Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/11/2019 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за възрастните хора № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 13 ноември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за възрастните хора, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Теменужка Златанова, началник Отдел „Доходи и жизнено равнище“ в Министерството на труда и социалната политика, Николина Иванова, началник Отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ и Диана Петрова, началник отдел „Социални и семейни помощи“ в главна Дирекция „ Социално подпомагане“ в Агенцията за социално подпомагане и експерти от работодателски, синдикални и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Георги Гьоков. Според него този закон е необходим не само за преодоляване на социални различия, на неравнопоставеност и ситуации на социално изключване, а е законодателен акт, който ще подпомага хората да изживеят достойно своите старини било то подпомагани от лични и социални асистенти, от социални работници и медицински персонал, или пък все още справящи се самостоятелно с ежедневието си. Това ясно показва, че е закон и за тези, които макар запазили способността си за самостоятелен и неподпомаган начин на живот се нуждаят от активен социален живот, от възможност да продължат да се развиват като личности, макар и вече да не участват активно в трудовия живот. И не на последно място възрастните хора, и най-вече пенсионерите, се нуждаят и от инструментите на политиката по социално включване, чрез които те да се чувстват част от обществото, да се ползват от всички социални права и да имат достъп до всички блага, произтичащи от икономическия растеж на страната. Това обаче не е възможно, ако пенсионерите са изолирани от процесите на развитие в различни области на социалния живот.
  Според вносителите на предложението възрастните хора не се нуждаят единствено от материална подкрепа, но и от социална такава. Възрастните хора са една от най-важните групи в обществото и те трябва да разбират това, а обществото трябва да им го засвидетелства. Хората в пенсионна възраст имат потенциал, който те трябва да бъдат насърчени да използват. Съчетаването на инструментите на дългосрочната грижа и социалното включване ще допринесе за по-пълно отчитане на нуждите на пенсионерите, за по-гъвкаво адресиране на тези нужди и съответно за по-добри резултати.
  Законопроектът има за цел да уреди провеждането на държавната политика в подкрепа на възрастните хора и да им гарантира условия за пълноценен и активен живот и участие във всички сфери на обществения живот, да гарантира интересите на възрастните хора и да осигурява подходяща икономическа, социална и институционална среда за превенция и недопускане на социално изключване и за разширяване и подобряване на формите и условията за достъп на възрастните хора до обществените ресурси.
  Друга цел е държавата да гарантира свободата на възрастните хора да се сдружават, свободно да образуват организации за защита и провеждане на техните интереси и сами да определят условията за встъпване, участие и излизане от тях.
  Чрез законопроекта се определят органите (на централно и местно ниво) и механизмите за провеждане на политиката за възрастните хора.
  Част от механизмите са:
  - Национална стратегия за пълноценен и активен живот на възрастните хора, която представлява дългосрочен програмен документ, който определя основните принципи на политиката в подкрепа на възрастните хора.
  - Националната стратегия се изпълнява чрез тригодишни Национални програми, в които се конкретизират мерките и средствата за тяхното изпълнение.
  Същността на законопроекта е в подкрепата на възрастните хора, която се реализира чрез:
  - разработване и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот на възрастните хора в сферата на социалното включване, социалното и културно сближаване, здравеопазването, образованието и обучението;
  - грижа за възрастни хора в приемно семейство;
  - насърчителни мерки за възрастните хора, които имат временен характер и целят ускорено постигане на равни възможности на възрастните хора в специфични сфери на обществения живот и които се прилагат с цел премахване на пречките за балансирано представителство на възрастните хора във всички сфери на обществения живот.
  Чрез законопроекта се урежда и финансово обезпечаване на политиката за подкрепа на възрастните хора чрез:
  - създаване на Фонд „Подкрепа на възрастните хора" към министъра на труда и социалната политика и принципи и условия за функционирането му;
  - регламентиране на набирането на средства по фонд „Подкрепа на възрастните хора";
  - урежда се контролът и наблюдението по изпълнение на политиката за възрастните хора.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Българската търговско-промишлена палата. Институциите не подкрепят законопроекта, а Българската търговско-промишлена палата се въздържат от такава.
  В Комисията беше получен протокол от заседанието на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 08.10.2019 г. В доклада на Председателя се съобщава, че всички присъствали на заседанието са се въздържали от подкрепа на законопроекта.
  Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Румен Генов, Милко Недялков, Весела Лечева, Юлиян Папашимов, Павел Шопов и Хасан Адемов.
  В повечето от изказванията беше заявено, че и без съществуването на специален закон за възрастните хора се провеждат политики за тях. Към момента няма пречки за провеждане на държавната политика в подкрепа на възрастните хора. Нещо повече в началото на месец януари 2014 г. е приета Национална стратегия за дългосрочна грижа, чиято цел е развитието на дългосрочна грижа за възрастните хора и подобряване качеството им на живот. В различни нормативни актове са уредени правата на възрастните хора, в това число правото им на социални помощи, социални услуги, финансова подкрепа, при определени в съответното специализирано законодателство условия. Несъгласие беше изразено по отношение на дефиницията на възрастен човек в чл. 3 от законопроекта: „възрастен човек по смисъла на този закон е всяко физическо лице, след навършване на 60 години“. Предлаганото възрастово определение е извън всякакъв биологичен критерий. От друга страна, 60 години и при двата пола е работоспособна възраст. Вносителите създават възрастова група, която по същество е разнородна относно това дали тези хора работят, дали са пенсионери, дали са работещи пенсионери, какви доходи и какъв статус имат. Законопроектът обединява съвсем различни хора с различни социални активности в една група. Това е голяма слабост на законопроекта. Друга слабост на законопроекта е възлагането на социалният министър да следи и анализира обществените отношения в областта на възрастните хора. По принцип това са невъзможни функции за който й да е министър. Текстовете за профилактика на възрастните хора също срещат неподкрепа, защото профилактиката е цялостен процес, тя е национална политика. Не може да има профилактика на определена възрастова група. Може да има на възрастова група, която е по определен критерий. Що се отнася до достъпа до възрастните хора до здравни услуги, то и сега те нямат проблем с достъп до здравни услуги. Що се отнася до текста от мотивите: „Възрастните хора са една от най-важните групи в обществото и те трябва да разбират това и обществото трябва да им го засвидетелства“ повечето от народните представители са на мнение, че в обществото не може, няма и не може да има най-важна или по-малко важна група. Всички членове на обществото трябва да са еднакви по важност. Така че, според народните представители, това е абсолютно недопустим текст. Друга слабост на законопроекта е факта че, в него има предложения за политики, които вече са уредени в други, сега действащи закони.
  Отделни народни представители застъпиха тезата, че възрастните хора очакват такъв закон и са убедени, че с него ще бъде облекчен техният социален активен живот. Вносителите са убедени, че със закона ще се постигне усещането на възрастните хора, че получават грижа от страна на държавата.
  На всички постъпили въпроси, от името на вносителите на законопроекта, отговори народният представител Георги Гьоков.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 6 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за възрастните хора № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума