЕС) 2019/934 на Комисията от 12 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията, приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването на досиетата на OIV (OB, L 149 от 7 юни 2019 г.).
  12. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/935 на Комисията от 16 април 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методите на анализ за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на лозаро-винарските продукти и уведомяването относно решенията на държавите членки по отношение на повишаването на естественото алкохолно съдържание (OB, L 149 от 7 юни 2019 г.).“
  2. Член 187 се изменя така:
  „Чл. 187. Министърът на икономиката осъществява контрол по спазване изискванията на закона по отношение на производството и търговията на етиловия алкохол от земеделски произход, дестилатите и спиртните напитки, в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета, Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите актовете по прилагането им.“
  § 11. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2017 г.) в чл. 18 ал. 2 се изменя така:
  „(2) За директор на ЦОРХВ се назначава лице, придобило най-малко образователна и научна степен „доктор“, което има 10 години професионален опит в областта на безопасността по хранителната верига.“
  Предложение от нар. пр. Андриан Райков:
  Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби да се измени така:
  „§ 11. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига (обн. ДВ., бр. 44 от 2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
  „(2) За директор на ЦОРХВ се назначава лице придобило най-малко образователна и научна степен „доктор“, което има 10 години професионален опит в областта на безопасността по хранителната верига.“
  2. В чл. 20 ал. 3 се заличава.“

  § 12. Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и министърът на отбраната осигуряват провеждането на обучение на длъжностните лица по чл. 9, ал. 3, на които са възложени задачи по осъществяване на официален контрол по този закон в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
  § 13. Министерският съвет, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на околната среда и водите издават подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  § 14. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума