Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
30/06/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 054-01-58, внесен от Мария Белова и гр. н. п. на 26 юни 2020 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 054-01-58, внесен от Мария Белова и гр. н. п. на 26 юни 2020 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 30 юни 2020 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието, храните и горите – д-р Лозана Василева– заместник-министър, Гинка Панаретова – и.д. директор на дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ и експерти.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от председателя на комисията Мария Белова, която обясни, че промените са свързани с приемането на Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на избухването на COVID-19.
  С цитирания Регламент е създадена възможност страните членки да разпишат и приложат нова мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като подпомагането не може да надвишава 2 % от общия размер на участието на ЕЗФРСР в Програмата за развитие на селските райони.
  Мярката ще позволи от наличните финансови средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. да бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, с цел да се осигури непрекъснатост на тяхната стопанска дейност.
  Държавите членки следва да насочат подкрепата към бенефициентите, които са най-засегнати от кризата COVID-19, като въз основа на наличните доказателства определят обективни и недискриминационни условия за допустимост и, когато се счита за целесъобразно от съответната държава членка, обективни и недискриминационни критерии за подбор. Помощта е под формата на еднократно плащане, което се изплаща до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. Последващо възстановяване от Комисията ще се извършва в съответствие с бюджетните кредити и при условие че е налично финансиране. Размерът на плащането може да бъде диференциран по категории бенефициенти в съответствие с изработените обективни и недискриминационни критерии. Максималният размер на помощта не трябва да надвишава 7 000 EUR на земеделски стопанин и 50 000 EUR за малко или средно предприятие.
  В тази връзка, със законопроекта се регламентира възможност за прилагане на новата мярка чрез Интегрираната система за администриране и контрол и се създава правно основание за издаване на наредба за нейното прилагане.
  В последвалата дискусия от Министерството на земеделието, храните и горите запознаха народните представители с начина, по който планират да прилагат схемата. Заявиха, че полагат усилия наредбата, която ще определи редът и условията за прилагане на мярката, да бъде разработена в съкратени срокове, така че подпомагането да стигне максимално бързо до земеделските стопани.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта, като настояха Министерството на земеделието, храните и горите своевременно да запознае народните представители с планираното разпределение на средствата по сектори.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 054-01-58, внесен от Мария Белова и гр. н. п. на 26 юни 2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МАРИЯ БЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума