Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
1. Блицконтрол
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. за второ гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и храните


П Р О Т О К О Л
№ 53


На 6 март 2019 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Блицконтрол
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. за второ гласуване.

Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по земеделието и храните.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на комисията госпожа Десислава Танева.

* * *

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имаме кворум – 13 народни птредставители присъстват. Откривам днешното редовно заседание на Комисията по земеделие и храни.
Съгласно предварително обявения дневен ред, днес заседаваме при следния такъв:
1. Блицконтрол с министъра на Земеделието, храните и горите, който е тук, и неговия екип
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г. за второ гласуване.
Уважаеми колеги, имате ли предложения по дневния ред? Няма.
Който е съгласен с така предложения предварително обявен дневен ред, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.

Преминаваме към първа точка:
БЛИЦКОНТРОЛ.
По тази точка, както вече обявих, присъства министърът на земеделието, храните и горите.
Съгласно нашия правилник в първата сряда на месеца, правим блицконтрол. Всяка политическа сила има право на два въпроса.
За първи въпрос давам думата на представители на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Запрян Янков.
ЗАПРЯН ЯНКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо заместник-министър, колеги и гости! Господин Министър, въпросът ми към Вас е свързан с това, че при поредните срещи в избирателните райони и най-вече в лозаро-винарските райони – говоря за Пловдивска област, от последните две години, обвързаната подкрепа най-вече за десертните лозя и сливите, са с много ниска ставка. Всички ние знаем, че десертните лозя са една култура, която е с много висока агротехническа обработка – скъпа искам да кажа. Въпросът ми е: как е определена тази ставка най-вече за десертните лозя; какво се предвижда; как е съставена; какво се предвижда през новия програмен период; какви мерки и отношения ще се вземат по този въпрос?
Производителите на десертни лозя казват, че в сравнение с другите култури, които имат по-ниска цена на агротехническите обработки, тази е много висока, а ставките са много ниски. Благодаря.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Добър ден и от мен!
Благодаря за възможността да отговарям.
По конкретния казус – обвързаната подкрепа е част от финансирането по Европейския гаранционен фонд. Имаме 13% обвързана подкрепа, 40% от тях от общия бюджет или близо 80 млн. лв. са за плодове и зеленчуци и оранжерийно производство. Останалите 60% или близо 120 млн. лв. са за N на брой схеми в животновъдния отрасъл.
Обвързаното производство се финансира в няколко групи и тези групи – това са нотифицирани схеми с Европейската комисия, тези групи са направили финансирането именно при анализ на себестойността на продукцията в определените направления.
В конкретния случай ние променихме за от 2019 г., тъй като всяка държава членка има право на втората година да направи корекция в начина на подпомагането, ние направихме подробен анализ на себестойността както на плодовете, така и на зеленчуците.
В зеленчукопроизводството има няколко различни групи от гледна точка на близка себестойност и те са направени в четири групи. В конкретния случай с плодовете и десертното грозде, себестойността им е в контекста на всеки един вид продукт като такъв. Колко процента покриваме? – Около дванадесет и малко.
Както в плодовете, така и в зеленчуците – в плодовете ставката ни е единна, тъй като разходите за различните видове овощни насъждения, включително и в това технологичните карти, които сме направили, които сме взели от институтите към Българската селскостопанска академия – Пловдивския институт, разбира се и данни, които ни бяха дадени от самите организации и асоциации на производителите, сме направили така, че всички да се подпомагат в еднакъв процент от разходите, които са свързани с производството. В конкретния случай – да, може би им се струва, че са ниски, но те са в рамките на 11%, но това е при технологична карта, която включва абсолютно всички мероприятия, които да се извършват.
Не всеки, както знаете на практика извършва, така че в много от случаите, разбира се, това обвързано производство покрива доста по-голям процент. Съвсем отделно е, че те получават директни помощи, съвсем отделно е, че имаме помощи, които се получават за определени пръскания, както пролетта, така и есента. Това, което е направено в рамките на обвързаното производство, бюджетите така са структурирани спрямо площите, които разбира се, ние сме взели едни стационарни площи към 2018 г., те могат да се променят, но плодовете не се променят толкова мобилно както биха се променили при зеленчуците.
Финансирането е такова, че да покрива еднакъв относителен дял и разбира се, то е резултативно на бюджета.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
БСП не участват в работата на парламента.
Третата по големина сила – „Обединени патриоти“.
Колеги, имате ли въпрос към министъра?
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър! Въпросът ми е във връзка с така излязлата информация, че има нови случаи на африканска чума в Североизточна България. Моля да ни запознаете, ако имате такава информация.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Африканската чума по свинете. При дивите прасета – преди две седмици беше намерено умряло диво прасе във Варненска област – Агенцията уведоми за него. Установи се, че е с африканска чума. В момента около Исперих, не мога да Ви кажа точното населено място, са намерени още две или три животни.
Масово се правят огледи – както от горските, така и от ловните дружинки. В момента предстои таксацията, която е свързана с преброяването на популацията на дивите прасета и осторожно ще бъде наблюдавано в контекста на това дали биха се намерили други животни.
Проблемът е, че след като имаме едни животни, те са вероятен източник за зараза на стадото, което реално е съжителствало с тях.
В първия случай, който беше във Варненска област, веднага беше свикан – той не е първи, той е трети за конкретния случай с дивите прасета, беше свикан оперативният щаб, областният епизодичен щаб към областния управител, за да могат да бъдат предприети мерки и най-вече в хората, които са намерили, от гледна точка на дивите прасета, по-точно домашните прасета в населеното място, където са живеели тези хора.
Предприети са всякакви мерки по дезинфекция. В конкретния случай, който е от миналата седмица, по същия начин е подходено. Истината е, че трябва да бъдем и сме осторожни, защото с наближаването на пролетно-летния сезон, със засилването на трафика от Румъния с леки коли, с камиони, които се придвижват от Молдова, Украйна, Румъния, а това са заразени зони, се създават предпоставки за пренасянето на заразата. Затова и дезинфекцията продължава, затова и ежедневното наблюдение за целостта на оградата се продължава. Разбира се, при откриване на подобен случай да се предприемат съответно действията, които са по правилата. Благодаря Ви.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Само едно допълнение.
Тъй като не знам дали поради причини, че времето стана по-топло и явно по-лесно се намират дивите прасета, които са умрели от африканска чума по свинете или поради друга причина, примерно, че през зимния период, когато дружинките ловуваха дори и без кучета, може би да не са давали проби за всичките. Въпросът ми е: дали не е хубаво да се направят проверки на самите свинекомплекси, които са в това да не правят някакви… да не кажа, че крият животни, но всички знаем, че няма никаква изгода от това да се обяви, че има умряло животно от африканска чума, тъй като трябва да му бъде заличена фермата едва ли не. Трябва да бъдат унищожени всички животни.
Нямам такава информация, просто споделям мисли на глас.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Заболяването е много заразно и в момента, в който би проникнало в индустриална ферма, това означава, че няма как да се скрие подобно нещо. Затова и мерките за биосигурност както от самите собственици, така и от контролния ни орган са засилени именно в индустриалните ферми. Големият проблем би се появил в индустриалните ферми. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, преминаваме към следващата по големина група – „Движение за права и свободи“.
Господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър! Моят въпрос е продиктуван от едно писмо, което получих от Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в което те изразяват притеснения, че служителите в Агенцията по храните не могат да получат десет процентното стандартно увеличение на възнагражденията за тази година. Аз намирам притесненията им за сериозни и оправдани, тъй като не е тайна, че 40% от разходите на българите са за храна, а органът, който контролира тази храна, е точно тази агенция и мисля, че е разумно те да получат като възнаграждения стандартното увеличение като всеки държавен служител, и ако може да им се увеличат и капиталовите разходи, тъй като Агенцията има много разходи, които са свързани както със стандартната им дейност, така и с нововъзникващите както в случая: чума, грип, шап, антракс и така нататък – нещо прави ли се по този въпрос, господин Министър?
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Прави се много по всички въпроси.
Първо, по отношение на капиталовите разходи, приоритет ще ни бъде тази година тъй като се разтоварихме от разходи, които вървяха от нашия бюджет към Агенцията по градушките, изграждането на новите площадки. В момента там отиваха почти всички капиталови разходи последните две или три години.
В момента сме дали приоритет именно на БАБХ от гледна точка на лаборатории, от гледна точка на материална инфраструтура, дори и вчера подписах за определени региони за искания от БАБХ за финансиране.
По отношение на заплатите, ситуацията е следната. Увеличение ще бъде направено. Каква е обаче ситуацията? Самата Агенция миналата година сама си увеличи с 10% Фонд „Работна заплата“, който успяхме в края на годината да го покрием на база на други икономии в системата.
Тази година аз като министър съм увеличил с 10% Фонд „Работна заплата“ на Агенцията по храните, разбира се, спрямо базовото им за бюджета за 2018 г. Аз не мога да го надграждам. Това създаде предпоставки те да не могат да направят десет процентното увеличение. Това, което първоначално бяхме направили като някакви разчети, защото това, което беше направено през миналата година – да, то е в правото, но при неосигурен бюджет.
Чисто формално ние сме им дали десетте процента на всеки един второстепенен разпоредител, така както са ни дадени по нашия бюджет на Министерството.
Вчера имахме разговор с господин Илиев. Да, наистина, особено в регионалните структури, заплатите са … има какво да се желае, не са на най-високите нива. Поради тази причина е било продиктувано и миналогодишното действие, което те са предприели. Направихме анализ на възможностите да оптимизират част от разходдите си. Имат много граждански договори, които няма да споменавам числата, но само от тях над милион и нещо могат да бъдат икономисани. Имат много хора в пенсионна възраст, които също е хубаво да бъдат оптимизирани.
Ние също ще потърсим някои резерви в някои структурни промени, така че считано от вчера, с изпълнителния директор на Агенцията по храните, а днес в 14.00 ч. той има среща с двата синдиката, в която е ясно, че ще вървим към десет процентното увеличение, така както се прави във всички структури.
Първоначално проблемът се появи именно поради това, което се случи през 2018 г., но се наложи да анализираме доста, доста …
Вие самите знаете, че неслучайно сте го и дебатирали, при определянето на бюджета, Фонд „Работна заплата“ на Министерството, не е в размер, който да импонира като равностойност и възможност на други министерства, но това е една историческа база, която, за съжаление, се върви по нея.
В отговор на въпроса Ви: ще бъде направено увеличение с 10%. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Преминаваме нататък.
От ВОЛЯ не присъства колежката – член на Комисията.
Втори въпрос от ГЕРБ.
Господин Мацурев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги, гости! Моят въпрос е свързан с обиколка, която направих миналата седмица в моя избирателен район. Имаше животновъди, които поставиха въпроса относно схемата за помощ за мини мандри, която тръгна след Нова година.
Въпросът ми към Вас конкретно е: кога ще има прием и при какви условия? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Схемата е нотифицирана от Европейската комисия. Няма да Ви чета регистрационните индекси и така нататък.
С Решение на управителния съвет сме одобрили бюджет за тази година от милион и половина подпомагане, като за всяка една мандра, ние подпомагаме 50% от инвестицията, но не повече от 60 хил. лв., което дава възможност до … нашите анализи, вероятните инвестиции, които могат да се направят при оптимални, неоптимални, при нормални инвестиции до 100 – 120 хил. лв.
Бюджетът е определен с Решение. Приемът на заявления ще стартира от 18-и, указанията бяха одобрени преди две седмици. В момента Фонд „Земеделие“ чисто в ИСАК залага контролите, като до края на седмицата Фонд „Земеделие“ ще качи изискуемите документи, които трябва да се подпомагат. Като казвам „прием“, той не е с някакъв прозорец за прием, а той ще бъде от 18-и отворен през цялото време. Всеки, който си подготви проекта, веднага го внася за разглеждане и одобрение, при положение че те не са много сложни изискванията, ще получи финансиране. Реално нещата са готови.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Благодаря Ви за информацията.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: БСП ги няма.
От „Обединени патриоти“ – втори въпрос.
Господин Апостолов, заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Здравейте!
Госпожо Председател, господин Мисистър, госпожо Заместник-министър, колеги! Един въпрос към Вас, господин Министър, но той в частност е въпрос и към Председателя на комисията. Тъй като сте двамата един до други, най-лесно можете да ми дадете отговор и двамата.
С Ваша заповед, господин Министър, преди две седмици беше създадена една група от експерти – 8 човека, четирима от Министерството на земеделието, четирима от БАБХ във връзка с текстовете, които са върнати и отрицателните бележки по Закона за храните. Към тази Комисия, много добре ни е известно, че Вие няма как да привлечете външни експерти от друго министерство, които не са Ваши подчинени, но към тази комисия според мен трябва да има привлечени експерти от Министерството на здравеопазването и тук вече възниква въпросът към госпожа Танева, че тя трябва да поиска към тази комисия да бъдат прикрепени експерти от други министерства и ведомства, защото трънчето в тези бележки, които са върнати и то доста сериозни, на пет страни членки и на самата комисия, заради пратените два варианта за нотификация на Закона за храните. Всички знаем, че там проблемът е частта „Води“ и забележките са в тази тема.
Според мен към тази комисия е редно да бъдат привлечени и други експерти, за да може да имаме по-адекватно мнение и да имаме ангажименти и те да бъдат вярно изразени като позиция на страната. Това е моят въпрос.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Апостолов, отговарям първо аз. Ако господин министърът желае, разбира се, може да даде допълнителна информация.
Съгласно контактните точки за нотификация, това даже не е Министерството на земеделието, а e на икономиката, бе изпратен Законопроектът. Бяха върнати бележки към нашата страна по нотификацията на Закона за храните. Съгласно тези бележки, които в Народното събрание бяха получени по съответния ред от Министерството на земеделието, храните и горите, ние няма как да ги разпространим, защото те са поверителни.
Страната членка трябва да отговори на две страни – членки на Европейския съюз с получените бележки и на самата Еврокомисия. Бележките са много конкретни. Работната група, която тук е направена, тъй като Законопроектът като цяло и философия е минал на първо четене и затова темата е в Народното събрание, са експерти, които да коригират бележките на Комисията. Доколкото си спомням, министърът може да ме поправи, бележките на практика са около девет члена, единият от които е за водите. За водите бележките са по-съществени, а за останалите са бележки, които са с обяснения от страната членка и мисля, че дори няма какво на практика да се коригира по текста.
Нямам нищо против, ще информираме Министерството на здравеопазването, това е изпълнителна власт, винаги всеки може да даде становище, но това е ситуацията в момента. Имаме срок, който трябва да спазим до 19 април – да коригираме, съгласно, Комисията много точно и ясно дала корекциите си по тези девет текста.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Само като едно допълнение, тъй като тук разковничето е около темата за водите.
Преди две седмици, не съм го анализирал конкретно, но ВАС се е произнесъл с едно тълкуване по Закона за водите. Трябва да го видим и при подобно произнасяне на ВАС, дали въобще има смисъл да залагаме текстове в Закона за водите и да отпушим този Закон за храните да мине. В момента не съм готов, за да кажа едно или друго. Тук трябва юристите внимателно да анализират процеса.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Министър.
Аз очаквах да споменете за това решение, тъй като и на мен то ми е известно. Моето мнение също е такова, че за да отпушим Закона, би трябвало тези води в крайна сметка да си отидат към Наредбата за водите, която си е нотифицирана наредба и да отпушим Закона и да изчистим този проблем. Имаме наредба, която е нотифицирана от Европейския съюз – Наредба за бутилираните води.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги от „Движение за права и свободи“ втори въпрос имате ли? Няма.
Няма ги от ВОЛЯ, с което приключваме точка първа от дневния ред за блицконтрол.
Благодарим на министъра и на неговия екип.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: И ние благодарим и успешна работа.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря.
Колеги, ако желаете, петминутна почивка обявявам, за да продължим по втора точка.

(След почивката.)

ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, № 954-01-3, ВНЕСЕН ОТ ИВАН ВЪЛКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 25 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
БЮРХАН АБАЗОВ: Госпожо Председател, преди да престъпим към точка втора, имам процедурно предложение.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Слушаме Ви, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Ще зачета, за да не сбъркам – чл. 84 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Чл. 84. Предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект не се обсъждат и не се гласуват.“
На основание чл. 84 предлагам текстове, които противоречат на принципите и обхвата на обсъжданите на първо четене на Законопроекта текстове, да отпаднат от дневния ред на днешното заседание.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря, господин Абазов.
Аз споделям Вашето становище, въпреки че това предложение е процедурно по точка втора – а практика ние да не разглеждаме постъпилите предложения – четири на брой, на господин Йордан Апостолов и група – тъй като са извън обхвата на гласувания на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, да не се разглеждат днес и да отпаднат. Има ли обратно предложение? (Реплика от народния представител Йордан Апостолов.)
Господин Апостолов, аз питам съгласно процедурата дали има обратно предложение. Ако Вие считате, че Вашите текстове следва да се разглеждат, ще подложа процедурното предложение на господин Абазов на гласуване. (Реплика от народния представител Йордан Апостолов.)
Добре, има обратно предложение от господин Апостолов, че тези текстове следва да се разгледат.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Истината боли.
Вие така или иначе ще си го приемете.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Подлагам на гласуване процедурата, направена от господин Абазов и на основание чл. 84, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да не обсъждаме и гласуваме предложенията, направени от народния представител Йордан Апостолов, които са общо четири.
Който е „за“ приемане на процедурното предложение, моля да гласува.
За – 10, против – 3, въздържали се – няма.
Приема се направеното процедурно предложение. (Народните представители Росен Иванов и Йордан Апостолов излизат от залата.)
Преминаваме към доклада за второ четене.
Предвид на това, че трима членове напуснаха Комисията, оставаме при 10 човека кворум и заседаваме при условията на чл. 33, ал. 2.
„Чл. 33 (2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките ѝ членове.“
Ние сме в хипотезата, че сме повече от една трета, така че продължаваме заседанието.
Работният доклад е пред Вас.
Гласуваме предложенията, които бяха обсъждани на първо четене.
„Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за водите, № 954-01-3, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 25 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 8 февруари 2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.“
Който е съгласен да подкрепим текста на вносителя, моля да гласува.
За – 10, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Не разглеждаме предложенията на господин Апостолов – две поредни.
Гласуваме § 1, който Комисията предлага да се създаде по текста на Комисията в работния доклад:
„В чл. 48 се създава ал. 5:
(5) Водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на обема, посочен в издаденото разрешително.“
Има ли въпроси?
Господин Абазов, заповядайте.
БЮРХАН АБАЗОВ: Новопредложеният текст, който е различен от първоначалния вариант на първо четене, доколко е съобразен с предложенията, които имаше в становището на Министерството на околната среда и водите?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Кой ще отговори на въпроса?
Юристката ще Ви отговори.
МАГДАЛЕНА ДАКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проведохме среща с представители на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на околната среда и водите. Това предложение за промяна в чл. 48 дойде всъщност от Министерството на околната среда и водите, тъй като те обърнаха внимание, че в чл. 194а, който касае монтирането на измервателни уреди, освобождаваме водоползвателите от задължението да монтират измервателни устройства, но в чл. 48 остава общото задължение за всички водоползватели да монтират и да измерват.
Обърнаха ни внимание, че за да няма различно тълкуване на двете разпоредби, трябва да направим и промяна в чл. 48, за да няма спорове.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ: Становището, което Министерството на околната среда и водите изрази, при първите текстове на първо четене на Законопроекта, беше отрицателно с редица, директивата за водата и една камара други аргументи и мотиви.
Спомням си, че в тяхното отрицателно становище по този законопроект, най-накрая имаше две или три конкретни предложения за текстове.
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, те са в чл. 194а, § 3.
БЮРХАН АБАЗОВ: Да.
Въпросът ми е: в този вариант, който ни се предлага сега, съобразено ли е това с тези конкретни предложения, които ги видях в становището на МОСВ?
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Една част от това, което Вие може би казвате – в чл. 194а – текстът на предложения в § 3 текст по работния доклад, на практика е предложението на МОСВ с малка редакция, нали така?
Да, в чл. 194а, § 3. По първия параграф на практика в чл. 194, само § 2, той е принципен въпросът и ние отстояваме нашето виждане да няма такса водовземане за производителите на аквакултура на проточни рибарници.
Други въпроси имаме ли?
За по-голяма яснота колежката иска да обясни подробно диалога с МОСВ.
МАГДАЛЕНА ДАКОВА: Бих искала да обърна внимание на позицията, която взе представителят на МОСВ на срещата.
Ясно ни беше обяснено, че принципното разминаване между
позицията – тяхната и тази, която застъпваме в Земеделската комисия, касае таксите, тъй като тук имат определен прочит на рамковата директива за водите. В тази посока не отстъпват от вижданията си, че такси следва да бъдат заплащани. Обясниха ни, че може да се постигне компромис само в частта „измерване на количествата вода“, заради което са представили и съответните текстове в края на становището. Всъщност там сме се опитали да намерим мястото на тяхното предложение.
В частта, чл. 194 „Заплащане на такси“ – МОСВ са категорични. (Реплика.)
Ние в момента се опитваме да променим съществуващото положение, според което една част от ползвателите плащат такси, а друга част не. Това се опитваме да премахнем с промените, които правим.
Въпросът, който Вие зададохте по чл. 48, е свързан с измервателните уреди. Затова Ви казах, че кореспондира с промяната в чл. 194а и становището на МОСВ. Тук нямаме разминаване. (Уточнения встрани от микрофоните.)
ПРЕДС. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Изяснихме хипотезите и преминаваме към гласуване.
Който е да се създаде нов § 1, както го прочетох, моля да гласува.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията на § 1 по вносител, който става § 2:
„§ 2. В чл. 194 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжение“ се заменят с „и пасищно отглеждане на селскостопански животни.
2. В ал. 11:
а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане за аквакултури по чл. 44 и на ползване за аквакултури по чл. 46, ал. 1, т. 2“;
б) в т. 6, буква „б“ думите „и аквакултури“ се заличават.“
Колеги, има ли въпроси – това е за такса водовземане? Няма.
Който е за предложения текст на Комисията, моля да гласува.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Приемаме текста.
По § 2 по вносител, който става § 3 по редакция на Комисията:
„§ 3. В чл. 194а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
2. Създават се алинеи 5 и 6:
(5) Не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато е налице поне едно от следните условия:
1. водите се връщат в същия речен басейн;
2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство.
(6) В случаите на ал. 5 за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът посочен в издаденото разрешително.“
Ето тук са случаите, в които няма...
Колеги, който е „за“ прочетената редакция § 2 да стане § 3 на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, моля да гласува.
За – 10, против и въздържали се – няма.
Приема се единодушно.
Следващите две предложения не се разглеждат, съгласно гласуваната процедура в началото на точка втора.
С това Законопроектът е приет.
Закривам днешното заседание на Комисията. Благодаря за вниманието.

(Закрито в 15,30 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Десислава Танева


Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума