Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7 от 18 май 2917 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и хранитеП Р О Т О К О Л
№ 4


На 22 юни 2017 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7 от 18 май 2917 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Десислава Танева.

* * *

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имаме кворум. Вносителите на искането за извънредно заседание на Комисията е в пълен състав.
Откривам редовното заседание на Комисията по земеделието и храните.
Уважаеми колеги народни представители, днешното заседание е извънредно. Независимо от дебата вчера в редовното ни заседание относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7 от 18 май 2017 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, вчера следобед постъпи искане от 1/3 от членовете на Комисията за свикване на извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните с една-единствена точка:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7 от 18 май 2017 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Това искане е въз основа на чл. 30, ал. 3 от Правилника и аз в качеството си на председател, ако не бях аз – този от заместник-председателите, който ме замества, е длъжен да проведе заседанието. То бе поискано в този час и в тази зала в днешния ден. В този смисъл няма да подлагам на гласуване дневния ред. Той е такъв, какъвто го обявих и какъвто е поискан от 1/3 от членовете на Комисията, представляващи вносителите на Законопроекта.
Въпреки това към днешна дата се постарахме становищата, които получихме, включително и на Министерството на земеделието и храните, да Ви се предоставят. Те са на Ваше разположение.
На заседанието присъстват представители на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция за безопасност на храните.
Участие са завили представители на Българска стопанска камара, Сдружение за модерна търговия, Движение „Защита на гражданите и Държавата“ и „Национален съюз на гражданските експерти“.
Към материалите по дневния ред сме представили становищата, които дойдоха от Министерството на земеделието и храните, становището на Комисията за защита на конкуренцията. Сдружението за модерна търговия днес преди обяд е изпратило, но във връзка със срока на практика от неправителствения сектор липсват всички становища и няма как да ги има, аз вчера обясних, но по Правилник сме длъжни да проведем заседанието.
Получихме становище от Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“. Тъй като аз сега се запознавам със становището на Министерството на земеделието и храните, те на практика са едни и същи. И двете становища, включително на Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ в Народното събрание, считат, че предложеният Законопроект, който е единствена точка в дневния ред, съдържа разпоредби, които биха могли да нарушат правилата на Европейския съюз и по този повод редът се знае какъв е – за да се разгледа този Законопроект, той трябва да бъде нотифициран пред Европейската комисия, както Законопроекта, който очакваме да влезе от Министерския съвет. Той ще влезе след нотификация, която вече мина.
В тази връзка искам да направя едно процедурно предложение на основание чл. 55, ал. 2, т. 3 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предвид двете становища и на законодателния орган, и на изпълнителната власт за процедура, която трябва да бъде премината, за да бъде проведено гласуване по приемане на такъв законопроект, тя първо да бъде извършена чрез Министерството на земеделието и храните като орган, което може да подаде този Законопроект, и тогава да пристъпим към разисквания и гласуване.
В този смисъл предлагам, съгласно членовете, които цитирах, разискванията и гласуването по тази точка да бъда отложени до извършване и провеждане на тази процедура.
Това е моето процедурно предложение.
Колеги, имате думата.
Професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Формално погледнато вървим по процедура, която дава възможност да не се разглежда тази точка и според становищата, които до вчера ги нямаше, но днес са ни предоставени, изпратени на електронните пощи. Влизаме в някакъв омагьосан кръг, който е следният: този Законопроект в неговата философия сега е по-различен от миналото Народно събрание, но неговата философия и идея е да защити българските земеделски производители, а също така и потребителите, е от миналата година. Тогава не беше направен никакъв опит за нотификация, предлагахме да се разглежда в пленарна зала и винаги беше отхвърляно това наше предложение.
Сега Вашата теза е, че за приемането на този Закон ще чакаме нотификация от Европейския съюз, но, доколкото разбирам, никой не поема ангажимент това нещо да се нотифицира като процедура. Министерството на земеделието ще каже ли дали ще нотифицира, или ще иска нотификация.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е воля на вносителя.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние какво правим оттук нататък? Ако ми обясните…
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Професор Бъчварова, дадох думата за процедурата. Говорим по процедурата, а не по разискванията, както е по Правилника.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие казахте, че по процедура искате да отложите до нотификация.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да и се позовах на кой член.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: До нотификация, което означава, според Вашите критерии и работата, която се върши тук, че този Законопроект няма никога да влезе да се разглежда в Комисия нито като философия, нито като предложение.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вие сама предрешавате, че нотификацията ще бъде отрицателна.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, Вие няма да я поискате. Това искам да кажа.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вносителят може да си я поиска.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие поискахте ли нотификация, когато предложихте Законопроект за ветеринарните лекари?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не. Становищата са и на законодателния орган, и на изпълнителната власт. Нотификация се иска тогава, когато текстове нарушават разпоредби по определени регламенти. Може да прочетете и да видите кои са нарушенията. Това може да бъде прието само след такава нотификация, както Законът за храните на Министерството, ще влезе след нотификация.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Такъв закон в България няма, че ако нещо не се нотифицира, не може да се гледа в парламента. Според мен това са процедури, които целят именно това.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Цитирам становищата на Народното събрание и на Министерството на земеделието и храните. То е пред Вас, можете да го прочетете.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ще го прочета. Казвам нашето мнение. Нашето мнение е точно такова, че не искате този Законопроект да се обсъжда.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Възразявате срещу процедурата.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Възразявам и срещу формулирате на въпроса: до нотификация ние няма да проведем и да приемем този закон да се разглежда, с което не мога да се съглася.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това са становищата. Аз не мога да бъда по-експертна от експертите.
Колеги, други становища по направеното процедурно предложение? Ако няма, преминаваме към гласуване.
Който е за приемане процедурното предложение на основание чл. 55, ал. 2, т. 3 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание разискванията и гласуването по точка единствена от дневния ред да бъдат отложени, моля да гласува.
За – 12, против – 7, въздържали се – няма.
Приема се процедурното предложение – отлагаме разискванията и гласуването.
Благодаря за присъствието.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,38 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Танева

Стенограф:
Нина Иванова
Форма за търсене
Ключова дума