Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
27/03/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.
  В заседанието взеха участие господин Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Виктория Тахова, зам.-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане.
  Законопроектът беше представен от народния представител г-жа Светлана Ангелова.
  Основният мотив за предложените изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане е свързан с преодоляването на проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система на деца и ученици. Това изисква интегрирана политика, използване на различни инструменти и ангажираност на всички ведомства и институции.
  Предлага се в Закона за социалното подпомагане да се включат разпоредби, с които да се регламентира, че месечните помощи, които понастоящем се изплащат въз основа на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, както и месечните целеви помощи за заплащане на наем на общинско жилище по чл. 14 от ППЗСП, ще се отпускат след редовно посещаване на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище.
  С промените в ЗСП се предлагат и промени в Закона за семейни помощи на деца, с които се цели по-добро обвързване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и еднократната помощ за ученици, записани в първи клас с редовното посещение на училище.
  С настоящия ЗИД на ЗСП ще се постигне регулация в две основни направления. От една страна, ще се подпомогне процесът на включване и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. От друга страна, ще се постигне по-справедливо и целенасочено разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвърже предоставянето на социална помощ с изпълнението на определено конституционно задължение.
  Законопроектът представлява комплексен подход, тъй като с промените в ЗСП се предлагат промени в Закона за семейни помощи за деца, с който се предвижда еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година да се отпуска на две равни части – в началото на всеки учебен срок, за да се осигури посещаемост на детето или ученика в рамките на цялата учебна година. Прецизира се максималния брой допустими отсъствия на децата и учениците без уважителни причини, след наличието на който еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година и месечната помощ за дете се прекратяват.
  Приемането на проекта на ЗИД на ЗСП не предполага необходимост от допълнителни финансови средства.
  Предложените промени в ЗСП не са свързани с изпълнение на задължения на Република България за въвеждане в националното законодателство на правото на ЕС.
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието.
  Получени са становища от МТСП, АСП и МОН, които подкрепят предложените изменения и допълнения в ЗСП.
  В дебата взеха участие народните представители д-р Хасан Адемов, д-р Калин Поповски, г-н Павел Шопов.
  След приключване на представянето и обсъждането на законопроекта се проведе гласуване. С резултати
  12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-15, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума