Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от Съюз на безалкохолната промишленост в България относно опит за спиране на промените в националната нормативна уредба за бутилираните води препоръчани от Европейската комисия.
София-1404, ул. „Твърдишки проход“ 15, office@unib.bg
Изх.№32/01.03.2018г.
ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИТЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ПП ГЕРБ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА ПП ВОЛЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Опит за спиране на промените в националната нормативна уредба за бутилираните води препоръчани със Съобщение на Европейската Комисия от 10.01.2018г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМ. МИНИСТРИ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,


На 10.01.2018 година е получено Съобщение на Европейската Комисия по изпратен за съгласуване Проект за „Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“. Съобщението касае работата на компетентните органи от последните години по приемане на промени в националната нормативна уредба, в сектор бутилирани води и в тази връзка пряко кореспондира с предложения Законопроект за храните от МС на 26.09.2017г. и по-конкретно Глава трета Раздел І Натурални минерални и изворни води приет на първо гласуване от НС.
С настоящото искаме да насочим Вашето внимание към неверните и подвеждащи твърдения в писмото на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/ от 21.02.18г., които влизат в противоречие с полученото становище на Европейската Комисия от 10.01.18г и за пореден път по недопустим начин пренебрегват:
• Резултатите от работата на работната група назначена със заповед № Р-152 от 06.07.2015г. от Министър-Председател на Република България Г-н Б. Борисов за промени в нормативната уредба свързана с бутилираните води.
• Приетия Доклад на Зам. Министър-Председател Г-н Т. Дончев от МС на 28.06.2016г. във връзка с промени в нормативната уредба на бутилираните води.
• Внесения Законопроект за храните от МС на 26.09.2017г.

1. Проектът за промени в Наредбата за бутилираните води е резултат от работата на назначената раб. група към МЗ от МС с посочената по-горе заповед. В писмото си АПБНБ умишлено пропуска това, тъй като резултатите от работата на работната група не съвпадат с интересите на някои техни членове. В работната група взимат участие зам.министри, председатели на ведомства и експерти на всички свързани с нормативната уредба на бутилираните води министерства и ведомства. Проектът за Наредба е документ, който ЕК одобрява със Съобщение от 10.01.2018г. - безспорен факт, значението на който АПБНБ се опитва силно да деформира и омаловажи. Писмото на АПБНБ от 21.02.18г. е израз на панически страх от приемането на одобрения от ЕК Проект за Наредба. Това показва нещо много важно, което трябва да бъде подчертано - ние от СБПБ заставаме зад одобрения от ЕК проект за Наредба с направените препоръки и подкрепяме неговото приемане, докато АПБНБ се противопоставя на Становището на ЕК и приемането на промените в Наредбата, а също така усилено се противопоставя и на внесения Законопроект за храните от МС. В крайна сметка, на всички вече е ясно кой има интерес от спиране въвеждането на изискванията на ЕК в националното законодателство – АПБНБ.

2. Съобщението на ЕК се отнася пряко до всички предстоящи промени в нормативната уредба за бутилираните води в страната и по тази причина има безспорно отношение към Закона за храните. Твърдението на АПБНБ, че „няма пряко отношение“ между Съобщението на ЕК и Закона за храните е дълбоко невярно и влиза в остро противоречие с ясно изразената позиция на ЕК , която цитираме :

„Моля също така да ни изпратите съответните правни текстове, след като бъдат приети, заедно с другите относими разпоредби в националното право, с които се урежда предлагането на пазара на натурални минерални води и на изворни води, за да може тези текстове да бъдат подложени на оценка от службите на Комисията.“

3. ЕК ни препоръчва да приемем предложените и одобрени промени в Наредбата за бутилираните води, за да избегнем санкциите срещу страната ни. В своето писмо АПБНБ се опитва за пореден път да подведе институциите и НС, като не се съобразява с препоръката на ЕК за срочно приемане на промените в законодателството ни, цитираме:

„Предвижданите изменения бяха подложени на оценка и изглежда, че — стига да бъдат взети предвид посочените по-долу забележки — с тези изменения се дава отговор на отправените в рамките на текущата процедура по EU Pilot въпроси“
и
„В допълнение към въвеждането на проекта за изменение на правилата бихме искали да Ви напомним, че за да можем да приключим процедурата по EU Pilot, България трябва да въведе процедурни разпоредби, с които да се гарантира, че правилото „един извор – едно търговско описание“ се спазва във всички случаи. Необходимо е тези разпоредби да уреждат предоставянето на информация и координацията между различните административни органи, участващи в издаването на разрешения за експлоатация на изворите (за минерални и изворни води).“
и
„Ще Ви бъдем благодарни в 14-дневен срок от датата на настоящото писмо да ни предоставите актуална информация кога очаквате да бъдат въведени в сила горепосочените изменения и споменатите процедурни разпоредби.“

Освен неверните твърдения, представляващата АПБНБ се опитва да налага абсурдното внушение, че Законът за храните внесен от Министерски Съвет, а сега и одобреният Проект за Наредба от Европейската Комисия облагодетелстват само един производител в страната, тъй като институциите в своята работа по промените на законодателството се съобразявали само с него. Несериозно е изобщо да се коментира подобно внушение дискредитиращо институциите, изразявано пред медиите и комисиите на НС. По-важното е защо се прави всичко това, с каква цел. Налагайки внушението, че промяната на нормативната уредба в държавата се прави в съответствие с интересите само на един стопански субект, се правят опити да се скандализира процеса, провокирайки преднамереност в дейността на институциите с цел да се блокира изпълнението на становища и решения на Европейската Комисия, Министерски Съвет, МЗ и МЗХ свързани с промените на нормативната уредба в сектор бутилирани води.
С настоящето бихме искали да обърнем много сериозно внимание на всички отговорни институции у нас и на ЕК, която също ще сезираме, относно целенасочените опити на АПБНБ за препятстване на процеса по транспониране изискванията на Директива 2009/54/ЕС в националното законодателство, което е порочна тенденция през последните няколко години.

Припомняме Ви, че официални писма в подкрепа на Закона за храните внесен от МС са депозирани освен от СБПБ с членове-фабриките „Горна Баня“, „Лактима“, Централен Кооперативен Съюз, „Балдаран Спринг“ и др., а също така и от Съюз Произведено в България/СПБ/, Асоциацията на Индустриалния Капитал в България/АИКБ/ и Федерацията на потребителите в България, които категорично подкрепят внесения Закон за храните от МС. Игнорирането на тези организации със стотици членове е жалък опит на АПБНБ, с който се цели народните представители да бъдат подведени и дезинформирани относно смисъла и обхвата на подкрепата на внесения Законопроект.
Убедени сме, че усилията да се затрудни работата на Народното събрание по Закона за храните няма да намерят почва и призоваваме народните представители в работата си преди второ гласуване на Закона за храните да се съобразят с препоръките на ЕК от полученото Становище, с работата и предложенията на МС, МЗ и МЗХ, със становищата на Комисията за защита на потребителите и МИ, за да подкрепят и на второ гласуване Закона за храните внесен от МС, който транспонира в пълно съответствие Директива 2009/54/ЕС.

С Уважение,
Зам.председател на УС на СБПБ
Васил Стоименов
Форма за търсене
Ключова дума