Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/02/2018 второ гласуване

  Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по предложените промени от н.п. Ирена Димова и група народни представители, № 854-04-24 от 2 февруари 2018 г. и н.п. Петър Петров, № 854-04-25 от 5 февруари 2018 г. в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен на 19 януари 2018 г. в Народното събрание, № 802-01-4, от Министерския съвет
  Изх. № 0201-19
  06.02.2018 г.  ДО
  Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  На Ваш № КЗХ 853-07-4 от 06.02.2018 г.  ОТНОСНО: Становище на Министерството на земеделието, храните и горите по предложените промени от н.п. Ирена Димова и група народни представители, № 854-04-24 от 2 февруари 2018 г. и н.п. Петър Петров, № 854-04-25 от 5 февруари 2018 г. в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен на 19 януари 2018 г. в Народното събрание, № 802-01-4, от Министерския съвет  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,


  Министерството на земеделието, храните и горите изразява следното становище по предложените промени, направени между първо и второ гласуване, от народни представители в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен на 19 януари 2018 г. в Народното събрание, № 802-01-4, от Министерския съвет:
  І. Предложение, направено от н.п. Ирена Димова и група народни представители, № 854-04-24 от 2 февруари 2018 г.
  Министерство на земеделието, храните и горите подкрепя направеното предложение от н.п. Ирена Димова и група народни представители на 2 февруари 2018 г., № 854-04-24, със следните мотиви:
  1. С промяната в първото изречение на чл. 45, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители се осигурява коректното прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. Чрез предложеното изменение се прилага възможността, предоставена от регламента за пълно 5-годишно подпомагане на младите земеделски стопани, отговарящи на условията за допустимост. Предложената промяна ще осигури пълен период за подпомагане, започващ от първото подаване на заявлението и за случаи, в които заявлението не е било подадено веднага след установяване на стопанството.
  2. Изменението във второто изречение на чл. 45, ал.1 следва единствено да увеличи размера на единичното подпомагане по схемата за млади земеделски стопани от 25% на 50% от ставката по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) без други промени в параметрите на схемата. Увеличеният размер на ставката по схемата за млади земеделски стопани ще бъде приложим от Кампания 2018 и ще доведе до повишение на стимулите към младите земеделски стопани да навлизат и продължават дейността си в сектора на земеделието. Ставката на хектар по схемата за млади земеделски стопани е в пряка зависимост от ставката на хектар по СЕПП. Размерът може да бъде стойност в порядъка от 25% до 50% от СЕПП. При екстраполиране на данните за 2017 г. към следващата 2018 г. – увеличението на ставката по схемата за млади земеделски стопани от 25% на 50% предполага следните предварителни индикативни стойности – увеличение на ставката от 48,78 лева/ха на 97,55 лева/ха, което предполага индикативно увеличение на общия бюджет по Схемата за млади земеделски стопани за 2018 г. от 1,33 млн. евро на 2,66 млн. евро, осигурени от бюджета за директни плащания на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на ЕС. От индикативните данни става ясно, че при допълнителна стойност на общия бюджет по схемата за млади земеделски стопани от порядъка на 1,33 млн. евро се постига двойно увеличение на единичната ставка за младите земеделски стопани, което създава по-значителен финансов стимул за бенефициентите по схемата за млади земеделски стопани.

  ІІ. Предложение, направено от н.п. Петър Петров, № 854-04-25 от 5 февруари 2018 г.
  Министерство на земеделието, храните и горите приема и подкрепя по принцип необходимостта от изменения на разпоредбите на чл. 41, ал. 3 на Закона за подпомагане на земеделските производители в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на ЗПЗП с оглед прецизиране на изказа и недопускане на тълкуване, относно процедурата за кандидатстване по схеми и мерки за директни плащания на площ и необходимостта от наличие на правни основания за ползване на земеделски земи, при подаване на заявления за подпомагане.
  По конкретните предложения Министерството на земеделието, храните и горите счита, че детайлното изброяване на документи, съгласно направеното предложение не обхваща всички възможности за регистрация на правно основание, още повече, че т. 8 от предложението включва: „Други правни основания предвидени в нормативната уредба“, с което се дава възможност на земеделските стопани за представяне и на други документи извън изброените. Същото не е в унисон и с процедурата EU PILOT 8495/2016, касаеща достъпа до директни плащания в страната и с коментарите и изразените позиции във връзка с процедурата между Република България и ЕК.
  От друга страна, чрез разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), правилника за прилагането му и Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост са създадени необходимите правови норми, чрез които е заложено отразяването на съществуващите документи в различните закони, свързани със собствеността и ползването на поземлените имоти в съответните регистри и софтуерни продукти в общинските служби по земеделие. По този начин тези норми осигуряват изчерпателност на регистрираните в общински служби по земеделие договорни отношения между собственици и ползватели на поземлени имоти.
  Относно предложението за прецизиране на регулациите, свързани с ползването на т.н. „бели петна“, за които земеделският стопанин не може да потвърди, че са на негово разположение, уточняваме, че чрез текстовете на чл. 37в, ал. 14 от ЗСПЗЗ законодателят е заложил, че „белите петна“ разпределени в масивите за ползване в споразуменията или служебните разпределения се считат „за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях“, т.е. при липса на такова плащане за съответните площи не е наличие на валидно правно основание за ползването им. Така се защитава правото на собствениците да получават рентно плащане от ползвателите на техните площи по силата на споразуменията или служебните разпределения извършвани по реда на чл. 37в, чл. 37ж и чл. 37в, § 4 ПЗР от ЗСПЗЗ, като включване на идентични текстове в ЗПЗП би представлявало повторение на разпоредби в различни закони.
  Относно предложението за дефиниране на период за регистрация на правните основания на земеделските стопани следва да се има предвид спецификата в агроклиматичните условия в страната ни, както и различните земеделски практики в сектори като зеленчукопроизводство и ползване на пасища, мери и ливади, както и специалните разпоредби и различни срокове и процедури за възникване на правни основания за ползване на различни видове земеделски земи. Поради това Министерството на земеделието, храните и горите счита за целесъобразно запазване на крайната дата на периода за прием на заявления за подпомагане, като крайна дата, към която се търси регистрирано правно основание за ползване, указващо, че поземления имот е на разположение на земеделския стопанин към 31 май на годината на кандидатстване.
  С определянето на един и същи срок за регистриране на правно основание за ползване на земеделските земи и подаване на заявление за подпомагане за съответната кампания се премахва възможността или съмнението за ограничаване на достъпа до директни плащания на земеделските стопани, които са регистрирали правни основания в различен срок, което е в унисон с посочената процедура EU PILOT 8495/2016.
  С оглед гореизложеното Министерството на земеделието, храните и горите предлага следната редакция на § 3.
  „§ 3. Член 41 се изменя така:
  Чл. 41. (1) За подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1 може да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, чрез подаване на заявление за подпомагане по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година.
  (2) Заявлението за подпомагане се подава в сроковете и по реда, определени с наредбата по чл. 32, ал. 5.
  (3) Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи правно основание за ползване.
  (4) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5.
  (5) Министерството на земеделието, храните и горите извлича, степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи.
  (6) При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се съпоставят с данните по ал. 5. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис и/или печат на земеделския стопанин.
  (7) След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. При проверката се съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните по ал. 5 за спазване на изискванията по ал. 3 и 4.
  (8) Когато при проверката по ал. 7 се установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и местоположението им. В този случай Министерството на земеделието, храните и горите предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция.
  (9) Когато при извършване на проверката по ал. 7 и 8 не бъде установено регистрирано правно основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 3.“
  Предложената редакция на чл. 41 от ЗПЗП отговаря на смисъла на предложението на народния представител Петър Петров, както и на предложенията, съображенията и бележките направени от различни народни представители в пленарна зала и в Комисията по земеделие в процеса на приемане на ЗИД на ЗПЗП на първо гласуване.


  РУМЕН ПОРОЖАНОВ
  Министър на земеделието, храните и горите
  Форма за търсене
  Ключова дума