Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/05/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 май 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.
  Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  В работата на комисията взеха участие - от Министерството на земеделието, храните и горите - Стилиян Митев – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Стоил Дудулов – началник отдел в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. Присъстваха и представители на широк кръг неправителствени и браншови организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Йордан Апостолов.
  Със законопроекта се предлага удължаване от 6 на 9 години на срока, след изтичането на който, ако изграждането на обекта не е започнало, решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие. Предлага се аналогична разпоредба и за случаите, когато изграждането на обекта е за държавни и общински нужди.
  Прави се съответната промяна в преходните и заключителни разпоредби.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, като прави бележки за синхронизиране на разглежданите разпоредби с разпоредбите на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 40, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
  В последвалата дискусия изказалите се народни представители заявиха подкрепа за законопроекта и се съгласиха, че предвид изтичащия срок той следва да бъде бързо разгледан.
  От парламентарната група на БСП за България също подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че между първо и второ четене ще предложат преразглеждане на текста на чл. 14 по отношение на отнемането на хумусния пласт от терените, предвид опасността след възстановяване на земеделския им статут, тези земи да са загубили своите земеделски качества. Освен това подчертаха, че следва да бъде предвидена някаква инвестиционна активност в през 9-годишния период.
  В заключение от всички парламентарни групи изразиха готовност да подкрепят бързото приемане на законопроекта и да направят съответните предложения между първо и второ четене.

  В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума