Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/09/2020 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-31, внесен от Министерски съвет на 30.07.2020 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 септември 2020 г., разгледа и обсъди законопроек за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Релублика България, № 002-01-31, внесен от Министерски съвет на 30.07.2020 г.
  На заседанието присъства г-ж Росица Грудева – директор на дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната” в Министерството на вътрешните работи, която представи мотивите към законопроекта.
  В изложението си г-ж Грудева обясни, че педложенията за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България са насочени към пълното транспониране на Директива 2011/98 ЕС относно Единната процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка.
  Най-общо казано, Директивата има за цел установяване на Единна процедура за кандидатстване, водеща до комбиниран акт, един административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.
  Съгласно сега действащото българско законодателство процедурата за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа е свързана с подаване на заявление пред две административни структури – Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, и пред Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи.
  В тази връзка, както е констатирала и Европейската комисия в свое пилотно проучване, е необходимо от страна на България да се предприемат мерки за разписване на Единна процедура по издаване на един документ за работа и пребиваване.
  Следвайки тази насока, предложеният Законопроект предвижда кандидатстването и получаването на Единно разрешение за пребиваване и работа да се извършва пред една структура, а именно Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, като в Законопроекта детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа със съответните компетентни национални структури, ангажирани с разрешаването на пребиваване и предоставянето достъп на пазара на труда.
  Предвидено е Единно разрешение за пребиваване и работа да могат да получат чужденците, граждани на трети държави, които отговарят на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно законодателството и притежават виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване съгласно Регламент 10/30. Срокът за единното разрешение е три години, а когато трудовият договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. Допуска се също така и продължаване на срока за издаденото разрешително, когато, разбира се, са налице условията за това.
  В Законопроекта е предвидено заявлението за издаване на Единно разрешение да се подава пред Дирекция „Миграция“, като от тази правна опция ще могат да се ползват работодателят или упълномощено от него лице, или пък чужденецът. Предвидено е след получаване на заявлението и съпровождащите документи към това заявление, които са имплицитно уредени в Законопроекта, Дирекция „Миграция“ да изпраща за съгласуване на Агенцията по заетостта по електронен път целия пакет от документи, включително се изпраща за съгласуване и с Държавната агенция „Национална сигурност“, която пък от своя страна да предостави становище по компетентност. Като процедурата по издаване на това единно разрешително да не бъде по-дълга от два месеца, но съгласно Директивата е допуснато изключение, и когато самият случай съставлява правна и фактическа сложност, срокът за издаване на това разрешение да бъде удължен с още два месеца.
  Тъй като Директивата за единно разрешително се явява Рамкова директива, е необходимо да се предложат съответните промени в още други текстове от Закона за чужденците, в които са транспонирани няколко директиви, по-специално Директивата за сезонната заетост, също така Директивата за висококвалифицираните работници, така наречената синя карта, както и за вътрешно-корпоративния трансфер. Това са най-общо промените, които касаят този законопроект.
  На последно място, в Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта са предложени промени в Закона за трудовата миграция, свързани преди всичко с промените, предложени в Закона за чужденците с оглед единното разрешително.
  В комисията по труда, социалната и демографската политика постъпиха критични становища от КНСБ и КТ “Подкрепа”.
  В последвалата дискусия взеха участие народния представител Хасан Адемов, Марио Нинов от КТ “Подкрепа”, Росица Грудева – директор на дирекция “Правно-нормативна дейност в отбраната” и Румяна Йорданова – началник отдел „Консулско-правни въпроси” от Министерството на вътрешните работи.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-31, внесен от
  Министерски съвет на 30.07.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума