Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 12.08.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допъление на Закона за висшето образование, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 12.08.2019 г.

  На заседанието присъстваха господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Галина Дреновска – директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството, и Пламен Славов – експерт в дирекция „Правна“ на Министерството на образованието и науката.

  Господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

  Г-н Вълчев посочи, че с предложените в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за висшето образование се отговаря на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и се осигурява съответствие със заложените в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. цели и мерки. В стратегията е предвидено оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование и усъвършенстване на системата за управление на висшите училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности.

  С цел постигане на институционална отговорност, връзка с интересите на обществото, прозрачност и публичен контрол върху дейността на висшите училища със законопроекта се предлага Съветът на настоятелите при държавните висши училища да включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на висшето училище. Съветът на настоятелите ще участват и в академичните съвети със съвещателен глас. Предлага се още министърът като орган за осъществяване на държавната политика във висшето образование да утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им. В условията на академична автономия тази политика за развитие на висшето училище ще се изготвя при взаимодействие между заинтересованите страни и ще изразява общата визия на съответната институция и държавата за нейното развитие, а от там и за развитието на цялостната система за висше образование. На базата на тази утвърдена политика министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с избрания от общото събрание на държавното висше училище ректор.

  За да се стимулират висшите училища да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри с необходимото качество и отговарящи на потребностите на пазара на труда, със законопроекта се предвижда изготвянето на Национална карта на висшето образование, която се приема с акт на Народното събрание. С нея се определят териториалната и профилната структура на институционалната мрежа за висше образование.

  Със законопроекта се дава възможност работодатели да сключват договор със студенти за осигуряване на стаж по време на обучението и на работно място след успешното му завършване. С договора се определят формите, мястото и времетраенето на стажа, възнаграждението и начинът за определянето му, както и минималният срок, през който завършилият следва да работи при работодателя. Разходите за подготовката на тези студенти ще се осигуряват напълно или частично от държавния бюджет, като е предвидено и възстановяването им при неизпълнение на договора.

  За улеснение на реализацията у нас на младите хора, получили образованието си в чуждестранни висши училища, се въвежда двумесечен срок за признаването на дипломите им за висше образование, придобито в чужбина, включително на дипломи за придобита степен, съответстваща на образователната и научна степен “доктор”.

  Със законопроекта се цели подобряване на връзката между висшето образование и потребностите на реалната икономика чрез освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, подготвящи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда по списък, утвърден от Министерски съвет.

  В дискусията взеха участие народните представители Хасан Адемов, Надя Клисурска-Жекова и Ерол Мехмед.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 12.08.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума