Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
03/10/2017 първо гласуване

  Становище на Министерството на земеделието храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 754-01-61, внесен от н.п. Драгомир Стойнев и гр.н.п. на 21.09.2017 г.
  Изх. № 0201-112
  …………..2017 г.


  ДО
  Г-Н ДИМИТЪР ГЕЧЕВ
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  На Ваш № КЗХ-753-07-11 от 07.09.2017 г.


  ОТНОСНО: Становища на Министерството на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), внесен от н.п. Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-52, по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, внесен от н.п. Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г. в Народното събрание, № 754-01-61 и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване не земеделските земи, внесен от н.п. Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г. в Народното събрание, 754-01-63


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

  І. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от н.п. Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 г., № 754-01-52, със следните бележки и предложения:
  1. По § 1, чл. 4б, ал. 2 – следва да отпадне предложението по вариант 2. Въвеждането на подобно изискване подписване на договор от съсобственици, притежаващи общи поне 25 на сто идеални части от съсобствения имот освен, че не е мотивирано защо се определя точно такава част, не съответства и на уредбата в чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието, би затруднило прекомерно процеса по сключване на дългосрочни договори, имайки предвид структурата на собствеността в земеделските земи – раздробени и маломерни поземлени имоти, владени в основната си част от голям брой съсобственици.
  2. По § 1, чл. 4в, ал. 2 – изискването за представяне на скица при вписване на договора за наем въвежда допълнителна административна и финансова тежести. Сама по себе си скицата не допринася за предотвратяване на злоупотреби, т.к. правата се установяват със съответните документи, а имотите се идентифицират посредством уникални идентификационни номера. Освен това кадастралната информация е достъпна от нотариусите в реално време.
  3. По § 3, нова ал. 6 – общинската служба по земеделие установява наличието на повече от един договор за един имот именно чрез регистрацията им и не е възможно тя да бъде спирана.
  4. По § 4, ал. 5 – договорите следва да се считат за отпаднали по силата на закона, а не по искане на директора на областната дирекция „Земеделие“, т.к. това положение би породило насрещни искове срещу административни актове на длъжностно лице.
  5. По § 6 обръщаме внимание, че съдебната власт е независима от законодателната и съдебните производства се прекратяват при настъпването на определени предпоставки, след като се преуреди материята, предмет на оспорване, а не със закон.
  6. По § 7, чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието – поддържаме съображението, изразено по-горе, че изискването за представяне на скица при вписване на договора за наем създава допълнителна административна и финансова тежест и че сама по себе си скицата не допринася за предотвратяване на злоупотреби, т.к. правата се установяват със съответните документи, а имотите се идентифицират посредством уникални идентификационни номера, а освен това кадастралната информация е достъпна от нотариусите в реално време.
  7. По § 7, чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието – следва да отпадне изискването за сключване на договор за аренда от съсобственици, притежаващи повече от 50 на сто от идеалните части. Съображенията са изложени в т. 1. Освен това считаме, че е целесъобразно условията за сключване на договори за дългосрочен наем и за аренда, определени в двата закона, предложени за изменение с настоящия проект да са аналогични.

  ІІ. Министерството на земеделието, храните и горите не подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от н.п. Драгомир Стойнев и група народни представители на 21 септември 2017 г. под № 754-01-61,по следните съображения:
  1. По § 1, чл. 37б, ал. 1:
  а) по изречение първо – по предложението собственикът да посочва в декларацията вместо формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите си „избрания от него начин на ползване на земята, а в случаите на предоставяне на ползване на трето лице – и лицето, на което е предоставил, или с негово съгласие е предоставено ползването“.
  Начинът на трайно ползване е основна характеристика на всеки земеделски имот и като такава е определяща при очертаване границите на масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, съгласно който „масив за ползване“ по смисъла на ЗСПЗЗ е непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта.
  Всеки собственик на земеделска земя е длъжен при промяна на начина на трайно ползване на имота си или на части от него за други земеделски нужди да го актуализира по регламентирания в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) ред – чл. 78а (напр. от нива в трайно насаждение). В тази връзка при подаването на декларации, съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, известни като декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, собственикът посочва начинът на трайно ползване на имота към момента на подаване на декларацията (нива, ливада, трайни насаждения, изоставена нива и др.), а когато той не му е известен – според документа за собственост.
  Освен това, в декларацията по чл. 69, за която е утвърден образец от министъра на земеделието, храните и горите, собственикът посочва номера на имота от картата на възстановената собственост (КВС) за землището, съответно идентификатора по кадастралната карта (КК), площта на имота и документа за собственост.
  В декларацията по чл. 69 собственикът посочва и предпочитаната форма на стопанисване на всеки имот за съответната стопанска година, а именно: чрез отдаването му под наем, аренда и пр., като посочва и сключените договорите, или декларира, че ще ползва/обработва имота си в реални граници, като въз основа на така изразеното от собственика желание, общинската служба по земеделие (ОСЗ) изключва имота от процедурата за създаване на масиви за ползване.
  Следва да се има предвид, че на кого собственикът е предоставил имота си за ползване през съответната стопанска година, става ясно от представения в ОСЗ договор за регистриране.
  б) по изречение трето – предложението представените от ползвателите копия от сключените договори за наем, аренда или съвместна обработка, да бъдат „за нуждите на поддържан от службите нарочен регистър на собствениците и ползвателите.“
  Още с приемането на Глава пета „а“, „Ползване на земеделските земи“ от ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 99 от 2002 г.), в чл. 37б, ал. 1 е предвидено „общинската служба по земеделие да води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви“. Този текст не е променян и до сега, въпреки многократните промени на процедурата, и понастоящем е изречение седмо на чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Въз основа на цитирания законов текст всяка общинска служба по земеделие в рамките на териториалната си компетентност поддържа в актуално състояние електронен регистър въз основа на собствеността върху земеделските земи. За изпълнение на нормативно установените им правомощия са създадени следните спомагателни регистри:
   входящ регистър за декларациите на собствениците на земеделски земи за формата на стопанисване и начина на трайно ползване по землища (чл. 69 от ППЗСПЗЗ);
   входящ регистър за декларациите на ползвателите на земеделски земи на ползваните от тях земи по землища (чл. 70 от ППЗСПЗЗ);
   регистър за споразумения за уедряване на ползването и създаване на масиви за ползване по землища (чл. 73 от ППЗСПЗЗ );
   регистър на договорите за аренда и наем съгласно Наредба № 6 от 1999 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии;
   регистър на начина на трайно ползване на земеделските земи, оризови полета, масиви с трайни насаждения;
   регистър на ползването на земеделските земи по култури.
  Изброените регистрите са регламентирани в Глава седма, „Спомагателни регистри“ от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и се водят по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.
  Следователно за нуждите на процедурата за създаване на масиви за ползване са регламентирани, както регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи, така и спомагателни регистри, които са публични и съответната общинска служба по земеделие за изготвяне на споразумения по чл. 37в.
  в) по изречение четвърто:
  Изречения четвърто и пето на чл. 37б, ал. 1, са регламентирани със ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 14 от 2015 г.), с цел да се уреди колизията на права, възникнали при наличието на два невписани договора за един и същи имот, които са регистрирани в общинската служба по земеделие.
  Съгласно изречение четвърто на чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, когато за един имот са представени и съответно са регистрирани в информационна система „Ферма – ползване на земеделските земи” на съответната общинска служба по земеделие два и повече невписани в службата по вписвания договори (договори за наем със срок от една година по чл. 237 от Закона за задълженията и договори за съвместно обработване на земята по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите), то регистрация в предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. Съгласно изречение пето, ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договорите за разрешаване на спора за ползване на имота. Целта е в регистъра по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ да остане едно правно основание за ползване на имота през съответната стопанска година.
  Всяка общинската служба по земеделие създава и поддържа регистри към картата на възстановената собственост на землищата, които регистри обединяват данни за имотите и собствениците, като за всеки имот се открива партида въз основа на влезлите в сила решения за възстановяване на правото на собственост и други актове за собственост, (чл. 10 от Наредба № 49). Партидата отразява актуалното състояние на имота и се състои от следните части: част „А“ - данни за имота; част „Б“ - собственици; част „В“ - вещни права, сервитути, наем и аренда, искови молби; част „Г“ - ипотеки; част „Д“ - възбрани и други тежести; част „Е“ - административни ограничения на ползването.
  Документите, послужили като основание за първоначално регистриране, както и за регистриране на промени, се съхраняват в досието на партидата в съответната общинска служба (чл. 10, ал. 6 от Наредба № 49).
  г) по новото изречение пето:
  При регистриране на представените договори, ОСЗ прави проверка дали наемодателят/арендодателят е отразен в регистър собственици към картата на възстановената собственост на землището, като собственик в партидата на съответния имот, въз основа на документа за собственост (влезлите в сила решения за възстановяване на правото на собственост, нотариални актове и пр.), послужил за първоначално откриване на партидата. Ако има промяна в собствеността на имота, то регистрация на договора се извършва след нейното отразяване по реда на Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост.
  В допълнение декларациите по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, подавани от собственици/съсобственици на земеделски земи не са задължителни и подобна разпоредба би препречила регистрацията на договори за ползване, за които не е подадена декларация от собственик, каквато е обичайната практика към момента.
  д) предложението за изменение на изречение пето - важат мотивите по буква „в”.
  е) предложението досегашните изречения шесто и седмо да отпаднат – важат всички изложени по-горе мотиви по чл. 37б, ал. 1.
  2. По чл. 37б, ал. 3 изречение първо - важат всички изложени мотиви до тук по чл. 37б, ал. 1.
  3. По чл. 37б, ал. 4 изречение първо – в действащата нормативна уредба попълването, актуализирането и обявяването на систематизирана информация е регламентирано прецизно и е във връзка със следващи нормативно установени срокове, свързани с процедурата по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи.
  Задължение на общинската служба по земеделие е в срок до 1 август да изготви предварителния регистър на имотите (чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ), който трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване от регистрираните в ОСЗ договори.
  Необходимата информация за изготвяне на предварителния регистър на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ се набавя от:
   данните от подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ;
   документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, изискани служебно от съответната община или от областната дирекция "Земеделие";
   декларации по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ;
   регистъра на земеделските производители, включително входящия дневник и копията на заверените анкетни карти с анкетни формуляри съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
   други данни, които са служебно известни на съответната ОСЗ.
  Предварителният регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ трябва да съдържа данни за:
   номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта) и тяхната площ, категория и начин на трайно ползване;
   ползвателя и правното основание за ползването;
   имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.
  Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените предварителни регистри в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Обявата може да се оповести и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
  Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и при допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.
  Общинската служба по земеделие предоставя в срок до 15 август предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.
  4. По § 2, чл. 37в, ал. 1 и 5 – мотивите са същите, както по чл. 37б, ал. 1.
  5. По § 3, чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието:
   по изречение второ:
  Действията на съдията по вписванията са регламентирани в Правилника по вписванията, където е систематичното място на тази уредба. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника по вписванията, вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.
   по изречение трето:
  Изискването за представяне на скица при вписване на договора за аренда по никакъв начин не спомага, напротив, въвежда повече административни и финансови тежести при договарянето и регистрацията им. Сама по себе си скицата не допринася за предотвратяване на злоупотреби, тъй като правата се установяват със съответните документи за собственост, а имотите се идентифицират посредством уникални идентификационни номера. Освен това, кадастралната информация е достъпна от нотариусите в реално време. Съгласно чл. 55, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Освен това в разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Правилника по вписванията са изрично посочени случаите, в които се изисква представяне на скица. Отново подчертаваме, че тук е систематичното място за уреждане на материята и дублирането и в различни нормативни актове е неоправдано от гледна точка на законодателна икономия и създаване на стабилен правов ред.
  6. По § 4:
  Поддържаме казаното по-горе, че изискването за представяне на скица при вписване на договора за аренда въвежда допълнителна административна и финансова тежест и не допринася за предотвратяване на злоупотреби.

  ІІІ. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от н.п. Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 г., № 754-01-63, като обръща внимание на следното:
  В Закона за задълженията и договорите, по който се сключват договорите за наем на земеделски земи не е уредено изискване при подписването му в случай на съсобственост, договорът да е валиден тогава, когато наемодателят/ите притежават повече от 50 на сто идеални части от съответния имот. В тази връзка е целесъобразно нормативната уредба по отношение и на двата вида договори – за наем и аренда да са в съответствие относно правата на собствениците по отношение на отдаване на съсобствените им имоти, както под наем, така и под аренда.
  Форма за търсене
  Ключова дума