Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., второ гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по земеделието и хранитеПРОТОКОЛ
№ 58

На 12 юни 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., второ гласуване.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Мария Белова.

* * *

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Добър ден, уважаеми колеги!
Имаме кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по земеделието и храните.
Колеги, получили сте съобщение с дневния ред и материалите за днешното заседание.
Дневният ред е следният:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., второ гласуване.

Колеги, има ли други предложения относно дневния ред? Няма.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Гости на днешното заседание са: госпожа Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите, госпожа Донка Йорданова – държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството; от Държавен фонд „Земеделие“ – господин Иван Боянов, директор на Дирекция „Правна“; госпожа Марияна Стойчева, главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“, и госпожа Ива Зарева, главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“.
Добре дошли!

Преминаваме към точка първа и единствена точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, № 954-01-36, ВНЕСЕН ОТ МАРИЯ БЕЛОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 31 МАЙ 2019 Г., ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
Съгласно установената практика, Ви е раздаден работен доклад.
Започваме работа по него.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.“
Предлагам да подкрепим текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласуваме.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Наименованието на Закона се приема единодушно.
Колеги, всеки от Вас разполага с работен доклад. Предлагам Ви да не чета текста на всяко предложение и на всяка редакция.
Имате ли възражения по предложението?
Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема единодушно.
Постъпило е предложение от Светла Бъчварова и група народни представители за създаване на нов § 1.
Професор Бъчварова, ще представите ли предложението си?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, предложението, което правим е свързано с възможността да бъде обжалван ранкинга по проекти, които съответно в определения срок са приети от Държавен фонд „Земеделие“.
Съгласно разписаната процедура, след завършване на приема, Държавен фонд „Земеделие“ прави предварителен ранкинг. Този предварителен ранкинг се публикува и тези от бенефициентите, които не са съгласни или при които има разминаване от заявлението и ранкинга, който им е направен, имат право да обжалват този ранкинг пред министъра на земеделието, храните и горите. Срокът там е два месеца. За съжаление, сроковете така, както са записани в Закона, почти не се спазват.
Ние предлагаме след ранкинга, който министърът на земеделието, храните и горите е предложил като окончателен тези, които не са съгласни, бенефициенти, които не са доволни от предложения ранкинг, да могат да оспорват по административна процедура ранкинг. Защо?
Защото, когато се отнемат точки, този бенефициент отива някъде в дъното на класацията. Той трябва да чака една или две години докато получи отказ от Държавен фонд „Земеделие“, проектът му не е разгледан поради ниския брой точки, тоест той чака една или две години, за да получи отказ и тогава да обжалва съответно, да възрази пред Административния съд за това, което му се е случило с проекта.
Ако има възможност на този предварителен етап той да обжалва ранкинга, ще има възможност съответно, ако е прав, да влезе в класациите по разглеждането на проекти.
Аз тук прочетох становището на Държавен фонд „Земеделие“, на Министерството, където се казва, че много дълга ще бъде процедурата. Не виждам защо да е дълга при условие, че Вие имате вече заповед от министъра, тази заповед от министъра Ви подрежда по низходящ ред проектите, Вие си ги разглеждате спрямо бюджета, който имате, а тези, които възразяват, те имат възможност да го направят и съответно се включват, ако съдът е решил друго нещо от това, което е ранкинга на министъра на земеделието, да бъде включен в разглеждане на проекта.
Иначе, пак Ви казвам, Вие отказвате проекти заради ранкинг, но това става с отложен старт на много по-късен етап, когато имате въобще отказ от финансирането на съответния проект, затова предлагам на бъде още на първия етап обжалвана процедурата. И завършва с акт на министъра. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря на проф. Бъчварова.
Други предложения има ли? Няма.
Ако мога да изразя и личното си мнение – проф. Бъчварова, моето мнение е идентично и със становището на Министерството на земеделието, храните и горите. Смятам, че ако приемем този текст за самата процедура по одобрение на проектите, ще се лишим от един цял етап, именно предварителния ранкинг, което ще доведе наистина до забавяне значително на цялата процедура по одобрението и тук ще помоля господин Боянов, ако може да вземе отношение в тази връзка – до какво би довело приемането на това ранкиране като административен акт. Или мнението на Министерството?
Заповядайте, госпожо Заместник-министър Василева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от Министерството на земеделието, храните и горите сме изразили нашето писмено становище и аз отново мога да потвърдя, че въвеждането въобще на предварителен ранкинг беше с цел ускоряване процеса по разглеждане и оценка на проектите.
Въвеждането на това Ваше предложение ще доведе до забавяне в оценката, защото трябва да се изчака не само обжалването по административен ред, но и обжалването по съдебен ред и въвеждането на такова изискване, особено в този период, в която сме в края на програмния период, ще доведе до голям риск от забавяне в изпълнението на Програмата, невъзможност да сключваме своевременно договори и съответно рискове от загуби по Програмата. Наистина въвеждането на това Ваше предложение ще доведе до забавяне, а целта на този предварителен ранкинг е именно да се отсеят проектите и да се започне същинската оценка за административно съответствие и допустимост възможно по-скоро. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, госпожо Василева.
Други предложения няма.
Предлагам на преминем към гласуване.
Който е съгласен с направеното предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за създаване на нов § 1, моля да гласува.
Гласували: за – 7, против – 12, въздържали се – няма.
Предложението не се приема.
По § 1 има постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители.
Предложена е и редакция на Комисията по § 1.
Предлагам да подкрепим предложението на Димитър Гечев и група народни представители и да гласуваме редакционен текст на Комисията, даден по § 1.
Други предложения има ли? Няма.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: за – 18, против – няма, въздържал се – 1.
Предложението се приема.
По § 2 има постъпило предложение от Димитър Гечев и група народни представители.
Има предложение за редакция на Комисията по § 2.
Предлагам да подкрепим по принцип предложението на народните представители и да гласуваме редакционния текст на Комисията, даден по § 2.
Моля, гласувайте.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 3 има постъпило предложение от Светла Бъчварова и група народни представители.
Професор Бъчварова, ще представите ли предложението си?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правят се две предложения по § 3.
Първото е свързано с отпадането на ал. 8, която казва, че обжалването на издаваните от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или упълномощено от него длъжностно лице, актове за установяване на публични и държавни вземания не спира изпълнението. Считаме, че това не е някакво форсмажорно обстоятелство, което да налага да не се спира изпълнението. Знам, че в други законопроекти има такива случаи, но те касаят безопасност на храните, касаят живота на хората и особено Закона за защита на растенията и така нататък, докато тук нямаме такъв казус.
Това означава, доколкото мога да разбера, че Вие налагате санкциите и съответно трябва да има изпълнение на тези санкции, независимо след това дали те ще се обжалват и какъв ще бъде крайният резултат от решението на съда.
И второто е свързано с методиката – изпълнителният директор дава методика или е вече нещо друго, на Държавен фонд „Земеделие“. Считаме, че това трябва да става от министъра на земеделието или в краен случай да има съгласувателна процедура между министъра на земеделието и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по отношение на това как ще бъдат налагани санкциите, правилата да бъдат ясни от самото начало.
И аз имам тук също един въпрос, на който ми обърнаха внимание колегите. Той е свързан с чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители, където през 2018 г. ние сме приели, че министърът на земеделието издава наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатена финансова помощ по мерките и подмерките на Програмата. Такава наредба съществува.
Наредбата не е достатъчна ли, за да могат да се определят санкциите, та вкарваме допълнителни изисквания изпълнителният директор да подготви методика, която да бъде официална или… Молбата ми е малко да ни разнищите този казус при условие, че наредбата наистина съществува и тя е на министъра на земеделието и е официален документ.
Не си оттеглям предложението, обосновавам го. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря, проф. Бъчварова.
Ще помоля госпожа Стойчева да отговори на въпросите Ви.
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА: Уважаема госпожо Бъчварова, във връзка с последния поставен въпрос само искам да поясня, че наредбата за оттегляне и отказ на плащанията няма да противоречи по никакъв начин на методиката или правилата, които изпълнителният директор ще приеме, защото всъщност целта на тази наредба беше да предвиди специални правила за подаване на исканията за авансови, междинни и окончателни плащания по проектните предложения, които са подадени чрез ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение) във връзка с промяната на ЗПЗП (Закона за подпомагане на земеделските производители) от 2018 г. и тя въведе първо процедурния ред за подаване на исканията за плащане, след това общи основания за отказ на исканията за плащане, за изплащане на помощта, както и общи основания (имам предвид по всички мерки и подмерки, които са приложими), и основания за оттегляне на помощта, когато след изплащането й не се изпълняват нормативни и договорни задължения от страна на бенефициерите.
На много места в наредбата се препраща към административния договор и към условията за изпълнение по съответната подмярка, тъй като знаете, че чрез ИСУН вече няма наредби, а има условия за изпълнение и всъщност в самата наредба е написано, че изпълнителният директор на разплащателната агенция ще определя размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, защото всъщност това е дефиницията на оттегляне на финансовата помощ, това са предприемане на действия по възстановяване на изплатена финансова помощ. Има такава легална дефиниция в наредбата – тази, за плащанията.
Така или иначе, това правомощие там е предоставено на изпълнителния директор, като там даже се препраща към чл. 35 от Регламент 640, където се казва, че изпълнителният директор определя размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ като отчита степен, тежест, продължителност и системност на неспазването, защото тези критерии са заложени в чл. 35 на Регламент 640. И това ще бъде методиката или правилата, които в момента са предложени като промяна в Закона, за да има законова делегация изпълнителният директор да го направи това, защото може да се окаже, макар че е предвидено и в подзаконов нормативен акт, какъвто е наредбата, това да не е достатъчно.
От мотивите на съдебното решение стана ясно, че те търсят законова делегация в закон, в тесния смисъл на думата, а не подзаконов нормативен акт.
Аз всъщност прочетох и Вашето изказване в пленарната зала. Вие казвате, че в мотивите на съдебното решение – говорим за двете съдебни решения, които са за прогласяване нищожност на методиката, че там е било записано, че компетентен бил Министерският съвет или министърът. Всъщност ние такова нещо не открихме в Решението. Напротив, съдът казва, че изпълнителният директор притежава в пълен обем правомощията за разходване на средствата от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) за осъществяване на контрол, за налагане на санкции, но просто казва: няма законова делегация да издава акт от този ранг, защото те приеха, че методиката е подзаконов нормативен акт. И на няколко места казват, че нито в Устройствения правилник, нито в ЗПЗП (Закона за подпомагане на земеделските производители) има такава делегация. Целта на тази промяна е да създадем такава делегация, защото тя произтича и от наредбата на министъра. Тя произтича и от наредбите, които досега са били приложими по всяка една от подмерките.
И в стария, и в новия програмен период – навсякъде се говори, че разплащателна агенция, която се представлява от изпълнителния директор, тя определя размера на финансова помощ, като отчита степен, тежест, продължителност.
Това всъщност е във връзка с Вашата забележка за органа, който да издава методиката, да е министърът. Както видяхте от становището на Министерството – те подкрепят нашето предложение, защото в крайна сметка ние мислим, че като предвидим такава законова делегация, ще изпълним всъщност и решението на съда, защото нашето притеснение е, че ако няма такава методика, както и да издаде изпълнителният директор оттук нататък, съдът евентуално ще каже, че Вие трябва да имате такава методика.
Ние засега сме се позовали на нея. ОК, приета е за нищожна, но оттук нататък, ако нямаме такава методика, може да се окаже, че ние всъщност нямаме и право (ние – разбирам, изпълнителният директор) да издава такива актове. Поне нашият прочит на съдебните решения е такъв, че това е правомощие на изпълнителния директор, но се търси законова делегация, както изисква Законът за нормативните актове.
За предварителното изпълнение – понеже в становището на Министерството, което изцяло подкрепяме, ние помогнахме с мотиви, сигурно сте се запознали с него, всъщност това не е нищо ново. (Реплики.)
Предварителното изпълнение в момента – да кажа две-три думи досега какъв е бил редът, по който ние сме процедирали… С настоящия закон предлагаме частните държавни вземания, които са били досега, тези, които са произтичали от платени субсидии и кредити, които са финансирани изцяло от държавния бюджет, досега те бяха частни държавни вземания и редът за събиране беше този по ГПК.
Ние подавахме заповед за изпълнение въз основа на извлечение от сметка на длъжника от държавно учреждение, каквото е Държавен фонд „Земеделие“ и съгласно чл. 418 има незабавно изпълнение, тоест ние можем директно да си изваждаме изпълнителен лист, който подлежи на незабавно изпълнение. Ако впоследствие длъжникът, срещу който сме извадили изпълнителен лист, когато бъде уведомен за това, че е изваден изпълнителен лист, той подава възражение, има право да подаде възражение, след това ние имаме срок.
Казвам просто набързо как е процедурата по ГПК. Имаме едномесечен срок, в който ние трябва да предявим установителен иск и вече да се води съдебно производство за това той дължи или не, но междувременно изпълнителният лист вече е предаден на НАП, на дирекция „Частни държавни вземания. Те, мисля, че работят с частни съдебни изпълнители и междувременно тези вземания се събираха, тоест този ред, така или иначе, досега го има. С промяната на Закона искаме да уеднаквим режима и на средствата, които подлежат на възстановяване и са финансирани изцяло с държавен бюджет. Това става ясно от текста.
Тоест, и кредити, и субсидии, които са финансирани изцяло от държавния бюджет и които подлежат на възстановяване, те също да бъдат установявани с акт за установяване на публично държавно вземане. И всъщност на нас това ни е идеята, че ние досега, така или иначе, се ползваме от този ред за събиране на вземанията и имаме незабавно изпълнение по силата на закона и искаме това да се прехвърли във връзка с промяната на режима и да се отнася и за новия ред, по който ще установяваме тези вземания.
По отношение на решенията за финансови корекции само да кажа, че към настоящия момент по-голямата част от актовете, които сме издавали, са решения за финансови корекции. Дали по ЗУСЕСИФ (Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове), дали по стария или по новия програмен период, решенията за финансови корекции бяха актовете с които установявахме дължимост след плащане по проекта на финансова помощ, поради нарушения на задължения от страна на бенефициерите.
И както сме написали и в становището – чл. 27, ал. 2 от ЗУСЕСИФ дава предварително изпълнение по силата на закона на решение за финансова корекция, тоест, така или иначе, ние разполагаме с този механизъм и към настоящия момент.
Това, което правим в закона в момента е да правим диференциация между видовете актове, които се издават, като уреждаме за някои случаи на неспазване, освен решение за финансова корекция, да издадем и акт за установяване на публично държавно вземане. И считаме, че е абсолютно необосновано да се прави разлика между вида на акта, който установява дължимостта, когато той установява дължимост на финансова помощ, която се дължи от бенефициера за един или друг вид нарушение, което произтича от договора, тоест какво значение има вида на неспазването, когато в крайна сметка той ще дължи връщане на финансова помощ и е предоставено по силата на закона предварително изпълнение на единия вид акт, а на другия? Това е същата логика, че ние нищо ново в момента не въвеждаме като механизъм.
Това е от гледна точка на начина, който сме прилагали досега. Иначе, отсега нататък…
И последно да кажа нещо във връзка с това, от което всъщност господин Апостолов се притесняваше. Притесненията бяха в посока на това, че когато се допусне предварително изпълнение е възможно, примерно, да се насочи изпълнението към трактори, към земеделска техника на земеделския стопанин. После така, че се развие съдебното производство срещу акта и актът бъде отменен от съда и господин Апостолов се притесняваше, това е във връзка с разговорите, които имахме, че е възможно едва ли не да му се съсипе бизнесът, докато тече делото и то да приключи евентуално с отменително решение на нашия акт.
И това сме написали с колегите от Министерството, че всъщност независимо, че е допуснато предварително изпълнение по силата на закона, във всеки един момент адресатът на акта има право да иска от съда спиране на това предварително изпълнение, като само трябва да представи доказателства, че е възможно да настъпи значителна или трудно поправима вреда от изпълнението.
И само да кажа, че дори и съдът да отхвърли това искане, след това въз основа на нови обстоятелства, пак може да се повдигне във всеки един момент производството, тоест това предварително изпълнение не е бетонирано. Имаме в практиката такива случаи, в които са ни спирали предварително изпълнение на решението за финансова корекция, която Ви казах, че ние издаваме и се ползваме от предварителното изпълнение.
Това са нашите мотиви.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Стойчева.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Може ли малко да внесем някакъв ред, щото то беше наистина една голяма, дълга лекция, която…
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Но смятам, че беше много полезна за всички ни.
Слушаме Ви.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие последното, което казахте, че имате предварително изпълнение, но то може да бъде обжалвано и спира предварителното изпълнение. Така ли?
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА: Да.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: По реда на АПК. Това никой не го оспорва. (Шум и реплики.)
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Имате случай по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. имате финансови корекции. С тези финансови корекции съответния бенефициент не е съгласен. Обжалва в съда.
Вие сега като върнете правилата от 2007 – 2013 г., тоест ги преразгледате, това означава, че ако има някаква санкция 36 – 40 или 50 хил. лв., това означава, че Вие в момента, в който му връчите новия акт по новите правила, трябва веднага да изпълни това Ваше искане за предварително изпълнение или да отиде в съда, ако не иска, а ако той вече все пак е спечелил делата?
Въпросът тук е – тъй като цялото това упражнение, което правим, е свързано с казус в първия програмен период. Във втория програмен период ние нямаме никакви проблеми, защото и в Насоките, и в наредбите финансовите корекции са ясни. Там нямаме драма, но говорим за първия програмен период. И искам да знам този конкретен случай как ще бъде решен при условие, че съответно – първо, е със задна дата.
Второ, този човек ще бъде принуден – ето, казвам, 30 – 40 или 50 хил. лв., тази финансова корекция да я плати. Той, така или иначе, ако не я оспорва, пак трябва да отиде в съда и отново да започне цялата процедура.
И другото нещо – изпълнителният директор одобрява заповед, правила. Вече за правила говорим, не говорим за методика. Защо са правила, това е друга тема. Защо не е методика? „Методика“ звучи по-авторитетно. Методиката дава рамката, но правилата са малко по-несериозно като наименование.
Вие казвате, че това цялото събитие е въз основа на Регламент. Ама, напишете го поне Регламента, то после пак ще дойде в някакъв момент, измислили сме си ги, министърът за първи път ще чуе за тези правила или това, което ние ще предложим. Някой пак може да оспорва.
Регламентът никъде не е включен. Каква е рамката? И оттук нататък пак влизаме в процедура – може да одобри, ама ако тези правила не съответстват на първо, второ, трето, те пак да бъдат атакувани. Нищо, че има правото, така че ако може конкретно, защото наистина Вие сте специалист. Аз не мога да се съревновавам с Вас по юридическата тематика, обаче знам в живота какво се случва и какви проблеми имат тези хора, които две, три или четири години трябва да доказват, ако са прави, невинност. Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, проф. Бъчварова.
Госпожо Стойчева, преди да отговорите, заповядайте, госпожо Димова.
ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Ако може, преди да отговори госпожа Стойчева, в продължение на проф. Бъчварова, да направя по реда на чл. 83 от Правилника едно предложение за нова редакция точно на този член, на тази ал. 9, която да гласи, после, проф. Бъчварова, ако искате, ще Ви го дам: „Изпълнителният директор на разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по алинеи 6 и 7“ и тук вече продължаваме: „като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор“.
Тук вече второ изречение: „Заповедта и правилата се обнародват в “Държавен вестник“.“ Това е продължение на казаното и от Фонда. Съобразяваме се с Регламента и със ЗУСЕСИФ, където има аналогичен текст в чл. 72. Според нас, ние смятаме, че по този начин правилата ще бъдат обвързани с критериите за определяне на размера на санкцията, определена в европейското законодателство.
Това е моето предложение в ал. 9.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Госпожо Стойчева, като отговор на проф. Бъчварова, нещо имате ли да допълните?
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА: Аз само да попитам – не разбрах за този случай, който казахте като казус от предния програмен период.
Стана дума за решение за финансова корекция, което ще бъде предадено на нас за събиране, има дело… В смисъл, че не можах да разбера точно какъв е въпросът.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Имате финансова корекция за първия програмен период. Тази финансова корекция е обжалвана. Спечелено е дело. Сега Вие с тази промяна отново ще връчите финансова корекция за същия период, при което този бенефициент няма как да не избяга от съда. Той или трябва да Ви обжалва предварителното изпълнение, тоест Вие ще искате той да върне тези 30 или 40 хил. лв. от предварителното изпълнение, но той в същото време трябва пак да отиде в съда, за да си обжалва тази финансова корекция. Така ли ще стане?
ИВАН БОЯНОВ: В момента е така. Решението за финансова корекция, предварителното изпълнение за тях е предвидено в ЗУСЕСИФ, така че те и в момента имат предварително изпълнение. (Реплики.)
Да, говорим за 2007 – 2013 г.
Важи и за тези решения, които се издават по ПРСР 2007 – 2013 г., предварителното изпълнение важи и за тях, така че в момента това е положението. Няма нещо по-различно, предвидено сега, в момента. Единствено предвиждаме предварително изпълнение за актовете за установяване на публично държавно вземане, за да има равнопоставеност, защото не може за нарушения в зависимост от акта за едните да има предварително, пък за другите да няма. Просто няма справедливост.
Както казахме, те могат да поискат спиране, но това го има в ЗУСЕСИФ и важи за всички, по всички програми е.
ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Боянов.
От дългата дискусия разбрахме следното – един и същи орган, в случая изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава два вида актове – дали решение за финансова корекция, дали акт за установяване на публични държавни вземания, независимо дали става въпрос за европейско финансиране или национално финансиране, да има право изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да има предварително изпълнение на актовете, което е и резонно. Благодаря Ви.
Предлагам да приключим дискусията.
Други предложения няма.
Предлагам да гласуваме поотделно двете точки от предложението на проф. Бъчварова.
Други предложения няма.
Ако няма възражения да гласуваме разделно предложенията на проф. Бъчварова за § 3.
Моля да гласуваме за поотделното гласуване на предложенията на проф. Бъчварова.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Който е съгласен с предложените текстове от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители по т. 1 от предложението, моля да гласува.
Гласували: за – 7, против – 10, въздържали се – 2.
Предложението не се приема.
Който е съгласен с предложените текстове от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители по т. 2 от предложението, моля да гласува.
Гласували: за – 7, против – 11, въздържали се – 1.
По § 3 има постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Предложена е редакция на Комисията по § 3.
Предлагам да подкрепим по принцип предложението на господин Гечев и група народни представители с редакционния текст на Комисията, заедно с предложението на госпожа Димова по § 3.
Моля, гласувайте.
Гласували: за – 12, против – няма, въздържали се – 7.
Благодаря Ви.
Постъпило е предложение от Димитър Гечев и група народни представители за създаване на нов § 4.
Има ли други предложения? Няма.
Предлагам да подкрепим предложението на господин Гечев и група народни представители и да създадем нов § 4.
Моля, гласувайте.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Предлагам да подкрепим текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
По § 4 има постъпило предложение от Димитър Гечев и група народни представители. Предложена е редакция на Комисията по § 4. Предлагам да подкрепим по принцип предложението на господин Гечев и група народни представители и да гласуваме редакционен текст на Комисията, даден в § 4, който става § 5.
Моля, гласувайте.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма
По § 5 има постъпило предложение от Димитър Гечев и група народни представители.
Предлагам да подкрепим предложението на господин Гечев и група народни представители и § 5 по вносител да стане § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували: за – 19, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това приехме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., второ гласуване.
Поради изчерпване на дневния ред – закривам заседанието.
Благодаря на всички за експедитивността и благодаря за отговорите на въпросите, които получихме от Държавен фонд „Земеделие“ и от Министерството.

(Закрито в 15,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ БЕЛОВА


СТЕНОГРАФ:

Вася ЙОРДАНОВА
Форма за търсене
Ключова дума