Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 юли 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите – Ивайло Симеонов – директор на Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ и Лидия Рашкова – главен експерт в същата дирекция. От Министерство на околната среда и водите – Красимир Живков – заместник-министър, Силвия Димитрова – директор на Дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, Илияна Тодорова – директор на Дирекция „Управление на водите“ и Росица Петрова – държавен експерт.
  Законопроектът беше представен от г-жа Силвия Димитрова, която изтъкна, че е разработен във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.
  От компетентността на Комисията по земеделието и храните са промените, свързани с изменението на изискванията за опазване на водите в зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води за питейно-битово водоснабдяване, за производство на бутилирани води, за лечебни цели, профилактика и др. Отпада досегашният режим за определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения. Предвижда се около всяко съоръжение да бъдат установени защитни пояси, които да осигуряват тяхното опазване от разрушаване и от пряко въвеждане на замърсяващи вещества, както и да бъдат определени охранителни зони за опазване на водите в райони, с установен риск за количеството или качеството на водите. В границите на зоната за защита на водите ще бъдат изпълнявани мерки и специфичен мониторинг, съобразно характеристиките на съответната зона за защита. На водоползвателите се вменява задължение за изграждане на защитен пояс, включително да предприемат действия за промяна на собствеността на земите, когато е необходимо.
  Съответно, с преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения в редица закони, вкл. в Закона за почвите, Закона за защита на растенията, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с промяната на режима за опазване на водите. В Закона за рибарството и аквакултурите в допълнение са изменени и разпоредбите, свързани с изграждането на нови и реконструирането на съществуващи рибни проходи, което ще се извършва по преценка на директора на басейнова дирекция в съответствие с целите и мерките в плана за управление на речните басейни и на базата на резултати от изпълнен мониторинг, актуални хидроложки данни и др.
  От Министерство на околната среда и водите обясниха, че предвид многобройните възражения, постъпили по законопроекта по време на дебатите във водещата и в другите съпътстващи комисии, е взето решение между първо и второ гласуване на законопроекта всички текстове, свързани с промяната на досегашния режим за определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения, да бъдат оттеглени. Тези текстове ще бъдат подложени на допълнително обществено обсъждане и консултации със заинтересованите страни.
  Относно промените в Закона за рибарството и аквакултурите обясниха, че и в момента се провеждат консултации с участието на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, експерти и браншови организации на рибопроизводители. След постигането на консенсус, предложенията ще бъдат представени на народните представители.
  На поставен въпрос относно възможността за узаконяване на водовземни съоръжения, изградени без разрешително, от Министерство на околната среда и водите припомниха, че подобна процедура е предвидена в законопроекта и онези от съоръженията, които са технически годни, ще могат да бъдат регистрирани след заплащане на съответната такса.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 7 гласа “против” и 1 глас “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума