Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно:
1.1. Индикативният график за директните плащания за кампания 2016 г.
1.2. Текущо състояние на кампания 2017 и приеми по мерки 10 и 11.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754 01 3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. – за първо гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и хранитеП Р О Т О К О Л
№ 1


На 11 май 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно:
1.1. Индикативният график за директните плащания за кампания 2016 г.
1.2. Текущо състояние на кампания 2017 и приеми по мерки 10 и 11.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754 01 3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. – за първо гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Десислава Танева.
* * *

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре дошли на представителите от неправителственият сектор на първото заседание на Комисията по земеделието и храните в Четиридесет и четвъртото народно събрание. Радвам се, че се виждаме.
Само за протокола, ще помоля заместник-председателят от „Обединени патриоти“, да дойде тук. Може би така ще се подредим следващият път, но Вие сте и вносител на Законопроекта по втора точка, за да го представите, ако може.
Мисля че имаме кворум, можем да открием днешното заседание – първо за Четиридесет и четвъртия мандат.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми представители на неправителствения сектор, днешното заседание на Комисията по земеделието и храните е първо за Четиридесет и четвъртия мандат и се прави с две точки, които са с изключителна спешност.
Първа точка по предварително обявения дневен ред е:
Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно индикативния график за оторизация на плащанията за кампания 2016 г., тоест въпроси, които се задават от земеделската общност, предвид закъсненията, които се получиха в последните три месеца.
Втора точка в изслушването е:
Текущото състояние на кампания 2017 г., решения за удължаване на срока и какъв е този срок, и състояние и решение относно приеми по мерки 10 и 11 – за тази кампания също един от най-често задаваните въпроси от земеделските производители, а и от Вас като организации.
Да, направихме заседанието веднага. Вчера бе конституирана Комисията, именно поради сроковете, които текат за кампания „Директни плащания“.
Точка втора:
Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. – за първо гласуване.
Изменението касае удължаване на срока, след който земеделска земя с променен статут възстановява земеделския си статут, ако на него няма извършено строителство. Тъй като следващата седмица изтича срока, максималният, който беше даден с изменението през 2011 г., за да се случи предложението, то трябва да влезе в сила и да се приеме окончателно следващата седмица.
Поради тези причини и двете точки са от спешен порядък.
Предвид на предварителните комуникации, които направих и с останали колеги с цел експедитивност и възможността на първо четене Законопроектът за изменението на Закона за опазване на земеделските земи да се разгледа утре на пленарно заседание, уважаеми колеги, по така предварително представения дневен ред, Ви предлагам точка втора да стане точка първа, а точка първа да стане точка втора, и така да гласуваме дневния ред, по който ще работим на днешното заседание.
Предполагам са Ви раздали списъци, може би с това трябваше да започна, със състава на Комисията по земеделие и храни в Четиридесет и четвъртото народно събрание или всички, които сме събрани тук с ръководството, с председател, със заместник председатели: господин Бюрхан Абазов, проф. Бъчварова, господин Йордан Апостолов, който и ще презентира закон, и с координатите на всички колеги – членове на Комисията.
Това по дневния ред.
Други предложения по дневния ред има ли? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение от мен за дневен ред, моля да гласува.
Гласували 19: за – 19, против и въздържали се – няма.
Благодаря. Д
Дневният ред, по който ще се движим, е така, както Ви го предложих коригиран.

Преминаваме към точка 1 – Законопроект за изменение на закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г.
Ще дам думата на господин Апостолов да го представи накратко.
Може би трябваше да спомена и това, че на днешното заседание по предварителни заявки присъстват представители на 30 браншови организации. Има ги по списък, който се интересува, Секретариатът може да ги представи, да не ги изчитам, за да не губим време.
Заповядайте, надявам се, че и тук има два стола, че ще можем да се съберем.
Господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Добър ден на всички! Уважаема госпожо Председател, господа министри, членове и представители на браншови организации, уважаеми господа народни представители членове на тази Комисия! Тези мотиви, които ще Ви зачета, са от особена важност, защото с изтичането на този срок щяха да бъдат ощетени много хора, които са инвестирали значителни средства и са платили държавните такси за преотреждане на земеделски земи и са ги преобразували в урегулирани поземлени имоти със съответните подробни устройствени планове, отразени в Закона за устройство на територията, и след 23 май за всички процедури направени в този шестгодишен период, откакто е предната поправка през 2011 г., щяха да загубят статута на тези имоти и това щеше да доведе до проваляне на техни бъдещи инвестиционни намерения.
Накратко ще Ви запозная с мотивите към Законопроекта за изменение на Закона за опазване на земеделските земи.
Приетите промени в Закона за опазване на земеделските земи през 2011 г. в чл. 24, ал. 5, т. 2 и т. 3 и в Заключителните разпоредби – § 27, ал. 3, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, като последствие се отразяват в най-голяма степен върху дребните собственици и семейства със среден или нисък доход. Финансовите средства спестени от тях до 2010 г. и вложени като инвестиционна активност в преотреждане на малки и средни земеделски имоти за неселскостопански цели, процедиране впоследствие по разпоредбите на ЗУТ се санкционират с действието на разпоредбите на чл. 24, ал. 5, т. 2 и т. 3. Наказват се за това, че не са предприели икономическа активност, въпреки влезли в сила впоследствие забранителни административни актове и в период на жестока икономическа криза, главоломен спад на доходите и приемането на законодателни промени, обслужващи необществени интереси. Поставянето в такова неравностойно пазарно положение на стотици семейства, дребни стопани и фирми, успели да променят предназначението на една минимална, съвсем минимална част 0,01% от поземления фонд в страната, е несправедлив акт на законотвореца спрямо най-уязвимата част от активното българско население и бизнесът.
При преотреждането на земеделските имоти в урбанизирани територии до 2011 г. никой от тези собственици не е знаел, че вложените от него средства и спазването на законовите изисквания по процедурата за преотреждане ще бъдат санкционирани със задна дата от законодателя с определен срок, какъвто казус имаме в момента с изтичащия срок на 23 май.
Поради икономическата криза изразена особено в малките населени места и предстоящата на 24 май 2017 г. отмяна на предназначението на земята на имоти, като урбанизирани, предлагаме тези изменения в Закона за опазване на земеделските земи.
Предлагаме удължаването на срока да се промени на девет години. Това удължаване ще овъзмезди в известна степен незаслужено ощетените дребни собственици на имоти.
Тази промяна ще доведе и до избягване на противоречията, които ще настъпят в ЗУТ след 24 май 2017 г. Това противоречие се състои в наличие на действащи и влезли в сила подробни устройствени планове за тези парцели. В продължение на досегашната практика за унифициране на режимите се предлага удължаване на срока да се отнася и за случаите, когато изграждането на обекта е за държавни общински нужди, което е определено в чл. 35 от сегашния Закон.
Предстоящото приемане на много общи устройствени планове, които в техните предвиждания са включени в урбанизирани територии с действащи подробни устройствени планове, ще премахне конфликта между двата закона – Законът за опазване на земеделските земи и Законът за устройство на територията, относно преотредените преди 2011 г. имоти. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И аз благодаря за представянето на Законопроекта.
По тази точка от Министерството на земеделието, храните и горите присъстват: Стилиян Митев – директор дирекция „Поземлени отношения и комасация“; господин Стоил Дудулов – началник отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ и госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“.
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси или становища. Колегите от Министерството също могат да изразят становище, ако желаят. Те са изпратили такова становище в съответният срок, с което подкрепят Законопроекта, и правят бележки по отношение синхронизиране на текстовете във връзка с предложения удължен срок в още два закона – в чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 40, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
Госпожо Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател!
Господин Министър, господин Директор, колеги, гости, ние ще подкрепим така предложените промени, предвид и спешността, която се налага с изтичането на срока на действието на шестте години, които са необходими за да бъде изпълнено това инвестиционно намерение, най-малко и поради причина, че имаме синхронизация за Закона за устройство на територията с тези предлагани промени. Но смятаме, че между първо и второ четене трябва да се направят необходими корекции в Закона за опазване на земеделските земи най-малко в чл. 14, който е свързан с това, че при промяна на предназначението Вие отнемате хумусния слой, като отнемете хумусния слой оттук нататък какво се получава с тази земя? Тя не може да бъде използвана. Дали ще напишем девет, десет, дванадесет или тринадесет години, на практика този терен не може да бъде използван и това е едно от нещата, на които, според мен, трябва да се обърне внимание с промяна в Закона в този вид, който е в момента.
Може би Министерството ще имат своите предложения и в тази посока, но, ако те съответно не приемат такава една констатация, ми се струва, че този текст от Закона трябва да бъде преразгледан отново, защото няма значение за колко години, иначе ние удължаваме срока.
И второто предложение, което може би е важно да се направи, е, че все пак удължаването на срока девет години трябва да бъде под някакво условие, тоест да се приеме или да се поеме ангажиментът да имаме някаква инвестиционна активност. Защото ще минат и деветте години, ако не са направени стъпки в съответната посока, можем да бъдем изправени отново в ситуацията, че трябва да се удължава срока, за да не се нарушат под някаква форма интересите на тези, които са направили усилието да направят промяна на предназначението.
Считаме, че между първо и второ четене ще намерим консенсусно решение в тази посока. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, проф. Бъчварова. Аз само бих Ви помолила, ако Законопроектът се приеме на първо четене, да направите съответните предложения в посоката, в която ги цитирате, за да ги обсъдим за второ четене.
Колеги, други изказвания има ли?
Заповядайте. Ще Ви помоля преди това да се представите на микрофона за протокола.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги, ако мога да доразвия въпроса на проф. Бъчварова.
Явно преди шест години сме приели някакъв закон, който явно не е бил добре оценен, за да видим дали действа или не действа.
По отношение на – имаме ли информация за какъв брой дребни собственици и в кои райони не са извършили такава инвестиционна процедура, за да може все пак да направим и един такъв анализ дали тези от шест на девет години – това, което и проф. Бъчварова каза, дали няма да се окажем след три години в същата хипотеза, тъй като тук има и от браншовите организации, ако може да чуем и тяхното мнение.
Все пак в мотивите е изписано „период на жестока икономическа криза“, „главоломен спад на доходите“. Само една забележка – предполагам, че министър председателят и министърът на финансите, ако видят мотивите, може би ще се засегнат, тъй като нали сме убеждавани, че държавата все пак има икономически растеж, добре се развива и може би тук мотивите малко са разминават с икономическата – това, в което и господин Борисов ни убеждава, и министърът на финансите.
Молбата ми към председателя, е ако това, първото, заседание е спешно, но ако може материалите да ни бъдат изпращани по рано, за да се запознаем, тъй като, съгласете се, няма как в момента да отреагираме, все пак това са важни неща за земеделието.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Господин Стилиян Митев от Министерство на земеделието, храните и горите ще Ви дадат данни относно такива собственици или имоти.
По отношение на материалите – да, те бяха изпратени веднага, след като бе конституирана Комисията по земеделие и храни вчера, след гласуването в пленарна зала. Предвид, разбира се, комуникациите – все още парламентът, имейлите, вероятно като за първо заседание не е било съвсем наред, но иначе бяха изпратени, след като се гласува Комисията.
Господин Митев, ще може ли да предоставите данни на народния представител?
СТИЛИЯН МИТЕВ (МЗХГ): Да, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, при нас имаме справка за имотите попадащи в зона „А“ и зона „Б“ на Черноморското крайбрежие с попадащи в хипотезата на § 27 от Закона за опазване на земеделските земи. Като цифри брой обекти, за които има постановено решение за промяна предназначение, във връзка с § 27, са 1871 имота и решения съответно, брой обекти, за които има поискано разрешение за строеж – 217; брой обекти, за които има издадено вече разрешение за строеж, са 217 и брой за започнало строителство на обекти е 153. С тези данни разполагаме. Това са зона „А“ и зона „Б“ на Черноморското крайбрежие или трите области Добрич, Варна и Бургас и съответно техните общини, попадащи в зона „А“ и зона „Б“ на Черноморското крайбрежие. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Аз само искам да вметна, колеги, нека на това първо заседание така да се обединим и да не превръщаме заседанието на Комисията в политическа говорилня и изказване на тези, във връзка с това каква е била икономическата активност и кой щял да падне и кой нямало да падне, ако видел какво пише в мотивите.
Уважаеми господин Георгиев и проф. Бъчварова, бих искал да направя тази бележка, за да можем да вървим конструктивно напред. Знае се защо беше внесено, както каза и председателят на Комисията, тя едва вчера се конституира, цял след обяд до късно хората работиха, за да могат да Ви изпратят материалите.
Една бележка към проф. Бъчварова – ясно е, че ще има допълнение между първо и второ четене, защото лично аз въобще не съм съгласен да има някакви срокове, защото вече говорим за една преотредена процедура и тази земя си запазва статута, след като си платил таксата. Ами, ако хората зададат въпроса: „Кой ще ни върне таксите?“, които са между 1600 и 4000 лв. на декар, в зависимост от дейностите – дали ще строиш бензиностанция или селскостопанско хале Кой ще върне на тези хора милионите левове, които са за преотреждане? И след като е нанесено в картата и в плановете на съответните общини и в Агенцията по кадастъра, тези имоти са от отредени като вече с променено предназначение, как така кой ще коригира картата, за чия сметка ще стане това и по коя инициатива?
Лично, според мен, въобще не трябва да има срок. Приключило е, всеки си е променил каквото е променил, смятал е някакво инвестиционно намерение да прави, дали го е направил или не го е направил, няма значение.
Относно хумусният слой и, в заключение само искам да кажа, че хумусен слой се отнема, едва когато има влязло в сила разрешение за строеж и открит Акт 2 за откриване на строителна площадка. Така че там, където няма издадено разрешение за строеж, тази земя си стои все още с хумусния слой. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Предлагам този дебат да го прехвърлим за второ четене, когато всеки от желаещите народни представители може да внесе предложение между първо и второ четене в контекста и духа, и философията на Законопроекта, който сега разглеждаме.
Господин Абазов, заповядай.
БЮРХАН АБАЗОВ: За да успокоя ситуацията, защото тръгнахме добре, консенсусно, ще помоля и вносителя да не влиза в такива коментари на подробности. Има време кога да стане това. Взел съм думата, за да кажа нашето мнение.
Ние по принцип ще подкрепим този Законопроект. Не бива да си затваряме очите, че този проблем не съществува. Проблемът го има и той е създаден във времето, и Законопроектът решава една част от тези проблеми. Така че по принцип ще го подкрепим, като си запазваме правото, както каза и колежката Бъчварова, между първо и второ четене да внесем и корекции, и подробности в конкретни текстове. Така че за да успокоя положението и в дух на консенсус, ще помоля да не влизаме в други, такива дебати, тъкмо подкарахме работата консенсусно, мисля че и Законопроектът е полезен.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Абазов.
Други изказвания?
Господин Порожанов, заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо искам да поздравя всички Вас с това, че сте членове на тази Комисия – една от най-тежките и отговорни комисии. Искам да Ви уверя, че в рамките на Министерството, в рамките на всички структури на Министерството, ще имате пълно съдействие и подкрепа в анализ, в данни, в каквото трябва. Неслучайно се отзовахме и толкова бързо на поканата на председателя на Комисията. Да, подготвили сме, съжалявам че не успяхме да изпратим и справките, но ще има тази устна информация, която ще получите, след това ще ги оставим, те ще бъдат предоставени на Вашето внимание – по отношение на кампанията, по отношение на графика за плащане, който ще публикуваме и така нататък.
Две думи по предложението. Безспорно е, че е целесъобразно и няма, така както виждам, тема дали то да бъде подкрепено или не. То би спестило и доста административна тежест за преразглеждане на нови и нови подобни разрешения при изтичане на срок, което не е маловажно. Разбира се, нашата препоръка ние сме я отправили в становището, така или иначе този Законопроект, който не се съмнявам, Вие ще намерите най-добрата форма, по която да влезе, той ще мине и през Правна комисия, за да се види още веднъж това несъответствие с другите закони, така че не възразяваме и като цяло подкрепяме по целесъобразност Законопроекта.
Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Министър.
Колеги, други становища има ли? Ако няма прекратявам дебата и предлагам да преминем към гласуване.
Който е „за“ приемане на Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. – за първо гласуване, моля да гласува.
Гласували 19: за – 19, против и въздържали се – няма.
Първото решение го приемаме с пълно единодушие в Комисията по земеделието и храните.
Благодаря. Колежката, която работи върху законопроекти, може да отива да работи по доклада за да го входираме днес до края на работния ден в Деловодството на Народното събрание.

Преминаваме към точка втора – Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на държавен фонд „земеделие“.
Първата част на изслушването: Актуален индикативен график за оставащите оторизации на директните плащания от кампания 2016 г.
Кой ще докладва? Господин Порожанов има думата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря, госпожо Председател!
Определено имаше леко забавяне в някои от мерките. Те бяха от най-различно естество. Разбира се, не може да изключим и така субективни фактори от недобро поведение на администрацията, но аз не искам да коментирам този процес в изминалите няколко месеца. Разбира се, имаше и синхронизиране на правилата за плащане по някои от мерките, свързани с препоръки, които са от Комисията, което изискваше съответна намеса по начина и реда на плащане. Но, както виждате, и в последните дни, темпът на плащане по отношение на директните, в частта на „Зелени плащания“, в частта на „Националните доплащания за тютюна“ –са в ход. С Фонд „Земеделие“ и колегите от Министерството сме направили график, който да обозрим, и ясен за плащанията до края на месец юни – те не са малко.
Ще помоля господин Живков – изпълнителният директор на Фонда, да представи това, което предстои, както се казва „и от утре натам“ до края на месеца, и това, което остава в месец юни.
Може ли госпожо Председател?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да. Господин Живков има думата – директор на Държавен фонд „Земеделие“.
ЖИВКО ЖИВКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, гости! Аз съм Живко Живков, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Ще Ви запозная с текущата ситуация в Държавен фонд „Земеделие“ за изплащане на кампания 2016 г. от директни плащания. Тук е момента, само да вметна, че от началото на тази кампания – от 1 декември, както е по регламент, до този момент са изплатени над 1 млрд. 700 млн. лв. по всички схеми и направления от мерките по директни плащания за кампания 2016 г.
По питания на председателя на Комисията по земеделие госпожа Танева, в точка едно, към настоящия момент има текущи забавяния, които в момента се обработват, и те касаят основно биологичните и аргоекологичните плащания, тъй като там, както каза и господин Порожанов, бяха най-много въпросителните и одитните доклади и писма, кореспонденция с Комисията по земеделие в Брюксел, за да можем да изчистим и да сме спокойни при следващ одит и сертифициране на плащанията в бъдещ период.
Конкретно с дати. Още в утрешния ден ще бъде разплатена Мярка 11, направление „Биологично растениевъдство“ и парите ще бъдат по сметките на бенефициентите в понеделник, живот и здраве. Там бюджетът, който е определен, е 75 млн. лв.
В много интензивен график, до края на месец май, ще бъдат разплатени останалите направления по Мярка 10, по Мярка 214 от стария програмен период, и в кратки срокове от 1 до 10 юни всички останали доплащания по вече разплатените –„Схема за единно плащане на площ“, „Зелени плащания“, обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци и оранжерийни в рамките на първите 10 дни Държавен фонд „Земеделие“ ще изпълни ангажимента си да оторизира средствата на всички заявили тези схеми бенефициенти. Остава към средата на месец юни Мярка 12, така наречената „натура“, тъй като там се оказахме най-уязвими по отношение на докладите от Европейската комисия, там алгоритъм и правила в момента се изчистват от администрацията на Държавен фонд „Земеделие“ и, не на последно място, схемата за памук, схемата за млади земеделски стопани и на последно място, тъй като тя е схема, която трябва да обере всяко едно друго плащане по време на кампанията, за дребните земеделски стопани.
По Регламент 1306 до края на 30 юни трябва да приключат всички плащания по схемата на директните плащания по стълб 1. По стълб 2 нямаме такъв срок в наредбата, но смятам, че в срок до 15 юни ще бъдат приключени абсолютно всички плащания, с което смятам да приключим кампания 2016 г. Разбира, се ще останат някои текущи, за които ще бъдат издадени заповеди за спиране на обработката, поради различни причини, касаещи проверки на всякакви различни органи или други недоизчистени във времето казуси, но те са единици. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли доуточняващи въпроси по точката за актуален индикативен график на плащанията кампания 2016 г.?
Заповядай, колега.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Аз се надявам, че тази информация, веднага след Комисията, ще я имаме.
Имам и един такъв въпрос: забавянето от какъв характер е – административен, оперативен, или пък, ако има въобще забавяне? Тъй като тук ни се внуши, че последните три месеца са фатални, поне да знаем причината.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, ами господин Живков каза.
ЖИВКО ЖИВКОВ: Аз ще внеса малко светлина около думата „забавяне“. Както Ви казах, Вие също така сте запознати, сигурен съм в това, регламентът за плащане от 2013 г. Регламент 1306, фиксира датата от 1 декември на настоящата година до 30 юни на следващата календарна година. Така че юридически забавяне няма и няма да има, морален ангажимент към всеки един бенефициент е колкото се може по-скоро и възможно най-правилно и най-пълно да бъдат разплатени абсолютно всички схеми, по които те са заявили участие, защото тези пари, знаете, те са жизнено важни за тях, в различна степен – стартирана кампания, продължаване, изхранване на животни, така че в най-общия смисъл забавянето юридически го няма, забавяне идва от изчистване както на алгоритмите за плащане, така и на последващите проверки и контрол от одиторски фирми и, разбира се, от Европейската комисия. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, въпроси по отношение на плащанията има ли?
Господин Живков, знаем ли точната ставка на обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци?
ЖИВКОВ: Госпожо Танева, господин Министър, ще си позволя да направя уточняване. Точната ставка ще бъде изготвена в момента, в който колегите от Държавен фонд „Земеделие“ по директни плащания изпратят окончателно одобрените бенефициенти. Това плащане, което извършихме в края на месец март, беше по индикативна ставка, за да може да не бавим физическото отразяване на средствата към бенефициентите, които наистина бяха в крайна нужда, затова позволих да направим този акт, да използваме индикативната ставка, която е разпоредена с наредба. В момента, в който започнем да изчистваме лека-полека всички тези плащания, в срок между 1 и 10 юни господин Порожанов, в качеството на министър, ще издаде заповед с окончателната ставка и ще извършим доплащане към всеки един бенефициент. Също такова доплащане, както казах и в началото, ще има и за единица площ, за зелените плащания, така че към всяка една платена индикативна ставка ще има добавък към всеки един бенефициент.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, ако може да уточните очакван ориентировъчен процент за добавка на обвързаната, тъй като имаме получени въпроси от такива производители във връзка с разплащанията по техни кредити, тъй като Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ориентировъчно се знае. Да, имаме такива въпроси в ориентировъчен порядък, ако времето е ясно, че е до 15 юни. За ставката да кажете малко повече ориентировъчни данни.
ЖИВКО ЖИВКОВ: За съжаление, в момента не мога да дам такава ставка, защото, тоест процентно увеличаване единица сума в лева, защото така или иначе тази схема в момента е спряна като алгоритъм за обработка, за да може да обработим тези, които в момента присъстват като плащане. Въпрос на сумиране на изчисления е и в момента, в който колегите започнат да работят конкретно за обвързаната подкрепа, ще Ви уведомя. Но към този момент няма.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Последното плащане на 100% от индикативната ставка ли е?
ЖИВКОВ: Да на 100%, която беше 95 лв. за зеленчуци, 756 лв. за оранжерийно и 109 лв. за плодове.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Други въпроси има ли по точка първа от изслушването?
Заповядайте.
ИВАН КОЖУХАРОВ (Конфедерация на българските пчелари): Уважаема госпожо Танева, господин Министър, поради малко странно тълкуване на нормативната уредба в края на месец март бяха извършени плащания в сектора по Мярка 214 и по Мярка 11, като около 90% от пчеларите не получиха парите си на база на една методика, която определено юридически се разминава с нормативната уредба. Поискали сме преразглеждане на тази методика и на положението, в което се намираме.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има заповед на министър Бозуков за методиката за налагане на санкции.
ИВАН КОЖУХАРОВ. Да.
Не считам, че днес е необходимо да го обсъждаме, просто искам да Ви помолим в рамките на следващите седмици да проведем една среща и коректно да разгледаме нещата, които касаят тези плащания. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
По отношение на заповедта на министър Бозуков, която определя методологията за налагане на корекции и проблема по отношение на определянето ѝ за пчелите, какво да отговорим или Вие ще проведете среща, сега няма да взимаме отношение?
От Министерство на земеделието поемат ангажимент за провеждане на среща за изчистване на…
Госпожо Попова, заповядайте. Говорим само по първа точка за актуалния индикативен график за плащанията. Към втора точка ще преминем след това.
ПОПОВА: Във връзка със индикативния график не чухме в графика господин Живков да спомене плащанията по Мярка 10 за редки породи и направление „Висока природна стойност“, защото те не са изплатени и всички ние, който има, разбира се, очаква тези плащания.
ЖИВКО ЖИВКОВ: Госпожо Попова, явно аз съм обобщил и…
ПОПОВА: Всъщност споменахте до края на май 214 Мярка, а тя не включва всичко.
ЖИВКО ЖИВКОВ: Аз я споменах но…
Госпожо Попова, като изключим утрешното плащане по Мярка 11 „Биологично растениевъдство“ в рамките на 15-25 май Мярка 10 „Висока природна стойност“ (ВПС), Мярка 10 по другите направления, включително и „Редки местни породи“, и „Сортове“ „Аерозия“, всички направления, и Мярка 214 ще бъдат разплатени в следващите 15 дни от месец май. Извинявам се, ако съм ги обобщил и не сте ме разбрали, но това е в конкретика.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има ли други въпроси?
Заповядайте, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Като сме на темата „Директни плащания“, взимам повод от Вашия въпрос, госпожо Председател, за ставките. Въпросът ми е за ставката за малките земеделци. Имаме ли яснота колко ще е тя, при условие че ресурса за малките земеделци за прословутите 1250 евра първо е фиксирано, защото е процент от директните плащания?
Второ, бройката участници в схемата също са фиксирани, тъй като са от миналата и от по-миналата година, та по тази причина би трябвало да има яснота отсега колко ще е тази ставка, защото миналата година от тавана, който е 1250 евра мисля, че земеделците получиха съвсем минимална сума от порядъка на 500-800 лв. За тази година как се очертава тази цифра?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Живков.
ЖИВКО ЖИВКОВ ЖИВКОВ: Господин Абазов, индикативната ставка е 49 евра на хектар. Броят на младите и на дребните земеделски стопани се променя. Това, че преди две години Вашата информация е, че не се променя, не, напротив, оказва се, че с всяка изминала година се отказват и броя намалява. Така че това е.
Иначе, като индикативна ставка, знаете за дребните земеделски стопани тя е фиксирана до 2 хил. 444 лв. за хектар, а другата е 49 лв. на хектар.
Таванът е 1250 и след като обобщим кой от тях е допустим като оберем всички плащания, след това ще определим и конкретната ставка с допустимите бенефициенти по тази схема. Затова те остават най-накрая в индикативния график за плащанията.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Само едно допълнение – неслучайно се плащат накрая, защото те заявяват най-различни направления и всеки един, за да попадне в обхвата на рамките на допустимите за малките фермери, му се калкулират ставките по неговите направления по вече платените и затова се изплащат в края на кампанията. Такъв е принципа и така се прилага. Да, не е най-атрактивния за младите фермери. Да, те са може би една идея по-леко административно облекчени, но в края на краищата те получават последни своите плащания.
Бих искал, тъй като съм взел думата да кажа две-три неща, тъй като имаше въпрос за това просрочен ли е графика, не е ли просрочен. Стремежът на Администрацията, на Разплащателна агенция открай време винаги е бил в рамките на периода 1 декември до 30 юни да бъдат направени ритмични плащания към земеделците. Неслучайно в момента и господин Живков спомена, че над милиард и 700 вече са разплатени. Всяко едно плащане излиза в зависимост от това кога е готов слоя, кога са готови и приключени ангажиментите за животните, кога ще дойдат документите за обвързаната подкрепа по всичките ни направления, затова те са разположени и във времето. Съвсем отделен е и въпроса, че и самата Разплащателна агенция има административен капацитет, който съобразява с възможностите си, разбира се, и с възможността да бъдат обработени пълноценно всички изискуеми документи.
Да, мисля, че миналата година – госпожа Танева и господин Живков да ме поправят, но мисля, че миналата година почти нямахме плащания в юни. За съжаление, тази година има. Не искам да влизам в детайли. Аз затова Ви казах и организационни, и леко субективни, но истината е друга.
Истината е друга, че всички схеми са много сложни. Неслучайно голямата тема и за новия програмен период е опростяване и на схеми, и на изисквания, ако щете, и на контроли. Защото бюрокрацията е безумна и всичкото това нещо прави изключително внимателни и предпазливи всички обработващи документите за спазване на ен на брой изисквания за едно плащане. Така, че това е само като една обща допълнителна информация. Разбира се, отворени сме за всякакви допълнителни разговори. Заповядайте и във Фонда, и в Министерството на земеделието. Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други въпроси по индикативния график? – Не виждам.
Преминаваме към точка втора на изслушването – Текущо състояние на кампания 2017 г., становища във връзка с удължаването на срока, приеми по Мярка 10 и 11.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз предлагам да ги разделим. Господин Праматаров ще докладва първата част, а господин Аспарухов – за приемите по Мярка 10 и 11 и удължаването на срока. Нещата са свързани.
Само една нова обща информация от днес – знаете има регламент, приет на присъстване от Комисията. Той ще влезе в сила от 12 май. Считано от 12 май ние ще предприемем съответните допълнения в наредбата, така че ще дадем възможност за удължаване на срока. Още в края на миналата седмица – такава е и практиката в министерството, изпратихме писма. Не мога да кажа дали до всички асоциации, защото те са много, но всички водещи, с които Администрацията има ползотворен диалог, за да видим тяхното виждане и мнение с какъв срок да бъде удължен. Разбира се, има събиране на информацията. Колегите ще кажат. Водихме разговори с тях. Удължаването трябва да бъде, разбира се, както на база на вижданията на производителите, на базата на това как върви кампанията, а тя не върви зле – точно обратно, с една идея по-добре от миналата година и, разбира се, не трябва да се дава безкраен комфорт, защото и в момента има ритъм на приемане. Защото след това, след затварянето на кампанията, предстоят всякакви административни проверки, контроли и проверки на място, които ние трябва да затворим в стопанската година и едно прекалено удължаване се отразява на обработката и спазването на всички изисквания.
Сега ще помоля господин Праматаров да започне с данните от кампанията до момента и с това какви са предложенията на асоциациите и след това да изкоментираме във Ваше присъствие възможните опции за удължаване. Благодаря, госпожо Председател.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, господин Праматаров.
Първо да кажа, тъй като някои от асоциациите присъстват тук, в Комисията, че тази сутрин също дойдоха по-няколко становища. Те явно са пратени и до министерството, където различни асоциации предлагат между 15 и 30 дни удължаване на срока. Това е дошло тази сутрин, тук, в Комисията.
Заповядайте, господин Праматаров.
ГЕОРГИ ПРАМАТАРОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател. господин Министър, дами и господа народни представители и гости, съвсем набързо ще представя трите основни параметри, които сравняваме, за да добием представа за хода на кампанията в сравнение с предходните години и тези цифри естествено ще бъдат основата, на която, предполагам, ще се вземе решение дали и с колко ще се удължава тази кампания.
Първата и основна цифра са заявените площи. Заявените площи за подпомагане към вчера вечерта общо. са почти 3,5 милиона хектара, от които, преди малко направих справка, по основната схема – схемата за единно плащане на площ има заявени, очертани 3 млн. 475 хил. хектара, което е между 93 и 94% от общо заявените площи през предходните две години – 2015 и 2016 г., където заявяването общо е около 3,72-3,8 максимумът, който сме достигали на 3,8 милиона хектара. Тоест откъм площи над 90% площите са очертани, които се очакват. Брой заявления – 100 хиляди заявления има общо към днес, от които почти 54 хиляди са със схема за единно плащане на площ. От към брой заявления ситуацията и бройката е идентична спрямо предходната година. Спрямо 2015 г. е доста по-добре – с около 20% повече заявления към този период. Като сравнение с общите очаквания брой заявления сме на около 90% от 88% от заявленията, които миналата година са общо 115 хиляди.
Третият параметър, който е основно важен, е броя приключени заявления. Приключените заявления, тоест приключени откъм работа Общинска служба „Земеделие“ и изпратени за проверка в Разплащателната агенция, към момента имаме почти около 80 хиляди приключени заявления и съответно 80% от тези 100 общо налични. В сравнение с миналата година по това време, са около 10 хиляди повече.
Това са основните параметри, които са по кампанията. Не знам дали да обърна внимание на получените искания?! Госпожа Танева каза между 15 и 30 дни имаме някои асоциации, които искат пълно увеличение. Регламентът, който утре ще бъде публикуван вече в Журнала на Европейския съюз е за максимум 30 дни увеличение на срока. Като всяка страна членка може да си вземе национално решение дали и с колко точно ще го удължава. Най-минималният срок, който е като предложение на асоциация, е 10 дни, 2 седмици и 30 дни са равномерно разпределени позициите на асоциациите. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. Може би на господин Аспарухов да дадем думата и тогава да минем към въпросите.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ако искаш, да затворим темата?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре. О’кой, съгласна съм.
Да преминем към въпроси относно срока за удължаване на кампанията и текущото ѝ състояние и тогава ще преминем към следващата точка за приемите по 10 и 11. (Реплика.)Така поискаха от министерството. Няма значение.
Заповядайте госпожо Степанчева.
МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА (Асоциация на българските биволовъди): Госпожо Танева, на мен ми се струва, че този въпрос трябва да се разисква след този по Мярка 10 и Мярка 11, защото ако се предприеме промяна в Мярка 10 и 11, мисля, че има някакъв срок – 10 дни за обжалване и може би това ще даде отражение на периода, който трябва да се удължи кампанията. Така мисля аз. Може и да не съм права. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: О’кей. За мен няма значение, но щом е такова искането от народни представители от бранша, тогава Министърът да каже позицията и относно приема на заявления по Мярка 10 и Мярка 11.
АНТОН АСПАРУХОВ: Добър ден и от мен! Ще започна с финансовата страна на въпроса.
Преди старта на кампанията 2017 г. в наличните средства в бюджета на Мярка 10 са както следва: приблизително 13 млн. евро. Разполагаемият бюджет или разполагаемите средства за бюджета на Мярка 11 преди старта на кампанията „Биологично земеделие“. Преди старта на кампания 2017 г. бюджетен дефицит. На практика парите са изразходвани, преди старта. С оглед на наличните бюджети по Мярката е допуснат прием на заявления както следва: по Мярка 10 от общо пет направления са стартирали 3 и са спрени 2. Стартираните направления са следните: „Традиционна практика за сезонна паша“ или „Пасторализъм“, както е известно; „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Земи с висока природна стойност“ (ВПС 1). Това са трите направления в Мярка 10, които са допуснати за кандидатстване в кампания 2017.
По отношение Мярка 11 – „Биологично производство“ са допуснати за кандидатстване само сертифицирани биологични производители, като мотивите затова са два: първо, от наличния бюджет или бюджет на дефицит в Мярката; второ, достигнатите индикатори по мярката, където за „Биологично земеделие в преход“ индикаторът е надхвърлен няколко пъти. Ако не ме лъжат данните, при 35 хил. хектара индикатор за „Биологично земеделие в преход“, преди кампания 2017 са достигнати около 85 хиляди.
Така че решенията за ограничаване на някои направления са базирани основно на достигнатите цели в двете мерки и така че да се уплътнят разполагаемите бюджети в мярката, с основна цел да се осигури добро финансово управление на програмата. Това е ситуацията.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Въпроси има ли?
Заповядайте, госпожо Степанчева.
МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: Този въпрос го дискутирахме неведнъж. Ние смятаме, че този бюджет, който се казва, може да се вземат мерки и да се направят нотификация, да се освободят средства от други мерки. Но тъй като този период е по-дълъг, изисква повече време, през това време може да се реши да има прием особено за приоритетните сектори. Могат да се изнесат тук данни да се види какво е участието на животновъдите в това биологично производство – почти равно на нула. А какво правим, когато лишим този сектор, как ще станат животните биологични, когато ние не даваме възможност растителните продукти да бъдат сертифицирани като биологични? Значи, ние режем клона още от сега.
Аз мисля, че трябва да се намери решение и особено за приоритетните сектори никакво спиране на мерките. Ще се намерят средства.
Доколкото разбрах за тези гъски, където са отишли прословутите пари, разбираме, че този ангажимент продължава. На заявилите, не зная, да се помисли не може ли да се направи форсмажорно обстоятелство и да се прекрати ангажимента, кой каквото е получил от тук нататък средства да не се получават, а тези средства да се насочат точно към тези сектори? Това са „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“, които имат изключително национално значение.
Това е моето предложение и трябва да се помисли върху това в никакъв случай да няма… Хората са си подали, са си платили и ние изведнъж лишаваме. Е какво правим? Ние убиваме животновъдството. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще Ви помоля, тъй като взехте становище и по двата въпроса да си кажете мнението и за удължаването. Води се стенограма.
МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА: За удължаването зависи от това, след като се приеме, аз мисля, че може най-много до 15 дни, защото от там нататък се объркват много нещата, има проверки. Особено в овцевъдството ние ги лишаваме хората. Трябва да задържат 100 дни животните, а те трябва да си извършват селекционен брак, за да започва кампанията по осеменяването и да не се спъват тези неща. След това пък ще се обвиняваме в края на тази година и догодина, че закъсняват плащанията. Така че, ако се приеме тази промяна и се изчака 10-дневен срок, доколкото разбрах имат за обжалване и да влезе приема по тези мерки, може спокойно до 15 дни да се реши удължаването. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Други становища и предложения?
Госпожа Попова.
ПОПОВА: Госпожо Танева, благодаря. Ние от Национална овцевъдна асоциация, както и от Регионална животновъдна асоциация пуснахме нашите становища във връзка с Мярка 10 и 11 и най-вече в частта на Мярка 10 и то касаеща направлението „Земи с висока природна стойност“, защото, според нас, виждаме по отношение на „Пасторализъм“ и „Редките породи“ и към момента заповедта разрешава прием, но в частта „Висока природна стойност“ там имаме ограничение, което според нас не трябва да съществува, защото особено продуктивното овцевъдство в страната в момента изживява огромна криза. Цените на нашите млека паднаха драстично и освен това ние работим в равнинните райони, където освен един СЕПП и евентуално някаква висока природна стойност, ако попадаме в такъв слой това са единствените ни шансове да бъдат подкрепени нашите доходи.
В този смисъл в контекста на тази криза, в която се намираме, ние наистина апелираме да няма ограничения по отношение кандидатстване по Направление ВПС, разбира се за приоритетните сектори.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Кампанията?
ПОПОВА: Нашето становище включва удължаване до 31 май 2017 г. без санкции. Разбираме, че това е двояко, защото това ще удължи сроковете ни за задържане, а, както каза колежката, в септември месец ние изчистваме нашите стада, бракуваме животни. Но въпреки това, предвид неяснотата по Мярка 10, 11, предвид проверките, които Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) прави във връзка с това коя развъдна организация какво, как е декларирала, считаме че е уместно кампанията да се удължи не повече от 31 май 2017 г.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Петнадесет дни.
Благодаря.
Господин Петков, заповядайте.
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Добър ден, госпожо Танева! От Българската асоциация на малинопроизводителите имаме предложение по Мярка 10 във връзка с нестартиране на мярката за старите сортове, защото миналата година цялата година Министерството на земеделието проведе една изключително добра инициатива „Подкрепете българското!“ и ние смятаме, че както трябва да се подкрепят местните, изчезващите породи животни, така също трябва да се подкрепят и местните и застрашени от изчезване сортове.
Също борбата с ерозията е един важен елемент за опазване на тези стари сортове, които се намират повече в планински и полупланински райони с наклонени терени и там борбата с ерозията е един важен елемент.
По Мярка 11 също имаме желание да бъдат направени кардинални промени и регистрацията под условия, ако има финансов ресурс да бъде за направленията, които не са свързани с реално производство в поетия петгодишен ангажимент.
Имам предвид следното: когато едно био производство на ягоди и малини е свързано и с голям икономически ефект и със социален ефект, защото се осигурява работна ръка за повече от 90 дни в годината, докато за производства на поддържане на пасища и ливади или други култури с дълъг вегетационен период до стъпването до даване, които в рамките на поет петгодишен ангажимент не дават никакъв плод, смятаме, че тези култури и направления трябва да бъдат на втора скорост и да бъдат подписвани договори под условие, а да се даде приоритет на приоритетните сортове плодове и зеленчуци. Там да бъдат гарантирани плащанията, защото в дългогодишен срок България трябва да заеме едни стабилни позиции в Европейския съюз по отношение на био производството.
Сега има информация, че България е на трето място в Европа по ръст на площите, а на последно място по продадена биологична продукция. Смятам, че колежката тук ще ме подкрепи и ще даде по-точна информация.
Относно индикативната мярка за удължаване на срока, от нашата Асоциация е поставен срока 15 юни 2017 г.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Петков.
Госпожо Симеонова, заповядайте.
АЛБЕНА СИМЕОНОВА (Председател на Българска асоциация био продукти): И по двата въпроса ще се спра, защото все пак бих казала, че представлявам 7 100 био производители в България. Независимо от това дали са членове на нашата асоциация или не, аз получавам повече от 200 обаждания на ден във връзка със създалата се ситуация. Може да сте дали, господин Живков, не знам си колко милиарда, но българските био производители не сме си получили парите и това ни кара да се гънем и наистина е невъзможно да оцеляваме. Разбираме, че Вие не сте виновен с многото и многото разговори, които сме провели с Вас, но тук явно става въпрос за капацитет и в Министерството на земеделието, и в Държавен фон „Земеделие“, така че просто си оправете структурата.
Не знам за какъв критерий говори господин Аспарухов, но 2007 г. има приета програма за развитие на био земеделието в България. Тя казва, че до 2013 г. площите в България трябва да станат 8 %. Площите 2013 г. бяха 1,8 %. В момента, благодарение на тези допълнителни точки и този ранкинг, който се даде за 4.1 и 4.2, те станаха 5,5 %. Отново не сме стигнали до тези заветни 8 % и нашата асоциация многократно повтаря на последните ръководства на Министерството – виждам, че една голяма част от тях са тук, че тези средства няма да стигнат. Значи критерият трябва да бъде 8%.
Ние искаме да се развива био земеделието, а не да спираме сега кандидатстващите нови желаещи за биологичното производство или да ограничаваме разширението на старите производители.
Когато става въпрос за приоритетни сектори и отваряне наново, евентуално нова заповед да се издаде, абсолютно не съм съгласна с госпожа Степанчева. Какво значи приоритетни сектори за биологичното производство? Приоритетен сектор за мен е един малък зърнопроизводител, който прави 500 декара пшеница. Приоритетен сектор е и един производител на грозде. Приоритетен сектор е и производителят на рози. Така че, когато става въпрос за био производство, трябва да се направи критерий, да се ограничат декарите, защото първите десет, които получават най-големите компенсаторни плащания – ние не получаваме субсидии. Тези, които получават компенсаторни плащания за био земеделие, не са членове на Българска асоциация „Био продукти“. Можете да си представите защо се случва това.
Така че, не бива да има приоритетни сектори. Приоритетни с сектори трябва да бъдат всички, но при определени условия или при определен таван на декарите. Така че това просто не бива да се допуска.
Когато говорим, че гъските са изяли парите по Мярка № 10, да не забравяме, че основните автори на тези мерки и подмерки са природозащитните организации. Много рядко и био производители, и фермери участват в разписването на тези мерки. Затова ние разговаряхме вчера с министър Порожанов, надявам се отново да станем член на работната група, от която бяхме изключени, за да имаме право да участваме в разписването на тези мерки.
Смятаме, по следващия следващия въпрос, който също е много важен, за удължаване на срока, че на предстоящото заседание на тематичната работна група трябва да бъде направен анализ за причините, поради което за трета година сме свидетели на голямо закъснение на началото на очертаването за подпомагане, а проблемите се решават по време на самата кампания.
Също смятаме, че е наложително решаване на проблема с единната информационна система, която да обедини всички регистри и бази данни, касаещи собствеността географските очертания и правното основание за ползване на парцелите. В последните години сме свидетели на огромен целогодишен бюрократичен натиск върху фермерите, който ни поставя в невъзможност да отделяме достатъчно време за грижа и развитие на стопанствата си. В неимоверно напрежение работят и общинските служби по земеделие. Едни и същи документи – договори за правно основание, сертификати за животни се регистрират няколкократно. Декларация по чл. 69, по 70, анкетните карти по Наредба № 3, въвеждане регистър „Ферма“ и така нататък. Когато господин Праматаров казва, че от три и половина милиона хектара са почти 90% очертани, ние след срещата вчера с господин министъра се срещнахме с колеги от Асоциацията на земеделските производители в България и на малките и средни фамилни ферми, прозвънихме всички колеги, които казаха, че са затворили заявленията си. Те казаха: „За, затворихме защото ни е страх. Първо ни е страх, че няма да се удължи кампанията – ще използваме този буферен период, в който ще можем да доработваме, и, второ, затваряме, защото особено колегите, свързани с Мярка 11 и 10, защото банките ни притискат, затваряме заявлението, за да им занесем готовото заявление и получим парите си от банките“. Така че, моля Ви, колеги, отделно вече съм прозвънила на колегите, една голямата част от които са тук. Асоциацията на овцевъдите с председател господин Караколев не е тук, и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и малките, и средните, и фамилните фермери не са тук.
Ние искаме да се удължи максимално, но все пак ако това не е възможно, както казват нашите колеги, поне до 31 май. За нас това е изключително важно, защото когато се очертаваш като биологичен производител е свързано с изключителна бюрокрация. Искат ни допълнително договорите, които сме сключили със сертифициращите организации. Към тези договори искат и анекси. Допълнителни документи и документи, и документи… Самите поземлени комисии ще бъдат изправени пред голямо напрежение ако не се удължи срока. Така че, моля Ви, от името и на тези асоциации, които са ни подкрепили, но най-вече от момента наистина онеправдания български био производител, удължете срока и помогнете на био производителите защото ние няма да изгубим пари, ние просто ще се наложи да върнем пари назад с поетия ни петгодишен ангажимент. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря Ви госпожо Симеонова.
Госпожа Търпанова заповядате.
ДИМИТРИЧКА ТЪРПАНОВА (Добруджански овощарски съюз): Госпожо Председател, господин Министър, ние сега чухме от изказването на господин Апостолов, че старите български сортове не са приоритет. Зеленчукопроизводителите ги няма тук и „Български пипер“ го няма, но овощарите сме тук и сме първо против, ние сме го говорили – с какво старите породи животни са по-приоритетни от старите български сортове? Ние затрихме нашите станции и нашето производство и защо така се реши? На предварителните разговори, имахме уговорка да се включат и в корекцията на заповедта от 28 март бяха включени старите сортове, сега са изключени.
По отношение на ерозия на почвата, затревяване в частта затревяване в междуредията на трайните насаждения и лозята също отпаднахме от подпомагане по мярката. Искам да Ви кажа, че по отношение старите сортове 5-годишния ангажимент по мярката е милион и половина. Това са крайно малко средства и не виждам защо ограничаваме приема на заявленията по тази мярка?
По отношение на сроковете за кампанията – нашето мнение е, че двуседмичен срок. Удължаване до края на месец май би било добре, защото ще закъснеят проверките след това и плащанията. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря Ви, госпожо Търпанова.
Господин Иванов, заповядайте.
ГОСПОДИН ИВАНОВ: (Говедовъден съюз). Говедовъдният съюз подкрепя предложенията на госпожа Степанчева да бъде удължен срока. Нашето мнение е същото – с 15 дни. Дано в тези 15 дни да успеят да се справят, ако изобщо има изменения по тази заповед по Мярка 10 и 11.
Към момента обаче, както участвам в не знам колко работни групи вече, пак всеки започна да дърпа чергата си към него. Трябва всички колеги, включително и Вие, уважаеми господа и госпожи законотворци, да разберете, че чергата е една – когато разпределяте трябва да има за всички.
Трябва да има и за биологичните. Разбира се, госпожа Симеонова каза, че те са съгласни с определени рестрикции, определени декари, които да бъдат сложени като някаква мярка, за да не може да участват колеги с по 10, 20 или 30 хил. дка пасища. Трябва да има и за животновъдите, защото, извинявайте, господинът малинопроизводител, не се познаваме лично, но имайки такава конфронтация само преди 20 дни имахме конфронтация с господин Кожухаров, който лично каза: „Министър Бозуков, който не благоволи в 7-8 работни срещи, но ние сме се събрали за това да слезе с нас да се запознаем“, тогава господин Кожухаров каза: „Господин Бозуков обеща да вземе от животновъдите и да даде на пчеларите“. По този начин няма да стане – госпожи и господа законотворци.
Дано да има при Вас конструктивност, дано нещата да се случват, дано наистина да запазите българското животновъдство и не трябва да забравяте, че всяко едно нещо, което Вие приемате говоря в случая и за Фонд „Земеделие“, и за Министерството на земеделието, включително и за тази Комисия се отразява на фермерите.
Административната тежест е страшна. Тук по време на тези три месеца излязоха още Наредба № 2, Наредба № 3 на БАБХ, сега старата Наредба № 3 на Министерството, изобщо става страшно. Фермерите се превръщаме в чиновници, а не трябва да бъде така.
Вие трябва да направите така, че да оставите ние да работим, за да можем да даваме на тая страна продукция, която да носи добавена стойност. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Кожухаров има думата. (Реплики.)
ИВАН КОЖУХАРОВ: Ще бъда много кратък. Господинът ме цитира неправилно, не искам да засягам тази тема. Тогава ставаше въпрос – една информация ни изнесоха за средствата, аз исках да ги разделят кои са за „Растениевъдство“, кои са за „Животновъдство“, защото бяхме събрани само тези, които сме от сектор „Животновъдство“, и в рамките на тези средства …
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В диалог можете да влезете помежду си, сега имаме два въпроса, по които дебатираме.
ИВАН КОЖУХАРОВ: В рамките на тези средства трябваше да решим откъде да намалим.
Сега за Сектор „Пчеларство“. Преди седмица в Министерство на земеделието имаше една работна група, на която госпожа Добринка Павлова съобщи, че към момента биологични са само 23% от всички участници по Мярка 214 и 11. В момента сертифициращи фирми работят много усилено и колкото по-дълъг е този срок на удължаване, толкова повече хора ще могат да си получат сертификатите. Преди малко господин Аспарухов каза, че само със сертификат за биологично може да се кандидатства.
Второ, 90% от пчеларите не са кандидатствали, понеже в момента, съгласно Наредба № 10 за идентификация на пчелните семейства, пише, че може да кандидатстваме, само ако сме идентифицирали пчелните семейства с така наречените „нови идентификационни табелки“, а системата на БАБХ в момента не е преустроена за да ги регистрираме с тези табелки и ние изчакваме, за да бъде отдадена заповед от министъра, с която да бъде удължен срока за тази идентификация. Ако кандидатстваме сега, просто това ще бъде повод да бъдем отрязани и за следващата година. По тази причина всички чакаме последните два-три дни, за да отдадат заповед за тези табелки, че няма да бъдат. То е ясно, че няма как да бъдат регистрирани, тъй като система „ВетИС“ не е преустроена и тогава да кандидатстваме, иначе пак ще бъдем отрязани, тъй като там казват, че можем да кандидатстваме в тази наредба, само след като сме ги регистрирали всяко пчелно семейство в система „ВетИС“ по тая наредба.
И друго. Аз не съм съгласен с това, което каза господин Аспарухов, че само такива, които са биологични могат да кандидатстват. Има такива, които са трета година. (Реплика.)
Така е нормативната уредба. Той може да кандидатства, да не получи и, след като стане биологичен, четвъртата година се продължи. Ако на него сега не му приемат документите, те му прекратяват приема и трябва да връща средства. Не това е целта и 23% бяха само преди седмица от всички пчелари, които са кандидатствали, които са получили такива сертификати. Всички останали трябва да ги отрежем. Тези въпроси искат спешно решение и мисля, че трябва да се помисли върху тях.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Професор Бъчварова поиска думата.
Заповядайте проф. Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Все пак искам да се изясни един така важен за мен въпрос. Възможно ли е да се увеличи бюджета по Мярка 10-11 за сметка на други мерки от програмата, които не са толкова атрактивни, или се преценява, че те няма да бъдат усвоени в рамките до 2020 година? Винаги има такава възможност и възможно ли е това сега да се случи? Тук даже беше дадено предложение под условие да се приемат заявления. При условие, че има средства и тези средства се осигурят от другите мерки, има ли такава физическа възможност? Такава дискусия мисля, че се водеше и би следвало Министерството на земеделието да е направило разчетите си. Защото съгласете се, че няма да чакаме 2018 и 2019 г. да видим кои мерки не са работещи и тогава да започнем да прехвърляме средства, когато на практика няма да има такава нужда, както е в момента. Въпросът е чисто прагматичен и от него, ако се започне, може би ще решим и другите въпроси.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Професор Бъчварова, Вие знаете отговорът. С днешна дата не е възможно. (Реплики.) Анализ на изпълнението на мерките, на неизпълнението на индикаторите в рамките не приемите – това може да се направи и сто на сто ще има пренасочване на средства по една или друга мярка или по една или друга ос. Без да намаляваме, знаете, изискуемите проценти по втора ос. Но в момента в липсата на бюджет по втора ос на тези две мерки, да отворим прием и то в края на приемния период, при положение че дори в заявлението, дори няма и функционалност във фонда, който да направи този прием. Но най-малкото, аз никога няма да се подпиша при липса на бюджет да отварям подобна мярка, независимо от мотивите за приоритетност на колегите. Не искам да спорим затова колко онеправдан е сектор „Животновъдство“.
Сектор „Животновъдство“ винаги се е ползвал в последните години с едно добро отношение в рамките на всевъзможни подкрепи, включително и приоритетност при инвестиционните мерки. Така че към момента да кажем… Да, и на мен не ми харесва мярката за гъските. Изключително не ми харесва.
Да, ще направя анализ как можем да тушираме бюджета в следващите години там. Има възможности, ще го анализираме, ако искате ще го и комуникираме. Аз тези мерки ще ги предприема, защото има възможност той да нараства спрямо ангажиментите, които бяха спрямо миналата година. Нали, има мобилност, хората се възползват от тази мобилност. Затова ние ще направим всичко възможно.
Въпросът е първо да си анализираме текущите бюджети – още една мярка в 11-ката е с надхвърлени ангажименти и надхвърлени индикатори. Разбира се, прехвърлянето по мерките – то ще се случва, ще се комуникира, но ние, за да заявим една нотификация, тя трябва да бъде мотивирана и с анализ. Защо от тази мярка индикаторите няма да се изпълнят, за да се дадат към другата? Да Ви каже с днешна дата това може да се направи, за да отворим извънреден прием за това, което е дебат днес. Вие сами разбирате, че не е възможно. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Позволявам и аз да взема думата, тъй като госпожа Бъчварова взе думата преди да са приключили браншовите организации.
Уважаеми господин Министър. Аз искам да изкажа моето мнение, че няма никакъв риск към днешна дата в тази кампания да се промени за пореден път заповедта на проф. Бозуков и да се отвори прием за нови бенефициенти по Мярка 10 и Мярка 11. Вие имате достатъчно лостове, с които да управлявате риска и бюджета до края на програмния период по начин, по който да няма проблеми, да няма дефицит. Защото ние сме в средата, защото спирането на този прием, като прогнозируемост за сектора, за бизнеса, е едно много лошо послание.
Вие сам казахте. Тук имаше други предложения, които също бяха добри – за приемане на наредба, за ограничаване на декари, по отношение на биологичното направление, по отношение на бюджети. Всичко това е във вашите ръце и дефицита не е рисково голям, така че да има притеснение, че може да се изпадне в дефицит. Но в крайна сметка ние сме в третата година от новия програмен период и изглежда безкрайно нелогично, при условие, че целият инструментариум за управление на бюджета е в държавата, да спираме развитието на сектори, които сме приоритизирали в политиките.
Смятам, че все пак трябва да има решение, което, спазвайки всички правила, визирайки възможностите, които имате за управление на програмата до края на периода ѝ, всичко това да се приложи и секторът тази година да не се спира. Да, независимо колко е закъснял. Защото тази заповед на Бозуков, мисля, че три пъти се променя. В крайна сметка към момента това, което остава затворено, е за нови бенефициенти.
Да не говорим и за други мотиви, които тук преждеговорещите споменаха – за платени разходи на сертифициращи фирми, за решения да се развиват в дадено направление и поетапно извършване на инвестиции. И в крайна сметка цифрите, за които говорим, са цифри, които Вие, като риск може да управлявате в оставащото време и на фона на бюджета, който се има.
Затова призовавам министерството да намери вариант и да промени или намери административния ред, по който този прием за нови бенефициенти по двете мерки се отвори по начина, по който и доводите, които чухме тук и от браншовите организации. И в крайна сметка всички са наясно с темпа на изпълнение на програмата, бюджетите и във Ваши ръце е нормативната уредба и въвеждането на критерии и ограничения, които биха управлявали този бюджет. Но в крайна сметка секторното развитие и направленията следва да имат посоката на приоритизация, която е наложена и не можем така да ги спираме. Това е моето становище.
Използвам случая, защото проф. Бъчварова взе думата.
По отношение на удължаването на срока, споделям мнението и това, което дойде тук, в Комисията, за 15-дневния срок, който беше прилаган и предните 2 години и на практика няма да е и ново за Администрацията, което очевидно се явява като проблем по отношение на управлението на средствата и мерките.
Заповядайте, госпожо Коюнджийска.
ЮЛИЯ КОЮНДЖИЙСКА: („Обединени български животновъди“): Благодаря за дадената дума.
След като обсъдихме с колегите от УС на „Обединени български животновъди“ казуса по отношение удължаване срока на кампанията по заявяване на площи и животни за кампания 2017 г., както и обсъдихме така вече доста обстойно въпроса за прием по мерките 10 и 11, бих искала да спомена това и в продължение думите на госпожа Танева, че към момента в самата кампания, в хода на самата кампания, има доста проблеми, които освен всички споменати дотук, бих искала да кажа, че и господин Праматаров спомена някаква статистика само за очертани площи. Имайте предвид, че това са някакви общо очертани площи, хектари, които лично нас, животновъдите, в момента не ни интересуват. Ние сме притеснени дълбоко, защото в зоните на Централен Балкан – Рила и Пирин, Вие знаете, че основно животновъдите заявяват в Мярка 10 „Редки месни породи“ и „Пасторализъм“. В крайна сметка до днешна дата нямаме абсолютно никакво правно основание в националните паркове и реално кампанията стартира по заявяване два дни преди Великденските празници.
Считайте, че кампанията реално стартира от 1 март, а два дни преди Великден ние сме започнали реално да работим. Няма как в рамките на един месец абсолютно всички площи, животни да бъдат заявени.
В крайна сметка ние сме за удължаване на кампанията в разумни срокове – така сме написали и в становището до господин Порожанов, изпратихме го едва снощи, така че може още да не е прочетено. Имаме доста мотиви в това писмо за удължаване на самата кампания, като пак искам да подчертая, че софтуерните проблеми са много към момента и бих искала да ги дискутираме в друга среща.
По отношение на мерките 10 и 11 нееднократно сме споменавали и пак ще кажа, че трябва да се намерят варианти за осигуряване на бюджет и по двете мерки, тъй като това са жизнено важни мерки за нас животновъдите. Набелязала съм доста предложения. Ако бъдем поканени в една работна група, бих ги споменала. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Господин Шопов има думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Павел Шопов съм от партия „Атака“, за тези, които не ме познават.
Няма спор, че се получи прекрасна дискусия, на пръв поглед по едно формално удължаване на срока, за което няма съмнение, че ще бъде 31 май. Но тук далеч се надхвърлиха проблемите около това удължаване на срока и е очаквано, разбира се. Имаше търкания, ръфания между различните браншове за суми, за пари. Този въпрос няма да се реши така на тази маса и в рамките на този модел, който е определен. И трябва да си кажем ясно от къде идват проблемите, защо гъските изяждат биволите.
Да, прекрасни са безкрайните блокове рапица, които в момента виждаме покрай аутобаните и шосетата, или тучните жита, които скоро ще станат златни, както казва поетът. Но всички е така защото, явно – отдавна го говорим ние, патриотите, моделът е сгрешен. Това е проблема. Затова са тези диспропорции.
На България е определена съдбата, както и в много други отрасли, и в земеделието да бъде страна с екстензивно земеделие. Това е ясно за всички, ако на нас не ни е ясно, и затова е така. Затова редките породи ще стават все по-редки. Затова пчеларството ще има страшни проблеми, особено тази година след тежката зима, където смъртността е 80%. Но някой ще си вземе парите за площ по 20 лв., а другите ще страдат. И аз бих продължил с много примери, много връщане назад за причините, много виновници, те обикновено не са на тази маса, където се обсъждат тези проблеми, но това е просто излишно.
И сега завършвам с думите: „Да, ние ще удължим срока до края на месец май, но какво от това и каква толкова работа ще свършим?. Тези проблеми, другите, остават. Въпросът е как да направим така, че да сменим схемата, да сменим модела?“
Та, програмният период бил до 2020 г. само че те, проблемите, които в този модел на програмния период ги е имало, са още от самото начало – 2015 г.
И одеве уважаемата госпожа спомена може ли от една мярка да се прехвърлят пари в друга мярка? Еми, не може, защото такъв е моделът. Докато не се промени модела, няма да можем да правим тези корекции. Формално никой не може да ги направи, естествено.
И какво да искат пчеларите, какво да искат биволовъдите и животновъдите след като всичко е предрешено и тук в момента ние си говорим? Вие си отчитате пред Вашите производители и браншовици за това, което сте направили – да, казахме го на Комисията, но дотолкова.
Аз призовавам за това с министъра на земеделието, висшето политическо ръководство да се помисли за това как България от този порочен модел на страна, която трябва да произвежда само жито и само рапицово масло да се превърне в страна, където да се произвеждат плодове, да се отглеждат животни, да стане страна с интензивно земеделие. Благодаря Ви.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ: Аз само исках след Вашето изказване да кажа, че от парламентарната група на „БСП за България“ това, което каза и проф. Бъчварова, също смятаме, че министърът трябва да намери решение и да се намери бюджет. Това исках само да допълня.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Други изказвания има ли?
Господин Петков, реплика ли искате? Заповядайте
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Искам да алармирам господин Порожанов и господин Живков относно заповедта, която е за ограничаване на очертаване на нови бенефициенти по Мярка 11, свързана с вече започване на реализирането на новите проекти от Мярка 4.1 от първия прием. Има такъв казус, които земеделски производители са регистрирали като биологични през 2015 г., когато са си подали заявленията и имат подписани договори, и в рамките на година и половина или две ги изпълняват и сега за първи път се очертават, но те не са нови. Или пък такива, които през 2015 г. имат одобрен проект по Мярка 4.1 за „Биологично земеделие“ и са си увеличили стопанствата примерно с 30%, те също влизат в едно непозволяване или фатална грешка. Това затруднение, много моля, да бъде отчетено и…
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: То е затруднение, но ако тази заповед остане в сила те по 4.1 като са си взели точките за ранкинг трябва да си изпълняват условията, пък няма да получават компенсаторно плащане.
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Да, но няма да бъдат допуснати да бъдат…
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: То не е задължително да си.
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Говорим за стари регистрирани, които са…
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, да, ясно. Става въпрос за възможността да могат да се заявят сега, като нови биологични.
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Точно така.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВАВ ТАНЕВА: Е, за това говорим. Той, въпросът, няма значение дали ги има…
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Те не са нови, те са се регистрирали като земеделски производители биологично преди тази заповед.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Така е.
БОЖИДАР ПЕТКОВ: Това исках да алармирам.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, други въпроси и предложения има ли?
Ако няма, господин министърът да вземе заключителни слова към какви решения ще се ориентират той и неговия екип на фона на изказаните мотиви и становища и какво очакване да има земеделската общност, и, разбира се, прогнозируемост на работата, която имат.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря госпожо Председател. Определено считам дебата за много полезен. Благодаря, че и към момента той придоби една по-широка публичност и общественост. Да, ние водихме разговори с госпожа Симеонова, изключително влезнахме и в проблематиката на биологичното, а проблемите са доста и аз лично се надявам на едно добро сътрудничество, защото темата с биологичното за България е сериозна тема. Но ние ще ги изчистим и ще оправим тези въпроси.
По отношение на Мярка 10 и 11 поемам ангажимент да прегледаме още веднъж, ще се съобразя с препоръката и на председателя и на останалите колеги, събота и неделя ние си работим най-редовно, ще седнем, ще направим анализ – задълбочен, заедно с Фонда, за възможността и нормативна, и финансова, и организационно-оперативна да се случи подобен прием в рамките на оставащите дни.
Това че се пропиля буквално времето за прием, нали вече сме в края, не го коментирам, Вие сами разбирате. Не обичам да говоря за миналото, затова трябва да гледаме напред. Поемам този ангажимент.
По отношение на сроковете. Да, водихме дебатите, в течение съм на предложенията. Нашата експертиза във Фонда е за седем дни. Дори бяхме на опцията и да не удължаваме, но сме за седем дни. Разбира се, дебатирахме проблеми с госпожа Симеонова именно в биологичното, тъй като излизаха едни така наречени фатални грешки на определени проекти как да ги изчистят, така че да се отложат не в максималния срок. (Реплики.)
Няма да са седем дни и това е ясно.
Ще погледнем, ще анализираме още веднъж в рамките между 10 и 14 дни да направим удължението, така че да могат да бъдат направени…
Колкото повече го удължим те отново ще дойдат на 31 ви. Това трябва да го знаете. Ако е до 24-ти, ще дойдат на 24-ти. В момента имаха готовност да тръгнат да си затварят … (Реплики.)
Да, не несъвършена е, колежке, системата на заявленията. Много рядко се започва навреме.
Това, което е хубаво и в момента да се каже. Фондът е в подготовка на електронно подаване на документи. Очакваме към 30 юни да бъде завършена поръчката „Електронно подаване на документи“, което да задейства в рамките още на, разбира се, по всяка една мярка, която ще е по ПРСР – говоря за инвестиционните, така и за директните плащания, така и за пазарни механизми и така нататък, и така нататък. Това е изискване. Ще държим и Вас в течение за това как се случват нещата.
Подобряването на начина на заявяване, сигурно от електронния прием в началото ще се възползват малко – ще се възползват тези по-големи производители, които имат тази възможност. Тези, които са по-малки, сигурно, ако имат някакви затруднения, отново ще бъде по съответния ред.
Така че обобщавам като едно наше виждане към днешна дата: ще направим преглед още веднъж на възможността и в рамките на удължението да потърсим разумния срок между 10 и 4 дни. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И аз благодаря на господин министъра и неговия екип.
Колеги, щом като няма други въпроси, закривам заседанието.
Благодаря на всички за изказаните становища, отговори на въпроси.(Закрито в 15,40 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава ТаневаСтенограф:
Мая Станкова
Форма за търсене
Ключова дума