Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
17/01/2018 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД към доклад вх. № 753-07-20 от 21 декември 2017 г. за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД


  към доклад вх. № 753-07-20 от 21 декември 2017 г. за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, внесен от Министерски съвет на 29 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.

  Проект!


  Комисията предлага да се създадат § 30 и 31:
  § 30. (1) В случаите по § 27, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 и 91 от 2012 г.) заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като внесе мотивирано заявление до комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи. В заявлението се посочват номерът и датата на решението за промяна на предназначението и към него се прилагат:
  1. документ за собственост или учредено право на строеж;
  2. становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
  3. влязъл в сила подробен устройствен план.
  (2) Комисията по ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като постановява решение, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя или постановява отказ. Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) В решението, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя, комисията определя размер на таксата по чл. 30, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи по действащата към момента на внасяне на предложението тарифа, утвърдена от Министерския съвет или указва да бъде определен размер на таксата по чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
  (4) Разликата между внесената такса за промяна на предназначението и таксата по ал. 3 се заплаща от заявителя или му се възстановява.
  (5) Когато в периода от 24 май 2017 г. до влизането в сила на този закон е постановено ново решение за промяна на предназначението на земеделската земя и е заплатена определената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 от Закона за опазване на земеделските земи, заинтересованото лице може да подаде заявление за отмяна на това решение и мотивирано заявление по ал. 1 за потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя.
  (6) В случаите по ал. 5 административният орган се произнася по подадените заявления в едномесечен срок от датата на постъпването им. При отмяна на решението за промяна на предназначението на земеделската земя, заплатената такса за промяна на предназначението се възстановява.
  (7) Решението, с което се потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие в сроковете по чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи.


  § 31. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи се прилагат и за заварените производства, за които едногодишният срок от влизането в сила на подробния устройствен план за съответния имот не е изтекъл към деня на влизането в сила на този закон.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума