Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/11/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора № 954-01-62, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 13 ноември 2019 г., разгледа и обсъди на Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора с вносител Искрен Веселинов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Теменужка Златанова, началник Отдел „Доходи и жизнено равнище“ в Министерството на труда и социалната политика, Николина Иванова, началник Отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и Диана Петрова, началник отдел „Социални и семейни помощи“ в главна Дирекция „ Социално подпомагане“ в Агенцията за социално подпомагане и експерти от работодателски, синдикални и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Александър Сиди.
  Внесеният законопроект събира в един нормативен акт всички онези нормативни текстове, които досега са пръснати в цялото законодателство, в най-различни закони, наредби и подзаконови нормативни актове. Вносителите са направили рамков закон, в който намират място всички текстове за възрастните хора в един общ документ.
  Втората важна цел е възможността възрастните хора в България да имат достоен живот и това да стане чрез достигане на доходите, които получават възрастните хора до прага на бедност, който всяка година се определя от правителството. За следващата година прага на бедността ще бъде 363 лв., така че в законопроекта се предвижда възможност всеки един възрастен човек, който получава доход от пенсия под прага на бедност, да получава допълнителна помощ от държавата. Това ще бъде допълнителна добавка, в размера, който не достига до прага на бедност. Така ще се гарантира на всеки възрастен човек възможността да получава минимален пенсионен доход, съизмерим с прага на бедността.
  Друг важен момент в законопроекта е създаването на съвети на старейшините във всяка община. Съвет от възрастни хора, които да гарантират спазването на правата на възрастните хора, да бъдат в комуникация с държавните и общински власти.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Българската търговско-промишлена палата, Националното сдружение на общините в Република България.
  Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане не подкрепят внесения законопроект. Българската търговско-промишлена палата и Националното сдружение на общините в Република България по-скоро се въздържат от подкрепа.
  В Комисията беше получен протокол от заседанието на Постоянната комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 24.09.2019 г. В доклада на Председателя на комисията е записано, че присъствалите на заседанието са се въздържали от подкрепа.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  Теменужка Златанова от Министерството на труда и социалната заяви, че в политиките, които се защитават от министерството има стремеж да се премине към балансиран подход по отношение на застаряването, като насърчава активността на възрастните хора и едновременно предоставя условия за пълноценното им участие в социален и икономически план.
  Мерките, които се предприемат са насочени към постигане на висококачествен живот за хората от всички възрасти, за подобряване на производителността, по-голяма солидарност между поколенията и социалната сплотеност, в условията на едно трайно застаряващо общество.
  Основните стратегически документи за посрещане на демографските предизвикателства в Република България, в това число и застаряването, приети от Министерския съвет са Актуализирана национална стратегия за демографско развитие, Национална стратегия за активен живот на възрастните хора, която е приета през месец март т. г., а в момента на обществено обсъждане е и двугодишен план с конкретни мерки по изпълнението на тази Национална стратегия за активен живот на възрастните хора.
  Общите положения на представения законопроект кореспондират в голяма степен с ценностите, принципите и приоритетите на Националната стратегия за активния живот на възрастните хора.
  Целите на законопроекта са в синхрон с провежданата държавна политика в областта за насърчаването на активния живот.
  Принципните бележки и съображения на Министерството на труда и социалната политика са следните: всяка инициатива за нов закон следва да е продиктувана от необходимостта за регламентиране на неуредени до този момент обществени отношения, генерална реформа в даден сектор или нововъзникнали потребности от регулиране на материята, която не е предмет на съществуващото законодателство. В този смисъл подобно предложение следва да бъде добре мотивирано и да представи ясни аргументи какво налага разработването на проектозакона.
  В Република България е възприет хоризонтален принцип на законодателно уреждане на обществените отношения и свързаните с възрастните хора. Налице е съвременно, съобразено с европейската рамка, действащо законодателство в областта на равните възможности и недискриминацията, включително по признака „възраст“. Конституцията на Република България забранява дискриминация по всички признаци и гарантира равнопоставеност на гражданите.
  Освен това принципът за равни възможности и защита срещу дискриминация са регламентирани в Кодекса на труда, Гражданския процесуален кодекс, Наказателния кодекс, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за социално подпомагане, Закон за държавния служител, Закон за висшето образование, Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Специална закрила е осигурена и чрез Закона за омбудсмана, Закона за хората с увреждания, уреждащ правото на финансова подкрепа, предназначена за преодоляване на затрудненията, предизвикани от увреждане и други права, Закон за борба с трафика на хора, Закон за защита срещу домашното насилие, Закон за защита на личните данни, Закон за социалното подпомагане, който дава право на социални помощи, а до края на 2019 г. и право за ползване на социални услуги. Всички тези нормативни документи уреждат общи и специфични права на възрастните хора, както и правото им на услуги, и финансова подкрепа при определени от закона условия.
  Целта на създаване на такова законодателство е да бъдат осигурени условия за недискриминационни отношения към всички, включително и по-конкретно към по-възрастните хора. Няма нормативна пречка за свободно сдружаване на възрастните хора, с цел по-добро представителство и защита на техните интереси, както на национално, така и на местно равнище. В този смисъл приемането на Закон за защита на правата и интересите на възрастните хора би урегулирало материя, която също вече е предмет на действащото законодателство. По този начин ще се получи дублиране на вече уредни области на политиките за възрастните хора.
  Николина Иванова от Агенцията за социално подпомагане заяви, че Агенцията не подкрепя законопроекта. Тя заяви още, че в момента много активно се работи по отношение на планиране на социалните услуги, съгласно новия Закон за социалните услуги. В него сериозен акцент се поставя върху услугите за възрастни хора, защото единият от показателите, които ще бъдат важни при планиране на услугите и съответно финансиране от държавния бюджет, ще бъде – брой население по статистически данни в надтрудоспособна възраст, тоест за Агенцията за социална подпомагане възрастните хора са един от приоритетите, наред с този за хората с увреждания.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Виолета Желева, Емил Тончев, Милко Недялков, Николай Сираков, Георги Гьоков, Надя Клисурска, Павел Шопов и Хасан Адемов.
  В обсъждането се поставиха въпроси, свързани с философията на законопроекта. Беше заявено, че тази философия е подобна на философията на другия проект на закон за възрастните хора, внесен от парламентарната група на БСП за България. Беше изразена критика към начинът на разписване и структуриране на законопроекта. Беше изразено несъгласие с новата финансова добавка и по-скоро с невъзможността тя да се получава от пенсионери под 65 годишна възраст. В тази връзка ще се породи несправедливост между различни групи от възрастни хора. Беше отбелязано, че ако не се създаде специален фонд, получаването на финансовата добавка ще остане само намерение. По отношение на финансовата допълваща добавка, беше заявено, че тя по- скоро ще изкриви пенсионното осигуряване и няма да има устойчив характер. По същия начин стои въпросът със създавания съвет на старейшините към общините. Ако общините не заделят нарочни средства в своите бюджети, той също ще остане само добро намерение. Повечето от народните представители изразиха становище, че текстовете в новия законопроект касаят материя, която вече е предмет на действащото законодателство. Закрилата на възрастните хора касае много области на обществените взаимоотношения, чиято уредба вече е създадена и действаща по силата на съответните нормативни актове, регламентиращи държавната социална политика за всички български граждани и недопускане дискриминация по възрастов признак. Действащото законодателство и сега създава достатъчно гаранции за упражняване на правата на възрастните хора. Бяха изказани и мнения, че законопроекта не е изчистен от двусмислени формулировки, които са предпоставка за лошо прилагане на закона. По отношение на заявката, че самите възрастни хора много искат да имат такъв закон беше заявено, че по-вярното е, че възрастните хора искат по-високи доходи, а не закон. Бяха поставени много въпроси, на които народният представител Александър Сиди даде отговори.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 11 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора № 954-01-62, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 05.09.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума