Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
21/01/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството № 802-01-58, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството № 802-01-58, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за животновъдството
  (Обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. Точки 3-5 се изменят така:
  „3. производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
  4. условията и реда за признаване на развъдните организации и за одобряване на развъдните програми;
  5. статута и дейността на развъдните организации;“.
  3. В т. 6 думите „т. 2, 3 и 4“ се заменят с „т. 3“.

  § 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. Националния съвет по генетични ресурси;“.
  2. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „животновъдни“ се заменя с „развъдни“.

  § 3. В чл. 3а, ал. 1 думите „като разработва стратегии и програми за неговото развитие и за изготвянето на нормативни актове в областта на животновъдството“ се заменят с „развъдната дейност и съхранението на генетичните ресурси“.

  § 4. В чл. 3б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. отразява и/или коригира породата, пола и датата на раждане на животните и развъдния им статус в Интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);“.
  2. Досегашната т. 6 става т. 7.
  3. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думата „изпълнява“ се добавя „функции съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и на директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (ОВ, L 171 от 29.6.2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1012”.“

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §4, чл. 3б да се създаде нова т. 9 със следното съдържание:
  „9. Изпълнява функции на компетентен орган за извършване на официален контрол, съгласно Чл.39 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент.“

  § 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „горите” се поставя запетая и се добавя „който има структури на областно ниво“.
  2. В ал. 3 след думата „организацията“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и финансирането“ се заличават.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) В състава на Съвета по ал. 1 се включват и представители на национално представени организации в областта на животновъдството, които отговарят на изисквания, определени в Правилника по ал. 3.“

  § 6. Член 5 се отменя.

  § 7. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност:
  1. в обществена полза при извършване на развъдна дейност с чистопородни разплодни животни;
  2. в обществена или в частна полза при хибридните разплодни свине.“

  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Развъдната дейност се извършва от развъдни организации, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по
  чл. 29б, ал. 1, които имат одобрена развъдна програма и/или програми, с издадено разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1.“
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. В ал. 5 след думите „разработва от“ се добавя „колектив, включващ научни работници, които извършват научна дейност за съответния вид и направление животни, и“.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) В разработването на развъдната програма по ал. 5 могат да участват членове на развъдната организация, когато това е предвидено в правилника по чл. 29, ал. 1, т. 10.“
  5. Досегашните ал. 6-8 стават съответно ал. 7-9.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 8 да се измени така:
  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Развъдната дейност се извършва от организации, признати за развъдни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по
  чл. 29б, ал. 1, които имат одобрена развъдна програма и/или програми и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1.“
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. В ал. 5 след думите „разработва от“ се добавя „научни работници, които извършват научна дейност за съответния вид и направление животни, и“ и се създава изречение второ: „В разработването на развъдната програма могат да участват членове на развъдната организация, когато това е предвидено в правилника по чл. 29, ал. 1, т. 10.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  След § 8 да се създадат нови параграфи:
  § 9. В чл. 10а думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.

  §10. В чл. 10б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
  3. В ал. 3 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
  4. В ал. 4 думата „Животновъдните“ се заменя с „Развъдните“.

  § 9. Член 11 се отменя.

  § 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
  2. В ал. 3 думите „подлежат на вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните с уникален номер във връзка с осъществяване на епизоотичния контрол“ се заменят с „отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност“.
  3. В ал. 5 думите „и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност“ се заличават.

  § 11. Член 13а се отменя.

  § 12. В чл. 14ж, ал. 1 думите „оползотворяване на биологичните отпадъци“ се заменят със „съхранение на тора“.

  § 13. Член 14з се отменя.

  § 14. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, изречение трето думата „ежемесечно“ се заличава.
  2. В ал. 4:
  а) в т. 4 думата „родословния“ се заменя със „зоотехническия“;
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. зоотехнически сертификат за породата, линията или хибрида за съответния вид (свине или птици);“.
  3. В ал. 6 думите „или упълномощено от него длъжностно лице извършва“ се заменят с „издава удостоверение за“.

  § 15. В чл. 15а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „със специалност „Бубарство“ се заменят със „с изучаван предмет "Бубарство" или завършен курс за следдипломна квалификация“.
  2. В ал. 8:
  а) в основния текст думите „със следните документи“ се заменят с „от“;
  б) в т. 1 думата „сертификат“ се заменя с „документ“.

  § 16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 накрая се добавя „(автохтонни)“;
  б) точка 5 се отменя.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството създава и поддържа:
  1. база данни за произхода на мъжките разплодни животни от автохтонните породи, чрез ДНК анализ;
  2. регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от Националния генофонд, който се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 16, т. 2 в новото съдържание на ал. 6 в т. 1 думите „от автохотонните породи“ се заличават, а предлогът „чрез“ се заменя с „по метода на“.

  § 17. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „от представители на неправителствени организации, определени от тях съгласно устава им“ се заменят с „по генетични ресурси“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В Националния съвет по генетичните ресурси членуват председатели на развъдни организации, представители на развъдни организации - зооинженери, служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на дирекцията по чл. 3, ал. 2,
  т. 1, както и представители на науката, от Селскостопанската академия и висши училища от съответната област.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 18. В чл. 20 се правят следните изменения:
  1. В т. 6 думите „развъдна книга“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В т. 8 думите „сертификат за произход и“ се заличават.

  § 19. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „породи, популации, линии и хибриди селскостопански животни“ се заменят с „породи селскостопански животни, линии и хибриди“.
  2. В т. 2 думите „породи, популации, линии и хибриди селскостопански животни“ се заменят с „породи селскостопански животни, линии и хибриди“.
  3. Създава се нова т. 3:
  „3. възстановяване на породи селскостопански животни;“.

  § 20. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „т. 3-9“ и запетаята пред тях се заличават, а след думата „зооинженери” се поставя запетая и се добавя „които имат сключен договор с развъдните организации“.
  2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 2 и 3“, а след думите „развъдните организации“ се добавя „съгласно изискванията на чл. 8, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012“.

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В § 20, т. 2 думите „чл. 8, т. 4“ да се заменят с думите „чл. 8, пар. 4“.

  § 21. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Информацията по ал. 2 съдържа и данни по чл. 20, т. 2 и 3, които се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 21 – отпада.

  § 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „и организациите“ се заличават, а думите „от Постоянния комитет по зоотехника за вписване в родословната книга“ се заменят с „в Регламент (ЕС) 2016/1012“.

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  Параграф 22 да стане § 24 и да се измени така:
  § 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 29б, ал. 2“ се заменят с „чл. 30б, ал. 1“.
  2. В ал. 2 след думите „водят от“ се добавя „развъдни“.
  3. В ал. 3 думите „и организациите по ал. 2“ се заличават, а думите „от Постоянния комитет по зоотехника за вписване в родословната книга“ се заменят с „в Регламент (ЕС) 2016/1012“.

  § 23. След чл. 28 се създава раздел IIа с наименование „Условия и ред за признаване на развъдни организации и за одобряване на развъдни програми“.

  § 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За признаване на развъдната организация се подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, придружено със следните документи:
  1. проект на развъдната програма, за всяка отделна порода, линия или хибрид, която съдържа:
  а) характеристика на породата, линията или хибрида;
  б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите по чл. 22, т. 3 и 4 се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;
  в) селекционни (контролирани) признаци;
  г) развъдна и генеалогична структура на породата;
  д) фактори на развъдната политика;
  е) методи за контрол на признаците - обект на селекция;
  ж) методи за оценка на развъдната стойност;
  з) методи на развъждане;
  и) схема за селекция на отделните категории родители;
  к) географски обхват;
  2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че ще работят с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;
  3. списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове;
  4. декларация с имената на лицата по чл. 23, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация;
  5. опис на техническото оборудване и съоръжения, доказващ възможност за ефективно извършване на дейността;
  6. декларация, че могат да извършват необходимите проверки за регистриране на родословие;
  7. декларация, че ще регистрират произхода на животните;
  8. декларация, че могат да използват данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;
  9. набор от правила (инструкция), които обхващат:
  а) начините на определяне на характеристиките на породата;
  б) системата за идентифициране на животните;
  в) системата за регистриране на животните;
  г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци - обект на развъдната програма;
  д) система за използване на зоотехническите данни;
  е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;
  10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете, уреждане на споровете и спазване на принципа на недискриминация.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.”
  3. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При провеждането на развъдна програма, одобрена от друга държава членка, от призната развъдна организация се прилагат разпоредбите на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“

  § 25. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „4-месечен“ се заменят с „5-месечен” и думите „издаване или отказ“ се заменят с „признаване или за отказ от признаване на организацията за развъдна и“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) След издаването на заповедта за назначаване на комисията по ал. 1 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на място относно декларираните обстоятелства по чл. 29, ал. 1.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За резултатите от проверката по ал. 3 се представя доклад на комисията по ал. 1.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §25, чл. 29а да се създадат нови ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:
  „(5) Когато комисията по ал. 1 възнамерява да предложи отказ за признаване на заявителя по чл. 29, ал. 1 като развъдна организация, му предоставя мотивирано обяснение за своето предложение. Заявителят може да поиска, в срок до 10 дни от датата на получаване на мотивираното обяснение, комисията да преразгледа предложението за отказ.“
  „(6) Когато, след като вземе предвид искането по ал. 5, комисията по ал.1 реши да потвърди предложението си за отказ, включва в доклада по ал. 4 мотивирано обяснение на решението си.“

  § 26. Член 29б се изменя така:
  „Чл. 29б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава или мотивирано отказва признаването на организацията като развъдна.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да признае организацията като развъдна, когато:
  1. представените документи не отговарят на изискванията на чл. 29, ал. 1;
  2. при проверката на място се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 3-6 и фактическите обстоятелства.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 26 в новото съдържание на чл. 29б в ал. 2, т. 2 думите „т. 3-6“ се заменят с „т. 5 и 6“.

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §26, чл. 29б да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Министърът на земеделието, храните и горите признава организацията като развъдна, когато:
  1. разполагат с достатъчно на брой квалифициран персонал и подходящи съоръжения и оборудване за да прилага ефикасно развъдните програми;
  2. са способни да извършат проверките, необходими за записване на родословията на разплодните животни, които ще бъдат обхванати от развъдните програми;
  3. имат достатъчно голяма популация от разплодни животни на териториите, на които ще се прилагат развъдните програми;
  4. са способни да генерират или са генерирали и използват данните, събрани за разплодните животни, необходими за провеждането на развъдните програми.
  5. в тях членуват достатъчен брой животновъди, участващи в развъдните програми;
  6. са приели процедурен правилник, съгласно чл. 29, ал. 1, т. 10.“

  § 27. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявителят се уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс за заповедта по чл. 29б, ал. 1.“

  § 28. Създават се чл. 30а-30д:
  „Чл. 30а. След признаването на организацията за развъдна комисията по чл. 29а, ал. 1 разглежда развъдната програма и представя доклад на министъра на земеделието, храните и горите с предложение за одобряване или за отказ от одобряване на развъдната програма и за издаване или за отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация.
  Чл. 30б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява развъдната програма и издава разрешение за извършване на развъдна дейност на развъдната организация или прави мотивиран отказ.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност, когато:
  1. развъдната програма застрашава запазването и развитието на породата;
  2. са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на одобрена развъдна програма на съществуваща организация по отношение на:
  а) основните признаци и характеристики на породата или на основните цели на програмата;
  б) съхранението на породата или на генетичното разнообразие в рамките на породата, или
  в) ефективното изпълнение на развъдната програма, когато целта й е опазване на застрашена от изчезване порода;
  3. при проверката на място се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и фактическите обстоятелства.
  (3) При наличие на основание по ал. 2, т. 2 се изисква становище от развъдната организация с издадено разрешение и комисията може да вземе предвид:
  1. броя на вече одобрените развъдни програми за тази порода;
  2. размера на популациите за разплод, обхванати от развъдните програми;
  3. достигнат генетичен принос от развъдни програми за същата порода в други държави членки или в трети страни.
  Чл. 30в. (1) Заявителят се уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс за заповедта по чл. 30б, ал. 1.
  (2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
  (3) При отказ по чл. 30б, ал. 2 заявителят може в 6-месечен срок от издаването на заповедта да кандидатства за одобряване на развъдна програма на същата порода по реда на чл. 30а и 30б.
  (4) След изтичането на срока по ал. 3 признаването на организацията за развъдна се заличава от списъка по чл. 31, ал. 1 при спазване на условията по чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
  (5) Организация, която е заличена от списъка по реда на ал. 4 или когато е отказано признаването на организацията като развъдна или одобряването на развъдната програма, може да кандидатства отново една година след уведомяването.
  Чл. 30г. (1) Разрешението по чл. 30б, ал. 1 се издава за срок
  10 години.
  (2) След изтичането на срока на разрешението развъдната организация, призната със заповед по чл. 29б, ал. 1, кандидатства за неговото подновяване със заявление, към което прилага документи по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2.
  (3) В случаите по ал. 2 не се прилагат чл. 29б и 30.
  Чл. 30д. (1) За промяна на одобрена развъдна програма се подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, придружено със следните документи:
  1. мотиви, наложили промяната;
  2. измененията в развъдната програма;
  3. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, когато изменението на развъдната програма го налага;
  4. копие от протокол на Общото събрание, на което е взето решение за промяна на развъдната програма.
  (2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
  (3) Министърът на земеделието, храните и горите назначава със заповед комисия, която в срок два месеца от подаването на заявлението по
  ал. 1 разглежда приложените документи и представя доклад на министъра на земеделието, храните и горите с предложение за приемане или за отказ за приемане на промените в представената развъдна програма.
  (4) Комисията по ал. 3 може да извършва проверка на място относно декларираните обстоятелства по ал. 1.
  (5) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява или отказва да одобри промяна на развъдна програма в случаите:
  1. по чл. 30б, ал. 2, т. 1 и 2, или
  2. когато при проверка на място се установи несъответствие между представените документи по ал. 1 и фактическите обстоятелства.
  (6) Заявителят се уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс за заповедта по ал. 5.
  (7) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.“

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §28, чл. 30б да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява развъдната програма и издава разрешение за развъдна дейност, когато развъдната програма отговаря на изискванията на чл. 8 пар. 3 на Регламент (ЕС) 2016/1012.“

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В § 28, чл. 30д, ал. 1 да се създаде нова т. 5 със следното съдържание:
  „5. когато промяната в развъдната програма цели промяна на селекционната цел (а не разширяване на географския ареал или допълване описанието на характеристиките на породата) - резултат от оценка на развъдна стойност, доказваща нуждата от промяната и очакваните резултати.“

  § 29. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В Министерството на земеделието, храните и горите се води публичен списък на издадените разрешения по чл. 30б, ал. 1 съгласно Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/716 на Комисията от 10 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници (ОВ, L 171 от 29.06.2016 г.).“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 думите „по ал. 2, т. 1“ се заличават, след думата „обстоятелствата” се поставя запетая и се добавя „отразени в списъка по
  ал. 1“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя информация от списъка по ал. 1 на Европейската комисия.“

  § 30. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на дейността на развъдната организация, получила разрешение по чл. 30б, ал. 1, като:
  1. дава предписания за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения;
  2. издава актове за установяване на административни нарушения;
  3. прави предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност.
  (2) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите с предложение за отнемане на разрешението, когато се констатира липса на дейност, нарушения, свързани с неизпълнение на развъдната програма или неизпълнение на предписанията по ал. 1, т. 1.“
  2. В ал. 3:
  а) в основния текст след думите „развъдна дейност“ се добавя „или ограничава неговия обхват“;
  б) в т. 1 накрая се добавя „с породата, за която е получила разрешение“;
  в) в т. 2 след думата „застрашава“ се добавя „с дейността си“.
  3. В ал. 5 думите „министърът на земеделието, храните и горите може със заповед да заличи развъдната организация от регистъра и да отнеме“ се заменят с „на развъдната организация се отнема“.

  § 31. Член 33 се отменя.

  § 32. Създава се нов чл. 38а:
  „Чл. 38а. (1) Получаването, обработката и съхраняването на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършват само в центрове за изкуствено осеменяване, в центрове за съхранение на сперма и в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от БАБХ съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) За нуждите на селекцията и репродукцията Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството използва информацията от регистъра съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличието на зоотехнически сертификат за разплодното животно, от което са получени, и са одобрени от развъдната организация, провеждаща развъдна дейност със съответната порода, линия или хибрид.
  (4) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат и одобрение от развъдната организация за разплод.“

  § 33. Член 39 се отменя.

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  § 33 – отпада.

  § 34. В чл. 39а, ал. 3 думите „или сертификат за произход“ се заличават.

  § 35. В чл. 44б ал. 1 се изменя така:
  „(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира:
  1. внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни и издава удостоверения на вносителя;
  2. изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната, като получава уведомления от износителя.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  След § 35 по вносител, да се създаде нов параграф:
  § ……. В чл. 45, ал. 2 думите „чл. 33, ал. 1“ се заменят с „чл. 38а, ал. 1“.

  § 36. В чл. 47, т. 2 съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „чл. 15, ал. 2“ се добавя „и чл. 15а“.

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В § 36, чл.47 да се създаде ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството публикува правила за официален контрол при извършване на проверки върху развъдната дейност, с които гарантира еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/1012 от всички развъдни организации.“

  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  След § 36 по вносител, да се създаде нов параграф:
  § ……. В чл. 48, т. 5 думата „получаваните“ се заменя с „произведените“.


  § 37. В чл. 52, ал. 1 думите „чл. 33, ал. 1“ се заменят с „чл. 38а,
  ал. 1“.

  § 38. В чл. 53, ал. 1 думите „чл. 33, ал. 4“ се заменят с „чл. 38а,
  ал. 4“.

  § 39. Създава се нов чл. 53а:
  „Чл. 53а. (1) Който предлага на пазара на Република България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията на чл. 39а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.
  (2) Който издаде документ в нарушение на чл. 39а, ал. 5, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.“

  § 40. Създават се чл. 53б и 53в:
  „Чл. 53б. (1) На развъдна организация, която не представя информацията по чл. 24, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 имуществената санкция се налага в двоен размер.
  Чл. 53в. (1) На развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в развъдната програма по чл. 29, ал. 1,
  т. 2, буква „в“, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2500 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 имуществената санкция се налага в двоен размер.“


  Предложение от нар. пр. Десислава Танева и група народни представители:
  След § 40 по вносител, да се създаде нов параграф:
  § ……. В чл. 56, ал. 1 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2-4“.


  § 41. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 след думата „вълна“ се поставя запетая и се добавя „кожи, пух, пчелен мед“.
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. „Зоотехнически сертификат" е документ, който се издава на хартиен носител или в електронен вид за разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони и съдържа информация за техния произход, идентификация, продуктивност, генетична стойност и се изисква при предлагането на пазара.“
  3. В т. 6а думите „със селскостопански животни“ се заменят със „с хибридни свине“.
  4. В т. 18 думата „група“ се заменя с „популация от“.
  5. Точка 18в се изменя така:
  „18в. „Застрашена от изчезване порода“ е местна порода, призната от държава членка като застрашена, която е генетично адаптирана към една или повече традиционни системи за производство или среди в тази държава членка и когато статусът на застрашени породи е научно удостоверен от орган, притежаващ необходимите умения и познания в областта на застрашените породи.“
  6. Точка 18м се отменя.
  7. В т. 22 думите „29б“ се заменят с „30б“.
  8. Точка 25 се отменя.
  9. Точка 37 се изменя така:
  „37. „Развъдна организация" е организация по смисъла на чл. 2, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“

  Предложение от нар. пр. проф. Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 41 т. 5 – отпада.


  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  В §41 от Допълнителните разпоредби да се отразят определенията дадени в чл. 2 на Регламент (ЕС) 2016/1012.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 42. Разрешенията за извършване на развъдна дейност на развъдните организации, издадени до влизането в сила на този закон, действат до изтичането на срока им.

  § 43. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение от нар. пр. Бюрхан Абазов:
  Да се създаде нов § 44 със следното съдържание:
  Да се създаде нов чл. 29в със следното съдържание:
  „Чл.29. (1) Животновъдите, които участват в развъдни програми имат права съгласно Чл.13 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
  (2) Развъдните организации(развъдни сдружения и развъдници) имат права и задължения съгласно Чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума