Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
13/06/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Николов Миховски и група нар. представители на 27 април 2018 г., приет на първо гласуване на 22 май 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от Иван Николов Миховски и група нар. представители на 27 април 2018 г., приет на първо гласуване на 22 май 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за рибарството и аквакултурите

  (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 27 от 2018 г.)

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  Създава се нов §:
  §….. В чл. 15в се правят следните изменения и допълнения:
  1.1. В ал. 3 думата „рязко" се заличава.
  1.2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В значимите язовири по Приложение 1 от Закона за водите, използвани за аквакултура в мрежени клетки със значително производство се определят защитни за дейността водни коти /нива/, които гарантират минимално допустими дълбочини в акваториите заети от мрежените клетки."

  В чл. 15г се правят следните допълнения:
  2.1. В ал. 1 след думата „аквакултури" се добавят думите „аварийните зони и защитните коти".
  2.2. В ал. 2 след думата „съответните" се добавят думите „нива и".

  § 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „притежават" се добавя „валиден".
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата, които желаят да се сдобият с билет за любителски риболов, полагат еднократно тестови изпит за правоспособност при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите."
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Мерки за опазването, възстановяването и възпроизводството на рибните ресурси по ал. 4 се осъществяват поетапно със заповед на изпълнителния директор на ИАРА въз основа на мотивирано предложение на Главна дирекция "Рибарство и контрол" в ИАРА."

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 1 - отпада.

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения :
  1. Точка 2 се изменя така:
  "2. Създава се нова алинея 2 :
  (2) Лицата, които желаят да се сдобият с билет за любителски риболов, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА с която декларират, че са запознати с нормативната уредба приложима за любителския риболов, както и с административно-наказателната отговорност, която носят. За електронно издадените билети декларациите може да се подават по електронен път като се подписват с електронен подпис. Срокът за съхранение на декларациите е 2 години, след което същите се унищожават."
  2. Създава се нова т. 3 :
  „3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  (3) До 10-то число на всеки месец държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица, които имат право да разпространяват билети за любителски риболов, представят в ИАРА оригинален екземпляр от попълнените декларации по ал. 2 за предходния месец.
  (4) Не се издава билет за любителски риболов, без да е попълнена декларация по ал. 2."
  Досегашните алинеи 3 и 4 се преномерират съответно.
  3. Точка 3 да отпадне

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 1 да се измени така:
  § 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „притежават" се добавя „валиден".
  2. Създава се нова ал. 2:
  (2) Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че са запознати с нормативната уредба, приложима за любителския риболов.“
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) До 10-то число на всеки месец лицата по чл. 22а представят в ИАРА оригинален екземпляр от попълнените декларации по ал. 2 за предходния месец.
  (4) Не се издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация по ал. 2."
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  § 1 в чл. 22 т. 2 и т. 3 от Доклада да отпаднат.


  § 2. В чл. 22а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Лицата по ал. 4 отделят 5 на сто от оставащите в тяхна полза приходи от всеки продаден билет за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2, определени за любителски риболов.
  (6) За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1."

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 2 – отпада.
  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 2 да се измени така:
  § 2. В чл. 22а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.
  (6) Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя обектите за зарибяване по ал. 5.“

  § 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Лицата по чл. 22а, ал. 4 са длъжни да издават на лицата по ал. 2 и 3 билети за любителски риболов. В случай на констатиран отказ за издаване на билети за любителски риболов, при условията на ал. 2 и 3, при първо нарушение се отправя писмено предупреждение за отнемане на правото на разпространение на билети за любителски риболов.
  (5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, изпълнителният директор на ИАРА със заповед отнема от нарушителя правото на разпространение на билети за любителски риболов. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  2. Досегашните ал. 4 и 5 става съответно ал. 6 и 7.

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  В § 3, в т. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 във второто изречение думите „при условията на ал. 2 и 3" се заличават.
  2. В ал. 5 в края на първото изречение се добавят думите „за срок от 5 години", а в изречение второ думите „може да се обжалва се заменят с думите „подлежи на обжалване".

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 3 да бъде отразен на систематичното му място.


  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  Създава се нов § 3а:
  „§ 3а. В чл. 30, в ал. 1 :
  1. След думата „опазването" се поставя запетая и се добавят думите „възстановяването, възпроизводството".
  2. Създава се нова т. 3:
  „3. ежегодно предприема мерки определени със заповед на изпълнителния директор по мотивирано предложение от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА;".

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  Създава се нов §:
  §... създава се нов чл.31:
  Чл. 31. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно със заповед определя мерки за опазване и възстановяване на рибните ресурси.


  § 4. Създава се чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) Забранява се риболовът с риболовни мрежени уреди в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3, с изключение на:
  1. Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17;
  2. лицата, регистрирани по чл. 25 - във водните обекти, за които е
  направена регистрацията.
  (2) Забранява се продажбата, пренасянето и превозването на риболовни мрежени уреди от лица без надлежно валидно разрешително за стопански риболов, с изключение на лицата, регистрирани по реда на чл. 25."

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  В §4, в ал. 2 на новия чл. 39а думата „продажбата" се заличава.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 4 да стане § 3 и да се измени така:
  § 3. Създава се чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) Забранява се риболовът с мрежени риболовни уреди в обектите по чл. 3, ал. 1, с изключение на риболова, извършван:
  1. във водите на Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17;
  2. от лица, регистрирани по реда на чл. 25 - във водните обекти, за които е
  извършена регистрацията.
  (2) Забранява се пренасянето и превозването на мрежени риболовни уреди.
  (3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата:
  1. притежаващи валидно разрешително за стопански риболов по чл. 17;
  2. регистрирани по реда на чл. 25."

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  § 4 чл.39а се изменя както следва:
  а)в ал.1 да отпадне думата „риболовни" пред израза „мрежени
  уреди".
  б)ал.2 да се измени, както следва:
  „Забранява се пренасянето и превозването на мрежени уреди от лица без валидно разрешително за стопански риболов, с изключение на лицата, регистрирани по реда на чл.25."


  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Предлагаме да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 40, ал. 9, т. 1 думите „трите имена, ЕГН, номера на личната карта, местоработата и длъжността“ се заменят с „данни“.


  § 5. Създава се нов чл. 44:
  „Чл. 44. Забранява се продажбата, пренасянето и превозването на уреди за електроулов, с изключение на случаите, в които има издадено валидно разрешително за улов с научноизследователски цели."

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  В §5, в новия чл. 44 думата „продажбата" се заличава.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 5 да се измени така:
  § 5. Създава се нов чл. 44:
  „Чл. 44. Забранява се пренасянето и превозването на технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток, с изключение на случаите, в които лицето притежава валидно разрешително за улов за научноизследователски цели по чл. 40."

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  § 5 чл.44 се изменя, както следва:
  Забранява се пренасянето и превозването на уреди за електроулов, с изключение на случаите, в които има издадено валидно разрешително за улов за научно изследователски цели.


  § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се т. 6а:
  „6а. при предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи; съдържанието на протокола се определя с наредбата по т. 14;";
  б) създават се т. 9а - 9г:
  „9а. при изпълнение на служебните си задължения имат право да задържат лице, което:
  а) не се подчинява на законно разпореждане;
  б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;
  в) при задържане на правонарушител по букви „а" и „б" незабавно
  уведомяват компетентните полицейски органи;
  9б. при установяване на нарушения на този закон и на подзаконовите актове използват технически средства или системи, заснемащи или записващи:
  а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
  б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за
  извършване на нарушението;
  9в. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
  9г. използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение; използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като служителите на ИАРА са длъжни:
  а) по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за
  опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
  б) да преустановят използването на физическа сила и помощни
  средства незабавно след постигане целта на приложената мярка;
  в) да не използват физическа сила и помощни средства по отношение
  на видимо малолетни лица и бременни жени;
  г) да изготвят доклад до ръководителя си, когато е използвана
  физическа сила и помощни средства;";
  в) създава се т. 11а:
  „11а. спират и проверяват превозни и плавателни средства в акваторията на Черно море и/или река Дунав, и/или в територията на съответната област в която се намира водния обект, който контролират, като за целта използват стоп-палка;".
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение, стоп-палки от служителите на ИАРА, както и организацията и редът за принудителното отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи."
  3. Досегашните ал. 4-7 стават съответно ал. 5-8.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 6 да се измени така:
  § 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се т. 6а:
  „6а. съставят протокол при предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи; съдържанието на протокола се определя с наредбата по ал. 8;"
  б) точка 9 се изменя така:
  „9. при изпълнение на служебните си задължения имат право да задържат лице, което не се подчинява на законно разпореждане и/или оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане; при задържане на правонарушител незабавно уведомяват компетентните полицейски органи;“
  в) създават се т. 9а – 9в:
  „9а. при установяване на нарушения на този закон и на подзаконовите актове използват технически средства или системи, заснемащи или записващи:
  а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
  б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за
  извършване на нарушението;
  9б. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
  9в. използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение; използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като служителите на ИАРА са длъжни:
  а) по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за
  опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
  б) да преустановят използването на физическа сила и помощни
  средства незабавно след постигане целта на приложената мярка;
  в) да не използват физическа сила и помощни средства по отношение
  на видимо малолетни лица и бременни жени;
  г) да изготвят доклад до ръководителя си, когато е използвана
  физическа сила и помощни средства;";
  г) точка 11 се изменя така:
  „11. проверяват плавателни средства, когато са спрени или са на котва; в зоните за граничен или митнически контрол спирането и проверката се извършват съвместно с органите, компетентни за осъществяването му;“
  д) създава се т. 11а:
  „11а. спират със сигнал със стоп-палка и проверяват превозни средства на територията на съответната област, в която се намира водният обект, който контролират;“.
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение и стоп-палки от служителите на ИАРА, както и организацията и редът за принудителното отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувано с министъра на вътрешните работи."

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  §6 чл. 54 се изменя, както следва:
  а) ал. 2 т. 9в да отпадне.
  б) ал. 4 се изменя, както следва:
  „Условията и реда за използване на помощни средства, от служителите на ИАРА, както и организацията и редът за принудителното отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на МВР се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувано с министъра на вътрешните работи."


  § 7. В чл. 54а, ал. 3 думите „ал. 5 и 6" се заменят с „ал. 6 и 7".

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 7 да бъде отхвърлен.


  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  Създават се нови §7а, §7б и §7в :
  §7а. В чл. 64 се създава ново изречение второ:
  „Със същото наказание се наказва и лицето, което издаде билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 2, както и лицето, което не изпълни задължението си по чл. 22, ал. 3."

  §7б. Създава се нов чл. 64а:
  „Чл. 64а. (1) Който наруши разпоредбата на чл. 22а се наказва с глоба в размер на 1 500 до 3 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 5 000 лв.“

  §7в. Създава се нов чл. 75б:
  „Чл. 75б. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 39а и/или чл. 44 се наказва с глоба в размер на 1 500 до 3 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 5 000 лв.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Да се създадат нови § 7, 8, 9 и 10:
  § 7. Създава се нов чл. 67а:
  „Чл. 67а. „Юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 22а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.“

  § 8. В чл. 73, ал. 1 думите „и 37“ се заменят с „37 и 39а, ал. 1“.

  § 9. Създава се нов чл. 78:
  „Чл. 78. (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отнема за срок до една година правото на разпространение на билети за любителски риболов на лице по чл. 22а, ал. 1, което не издаде билет за любителски риболов на лице по чл. 23, ал. 2 или 3.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението.“

  § 10. Създава се чл. 81а:
  „Чл. 81а. Който пренася или превозва мрежени риболовни уреди и/или технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток в нарушение на чл. 39а, ал. 2 и чл. 44, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.“

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  Създава се нов §:
  §... създава се чл. 81а.
  „Който пренася, превозва или монтира мрежени риболовни уреди и/или технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток в нарушение на чл.39а, ал.2 и чл.44, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв."


  § 8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 48:
  „48. „Помощни средства" са средствата по чл, 85, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи."

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  §8 се допълва така
  Досегашният текст става т. 1 и се създава нова точка 2:
  „2. Създават се нови точки 49 и 50:
  49. „Значително производство" е производство на риба не по-малко от 20% за съответния вид от статистическите данни на ИАРА за предходната година.
  50. „Защитна кота" е такова ниво на водата, което обезпечава минималните изисквания за осъществяване на физиологичните функции на отглеждания вид, както и за производствените дейности в животновъдния обект."


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  В ПЗР да се създадат нови § 12, 13, 14 и 15:
  § 12. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7 и 17 от 2018 г.) в § 12а от преходните и заключителните разпоредби след думата „територии“ се добавя „както и от оправомощените служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по чл. 54, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите при упражняване на контролните им правомощия върху ползването и опазването на рибните ресурси“.

  § 13. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр.42 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4б, ал. 2, в изречение първо думите „прилага към нотариалното дело“ се заменят със „съхранява“, а в изречение трето думите „към нотариалното дело се прилагат“ се заменят с „нотариусът съхранява“.
  2. В чл. 37п, ал.1, след думите „маломерни имоти“ се добавя „или части от тях, които се определят със ситуационна скица“;

  § 14. В Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 2018г.), в преходни и заключителни разпоредби, в § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „земя“ се добавя „за срок по-дълъг от една година“, след „чл. 4а“ се добавя „ал.1“, а думите „и чл. 4б“ и „и е сключен за срок над една година“ се заличават;
  2. В ал. 2, думите „едномесечен срок от влизането в сила на този закон“ се заменят със „срок до 31 юли 2018г.“;
  3. В ал. 3, думата „декларация“ се заменя с „декларацията по ал. 1“.

  § 15. В Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 2018г.), в преходни и заключителни разпоредби, в § 11, чл. 3, ал.1 от Закона за арендата в земеделието, в изречение второ думите „прилага към нотариалното дело“ се заменят със „съхранява“, а в изречение четвърто думите „към нотариалното дело се прилагат“ се заменят с „нотариусът съхранява“.


  § 9. Наредбата по чл. 54, ал. 4 се приема в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 9 да се измени така:
  § ….. Наредбата по чл. 54, ал. 8 се приема в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 10. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр. бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 ., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. — бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г. и бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г.) чл. 238 се изменя така:

  „Чл. 238. (1) Който лови, улови риба и/или други водни организми:
  а) чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества,
  се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди
  до петнадесет хиляди лева или с пробация;
  б) с технически средства за електроулов без надлежно разрешително,
  се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до
  десет хиляди лева или с пробация;
  в) с риболовни мрежи, в обекти, различни от Черно море, река Дунав
  и обектите, регистрирани по чл. 25 от Закона за рибарството и
  аквакултурите, без да притежава разрешително за стопански риболов, се
  наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до
  десет хиляди лева или с пробация.
  (2) За престъпление по ал. 1, букви „а", „б" и „в" наказанието е
  лишаване от свобода от една до три години и глоба от петнадесет хиляди
  до двадесет хиляди лева, когато:
  1. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;
  2. е извършено в съучастие със служител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
  3. е извършено повторно;
  4. предметът на престъплението е в големи размери.
  (3) Който улови риба и/или други водни организми:
  1. в запазени места или при маловодие;
  2. в непромишлени води през размножителния период на рибата или
  3. от видове, застрашени от изчезване,
  се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация,
  (4) За престъпление по ал. 3, т. 1, 2 и 3, наказанието е лишаване от
  свобода от една до три години и глоба от петнадесет хиляди до двадесет
  хиляди лева, когато:
  1. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;
  2. е извършено в съучастие със служител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
  3. е извършено повторно;
  4. предметът на престъплението е в големи размери.
  (5) Уловената риба, другите уловени водни организми, както и
  уредите и средствата, с които е извършено престъплението, се отнемат в
  полза на държавата."

  Предложение от нар. пр. Йордан Апостолов и Христиан Митев:
  В § 10, чл. 238, ал. 1, б. „в" се изменя така :
  „в) с риболовни мрежи, в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, регистрирани по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и има влезли в сила две или повече наказателни постановления за административни нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация за срок до една година."

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 10 да бъде отхвърлен.

  Предложение от нар. пр. Иван Вълков и група народни представители:
  §10 чл.238 ал. 1 се изменя, както следва:
  а) в буква б думата „надлежно" пред разрешително се заменя с
  „валидно".
  б) буква в приема следния вид:
  „С риболовни мрежи, в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, регистрирани по чл.25 от ЗРА и има влезли в сила наказателни постановления за административни нарушения по ЗРА, се наказва с лишаване от свобода до 6 месеца и глоба от 5000 до 10000 лв. или с пробация по чл.42а, ал.2, т.5 за срок до 1 година."  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума