Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/06/2017

  ДОКЛАД

  по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г., № 756-32-1, внесен от Икономическия и социален съвет на 25.05.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 7.06.2016 г., разгледа и обсъди Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2015 г., № 756-32-1, внесен от Икономическия и социален съвет на 25.05.2016 г.

  На заседанието присъстваха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, и г-жа Людмила Виденова, главен експерт в Съвета.

  Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2015 г. бе представен от проф. д-р Лалко Дулевски.

  През 2016 г. Съветът е изготвил по собствена инициатива 1 становище, 2 анализа и 4 резолюции по актуални проблеми на икономическото и социалното развитие на България.

  В становището „Предизвикателства и възможности пред Европейския съюз и България след преговорите за климатичните промени в Париж” Икономическият и социален съвет подчертава, че България има нужда от нова разумна и балансирана дългосрочна енергийна стратегия и адекватна стратегия за адаптация към изменението на климата, отчитайки позициите на гражданското общество и на всички заинтересовани страни, които да бъдат приети с максимално широка подкрепа от Народното събрание и да отразяват новите промени.

  В тази връзка Икономическият и социален съвет препоръчва преходът към нисковъглеродна икономика на национално равнище да бъде плавен, постепенен и без масиран натиск върху пазара на труда, заетостта и доходите, цените на потребяваната енергия, инвестициите в нови безвъглеродни енергийни мощности, потенциала за висок икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността. Като този преходен период трябва да бъде съпътстван от социален план за защита на лицата, изложени на социалното въздействие на промените, особено заради загубата на работни места.

  В анализа на тема ”Дългосрочната безработица в България” са очертани две основни тенденции – дългосрочната безработица при възрастните хора, която е най-силно повлияна от икономическата криза. На следващо място е т.нар. ”ефект на изтласкване”, при който лицата с по-високо образование заемат налични работни места, за които се изискват лица с по-ниско образователно равнище. Последните изпадат в дългосрочна безработица или отпадат от пазара на труда.

  В контекста на най-сериозните предизвикателства пред пазара на труда и икономиката като цяло Икономическият и социален съвет прави редица предложения за политики и мерки за намаляване на дългосрочната безработица в България: - да се осигуряват възможности за стимулиране на работодателите от частния сектор при наемане на дългосрочно безработни лица; - да се насърчава териториалната мобилност на дългосрочно неработещите; - да се създаде интегрирана информационна система за пазара на труда по населени места и територии; - да се обезпечат финансово бъдещите политики, насочени към дългосрочно безработните; - да се разшири обхватът на предоставяните услуги по заетостта.

  В резолюция „Годишен обзор на растежа за 2016 г. – укрепване на възстановяването и насърчаване на сближаването”, отчитайки предизвикателствата пред пазара на труда, Икономическият и социален съвет с особена тревога алармира за все още високите равнища на дългосрочната и на младежката безработица, запазващия се слаб ръст на производителността, които засягат не само конкурентоспособността на икономиките, но и жизнения стандарт на населението. В това отношение Икономическият и социален съвет е изразил конкретни препоръки относно издигането в приоритет на процеса на осъвременяване на Единния пазар на стоки и услуги, който има особено значение за растежа и бъдещето на Европейския съюз.

  В резолюция по „Препоръка за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2016 г., съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2016 г.” Икономическият и социален съвет обръща внимание на четири от препоръките на Съвета към България относно: - фискалната политика; - банковия и небанковия финансов сектор; - активната политика на пазара на труда; - регулаторната рамка по несъстоятелността.
  В резолюция на тема „Институционални механизми за включване на социалните партньори и другите организации на гражданското общество в Европейския семестър” Икономическият и социален съвет определя като политическо предизвикателство пред държавите членки и пред целия Европейския съюз по-активното участие на гражданите в процеса по изпълнението на Стратегия ”Европа 2020” чрез Европейския семестър.

  Във връзка с това Икономическият и социален съвет обръща внимание на необходимостта да се приемат общи европейски институционални механизми, които да очертаят по-ясно формата на участие, както и ангажиментите и отговорността на участниците в консултативния процес по формулиране и изпълнение на националните документи от Европейския семестър, като препоръка в това отношение е да се следват добрите практики, прилагани в отделните държави членки.

  В резултат на проведени консултации и обсъждания с представители на Министерството на финансите Икономическият и социален съвет е приел резолюция на тема „Основни позиции на Икономическия и социален съвет относно прегледа на изпълнението на Стратегия „Европа 2020” в България”.

  В резолюция по ”Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда” Икономическият и социален съвет прави редица предложения за намаляване равнището на дългосрочно безработните и за тяхното обратно интегриране на пазара на труда като обръща внимание, че в Стратегията ”Европа 2020” няма заложена европейска цел, свързана конкретно само с тази група лица. От представените данни става ясен обхватът на проблема в Европейския съюз, който засяга всяко едно на 20 икономически активни лица, а около 20% от дългосрочно безработните лица преминават към икономически неактивното население.

  Икономическият и социален съвет обръща внимание, че за да се предложат адекватни мерки и политики на европейско и национално равнище, трябва да се коригират съществуващите методологични проблеми при реалното отчитане на дългосрочно безработните лица. В този контекст неправилното им идентифициране би довело до по-голям риск от социално изключване и изпадане в бедност, значително увеличаване на социалните разходи, по-силен натиск върху публичните финанси, както и до други косвени за обществото разходи.

  На следващо място Икономическият и социален съвет обособява групите, при които съществува най-голям риск от изпадане в дългосрочна безработица, и това са хората с ниско образование или без образование и квалификации, младежите без никакъв опит и практически умения, хората с увреждания и със специални потребности, по-възрастните лица поради остарели умения и знания, маргинализираните групи и хората, живеещи в селските, планинските и полупланинските райони.

  В тази връзка Икономическият и социален съвет препоръчва да бъде проучен добрият и успешен опит на други държави членки, които прилагат ефективни мерки и политики за намаляване дела на дългосрочно безработните, като същевременно се оцени възможността за тяхното прилагане в България.

  Икономическият и социален съвет счита за целесъобразна идеята на Съвета на Европейския съюз да се разработят предложения за подкрепа на дългосрочно безработните по аналог на ”Гаранцията за младежта”, като се възприемат поуките от нея и бъдат интегрирани в Европейската стратегия по заетостта.

  По всички разработки на Икономическия и социален съвет са провеждани срещи на терен за публични обсъждания и консултации със заинтересованите страни.

  Проф. Дулевски изтъкна, че през 2016 г. са следвани приоритетите на Съвета и по другите две основни направления – консултации и дискусии и международна дейност, които се характеризират с висока ефективност и намират признание в национален и европейски аспект.

  Консултациите и дискусиите през 2016 г. са обособени в три предметни области – първата е социалната икономика и социалното предприемачество, втората – дълготрайната безработица, а третата – проблемите на младите хора. Дискусиите са провеждани в рамките на регионални и общински срещи.

  В международен план Съветът отново отчита високо признание и подчертава доброто си сътрудничество с Европейския икономически комитет и националните съвети в другите страни членки на Европейския съюз, както и със сродните институции от Средиземноморския регион в рамките на инициативата за Евро-средиземноморско сътрудничество (Евромед).

  Международната дейност на Съвета през 2016 г. е свързана с участие във форуми по следните основни тематични направления - социални права; - социална защита; - политики, насочени към справяне с бедността; - пазар на труда и заетост и др.

  В хода на дискусията бяха коментирани инициативите на Съвета по отношение проблемите на младите хора в системата на образованието и последиците при затруднената им реализация на пазара на труда; миграционните процеси и възможните решения за намаляването им и потребността от търсене на начини за подобряване на условията на труд и по-висок жизнен стандарт. Бяха отчетени резултатите от проведените проучвания на Съвета и направените анализи, които сочат, че освен външна миграция, в последните годи ясно се очертава и тенденцията за вътрешна миграция, както и феноменът „миграцията ражда миграция“.

  Комисията по труда и социалната политика се обедини около мнението, че Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет отразява изчерпателно неговата работа в изпълнение на основните му функции, регламентирани в Закона за Икономическия и социален съвет. Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г. се подкрепя с консенсус от Комисията по труда и социалната политика.  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума