Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
27/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр.н.пр. на 20 юни 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр.н.пр. на 20 юни 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе две поредни заседания на 21 и на 27 юни 2018 г., на които обсъди цитирания законопроект.
  В заседанията на комисията от Министерството на земеделието, храните и горите взеха участие – Юлиан Марков – директор на Дирекция „Морско дело и рибарство“, Слави Кралев – директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите“, Ивайло Симеонов – директор на Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ и Михаела Велинова – държавен експерт в същата дирекция. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Галин Николов – изпълнителен директор.
  От министерството обясниха, че действащите разпоредби на закона препращат към отменени европейски законодателни актове и не кореспондират с установените европейски изисквания за признаване на организациите на производители. Същевременно липсва правно основание за издаването на наредба от министъра на земеделието, храните и горите.
  В тази връзка, със законопроекта се отменя съществуващият ред за признаване на браншови организации в сектора на рибарството и се дава възможност министърът на земеделието, храните и горите да определи с наредба реда и условията за признаване на организации на производители, на асоциации на организации на производители и на междубраншови организации на национално ниво.
  В своето становище Министерството на земеделието, храните и горите принципно подкрепя законопроекта, като предлага в закона да бъдат разписани основните параметри, които ще бъдат определени с наредбата. Предлагат да бъде предвидена процедура, която след съответната проверка доколко вече признатите браншови организации отговарят на относимите европейски изискванията, да позволи тяхното признаване съгласно действащото европейско законодателство. Предвид важната роля на тези организации в колективното управление на системите за разпределяне на общия допустим улов, предлагат да се предвиди възможност организациите на производителите и техните асоциации да участват в разпределянето на индивидуалните квоти.
  Проведените дискусии на двете заседания могат да бъдат обобщени както следва:
  От парламентарните групи на БСП за България и на Движението за права и свободи оцениха като неприемлива процедурата, по която законопроектът е внесен и заявиха, че повторното разглеждане на промени в един и същ закон за изключително кратък срок уронва престижа на комисията. Изтъкнаха, че министерството би следвало да синхронизизира тези текстове с приложимото европейско законодателство в рамките на процедурата по разглеждане на предходните промени в закона. Припомниха, че на обществено обсъждане са предложени промени в Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, където са залегнали подобни текстове и също е предвидено основание за издаване на наредба, свързана с признаването на браншовите организации в сектора рибарство. Отбелязаха като неприемлива липсата на становища от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, от управляващия орган и съответните браншови организации.
  По съществото на предложените промени подчертаха, че и в момента няма пречка министърът да признава организациите на производители. Отбелязаха, че съществуващият подробен ред се заменя с общи текстове, в които липсват параметри за реда и условията, при които организациите ще бъдат признавани. Според тях, критериите следва да са разписани в закона, а не в подзаконов нормативен акт. В тази връзка от Движението за права и свободи препоръчаха между първо и второ четене на законопроекта да бъдат предложени текстове, които да не пораждат в обществото съмнения, че министърът по свое усмотрение ще решава кои организации да признае.
  Предвид така изложените аргументи, от БСП за България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, но ще направят своите предложения между първо и второ гласуване.
  Председателят на комисията Десислава Танева припомни, че законопроектът е внесен по изричното настояване на министерството. Заяви, че споделя част от изложените аргументи и призова министерството да предприеме мерки и да не допуска в бъдеще липсата на координация. Оцени като грешка промяната на регулации, касаещи браншовите организации, без провеждането на обществен дебат, но изтъкна, че по време на общественото обсъждане на промените в Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, са проведени съгласувателни срещи със заинтересованите страни, включително с бранша, на които е постигнато необходимото съгласие.
  В заключение, препоръча при подготовката на становището си по предложенията между първо и второ гласуване на законопроекта, министерството да се съобрази с отправените препоръки и подчерта, че текстовете следва да бъдат синхронизирани с предложенията в Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 8 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр.н.пр. на 20 юни 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума