Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/10/2018

  Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), № 854-02-54, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.пр. на 11.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), № 854-02-54, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.пр. на 11.10.2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 11октомври 2018 г., на което обсъди цитирания проект на решение.
  На заседанието присъстваха Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация” в Министерството на земеделието, храните и горите и г-жа Лилия Стоянова – началник отдел в същата дирекция.
  Проектът беше представен от н.п. Десислава Танева.
  Проектът е внесен във връзка със заседание на Комисията по земеделието и храните, проведено на 10 октомври 2018 г., на което Министерството на земеделието, храните и горите представи проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи (ЗПООЗЗ). Законопроектът е разработен в изпълнение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., с което, с цел е да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието, на министъра на земеделието, храните и горите е възложено:
  1. в срок до 31 декември 2017 г. да внесе в Народното събрание доклад, който включва анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването и стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България;
  2. в срок от 10 месеца след приемане на доклада по т. 1 и след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
  В хода на дискусията по основните положения на законопроекта, представени на заседанието, проведено на 10 октомври, народните представители отчетоха големия обем свършена работа, но констатираха, че обхватът на представения законопроект съществено се различава от обхвата, посочен в Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г. Беше подчертано, че липсват текстове, уреждащи собствеността върху земеделските земи, като начин на придобиване, разпореждане и управление, особено предвид наказателната процедура срещу страната ни. В тази връзка, допустимите за Европейската комисия ограничения по отношение на придобиването на собственост на земеделска земя, изложени в доклада на министъра, следва да намерят място в този проект. Законопроектът следва да урежда също така всички форми на поземлени отношения, включително арендните. Освен това, следва да бъдат актуализирани и нормите, свързани с опазването на селскостопанското имущество, предвид напълно променения модел на обществени отношения и невъзможността съществуващите норми да бъдат прилагани.
  В заключение, на заседанието от 10 октомври, народните представители се обединиха около становището да бъде удължен срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да представи проект на единен законодателен акт, който да бъде съобразен с получените бележки.
  Във тази връзка, с проекта на решение се предлага Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г. да бъде изменено, като в срок до 28 февруари 2019 г., след необходимото обществено обсъждане, министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), с мотиви към него, № 854-02-54, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.пр. на 11.10.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума