Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
31/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 802-01-44, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 802-01-44, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 31 октомври 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите – Лозана Василева и Вергиния Кръстева– заместник-министри, Ирина Лазарова – директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите“, Огнян Петков – държавен експерт в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от Лозана Василева, която изтъкна, че основните промени са свързани с привеждане на закона в съответствие с действащото европейско законодателство.
  Отпада възможността за оспорване на административните актове по административен ред пред министърът на земеделието, храните и горите като непосредствено горестоящ административен орган.
  Отменят се текстовете, регламентиращи режима за прилагането на държавните помощи.
  От закона отпадат разпоредбите, уреждащи производствените квоти и одобряването на рафинерии и на производители на изоглюкоза. Определя се редът, по който рафинериите и производителите на изоглюкоза следва да подават информация, редът за упражняване на контрол върху нейната достоверност и се определя компетентният орган, който ще извършва проверки и ще налага санкции във връзка с издадените лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране.
  Предвидени са редица изменения, касаещи биологичното производство на земеделски и хранителни продукти. Министърът на земеделието, храните и горите ще определи с наредба условията и реда за търговията от разстояние с биологични продукти, етикетирането и контрола на продуктите, произхождащи от заведенията за обществено хранене, както и изискванията по отношение на контролиращите лица. Прецизирани са текстовете, касаещи правилата за акредитация на контролиращите лица и изискуемите документи при кандидатстване за издаване на разрешително за контролна дейност. Предвидени са съответните административнонаказателни разпоредби при установени нарушения.
  Въвеждат се текстове, регламентиращи използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“. Условията и редът за неговото използване и осъществяването на контрол върху неговата употреба също ще бъдат определени в наредба. С преходните и заключителните разпоредби биологично произведените храни са добавени като отделна група храни в Закона за храните.
  Прецизирани са процедурите за прилагането на публичната интервенция, на помощта за частното складиране и на промоционалните програми, свързани със земеделски и хранителни продукти.
  Прецизирани са разпоредбите, уреждащи системата за контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци с приложимите пазарни стандарти. Прецизират се текстовете, касаещи прилагането на новата обща схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предвидено е участието в схемата да се съпътства от прилагането на образователни мерки.
  Отпада подробното разписване в закона на мерките, включени в националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор.
  По отношение на сектор зърно е предвидено земеделските производители да подават декларациите за произведените количества зърно само веднъж годишно за цялото произведено количества зърно.
  С преходните и заключителните разпоредби се правят промени в следните други закони.
  В Закона за водите се прецизират текстовете, свързани с компенсацията, предоставена на предприятия, натоварени с извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите. Предвидено е в размера на компенсацията да се включват нетните разходи на дружеството, разходите за инвестиции и разумна печалба, чийто размер ще се предлага от одитора, който проверява документите за нетните разходи на дружеството.
  В Закона за Селскостопанска академия се правят правно-технически корекции.
  В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига отпада законовото основание за издаване на наредба на Министерския съвет за условията и реда за извършване на научна оценка на риска.
  В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се разписват хипотезите, в които действието на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производството на тютюневи изделия се прекратява.
  В Закона за храните се създава правно основание за издаване на удостоверения за съответствие на храни с качествата и изискванията за производство, установени с БДС.
  Асоциацията на преработвателите на биологични пчелни продукти в Република България са предоставили становище по текстовете, свързани с биологичното производство.
  От парламентарната група на БСП за България изразиха несъгласие с промените, свързани с биологичното производство, с преобразуването на базите данни в регистри, с увеличението на санкциите, както и с промените в Закона за водите и в Закона за храните. В заключение заявиха, че няма да подкрепят законопроекта, но между първо и второ гласуване ще направят своите предложения за прецизиране на текстовете.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 802-01-44, внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума