Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
03/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол № 802-01-35, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол № 802-01-35, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 2 октомври 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите – Борислав Симеонов – директор на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Станислава Атанасова – началник на отдел и Ивайло Филипов – младши експерт в същата дирекция. От Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол - Бистра Павловска – изпълнителен директор.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Борислав Симеонов.
  Със законопроекта се предлага търговското дружество „Сортови семена – Елит“ ЕАД, гр. София, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите, да бъде включено в списъка на търговските дружества, забранени за приватизация, по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  В последвалата дискусия народните представители от парламентарните групи на Обединени патриоти, на Движението за права и свободи и на ГЕРБ изразиха редица резерви по представения законопроект. Според изказалите се, нито едно от поделенията на предприятието към момента не заема съществен дял в производството на семена на пазара. В този смисъл, твърдението, че чрез това предприятие държавата ще е в състояние да провежда собствена политика в семепроизводството по отношение на структурообразуващи култури, които формират основния дял от износа на земеделска продукция, не отговаря на истината. Припомниха, че всички работещи клонове на "Сортови семена –Холдинг" ЕАД, с потенциал за развитие, са вече приватизирани, докато конкретното предприятие очевидно не е представлявало интерес за инвеститорите. Заявиха, че неговото включване в списъка на забранените за приватизация предприятия означава, че държавата се ангажира да превърне едно напълно декапитализирано предприятие в работещо, без да е ясно какъв е планът за развитие на дружеството, както и има ли осигурен финансов ресурс за неговото стабилизиране. Подчертаха, че подобно предложение не кореспондира с държавната политика на ефективно управление и разходване на публичните ресурси в условията на пазарна икономика и изразиха съмнение, че чрез забраната за приватизация на дружеството ще се постигне ефекта, заявен от вносителите. Припомниха, че една от основните цели на реформата, проведена в Селскостопанска академия, е била в нейните звена да бъде концентриран производственият и научният потенциал за семепроизводство на държавата. В тази връзка, поставиха въпроса не е ли по-подходящо предприятието да бъде също преструктурирано и слято с някоя от работещите и жизнеспособни структури на академията или с някой от научните институти.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че ще подкрепят законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 6 гласа “за”, 0 гласа “против” и 13 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол № 802-01-35, внесен от Министерския съвет на 25 септември 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума