Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
31/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 31 януари 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Атанас Кацарчев – началник на кабинета на министъра, Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в същата дирекция. От Селскостопанска академия - проф. Васил Николов – председател, Ваня Шиварова – началник на отдел, Веселина Къркъмова – юрист и Денислав Василев – главен експерт. Присъстваха още проф. Гандев – директор на Института по овощарство – Пловдив, доц. Оджакова – директор на Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян и проф. Лалева – директор на Земеделския институт – Стара Загора. Освен това присъстваха представители на неправителствени и браншови организации от сектора.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. Николов.
  Предложените със законопроекта промени касаят модела на финансиране, организацията на управление и структурата на Селскостопанската академия, както и нейното имущество и начина на управление.
  По отношение на финансирането се предлага академията, която към момента е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, да има самостоятелен бюджет като част от консолидираната фискална програма. Дава се възможност академията да набира допълнителни приходи от помощи и други безвъзмездно получени средства, като лицата, предоставящи тези средства ще следва да декларират техния произход. Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение ще се приемат от управителния съвет.
  Предвидено е Селскостопанската академия да разработи Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която ще се актуализира на всеки 3 години.
  По отношение на структурата и организацията на управлението, предложенията са следните.
  Намалява се числеността и се променя съставът на управителния съвет на академията. Академията ще се ръководи от председател, който ще се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите и управителен съвет, който ще се състои от председател и 8 членове - хабилитирани учени. Председателят на Селскостопанската академия ще е и председател на управителния съвет.
  Научната, научно-приложната дейност и обучението на докторанти ще се извършват освен от съществуващите научни институти и от научни центрове към Селскостопанската академия, които ще са юридически лица. Съответно в преходните и заключителни разпоредби е предвидено от 1 април 2018 г., държавните предприятия – Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик и Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян да се преобразуват в научни центрове към Селскостопанската академия. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия ще преминат към академията.
  Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност ще се осъществяват от „Научно-производствен център“, който ще бъде създаден чрез сливане на останалите държавни предприятия – опитни станции и „Системата за агропазарна информация”(САПИ). Центърът ще стане техен универсален правоприемник, ще встъпи в техните права и задължения и ще бъде юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Центърът ще може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност. Неговите средства и операции ще се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по Закона за публичните финанси и няма да са част от държавния бюджет. Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие ще бъдат определени с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.
  По отношение на двете експериментални бази – държавни предприятия - към Института по земеделие – Шумен и към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян е предвидено да бъдат преобразувани в научни звена – експериментални бази към съответните институти от 1 април 2018 г. Техните активи, пасиви, архиви и други права и задължения ще преминат към съответните институти.
  Всички трудови правоотношения със служителите от опитните станции и експерименталните бази ще бъдат уредени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП за България отбелязаха като положителни промените, свързани с промяната на модела на финансиране на академията, но отправиха редица бележки по отношение на предложеното преструктуриране и финансовата обосновка на законопроекта. Подчертаха, че преструктурирането на академията ще доведе до увеличаване на числеността на персонала, което не е отчетено във финансовата обосновка. Припомниха, че предприятията, които ще бъдат прехвърлени към научните институти и към държавното предприятие, имат задължения, които също ще бъдат прехвърлени. Съответно още със създаването си държавното предприятие ще се окаже във затруднено финансово положение. Отбелязаха, че към предприятието се прехвърлят структури, които съществуват само формално и никога не са развивали дейност. Същевременно, не е отчетен научният потенциал на работещите в друга част от предприятията научни сътрудници и с тяхното прехвърляне към Научно-производствения център, който няма да развива научна дейност, този потенциал няма да бъде използван. В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта, но ще направят предложения между първо и второ четене.
  От парламентарната група на ДПС също оцениха като положителни промените, свързани с финансовата самостоятелност и с възможността академията да разходва собствените си средства. Заявиха, че ще подкрепят законопроекта на първо четене с надежда поредните промени да допринесат за подобряване на дейността и на тежкото финансово състояние на академията, но изразиха опасението, че и новият модел няма да постигне очакваните резултати.
  Представителите на синдикатите заявиха подкрепа за заложената финансова самостоятелност и липсата на фиксиран разходен таван, но настояха за увеличаване на трансфера за академията.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума