Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/09/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, № 002-01-38, внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 16 септември 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
  На заседанието присъстваха Генерал Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната, Елена Маркова, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, Любомир Михайлов, директор на Дирекция „ Управление на човешките ресурси в отбраната“.
  Законопроектът беше представен от генерал – лейтенант Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната.
  Със законопроекта се предлагат промени, свързани с реализирането на две основни цели, а именно: подобряване окомплектоването на военните формирования и подобряване на окомплектоването на военните формирования с резервисти.
  Според вносителите на законопроекта първата цел ще бъде постигната чрез:
  - Въвеждане на срочна служба в доброволния резерв с продължителност до 6 месеца, чрез която ще се окомплектоват военните формирования с резервисти и със запасни.
  За преодоляване на посоченото се предлага замяна на досегашните форми на провеждане на начална и специална военна подготовка на българските граждани чрез участие в курсове със създаване на законова регламентация на нов вид служба в доброволния резерв, а именно: срочна служба на доброволен принцип, която да обхваща период от време до 6 месеца, през който пълнолетен български гражданин преминава начална и специална военна подготовка и изпълнява задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист. За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, резервистьт ще е със статус на военнослужещ, с правата и задълженията съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на правата по чл. 224, ал. 1, т. 1, чл. 226, чл. 2266, чл. 22бв, чл. 226г и чл. 226з, както и на ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Той ще получава възнаграждение, съответстващо на заеманата длъжност и присвоеното му военно звание. За времето на отсъствието му от работа (в случай, че е налице трудово или служебно правоотношение) се предвижда ползване на неплатен отпуск, в т.ч. деня.за отиването и'връщането, по аналогия на регламентацията на активната служба в доброволния резерв. Финансовото осигуряване на срочната служба в доброволния резерв ще бъде изцяло за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.
  - Регламентиране на възможността за обучение на учениците за защита на отечеството в рамките на не по-малко от десет учебни часа, от определените часове на класа по време на средното им образование, както и допълнително обучение извън тези часове, което би могло да се осъществява в избираеми и/или факултативни учебни часове.
  - Регламентиране в подзаконов нормативен акт на Министерския съвет на дейностите на областните управители и кметовете на общини, по осигуряване оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас, свързани с мобилизационното развръщане на военни формирования от въоръжените сили.
  - Регламентиране на пределната възраст за служба в запаса на лицата, прекратили служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Втората цел на законопроекта ще бъде постигната чрез подготовка на българските граждани за защита на отечеството, регламентирана със Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Тази подготовка ще бъде постигната като се:
  - въведе срочната служба в доброволния резерв;
  - регламентира осигуряването на неплатен служебен отпуск и защита от прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на българските граждани, изпълняващи срочна служба в доброволния резерв от страна на работодателя/органа по назначаването им, освен при закриване на предприятието по чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ или закриване на администрацията по чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител;
  - осигури възможност за попълване на длъжности, изискващи медицинско образование в контингентите, участващи в мисии или операции извън територията на страната;
  - прекрати възможността за сключване на договори за доброволния резерв с лица, назначени по трудово/служебно правоотношение, в структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
  - въведе ограничение за сключване на договор за служба в доброволния резерв по отношение възрастта на кандидатите;
  - даде възможност на български граждани, назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, да кандидатстват за служба в доброволния резерв за срока на участие в мисия или операция извън територията на страната.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, № 002-01-38, внесен от Министерски съвет на 17.08.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума