Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
31/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 31 октомври 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието взеха участие – от Министерството на финансите – Петър Киров – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ и Ивелина Йоргова – главен експерт в същата дирекция. От Министерството на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов – министър, Атанас Кацарчев – началник на кабинета и Десислава Стоянова – директор на дирекция „Финансово управление“. От Държавен фонд „Земеделие“ – Атидже Алиева–Вели – заместник-изпълнителен директор, Анелия Викторова – финансов директор и Димитър Стефанов – главен секретар. Присъстваха също представители на браншови и неправителствени организации.
  Макроикономическите показатели бяха представени от г-жа Йоргова.
  Законопроектът в частта селско стопанство представи министър Порожанов. Основните параметри са следните:
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието, храните и горите за 2019 г. Предвидените приходи са в размер на 149,4 млн. лв. Предложеният разходен таван е близо 192,8 млн. лв., от които: за персонал – 107,4 млн. лв., за капиталови разходи – 7,8 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 79,6 млн. лв., от които за Селскостопанска академия 25 млн. лв. По области на политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 137,9 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 5,7 млн. лв., за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" – 27 млн. лв. и за "Администрация" – 22,4 млн. лв.
  Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 87 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 88 млн. лв.
  В рамките на текущите разходи за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, са утвърдени 19 млн. лв. и 1,8 млн. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове". Тези средства не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  2. По проекта на бюджет на ДФ „Земеделие“ за 2019 г. Предвидените приходи са в размер на около 4,5 млн. лв. Разходният таван на фонда е около 371,2 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи –16,6 млн.лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 406,7 млн. лв. По области на политики и бюджетни програми тези средства са: за "Земеделие и селски райони" – 337,8 млн. лв.; за "Рибарство и аквакултури" – 303,1 хил. лв. и за „Администрация“ –33,1 млн. лв. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., е 335,4 млн. лв., а максималният размер на новите задължения - 333,4 млн. лв.
  В рамките на бюджетите за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии са утвърдени целеви текущи и капиталови разходи общо 4,1 млн. лв. за Министерството на земеделието храните и горите и 6,9 млн. лв. за ДФ „Земеделие“.
  По линия на Общата селскостопанска политика за 2019 г. по схемата за единно плащане на площ за директни плащания се предвижда да бъдат усвоени 1 554,4 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 135,4 млн. лв., от които 79,8 млн. лв. европейско финансиране и 55,6 млн. лв. национално съфинансиране.
  По втория стълб на Общата селскостопанска политика за развитие на селските райони са предвидени – 1 260,5 млн. лв., от които 1 029,9 млн. лв. европейски средства и 230,6 млн. лв. национално съфинансиране.
  По линия на Общата рибарска политика за 2019 г. средствата са 38,7 млн. лв., от които 30,1 млн. лв. европейско финансиране и 8,6 млн. лв. – национално съфинансиране и авансови плащания.
  Освен това, в законопроекта е предвидено запазване на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, като за целта са утвърдени 84 млн. лв. Ще се прилага и данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделските стопани. Държавен фонд "Земеделие" ще продължи да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по различните програми.
  Като елемент от основните допускания в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 350 на 560 лв. от началото на 2019 г.
  От Асоциацията на индустриалния капитал в България и от Българската асоциация Биопродукти са категорично против увеличението на минималния осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
  Според Министерството на земеделието, храните и горите предвидените средства за издръжка и други текущи разходи на министерството са задоволителни и като цяло ще обезпечат изпълнението на заложените цели по области на политики и по бюджетни програми, а заложените средства за персонал ще позволят увеличение на работните заплати с около 10 %.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните:
  - с 0 гласа „за”, 8 „против” и 9 „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2;
  - с 11 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2018 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума