Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
01/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 1 ноември 2017 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов – министър, Лозана Василева – зам.-министър, Атанас Кацарчев – началник на кабинета и експерти. От Държавен фонд „Земеделие“ – Иванка Багданова-Мизова – зам.-изпълнителен директор и Анелия Викторова – финансов директор. Присъстваха също представители на Министерство на финансите и на неправителствени организации.
  Основните параметри в частта селско стопанство са следните:
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието, храните и горите за 2018 г. Предвидените приходи са 156, 6 млн. лв. Предложеният разходен таван е 210,1 млн. лв., от които: за персонал – 116, 1 млн. лв., за капиталови разходи – 7,8 млн.лв. По политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 158,33 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 5,9 млн. лв., за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" – 25,5 млн. лв. и за "Администрация" – 20,4 млн. лв. В рамките на текущите разходи за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите са утвърдени 17 млн. лв. и 1,7 млн. лв. за изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
  2. По проекта на бюджет на ДФ „Земеделие“ за 2018 г. Предвидените приходи са близо 6,3 млн.лв. Разходният таван е около 368 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв. По политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 335,5 млн. лв.; за "Рибарство и аквакултури" – 351,9 хил. лв. и за „Администрация“ – 32,1 млн. лв.
  По линия на Общата селскостопанска политика за 2018 г. за директни плащания по схемата за единно плащане на площ се предвиждат 1 551,4 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки - 145,2 млн. лв. За развитие на селските райони по линия на втория стълб на Общата селскостопанска политика - 1 177,6 млн. лв.
  По линия на Общата рибарска политика за 2018 г. средствата са 38,3 млн. лв.
  В законопроекта са утвърдени 84 млн. лв. за данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство. Ще се прилага механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Ще се прилага и данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделските стопани. Предвидено е увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лв.
  Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, въпреки недостига на средства за обезпечаването на някои дейности.
  В последвалата дискусия народните представители от парламентарните групи на БСП за България и на Движението за права и свободи заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. От парламентарните групи на ПП ГЕРБ и от Патриотичния фронт подкрепиха законопроекта.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.


  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума