Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/04/2019 проект второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 2019 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от н.п. Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от н. п. Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г.


  Общ проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
  (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.)

  Вариант I:
  § 1. В чл. 2, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазването на мерки за въздействие и възпитание, ако такива са наложени, освен в случаите на майчинство или когато възрастта и/или здравословното състояние на лицето не позволяват това.”

  Вариант II:
  § 1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Получаването на месечни социални помощи се обвързва с:
  1. полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това;
  2. редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.“

  § 2. В чл. 11 се създава ал. 3:
  „(3) Лицата, на които е възложено да полагат грижи за деца съгласно Закона за закрила на детето, получават месечни социални помощи по този закон само когато децата в задължителна предучилищна или училищна възраст редовно посещават детска градина или училище съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.“

  § 3. В чл. 12, в ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „и учебната" се заличават.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. включването на децата в образователната система, в случаите когато същите подлежат на задължително предучилищно или училищно образование;“
  3. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.

  Предложение от народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева и Венка Стоянова:
  В § 3, т. 2 думите „образователната система“ се заменят със „системата на предучилищното и училищното образование“.

  § 4. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Въз основа на индивидуална оценка със заповедта по чл. 13, ал. 2 при необходимост се налагат съответно и задължения за посещаване на програми за ограмотяване и повишаване квалификацията или мерки за въздействие и възпитание, предвидени в правилника за прилагане на този закон.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) На трайно безработните лица, които получават месечни помощи, се извършва ежегодна оценка от служител на Агенция за социално подпомагане, по критерии утвърдени от Министерство на труда и социалната политика. С оценката се поставят и годишни задачи за постигане на определени цели, в посока повишаване на грамотността, трудовата квалификация и степента на социализация.“

  § 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) При две последователни отрицателни оценки, по чл. 12б, ал.5 със заповед на директора на съответната Дирекция „Социално подпомагане“, месечните помощи се намаляват до 50% от утвърдения размер за срок от една година.“
  2. Досегашната ал.7 става ал.8

  § 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 14:
  „14. Недобросъвестно получени средства от социални помощи“ са налице винаги, когато за получаването им не са изпълнени или са нарушени изискванията на този закон или други норми на действащото законодателство, включително, когато получателят притежава имущество, което не съответства на заявените от него доходи или когато организира публични прояви, които финансира с доходи значително надхвърлящи заявените от него.

  Заключителни разпоредби

  § 7. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г., бр. 30, 77, 88 и 105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 11 т. 2 се изменя така:
  „2. когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини;“
  б) в ал. 12 след думата „прекратяването“ се поставя точка и текстът до края се
  заличава.
  в) в ал. 13 изречение второ се изменя така: „Помощта не се отпуска, ако ученикът е допуснал в рамките на един месен от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.“
  г) в ал. 14 думите „спиране и/или“ се заличават;
  д) в ал. 17 думите „или спряна" се заличават, а накрая се поставя запетая и се
  добавя „както и/или за осигуряване на достъпа до образование на съответното дете или
  ученик според нуждите му.“
  2. В чл. 10а:
  а) създава се нова ал. 6:
  „(6) Помощта по ал. 1 се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.“
  б) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Помощта се възстановява, ако:
  1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.“
  3. В допълнителните разпоредби се създават т. 10 и 11:
  „10. „Уважителни причини за допуснати отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование" са налице, ако:
  а) за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид
  художествено-артистична формация/група, в която детето участва;
  б) отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември - 31 май с уведомление от
  родителя;
  в) отсъствията са за периода 1 юни - 14 септември.
  11. „Уважителни причини за допуснати отсъствия от ученик“ са определените по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.“

  Предложение от народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева и Венка Стоянова:
  В § 7, т. 1, буква „д“ след думата „според“, думите „нуждите му“ се заменят с „конкретните му нужди“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов:
  В § 7 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, букви „а“ и „в“ цифрата „5“ се заменя с числото „10“.
  2. В т. 2, буква „б“ цифрата „5“ се заменя с числото „10“.

  § 8. В срок до три месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет извършва необходимите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

  § 9. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
  СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума