Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
10/09/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., № 002-01-42, внесен от Министерски съвет на 03.09.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
  На заседанието присъства Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика, Калина Петкова, директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, Петя Малакова, началник отдел в същата дирекция, Росица Спасова, началник отдел в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите, Таня Стоянова, главен експерт в същата дирекция на МФ, Даниела Асенова, директор на Дирекция в Националния осигурителен институт и др.
  Законопроектът беше представен от заместник министър Лазар Лазаров. Той подчерта, че законопроектът е консенсусен и е част от пакета мерки, предприети във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID – 19.
  Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г.
  Най-общо законопроектът урежда две мерки, чрез които се осигурява подкрепа на безработните лица в условията на пандемия.
  С първата мярка се предлага минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9,00 лв. на 12,00 лв.
  С втората мярка се предвижда срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 546, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от четири на седем месеца.
  Първата мярка ще засегне между 30 000 и 33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000,0 хил. лв., т.е. около 4 000,0 хил. лв. на месец.
  Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., в т.ч. около 500,0 хил. лв. за ноември и 1 500,0 хил. лв. за декември.
  Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000,0 хил. лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на Фонд „Безработица", съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в сила от 09.04.2020 г. общият размер на разходите на Фонд „Безработица" беше увеличен с 1 000 000,0 хил. лв., като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще има достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на Фонд „Безработица".
  В проведената дискусия взеха участие народните представители Виолета Желева, Светлана Ангелова, Хасан Адемов и Надя Клисурска.
  Госпожа Виолета Желева постави въпрос, свързан с принципите, върху които се определя новия размер на обезщетението на безработица, от 9 на 12 лв. Тя изрази мнение, че мярката е подходяща, но е закъсняла във времето.
  Госпожа Светлана Ангелова също подкрепи и двете мерки и заяви, че те не са били прилагани по-рано във времето, тъй като преди пандемията е имало недостиг на работна ръка и други измерения на безработицата.
  Д-р Хасан Адемов подкрепи двете мерки, като обърна внимание, че се прави добър опит да се обхванат и заварените случаи на безработни лица. Но по този начин ще има лица, които ще получават три размера на обезщетение – единият до 1 октомври, вторият до края на годината и третият в новата календарна година, ако със Закона за държавното обществено осигуряване за 2021 г. този размер отново бъде променен.
  Госпожа Надя Клисурска зададе въпроси към представителите на Националния осигурителен институт и Министерството на финансите, свързани с броя на лицата, които иман право на обезщетение за безработица и брой на лицата с минимален размер на получаваното обезщетение. Освен това, тя изрази безпокойство, че ще има голям брой от хора, които са ползвали повече от 30 дни неплатен отпуск, които ще бъдат лишени от обезщетение при безработица. Освен това тя намира за финансово по-издържано минималното обезщетение за безработица да се доближи повече до финансовото изражение на границата на бедността.
  Представителите на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт отговориха изчерпателно на поставените въпроси.
  Представителите на Министерството на финансите поеха ангажимент да изпратят допълнително писмено отговори на поставените към тях въпроси.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., № 002-01-42, внесен от Министерски съвет на 03.09.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума