Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/07/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 24 юли 2019 г., разгледа и обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.

  На заседанието присъства г-н Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който представи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.

  В изложението си г-н Кръстев отбеляза, че внасянето в Народното събрание на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е в изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на т. 185 от актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание.
  Основна цел на Доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2018 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Беше отбелязано, че годишният доклад има съществено значение за информирането на публични институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО и Европейския съюз, на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.
  Съществено място в Доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, като политиката за връщане в училище на деца, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система.

  В Доклада подробно са представени дейностите, резултатите и постиженията от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Направен е извод, че поставените цели са успешно постигнати. Отбелязано е, че по общо признание на съюзническите и партньорски страни, активната политика на нашата страна за добросъседство, разбирателство, междудържавен диалог със страните от Западните Балкани са създали авторитет на Република България като уважаван и търсен фактор в региона за трайно решаване на дългосрочни проблеми и за формиране на стратегически перспективи за двустранни и многостранни отношения.

  В първия Раздел „Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност на Република България” се съдържат обобщени констатации относно факторите с дълготрайно негативно въздействие върху социалната сигурност.
  През 2018 г. населението в България продължава да намалява. По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%.
  Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 21,3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3% процентни пункта.
  Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 55.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 54.5%.
  Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 43.8 години в края на 2018 година.
  Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години), показва тревожна тенденция на намаляване на възпроизводството на трудоспособното население. Към 31.12.2018 г. това съотношение е 66. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.
  Броят на починалите лица през 2018 г. е 108 526, а коефициентът на обща смъртност - 15.4%. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265, или с 1.2%. Равнището на обща смъртност на населението в Република България е най-високо сред държавите членки на ЕС.

  Във втория Раздел „Политики за защита на националната сигурност” се съдържа информация относно политиките по заетостта, повишаването на квалификацията и демографските въпроси, провеждани през 2018 г.
  През 2018 г. активната политиката на пазара на труда приоритетно е насочвана към целевата група на безработни младежи на възраст до 29 години с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни на възраст над 50 години, продължително безработни лица, безработни с ниска квалификация и недостиг на ключови компетентности, хора с увреждания, неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
  В резултат от цялостната дейност на Агенцията по заетостта, близо 230 хиляди безработни започват работа, от които на първичния пазар – над 196 хиляди, общо по програми и мерки за обучение и заетост, и обучение на възрастни по НПДЗ към 31.12.2018 г., е осигурена заетостта на 21 297 лица, от тях в нова заетост са включени 14 730 лица и в обучение - 10 533 безработни. По проектите, финансирани по ОП РЧР през 2018 г. 12 206 безработни лица са включени в заетост, а 9 342 са включени в обучение.

  В третия Раздел „Основни изводи за състоянието на националната сигурност и насоки за развитие” в областта на социалната сигурност са очертани насоките на политиките.
  Особено внимание е отделено на необходимостта от постигането на дългосрочно политическо съгласие за изпълнение на набелязаните мерки, смекчаващи негативните демографски въздействия върху всички сфери и области на обществения живот и съдействащи за адекватно посрещане на демографските промени през настоящия век.
  Поради силно инерционния и трудно обратим характер на демографските промени и тенденции в Република България, подобно на много други страни от ЕС, официалните прогнози на развитие на населението в следващите десетилетия са неблагоприятни. И предвид процесите на засилено развитие на икономиката, и създаване на нови работни места е важно да се наблегне както върху краткосрочното намиране на работна сила от трети държави, така и на мерки за дългосрочно задържане на собствена работна сила и привличането й обратно от чужбина.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Весела Лечева, Георги Гьоков, Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
  От парламентарната група на БСП за България заявиха, че няма да подкрепят доклада и отбелязаха, че той изглежда формален и не са отчетени препоръките от предишни години.
  В заключение Георги Кръстев отбеляза, че отправените препоръки ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите доклади.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 8 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи проект за решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ.
  Форма за търсене
  Ключова дума