Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/09/2020 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 16 септември 2020 г. разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс.
  На заседанието присъстваха Евгени Стоянов, заместник министър на правосъдието, Милена Първанова, директор на Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“ в Министерството на правосъдието и Донка Аврамова, държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство“ в Министерството на правосъдието.
  Законопроектът беше представен от заместник министър Евгени Стоянов.
  Със законопроекта се предлагат промени, които имат за цел да усъвършенстват законовата уредба в следното основно направление: Привеждане в съответствие на действащите норми относно припознаването и оспорването на бащинство с правото на зачитане на личния и семейния живот, съгласно чл. 8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и изпълнения на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по обединени жалби „Л.Д. и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13) и „Докторов срещу България“ (жалба № 15074/08).
  Освен тази цел, вносителите си поставят и други цели, свързани с:
  - Разширяване на възможностите за оспорване на презумпцията за бащинство от физически лица, които имат правен интерес и необходимост от това при осигуряване на пропорционален баланс на конкуриращите се интереси на спорещите страни;
  - Разширяване на възможностите за оспорването на припознаването преди и след извършването му като се създаде правна възможност за всяко трето лице, имащо правен интерес, да може да оспори припознаването и да докаже собственото си бащинство;
  - Създаване на законови предпоставки за ограничаване на използването на института на припознаването за заобикаляне на осиновяване, трафик и търговия с деца, посредством възможността за оспорване на припознаването от Дирекция „Социално подпомагане“ преди неговото извършване, респективно преди настъпването на неговите последици;
  - Създаване на възможност припознаването да може да бъде оспорено и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, когато интересите на детето го налагат;
  - По-добра и навременна защита интересите на децата.
  Към законопроекта е приложена частична оценка на въздействието на законопроекта.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, № 002-01-41, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума