Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
19/09/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 септември 2018 г., на което обсъди цитирания доклад.
  В заседанието на комисията взеха участие – г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет и Васил Ризов – директор на Дирекция „Сигурност“ в Министерството на земеделието, храните и горите.
  Докладът беше представен от Георги Кръстев, който отбеляза, че при неговото изготвяне са взети предвид отправените от народните представители препоръки при предходните обсъждания.
  В частта, която касае земеделието и горите, докладът представя основни констатации за състоянието в сектора, съществуващите рискове, извършените дейности и предприетите мерки. Подчертана е ролята на селското стопанство за обезпечаване на достатъчно количество продукти и храни за населението и за безопасността на храните по хранителната верига.
  Отбелязано е стабилното развитие на аграрния отрасъл. Посочен е ръст на годишна база на физическия обем на произведената продукция. Отчита се нарастване на обема на преработеното сурово мляко и на произведените млечни продукти, което показва, че млечният сектор постепенно преодолява последиците от засегналата го тежка криза през 2015 г. и 2016 г.
  Направена е констатацията, че добрите производствени резултати на основните подсектори на земеделието гарантират липсата на значими рискове за продоволствената сигурност на страната.
  Особено внимание е отделено на опасността и щетите от горските пожари. Отчетено е, че за 2017 г. опожарените горски територии и преките щети от горски пожари са далеч под средногодишните показатели за последните години, благодарение на превантивната дейност и вложените финансови ресурси за специализирана техника, обучение и създаване на доброволни формирования.
  Отбелязани са рисковете за здравето на населението и за екологичната и икономическата сигурност, свързани с употребата и разпространението на нелицензирани и на забранени в ЕС препарати за растителна защита.
  Като устойчив негативен фактор за развитието на целия селскостопански отрасъл остават неправомерните практики при усвояване на национални и европейски субсидии.
  Откроена е изострената епизоотична обстановка през периода, която води до преки щети от загубата на продукция, разходи за обезщетения и ограничаване достъпа на българския производител до традиционни пазари.
  В последвалата дискусия, н.п. Румен Георгиев заяви, че парламентарната група на БСП за България ще се въздържи да подкрепи доклада, тъй като липсва цялостна политика за развитие на сектора и за обезпечаване на продоволствената сигурност на страната. Припомни проблема с двойния стандарт при храните. Отбеляза, че въпреки вложените значителни финансови ресурси, не се забелязват резултати от подкрепата за земеделските стопани и даде пример с големия обем чужди земеделски продукти на пазара. Предвид риска за националната сигурност, който представлява разпространението на заразните заболявания, предложи Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България да бъде обект на разглеждане в пленарна зала.
  От парламентарната група на Движението за права и свободи отбелязаха, че докладът изглежда формален по отношение на сектор земеделие. Препоръчаха в бъдеще докладът да съдържа повече информация за набелязаните и предприетите мерки за преодоляване на съществуващи рискове, а анализът на отделните секторни политики да бъде представен през призмата на националната сигурност.
  В заключение Георги Кръстев отбеляза, че отправените препоръки ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите доклади.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” подкрепи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20 юли 2018 г. и предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на доклада.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума