Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/02/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
  (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 11а, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. извършва проверки за изкуствено създадени условия.“

  Предложение от нар. пр. Петър Петров:
  Предлагам да се измени § 1. ал(3), която да приеме следния вид:
  (3) Земеделските земи са на разположение на земеделския стопанин, когато за тях е регистрирано правно основание за ползване, което вклюва:
  1. Нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
  2. Договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски земи;
  3. Договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
  4. Заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
  5. Съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
  6. Разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените
  територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на
  възстановената собственост на ползваните имоти;
  7. Актове на министъра на земеделието и храните по чл. 24б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за безвъзмездно предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност.
  8. Други правни основания, предвидени в нормативната уредба

  Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.

  Предлагам да се измени § 1. ал(4), като към текста се добави:
  Правното основание за ползването на земеделски земи не се приема, ако вносителят не е представил валидни документи за изплатена от него рента или друго задължение към собствениците на т.н. „бели петна".

  § 2. В чл. 33а, ал. 2 се създава изречение трето: „Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“.“

  § 3. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. (1) Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите по чл. 38а, ал. 1 чрез подаване на заявление по
  чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, когато са регистрирани съгласно чл. 7.
  (2) Земеделските земи, включени в заявлението по чл. 32, ал. 1, трябва да бъдат на разположение на земеделския стопанин най-късно към датата, определена в наредбата по чл. 32, ал. 5.
  (3) Земеделските земи са на разположение на земеделския стопанин, когато за тях е регистрирано правно основание за ползване.
  (4) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието, храните и горите, до крайната дата за подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, определена в наредбата по чл. 32, ал. 5. Министерството на земеделието, храните и горите извлича, степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания.
  (5) При подаване на заявление по чл. 32, ал. 1 Разплащателната агенция чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 1 съпоставя данните от заявлението с данните по ал. 4. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, получава от Разплащателната агенция предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се подписва/подпечатва от земеделския стопанин.
  (6) След изтичането на срока за подаване и промени в заявления, установен в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва допълнителни административни проверки на всички подадени заявления за подпомагане, за които е издадено предупреждение за грешка по ал. 5. Проверките включват:
  1. съпоставяне на данните от заявленията с данните по ал. 4 за спазване на изискванията по ал. 2, 3 и 4;
  2. географско, цифрово определяне на площта и местоположението на парцели и/или части от тях, когато допълнителните административни проверки по т. 1 установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи.
  (7) При извършване на проверките по ал. 6 Разплащателната агенция изисква допълнителна информация от Министерството на земеделието, храните и горите.
  (8) Когато след извършването на допълнителните административни проверки по ал. 6 и 7 не бъде установено регистрирано правно основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага разпоредбата на чл. 43,
  ал. 3, т. 4.“

  Предложение от нар. пр. Ирена Димова и група народни представители:
  Предлагаме да се създаде § 4:
  „§4. В чл.45, ал.1 след думите „млади земеделски стопани“ се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава, а числото „25“ се заменя с „50“.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума