Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
16/02/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 08 февруари 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Р А Б О Т Е Н Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 08 февруари 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия

  (Обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от
  2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 58 от 2017 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „хранителната промишленост” се заменят с „храните”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Селскостопанската академия е бюджетна организация - юридическо лице със седалище София към министъра на земеделието, храните и горите. Селскостопанската академия съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси."
  3. В ал. 4:
  а) в т. 1 думата „субсидии” се заменя с „трансфери“;
  б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „помощи и други безвъзмездно получени средства“.
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицата, предоставящи помощи и средства безвъзмездно на Селскостопанската академия, подават декларация за произход на средствата съгласно чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.”
  5. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Бюджетът на Селскостопанската академия и отчетът за неговото изпълнение се приемат от управителния съвет.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите „Европейския съюз“ се добавя „и научни организации“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. т. 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Селскостопанска академия е национална, ползваща се с автономия организация за научни изследвания, научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и хранителната промишленост, която дейност обезпечава и подпомага изработването и изпълнението на държавната политика в тази област.“.
  2. т. 4 – отпада.
  3. т. 5 става т. 4, като в нея създаваната алинея става ал. 5.
  4. т. 6 става т. 5, като в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 6“.


  § 2. Член 2а се изменя така:
  „Чл. 2а. Селскостопанската академия разработва Стратегия за научноизследователска, научно-приложна, иновативна и внедрителска дейност в областта на аграрния сектор, която се приема от управителния съвет и се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите. Стратегията се актуализира на всеки 3 години.“


  § 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1-4 се изменят така:
  „(1) Селскостопанската академия се ръководи от председател и управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове.
  (2) Членове на управителния съвет могат да бъдат хабилитирани учени, доктори или доктори на науките, член-кореспонденти и академици от Селскостопанската академия, като в състава му се включват и лице с образователно-квалификационна степен "магистър" и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на финансите, както и правоспособен юрист.
  (3) Председателят на Селскостопанската академия е хабилитирано лице. Той ръководи цялостната дейност на академията и я представлява. Председателят на Селскостопанската академия е и председател на управителния съвет.
  (4) Председателят на Селскостопанската академия се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, а членовете на управителния съвет – от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанската академия.”
  2. В ал. 5 думите „Председателят на управителния съвет“ се заменят с „Председателят на Селскостопанската академия“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 3, т. 1 се правят следните изменения:
  1. в новото съдържание на ал. 1:
  а) запетаята след думата „съвет“ се заменя с точка и текстът до края на изречението – отпада.
  б) създава се изречение второ: „Председателят и членовете на Управителния съвет са хабилитирани лица.“
  2. новото съдържание на ал. 2 се изменя така:
  „(2) Управителният съвет се състои от Председателя на Селскостопанската академия и 8 лица от състава на Академията.“
  3. в новото съдържание на ал. 3 се правят следните изменения:
  а) изречение първо – отпада.
  б) изречение второ става изречение първо, като в него думата „Той“ се заменя с „Председателят на Селскостопанската академия“.
  в) изречение трето става изречение второ.


  § 4. В чл. 4, ал. 1 след думата „председателя“ се добавя „на Селскостопанската академия“.


  § 5. В чл. 5, ал. 3 след думата „председателят“ се добавя „на Селскостопанската академия“.


  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „институти“ се добавя „и научни центрове“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност на Селскостопанската академия се осъществяват от „Научно-производствен център“, който е юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София.“
  3. В ал. 3 думите „на бюджетна издръжка“ се заменят с „и се ръководи от директор“.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Държавното предприятие по ал. 2 може да осъществява и други дейности, свързани със или подпомагащи основния предмет на дейност. Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (5) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по ал. 2 се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 3 става т. 4, като думите „В ал. 3“ се заменят със „Сегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея“.
  2. т. 4 става т. 3, като в нея се правят следните изменения и допълнения:
  а) уводното изречение се изменя така: „Създава се нова ал. 3.“
  б) създаваната ал. 4 става ал. 3.
  в) от текста отпада създаваната ал. 5.


  § 7. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Директорите на структурни звена по чл. 6, ал. 1 са хабилитирани лица и се избират чрез конкурс за срок 4 години.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 7а:
  „§ 7а. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а (1) Държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 има двустепенна структура, която включва Централно управление и специализирани поделения съгласно Приложение № 1.
  (2) Специализираните поделения по ал. 1:
  1. осъществяват съответната на специализацията им научно-приложна и експериментална дейност, в т.ч. демонстрационни полета, като извършват тази дейност в сътрудничество и на договорна основа с институтите и научните центрове на Академията.
  2. осъществяват производствена дейност, която организират и реализират на основата на годишни планове.
  (3) Специализираните поделения се ръководят и представляват от директори, назначавани от директора на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 за срок от 4 години. Предприятията:
  1. сключват от свое име и за своя сметка договори в рамките на предоставените им правомощия;
  2. водят счетоводство и представят в централното управление изготвените годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството;
  3. имат банкови сметка и свой печат;
  4. са работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
  (4) Устройството, организацията и дейността на държавното предприятие по чл. 6, ал. 2 се определят в устройствения правилник на Селскостопанската академия.“


  § 8. В чл. 9 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. сегашният текст, при съответната редакционна промяна, става т. 1.
  2. създава се т. 2:
  „2. в т. 1 след думата „работа“ се добавя „и научно-приложна дейност“.


  § 9. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. Органите на управление на държавното предприятие по
  чл. 6, ал. 2 са:
  1. министърът на земеделието, храните и горите;
  2. председателят на Селскостопанската академия;
  3. управителният съвет на съответното държавно предприятие;
  4. директорът.”

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 9 в новото съдържание на чл. 10 се правят следните изменения:
  1. в т. 3 думите „на съответното държавно предприятие“ се заменят с „в състав от трима членове, в т.ч. директорът.“
  2. т. 4 – отпада.


  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и на самостоятелните ѝ звена“ се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието, храните и горите провежда политиката на държавата за развитие на експерименталната и производствената дейност в областта на земеделието, животновъдството и храните.“


  § 11. Членове 12 и 13 се отменят.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 11 се изменя така:
  „§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. ал. 1 се изменя така:
  (1) Председателят на Селскостопанската академия назначава директорът, по предложение на Управителния съвет на Академията, и останалите двама членове на Управителния съвет на държавното предприятие по чл. 6, ал.2 за срок от 4 години и сключва с тях договор за управление при условията и по реда, определени в устройствения правилник на Академията.“
  2. ал. 2 се отменя.
  3. в ал. 3:
  а) в т. 1 думите директорите на държавните предприятия“ се заменят с „директора и другите членове на Управителния съвет на държавното предприятие“.
  б) в т. 2 – 6 думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.
  4. в ал. 4 навсякъде в текста думите „държавните предприятия“ се заменят с „държавното предприятие“.


  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 11а:
  „§ 11а. Чл. 13 се отменя.“


  § 12. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 12 се изменя така:
  „§ 12. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. заглавието се изменя така:
  „Приложение № 1 към чл. 7а, ал. 1
  Специализирани поделения в структурата на Селскостопанската академия:“
  2. раздел І. става съдържание на Приложението, като в него се правят следните изменения и допълнения:
  а) номерацията и заглавието на раздела – отпадат.
  б) т. 1 се заличава.
  в) т. 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
  г) т. 4 се заличава.
  д) т. 5 става т. 3.
  е) т. 6 се заличава.
  ж) т. 7 става т. 4.
  з) т. 8 се заличава.
  и) т. 9 – 14 стават съответно т. 5 – 10.
  й) т. 15 се заличава.
  к) т. 16 става т. 11.
  л) т. 17 се заличава.
  м) т. 18 и 19 стават съответно т. 12 и 13.
  н) създава се т. 14:
  „14. Система за агропазарна информация САПИ – София.“.
  3. раздел ІІ. и ІІІ. се заличават.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 13. Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието, храните и горите, приема правилника по чл. 6, ал. 5 от Закона за Селскостопанската академия в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 14. (1) Създава се Държавно предприятие „Научно-производствен център“ чрез сливане на държавните предприятия, както следва:
  1. Опитна станция по земеделие – Видин;
  2. Опитна станция по земеделие – Лом;
  3. Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра;
  4. Опитна станция по земеделие – Търговище;
  5. Опитна станция по земеделие – Лозница;
  6. Опитна станция по земеделие – Хан Крум;
  7. Опитна станция по лозарство и винарство – Варна;
  8. Опитна станция по земеделие – Поморие;
  9. Опитна станция по земеделие – Средец;
  10. Опитна станция по земеделие – Сливен;
  11. Опитна станция по тютюна – Хасково;
  12. Опитна станция по земеделие – Кърджали;
  13. Опитна станция по лозарство – Септември;
  14. Опитна станция по картофите – Самоков;
  15. Опитна станция по земеделие – Ямбол;
  16. Система за агропазарна информация САПИ – София.
  (2) Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е универсален правоприемник на държавните предприятия по ал. 1 и встъпва в правата и задълженията си в едномесечен срок от приемането на правилника по чл. 6, ал. 4 от Закона за Селскостопанската академия.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 14 се правят следните изменения:
  1. в уводното изречение след думата „сливане“ се добавя „и като придобиват статут на специализирани поделения“.
  2. т. 4 – отпада.
  3. т. 5 става т. 4.
  4. т. 6 – отпада.
  5. т. 7 – 16 стават съответно т. 5 – 14.

  Предложение от нар. пр. Венка Стоянова и нар. пр. проф. Светла Бъчварова:
  В § 14, ал. 1, т. 4 – отпада.


  § 15. (1) Считано от 1 април 2018 г.:
  1. Държавно предприятие –- Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, се преобразува в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия;
  2. Държавно предприятие – Опитна станция по соята – Павликени, се преобразува в Научен център по соята – Павликени, към Селскостопанската академия;
  3. Държавно предприятие – Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, се преобразува в Научен център по поливно земеделие – Пазарджик, към Селскостопанската академия;
  4. Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 преминават към Селскостопанската академия.
  (3) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 15, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  „5. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие - Търговище се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище към Селскостопанската академия.“
  „6. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие - Хан Крум се преобразува в Научен център по земеделие –Хан Крум към Селскостопанската академия.“

  Предложение от нар. пр. Венка Стоянова и нар. пр. проф. Светла Бъчварова:
  В § 15, ал. 1 се създава т.5:
  „5. Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Търговище се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище към Селскостопанската академия.“


  § 16. (1) Считано от 1 април 2018 г. Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен.
  (2) Считано от 1 април 2018 г. Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.
  (3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по ал. 1 и 2 преминават към съответния институт.
  (4) Трудовите правоотношения със служителите от държавните предприятия по ал. 1 и 2 се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  § 17. Изменението по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между Министерството на земеделието, храните и горите и Селскостопанската академия се извършва в тримесечен срок от влизането в сила на този закон в съответствие с чл. 172 от Закона за публичните финанси.

  § 18. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92 и 97 от 2017 г.) в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби след думите „Българската академия на науките“ се поставя запетая и се добавя „Селскостопанската академия“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума