Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
14/06/2018

  Изслушване на информация от Министерството на земеделието, храните и горите, проведено на основание член 113, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


  ДОКЛАД
  НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  Относно: Изслушване на информация от Министерството на земеделието, храните и горите, проведено на основание член 113, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Комисията по земеделието и храните проведe заседание на 14 юни 2018 г., на което изслуша информация относно от министъра на земеделието, храните и горите относно прилагането на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов - министър, Вергиния Кръстева – заместник-министър и експерти.
  От предварително постъпилото писмо от министерството по темата и от представянето стана ясно следното:
  Разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, (обн., ДВ, бр. 42 от 2018г.) са довели до трудности за земеделските стопани, свързани с потвърждаването на действащите договори за ползване на земеделски земи, в указания едномесечен срок.
  Притесненията на бранша са свързани с разпоредбите, които подлагат на потвърждаване почти всички договори за наем на земеделски земи със срок над 1 година поради изискването за нотариално удостоверяване на съдържанието на договора (чл. 4б, ал. 1). Освен това, за имоти, които се владеят в съсобственост, се изисква потвърждение на действащите договори от съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части. Декларацията, с която се потвърждават договорите следва да е нотариално заверена, а срокът за нейното подаване е едномесечен (§ 10, ал. 2 от ПЗР). Аналогична е и процедурата за препотвърждаване на права за управление на земеделската земя (§ 10, ал. 4).
  В тази връзка, земеделските стопани, страни по такива договори, категоричното възразяват срещу задължението да издирват други съсобственици за достигане на квота от 25% съсобственост, по договори, сключени по действащия към момента на вписването им законов регламент. Освен това, при действащи кадастрални карти и регистри, снабдяването със скици на имотите представлява отделно административно производство, с отделни срокове на изпълнение и допълнително нотариално производство. Предвид изложеното, изпълнението на предвидените в закона задължения е непосилно в рамките на заложения срок от един месец.
  Според изнесената от зам.-министър Кръстева статистика, засегнатите договори са 241 хил., собствениците са 817 хил., а общият размер на имотите е 8 млн. дка или 22 % от площите, заявени за подпомагане по линия на директните плащания.
  Предвид възникналите проблеми са проведени редица срещи със засегнатите страни, включително с различни асоциации на земеделски производители и с Нотариалната камара, на които са обсъдени възможните законодателни решения.
  В тази връзка, със заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-29, внесен от н.п. Иван Миховски и гр.н.пр. на 27 април 2018 г., се предлагат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които да разрешат създалите се проблеми.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума