Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
24/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19.01.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19.01.2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 24 януари 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Вергиния Кръстева – зам.-министър, Георги Праматаров – директор на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“, Надежда Петрова – държавен експерт в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Вергиния Кръстева, която отбеляза, че изменението се налага във връзка с наказателна процедура срещу Република България за ограничаване на достъпа до директни плащания на площ на потенциални кандидати за подпомагане.
  Със законопроекта се създава възможност Разплащателната агенция да извършва проверки за изкуствено създадени условия.
  Предвидено е заповедта, с която министърът на земеделието, храните и горите одобрява обхвата на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане", да се обнародва в „Държавен вестник“.
  Изменен е текстът, регламентиращ условията и реда, по които регистрираните земеделски стопани кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. Кандидатите ще подават заявление за съответната календарна година, като заявените площи ще следва да са на тяхно разположение т.е., за тях да са регистрирани правни основания за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правните основания ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие, в специализиран софтуерен продукт на Министерството на земеделието, храните и горите. Министерството ще обобщава и предава тези данни на Разплащателната агенция, която ще ги съпоставя с данните от заявленията. Когато заявените за подпомагане площи надвишават регистрираните правни основания за ползване, агенцията ще издава предупреждение за грешка. След изтичането на срока за подаване и промени в заявленията, Разплащателната агенция ще извършва допълнителни административни проверки на заявленията, за които е издадено предупреждение за грешка, като съответно ще намалява размера на плащането за площите, за които при проверката не бъде установено регистрирано правно основание за ползване.
  От министерството обясниха, че по същество процедурата за кандидатстване не се променя, процедурата по подаване на заявления остава същата, правните основания също остават като изискване за допустимост за подпомагане. Единствената разлика е, че съществуването на валидни правни основания ще се установява не при подаване на заявленията, а при извършването на административните проверки от страна на Разплащателната агенция.
  В последвалата дискусия н.п. Петър Петров настоя изрично да бъде разписано, че когато за разпределените за ползване площи, за които няма сключени договори за наем и аренда и не са подадени декларации (т. нар. „бели петна”), не са платени дължимите средства, за тях няма да се признава валидно правно основание. Освен това заяви, че следва в закона да се предвиди конкретен срок за регистриране на правните основания.
  От парламентарната група на БСП за България отбелязаха, че има редица неясноти по отношение на процедурата за кандидатстване. Изтъкнаха, че препращайки към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без да има препратки към конкретни текстове, не става ясно кои са правните основания, които ще бъдат зачитани като валидни. Отбелязаха също, че не е ясно доколко е подготвен и защитен софтуерът на министерството, в който се регистрират правните основания и че работата на администрацията ще бъде силно затруднена предвид кратките срокове, в които следва да бъдат обработени документите за предстоящата кампания. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта.
  От парламентарната група на ДПС отбелязаха, че са считали действащата процедура за кандидатстване за твърде детайлно разписана, но отчетоха, че тя е успяла в голяма степен да дисциплинира земеделските стопани. В тази връзка изразиха опасението, че предложената нова редакция е твърде обща и неясна.
  От парламентарната група на Воля отбелязаха, че следва да има указания за земеделските стопани как ще се прилага новата процедура.
  От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но между първо и второ четене процедурата за кандидатстване за подпомагане следва да бъде прецизирана, за да се гарантира, че ще бъдат подпомагани единствено добросъвестни земеделски стопани. Отбелязаха, че на административни проверки следва да подлежат всички подадени заявления, че е необходимо прецизно да бъдат определени валидните правни основания и че ако е необходимо ще бъдат дадени легални дефиниции на част от използваните понятия.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19.01.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума