Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
27/10/2020 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: общ законопроект № 053-08-34 от 9 октомври 2020 г. на приетите на 1 октомври 2020 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерски съвет на 3 август 2020 г. и законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 054-01-49, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Общ проект!
  Второ гласуване!
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса на труда
  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28. 44 и 64 от 2020 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  § ( ) Чл.1, ал.1, се изменя така:
  „Чл.1. (1) Този кодекс урежда обществените отношения свързани с договаряне, възлагане, изпълнение, възмездяване и контрола при предоставянето на работна сила под формата на труд."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. Създава се чл. 2а:
  „Двустранно сътрудничество
  Чл. 2а. (1) Държавата насърчава социалния диалог и двустранното сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите, определени в чл. 2.
  (2) Представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище полагат усилия за развитие на социалния диалог и сътрудничеството, които да допринасят за:
  1. укрепване на взаимното доверие;
  2. взаимно зачитане на интересите;
  3. утвърждаване на колективното трудово договаряне;
  4. повишаване информираността на работниците и служителите;
  5. мотивацията на работниците и служителите за активно участие в работния процес;
  6. развитие и утвърждаване на корпоративната социална отговорност.“

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  В § 1 в предложения текст за създаване на нов чл. 2а, се създава нова ал.3, със следното съдържание:
  „(3) Договореностите постигнати при реализацията на двустранното сътрудничество, не могат да бъдат по-неблагоприятни от споразуменията постигнати чрез социалния диалог на национално равнище, между държавата, представителните организации на работниците и служителите на работодателите."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3в, ал. 1 след думите „Министерския съвет“ се добавя „и по други въпроси“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Този кодекс се прилага за трудовото правоотношение между работодател и работник или служител, чието място на работа е в България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
  (2) Този кодекс се прилага и за трудовото правоотношение между български работодател и работник или служител, чието място на работа е извън България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Прилагането на ал. 1, 2 и 3 не лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на законодателството на държавата, на територията, на която или от която обичайно се полага трудът, когато те са по-благоприятни за работника или служителя.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Този кодекс се прилага за трудовото правоотношение между работодател и работник или служител, с място на работа в Република България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.
  (2) Този кодекс се прилага и за трудовото правоотношение между български работодател и работник или служител, с място на работа извън Република България, доколкото не е предвидено друго в закон или в международен договор, който е в сила за Република България.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Прилагането на ал. 1, 2 и 3 не лишава работника или служителя от защитата, която му осигуряват повелителните норми на законодателството на държавата, на територията, на която или от която обичайно се полага трудът, когато те са по-благоприятни за работника или служителя.“

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  § ( ) В чл.50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2, на чл.50, придобива следното съдържание:
  „(2) С Колективният трудов договор се договарят най-малко следните параметри:
  1. Минималният размер на основната работна заплата по образователни и квалификационни нива според Национална класификация на професиите и длъжностите и по видове професии;
  2. Съотношението между минималната и максималната основна заплата по трудов договор по професии и длъжности, за времето на действие на Колективният трудов договор;
  3. Допълнително възнаграждение за образователна и научна степен „доктор" или за научна степен „доктор на науките";
  4. Допълнително възнаграждение за: професионален опит (клас), нощен труд, извънреден труд, работа през официалните празници, времето на разположение, допълнителна квалифи¬кация, за постигнати резултати и други допълнителни възнаграждения разписани във Вът¬решните правила за структурата и организацията на работната заплата на предприятието, съгласно изискванията на този кодекс.
  2. Алинея 2, става алинея 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 4. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) По общо искане на страните по колективния трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище, министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша след изразено писмено съгласие от всички организации на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище.“
  2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Разпростреният колективен трудов договор или отделните негови клаузи има действие спрямо работниците и служителите, които работят в предприятия, обхванати от съответния отрасъл или бранш.
  (6) Разпростирането на колективния трудов договор или на отделни негови клаузи се извършва със заповед на министъра на труда и социалната политика, която се обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“.
  (7) Разпростреният колективен трудов договор или отделните негови клаузи се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" в тридневен срок от публикуването на заповедта по ал. 6.“

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Предложеният текст в § 4, за изменение и допълнение на чл.51б, ал.4 при¬добива следния вид:
  „(4) Министъра на труда и социалната политика, разпростира прилагането на сключения ко¬лективен трудов договор, между представителните организации на организациите на работ¬ниците и служителите и на работодателите, на отраслово и браншово равнище, във всички предприятия от отрасъла или бранша."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Колективният трудов договор се вписва в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя. Колективните трудови договори по отрасли и браншове се вписват в Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „която е сключила договора“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Редът и условията за присъединяването по ал. 2, включително заплащане на парична присъединителна вноска, се определят между страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  § ( ) В чл. 61, се създава нова ал.4, със следното съдържание:
  „(4) Сключването на трудов договор е задължително условие за полагането на труд, при ус¬ловията регулирани от този кодекс."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  Създава се § 6а:
  „§ 6а. В чл. 107а. се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 19:
  „(19) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло, при условията и по реда, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.".
  2.Досегашните ал. 19-21 стават съответно ал. 20-22.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 7. В чл. 107т се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) По искане на предприятието ползвател изпратеният работник или служител може да бъде командирован при условията и по реда на чл. 121 или 121а от предприятието, което осигурява временна работа, за изпълнение на трудовите му задължения извън мястото на постоянната му работа. Искането се изпраща от предприятието ползвател до предприятието, което осигурява временна работа, 5 работни дни преди командироването на работника или служителя.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Работникът или служителят може да сключи трудов договор по ал. 1 с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „земеделски стопанин“ се добавя „или тютюнопроизводител“.
  2. В ал. 3 думите „розов цвят и лавандула“ се заменят с „розов цвят, лавандула и тютюн“.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  § 9 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 121а, ал. 6 думите „осигурят основно трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд“ се заменят с „начислява и изплаща трудово възнаграждение в съответствие с българското законодателство“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 121а, ал. 6 в текста преди точка 1 думите „осигурят основно трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд“ се заменят с „начислява и изплаща трудово възнаграждение в съответствие с българското законодателство“.

  § 11. В чл. 139 ал. 5 се изменя така:
  „(5) За някои длъжности поради особения характер на работата може да се установява задължение за дежурство или за разположение на работодателя през определено време от денонощието. Редът за установяване задължение за дежурство и за разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му се определят с наредба на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 139а, в ал. 5 и 6 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 140, ал. 3 думата „топла“ се заменя с „безплатна“.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  § 13 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 тирето се заличава и думите „седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца“ се заменят с „при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет“.
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) В случаите на ал. 2 работодателят определя период, за който се установява сумирано изчисляване на работното време, с продължителност от 1 до 4 месеца.
  (4) С колективен трудов договор по чл. 51б може да бъде определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Браншовете и отраслите, в които може да бъде определен период за сумирано изчисляване на работното време до 12 месеца, се установяват с наредбата по ал. 2.“
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

  Предложение от народният представител Красимир Янков и група народни представители:
  В § 14 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 отпада създаваната нова ал. 4.
  2. В т. 3 думите „ал. 5 и 6" се заменят с „ал. 4 и 5".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  В § 14 се правят следните изменения:
  а)в т. 2:
  - уводното изречение се променя на: „Създава се нова ал. 3:"
  - от текста отпада създаваната нова ал. 4.
  б) в т. 3 думите „5 и 6" се заменят с „4 и 5".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) С колективен трудов договор по чл. 51б може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд по ал. 1, но не повече от 300 часа през една календарна година.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Ограниченията по ал. 1 и 3 не се прилагат в случаите по чл. 144, т. 1 - 4.“

  Предложение от народният представител Красимир Янков и група народни представители:
  § 15 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  § 15 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 154, ал.1, думите „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, се заменят с „24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура;“.

  Предложение от народният представител Георги Гьоков и група народни представители:
  § 16 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Красимир Янков и група народни представители:
  § 16 –да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Десислав Чуколов:
  В чл. 154, ал. 1, след думата „българската“ се добавят думите:“и славянската“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Александър Сиди, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 16 се изменя така:
  § 16. В чл. 154, ал.1, думите „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, се заменят с „24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 154, ал.1, думите „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, се заменят с „24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“.

  § 17. В чл. 155, ал. 2 и 3 думите „8 месеца“ се заменят с „4 месеца“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 194 се създава ал. 5:
  „(5) Сроковете по ал. 1 не текат през времето от подаване на искането до получаване на мнението на трудово-експертната лекарска комисия и/или на предварителното разрешение за уволнение от инспекцията по труда, в случаите по чл. 333, ал. 1.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В чл. 194 се създава нова ал. 4:
  „(4) Сроковете по ал. 1 не текат през времето от подаване на искането до получаване на мнението на трудово-експертната лекарска комисия и/или на предварителното разрешение за уволнение от инспекцията по труда, в случаите по чл. 333, ал. 1.”

  Предложение от народният представител Хасан Адемов:
  Създава се нов § 19:
  § 19. В чл. 222, ал. 3 думите „работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж" се заменят с „придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 222, ал. 3 думите „работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж“ се заменят с „придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години“.

  § 19. В чл. 230 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Трудов договор за обучение по време на работа“.
  2. В ал. 1, изречение първо думите „с условие“ се заличават.
  3. В ал. 3 думите „с условие“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.

  § 20. Заглавието на чл. 232 се изменя така: „Задължения за работа и отговорност за изпълнение на трудовия договор за обучение по време на работа“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. Заглавието на чл. 232 се изменя така: „Задължения за работа и отговорност за неизпълнение на трудовия договор за обучение по време на работа“.

  § 21. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Приложимост на трудовото законодателство към трудовия договор за обучение по време на работа“.
  2. В текста думите „с условие“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.

  § 22. В чл. 233б се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Трудов договор за стажуване“.
  2. В ал. 1 думите „с условие“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  § ( ) Чл. 242 се изменя така:
  „Чл. 242. Всеки труд, уговорен и приложен в интерес на друго физическо или юридическо лице е възмезден."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  Създава се § 22а:
  „§ 22а. В чл. 261 думите „размерите, определени от Министерския съвет" се заменят с „35 на сто за всеки отработен нощен час или за част от него.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 23. В чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. В чл. 334, ал. 1 думите „с условие за стажуване“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В чл. 334 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и 114“ се заменят с „и 114, ал. 1“, а думите „с условие за стажуване“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „предходната алинея“ се заменят с „ал. 1“.

  § 25. В чл. 351, ал. 2 след думите „институция на Европейския съюз“ се добавя „или международна организация, в която Република България членува“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.

  § 26. В чл. 352, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза;“.
  2. Досегашните т. 7-9 стават съответно т. 8-10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.

  § 27. В чл. 354, ал. 1 т. 4 се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28 и в него думата „заличава“ се заменя с „отменя“.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  §( ) В чл. 399, ал. 1 текста „Цялостен контрол за спазването на трудовото законодателство ", се заменя със следния текст: „Цялостния контрол по полагането на труд", като останалия текст се запазва.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  §( ) В чл. 400 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1, със следното съдържание:
  „(1) Контролът извършван от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", по чл. 399, ал.1, се извършва съвместно с Националната агенция по приходите.
  2. Действащият текст на чл. 400, става ал.2.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народният представител Валентина Найденова:
  Създава се нов §:
  §( ). В чл. 403а, се създава нова ал.3, със следното съдържание:
  „(3) Работодателят е длъжен да осигури ежедневното водене на присъствен лист (книга, изв¬лечение от информационен продукт или др.), в който се отчита, за всяко наето лице - нача¬лото и края (в час и минути), на присъствието на определеното с трудовия договор работно място или законовоустановеното му отсъствие - платен или неплатен годишен отпуск, бол¬нични, извънреден труд и т.н. Присъствения лист се подписва от наетото лице и от работода¬теля или от изрично упълномощено от него лице. Информацията от присъствения лист е основание за начисляване на индивидуалната работна заплата в Месечната ведомост за ра¬ботни заплати. Присъствения лист е първичен счетоводен документ (регистър на отработе¬ното работно време), съгласно чл. 4 и чл. 12, ал.1, т. 2 от Закона за счетоводството.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 28. В чл. 413, ал. 3, т. 2 думите „от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000 лв.“ се заменят с „от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба от 5000 до 10 000 лв.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.

  § 29. В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За повторно нарушение по ал. 1 и 3 наказанието е имуществена санкция или глоба в размер от 15 000 до 20 000 лв., съответно за виновното длъжностно лице - глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв.“.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „включително когато нарушението е повторно“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) За системни нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 128, т. 2 и чл. 228, ал. 3 работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.

  § 30. В чл. 415 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „задължително предписание на“ се заменят с „принудителна административна мярка, приложена от“.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган на инспекцията по труда, издадено на основание чл. 405а, ал. 4, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 2500 до 15 000 лв.“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Който не оказва съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 2500 до 15 000 лева, а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“.
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 31:
  § 31. В чл. 415 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „задължително предписание на“ се заменят с „принудителна административна мярка, приложена от“.
  2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  „(2) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган на инспекцията по труда, издадено на основание чл. 405а, ал. 4, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 2500 до 15 000 лв.
  (3) Който не оказва съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 2500 до 15 000 лева, а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  § 31. В чл. 415а думите „едномесечен срок“ се заменят със „срок от тридесет дни“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
  § 32. В чл. 415а думите „едномесечен срок“ се заменят със „срок от 30 дни“.

  § 32. В чл. 415б думите „едномесечен срок“ се заменят със „срок от тридесет дни“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
  § 33. В чл. 415б думите „едномесечен срок“ се заменят със „срок от 30 дни“.

  § 33. В чл. 415г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 2 след думите „по-нисък от“ се добавя „70 на сто от”.
  2. В ал. 6:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. нарушението не е повторно или системно.“;
  б) досегашната т. 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. В чл. 416 се създава ал. 11:
  „(11) Системни нарушения са три или повече нарушения от един и същ вид, установени с влезли в сила наказателни постановления в период от три години.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
  § 35. В чл. 416 се създава нова ал. 9:
  „(9) Системни нарушения са налице, когато са извършени три или повече административни нарушения от същия вид, установени с влезли в сила наказателни постановления в рамките на три години.“

  § 35. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 22:
  „22. „Системни нарушения на трудовата дисциплина“ са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането им не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - когато дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред.“

  Предложение от народният представител Хасан Адемов:
  В § 1, т. 2а от допълнителните разпоредби думите „по чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б"" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
  § 36. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2а думите „по чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б" се заличават.
  2. Създава се т. 22:
  „22. „Системни нарушения на трудовата дисциплина“ са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането им не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - когато дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред.“


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 36. С този закон се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 2018 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 37. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 и 100 от 2019 г., бр. 13, 28 и 44 от 2020 г.) в чл. 56, ал. 1 думите „8 месеца“ се заменят с „4 месеца“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.

  § 38. Параграфи 7 и 10 влизат в сила от 30 юли 2020 г., а § 11, 14 и 15 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

  Предложение от народният представител Весела Лечева и група народни представители:
  В заключителни разпоредби, § 38 думите „11, 14 и 15" се заменят с „11 и 14".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 39:
  § 39. Параграфи 11, 14 и 15 влизат в сила от 1 януари 2021 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума