Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
20/12/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 декември 2018 г., на което обсъди цитирания законопроект.
  В заседанието на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите – доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър и Силвия Василева – директор на дирекция „Животновъдство“. От Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството – Георги Йорданов – изпълнителен директор.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Иванов, който изтъкна, че промените целят привеждане на закона в съответствие с действащото европейско законодателство и прецизиране на част от текстовете.
  Основните промени са свързани с получаването на разрешение за извършване на развъдна дейност, което се издава на признати развъдни организации, с одобрени развъдни програми. Прецизирани са условията и редът за признаване на организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма. За целта, до министъра на земеделието, храните и горите ще се подава общо заявление. Част от официалните удостоверителни документи вече ще се проверяват по служебен път. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните в заявлението обстоятелства. С един месец се удължава срокът, в който сформирана за целта комисия следва да разгледа подадените документи. Подробно са разписани случаите, при които министърът на земеделието, храните и горите може да откаже да одобри развъдната програма и съответно да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност. Регламентирана е възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност, както и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. Предвидено е, освен зооинженери, в разработването на развъдните програми да участват и научни работници, специалисти по съответния вид животни. В Министерството на земеделието, храните и горите ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност.
  Следващата група промени е свързана с прецизиране на функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще следва да отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидено е агенцията да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Дава се възможност агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации.
  Облекчават се изискванията към образованието на лицата, извършващи производство на бубено семе.
  Изменя се наименованието и състава на националния съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, който вече ще се казва Национален съвет по генетични ресурси, като в него освен председатели на развъдни организации и зооинженери, ще членуват служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на Министерството на земеделието, храните и горите, както и учени от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област.
  Предвидени са нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност.
  В Допълнителните разпоредби са прецизирани някои от легалните дефиниции на понятията.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на Движението за права и свободи изразиха подкрепа за законопроекта. Настояха в закона да бъдат разписани текстове, които да регламентират отношенията между фермерите и развъдните организации, и техните права и задължения. Препоръчаха статутът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган да бъде изрично записан в закона.
  От парламентарната група на БСП за България поставиха въпроса защо от закона отпадат минималните критерии, на които следва да отговаря дадена порода, за да бъде определена като застрашена от изчезване. От министерството обясниха, че измененията е свързана с промяната на европейските изисквания, според които компетентен научен орган на всяка държава следва да определи съответните минимални критерии. В тази връзка, министерството е възложило на Селскостопанската академия да разработи методика за определяне на тези минимални прагове, която ще бъде представена в най-скоро време.
  Според парламентарната група на Обединени патриоти липсата на ясна дефиниция и критерии за определяне на степента на застрашеност на местните (автохтонни) породи, позволява нееднозначно тълкуване и съответно неправомерно разходване на финансов ресурс. Настояха за засилен контрол върху дейността на развъдните организации и за значително завишаване на имуществените санкции, предвидени в закона, които според тях са твърде ниски, за да осигурят дисциплиниращ ефект.
  От Министерството на земеделието, храните и горите изразиха готовност да се съобразят с отправените бележки.
  В заключение, н.п. Десислава Танева заяви, че направените от народните представители предложения ще бъдат обсъдени и взети предвид между първо и второ гласуване на законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по земеделието и храните с 21 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума