Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
10/07/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 10.07.2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.

  На заседанието присъства г-н Живко Стоянов - началник на отдел в дирекция “Външноикономическа политика” от Министерството на икономиката, който представи законопроекта за ратифициране.
  Г-н Стоянов представи законопроекта, като посочи, че преговорите между Европейския съюз (ЕC) и Канада за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) се проведоха в периода от май 2009 г. до септември 2014 г. Краят бе обявен на срещата на високо равнище между ЕС и Канада в Отава на 26 септември 2014 г., след което текстът бе подложен на процедури за правен преглед и превод на всички официални езици на ЕС и Канада. Този процес продължи до юли 2016 г., когато Европейската комисия представи официално на Съвета на Европейския съюз споразумението и предложения за решения за подписване, временно прилагане и сключване на споразумението.
  В хода на преговори Република България положи всички усилия за защита на националния интерес и за гарантиране и запазване на високите стандарти и правила по отношение на защитата на потребителите, на трудещите се и на националната икономика. Особена важност в контекста на преговорите, по-специално по предоставянето на услуги чрез присъствието на физически лица, имаше визовият въпрос, тъй като само българските и румънските граждани бяха обект на визов режим от страна на Канада. Въпросът бе поставян многократно в хода на преговорите.
  Споразумението се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между ЕС и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и др. В споразумението се съдържат гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда или здравето и безопасността на потребителите.
  По оценка на Европейската комисия достъпът до пазара, който Канада предоставя, е поне равен на нивото в Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА). Европейският съюз, както при всички други сключени от него търговски споразумения, е включил във ВИТС пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги. Това несъмнено дава нови възможности за българските доставчици на услуги, имайки предвид, че досега те се ползваха с нивото на достъп, обвързано от Канада в Световната търговска организация (СТО).
  Всеобхватното икономическо и търговско споразумение съдържа съществени ангажименти и разпоредби по отношение на: ангажименти към международни стандарти и споразумения - потвърждаване на ангажиментите към Международната организация по труда; гарантиране правото на всяка от страните да регулира области, свързани с трудова заетост и околна среда; гарантиране, че стандартите относно заетостта и опазването на околната среда не са използвани за ограничаване на търговията или за либерализиране на националните режими за заетост и околна среда, така че да представляват непозволено стимулиране на търговия и инвестиции; ангажименти за насърчаване на устойчива употреба и търговия с природни ресурси, като дървесина и рибни продукти; насърчаване на търговски и инвестиционни практики и схеми в подкрепа на устойчивото развитие, като Корпоративната социална отговорност, екологично етикиране и справедлива търговия; засилен мониторинг и висока степен на прозрачност, включително участие на гражданското общество; процедури за разрешаване на спорове, основани на правителствени консултации, и механизъм за преглед от независима трета страна с участието на експерти, чийто доклади са публични.

  В дискусията взеха участие народните представители Хасан Адемов Георги Гьоков, Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Милко Недялков, Николай Иванов и Александър Сиди.
  Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ изразиха категоричното си несъгласие със законопроекта и посочиха, че няма да го подкрепят като отбелязаха, че споразумението накърнява интересите на хората на наемния труд и правата на работниците не са достатъчно защитени, нарушава приоритета на публичните интереси и негативно се отразява на националната икономика на страната. Народният представител Александър Сиди отбеляза, че са съгласни с редица от критиките и групата на “Обединени патриоти” ще се въздържи от подкрепа на законопроекта.
  Ваня Григорова - икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа", отбеляза, че споразумението представлява заплаха за малкия и среден бизнес, заплаха за гражданите и работещите, и представлява сериозна намеса в правото на българските граждани да се самоуправляват.
  В отговор на поставените въпроси, представителите на Министерство на Икономиката посочиха, че споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г., като според одобреното от съвета на ЕС решение за временно прилагане то обхваща всички разпоредби, освен тези, свързани със защита на инвестициите, уреждането на спорове между инвеститор и държава, и разпоредби по отношение на защитата на интелектуалната собственост, заетостта и опазването на околната среда, които попадат под национална компетентност на държавите – членки на ЕС. Разпоредбите, оставащи извън временното прилагане на ВИТС, ще влязат в сила след ратифицирането на ВИТС от Народното събрание на Република България. Някои държави членки вече са ратифицирали споразумението – Австрия, Дания, Естония, Испания, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Хърватска, Швеция, Финландия, Чехия и Обединено кралство, а други са в процес на ратификация.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума