Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
28/10/2020

  ДОКЛАД
  Относно решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерски съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 28 октомври 2020 г., разгледа и обсъди проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерски съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
  Приемането на Процедурните правила е необходимо поради постъпило на 15 октомври предложение от Министерски съвет за председател на Икономическия и социален съвет.
  Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет Народното събрание следва да избере нов председател на Икономическия и социален съвет.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  13 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“ и на основание чл. 93, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение (с прилежащите към него четири приложения на образци на декларации):
  Проект!

  РЕШЕНИЕ

  за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание.

  I. Представяне на документи от кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет.
  1. В 3-дневен срок от приемане на настоящото решение, кандидатът за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет на Народното събрание на 15 октомври 2020 г., представя следните документи:
  а) писмено съгласие по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 1 към решението;
  б) подробна автобиография;
  в) заверено от него копие от диплома за завършено висше образование;
  г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението.
  2. Обстоятелството по чл. 9, ал. 1, т. 11 от Закона за Икономически и социален съвет, се установява служебно от администрацията на Народното събрание.

  II. Публично оповестяване на предложението на Министерския съвет за кандидат за председател на Икономическия и социален съвет и представените документи.
  1. Внесеното предложение заедно с представените по Раздел I документи, се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата.
  2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
  3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по труда, социалната и демографската политика становища за предложения кандидат, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
  4. В срока по т. 3 средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по труда, социалната и демографската политика въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени.
  5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по труда, социалната и демографската политика, или по електронен път на e-mail: ktsdp@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.

  III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  2. Резултатът от проверката се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

  IV. Изслушване на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет.
  1. Преди да изслуша предложения кандидат Комисията по труда, социалната и демографската политика проверява представените документи и дали той отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган.
  2. Изслушването на допуснатия кандидат се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
  3. Кандидатът се представя от представител на вносителя - до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
  4. Кандидатът представя концепция за дейността на Икономическия и социален съвет – до 10 минути.
  5. Комисията по труда, социалната и демографската политика провежда разисквания по предложената кандидатура. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидата – до 2 минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.
  6. Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика задава в резюме въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор.
  7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет.
  9. Отказът на кандидата от участие в изслушването, прекратява процедурата започната с настоящото решение.

  V. Избор на председател на Икономическия и социален съвет от Народното събрание.
  1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства изслушания кандидат.
  2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  3. Представител на вносителя представя кандидата за председател на Икономическия и социален съвет – до 2 минути.
  4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  5. Народното събрание избира председател на Икономическия и социален съвет с явно гласуване чрез компютризираната система за гласуване.
  6. Кандидатът е избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
  7. Ако кандидатът не бъде избран или се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор, след като отново бъде внесено предложение от Министерския съвет за кандидат за председател на Икономическия и социален съвет.

  VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният председател подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет по образец съгласно приложение № 3 към решението.
  2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателя на Икономическия и социален съвет подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 4 към решението.


  Приложение № 1 към Решението  ДЕКЛАРАЦИЯ

  Долуподписаната ……………………………………………………………………..,
  с ЕГН ………………….. , л. к. № , …………… изд. на , ………………………………... от
  МВР …………………... ,

  ДЕКЛАРИРАМ, че:

  съм съгласна да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.  Декларатор: ………………………


  Приложение № 2 към Решението


  ДЕКЛАРАЦИЯ

  Долуподписаната ……………………………………………………………………...,
  с ЕГН………………….. , л. к. № …………, изд. на ……………………… от МВР …………………...,

  ДЕКЛАРИРАМ, че:
  не съм:
  1. лице, което притежава чуждо гражданство;
  2. лице, ненавършило пълнолетие;
  3. лице, поставено под запрещение;
  4. лице без висше образование;
  5. лице, избрано в национален ръководен орган на политическа партия;
  6. лице, което е лишено от правото да заема ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
  7. лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


  Декларатор: ……………………


  Приложение № 3 към Решението


  ДЕКЛАРАЦИЯ

  по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет.

  Долуподписаната …………………………………………………...................,
  с ЕГН ………………….. , л. к. № …………, изд. на ………… от МВР …………...,

  ДЕКЛАРИРАМ, че:

  не са налице основанията по чл. 9, ал. 1 от Закона за Икономически и социален съвет.

  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


  Декларатор: ……………………


  Приложение № 4 към Решението

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Долуподписаната ……………………………………………………………………...,
  с ЕГН………………….. , л. к. № …………, изд. на …………….. от МВР …………........, в качеството ми на председател на Икономическия и социален съвет

  ДЕКЛАРИРАМ, че:

  към дата ……/……/……. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Декларатор: ……………………


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
  СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

  ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума