Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
13/09/2017

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 13 септември 2017 г., на което обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.
  В заседанието на комисията взеха участие – г-н Георги Кръстев - секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет. От Министерството на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов – министър, д-р Цветан Димитров, Атанас Добрев, Лозана Василева и Вергиния Кръстева – зам.-министри и проф. Васил Николов – председател на Селскостопанската академия.
  Докладът беше представен от Георги Кръстев. Той отбеляза, че докладът не представлява отчет за изпълнението на дейността на отделни институции, а оценка на общото състояние на националната сигурност, на провежданите политики и обобщени изводи по приоритетни области. В частта, която касае земеделието и горите, докладът представя основни констатации за състоянието в сектора, съществуващите рискове, извършените дейности и предприетите мерки.
  Подчертана е ролята на селското стопанство за обезпечаване на достатъчно количество продукти и храни за населението и за безопасността на храните по хранителната верига. Отбелязано е стабилното развитие на аграрния отрасъл, като е посочено, че ръстът на физическия обем на произведената селскостопанска продукция и възможностите за доставка на хранителни продукти от други държави-членки на ЕС или трети страни, създават предпоставки за намаляване на рисковете, свързани с гарантиране на продоволствената сигурност на страната.
  Особено внимание е отделено на опасността и щетите от горските пожари, в резултат на които настъпва сериозно увреждане на екосистемите, нарушава се тяхната устойчивост и настъпва деградация на земите. Отчита се рязко нарастване на броят на пожарите и размерът на опожарените площи за последните години, както и повишения риск от възникване на горски пожари, особено в резултат на почистването на земеделски земи. Като съществен проблем са откроени незаконните практики при добива и транспортирането на дървесина.
  Отбелязани са също така рискове за екологичната сигурност и здравето на населението, свързани с контрабандата и използването на неразрешени препарати за растителна защита.
  Секторът земеделие е откроен като един от рисковите по отношение на злоупотребите и неефективното управление на средства на Европейския съюз.
  В последвалата дискусия народните представители отбелязаха, че редица въпроси не са намерили отражение или са застъпени съвсем повърхностно в доклада.
  От парламентарната група на Обединените патриоти бяха дадени примери с контрабандата на неразрешени за употреба препарати за растителна защита, чието използване трайно уврежда земеделските земи, както и с нерегламентираният внос на животни, който създава риск за икономиката и за здравето на животните и хората.
  От парламентарната група на БСП за България обърнаха внимание, че в доклада не е отчетена ролята на Селскостопанската академия като единствена структура, която може да направи експертиза и да отправи препоръки в случай на криза, свързана със замърсяването на почвите с радиация, химикали и др.
  Народните представители от БСП за България отбелязаха доказания ефект от прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в борбата с измамите с ДДС. В тази връзка поставиха въпроса не следва ли да бъде направен опит за допълнително удължаване на действието на мярката, въпреки че към момента тя е удължена до максимално допустимия срок.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи отбелязаха, че без ефективното функциониране на Агенция „Митници“ не могат да бъдат очаквани положителни резултати в нито едно направление, независимо от набелязаните и предприетите мерки за преодоляване на съществуващи рискове.
  В заключение Георги Кръстев отбеляза, че бележките, направени по време на дискусията, ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите доклади.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” подкрепи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. и предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на доклада.

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума