Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/06/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерски съвет на 9.06.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието участваха г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Калина Петкова – директор на дирекция и г-жа Петя Малакова – началник отдел в Министерството на труда е социалната политика, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, Пенка Танева – директор на дирекция в НОИ, Илияна Владова, началник отдел в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите и член на Надзорния съвет на НОИ, представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации.

  Законопроектът беше представен от заместник-министър Зорница Русинова.

  Според мотивите на законопроекта, с цел подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност е необходимо да се определи по-висок минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Това може да се постигне чрез приемане на предложената със законопроекта промяна в чл. 10 от ЗБДОО за 2017 г., с която се предвижда минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да стане 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 161,38 лв. на 180,00 лв. представлява увеличение с 11,5 на сто, а увеличението от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври 2017 г. представлява увеличение с 11,1 на сто.

  В резултат от предложената промяна със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст: пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

  Всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж ще останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180,00 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 000, или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер 8,8 млн. лв. месечно.

  Според вносителите на законопроекта пенсиите с размер под 200 лв. или под минималния размер на пенсията за съответния вид ще бъдат приравнени на новия минимален размер, при което около 132 000 пенсионери ще получат увеличение до 11,1 на сто, а 668 000 пенсионери ще получат увеличение от 11,1 на сто.

  Необходимите допълнителни средства за увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. са в размер 14,7 млн. лв. месечно. За 2018 г. необходимите средства са около 280 млн. лв.

  Госпожа Илияна Владова заяви, че този проект се подкрепя от Министерството на финансите и информира народните представители, че общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще е около 100 млн. лв. допълнително над предвидените в ЗБДОО за 2017 г. Допълнителните разходи на държавното обществено осигуряване (ДОО) ще бъдат за сметка на очакваните по-високи от планираните за 2017 г. приходи по бюджета на ДОО, с което бюджетното салдо за годината няма да се промени.

  Подуправителят на НОИ г-жа Весела Караиванова заяви, че в НОИ имат готовност да започнат веднага преизчисляването на пенсиите с новите им размери и очакват бързото приемане на законопроекта, за да може наистина от 1 юли увеличението да е факт. Що се отнася до бюджета на държавното обществено осигуряване, няма да има промяна в разходната му част, защото средствата за това увеличение вече са предвидени.
  В Комисията беше получен Протокол № 9 от 6 юни 2017 г. от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Видно от него е, че работодателските и синдикалните организации са заели противоположни позиции относно законопроекта.

  КНСБ са изразили принципната си позиция, че увеличението на пенсиите трябва да върви по единствения правилен начин – през формулата, в която е приносът на всички пенсионери, отношението им към осигурителната система и тяхното поведение. Но увеличението на минималните пенсии, нещо добро за хората, изправя осигурителната система пред сериозен проблем. Голяма част от пенсионерите ще имат пенсия 200 лв. Малко над тази сума има хора, получили такива пенсии по формулата. За всички останали от 1 юли ще се направи увеличение с 2,4%, а в случая се прави 24% увеличение, за хората на 160 лв. в момента. Това няма да стимулира работещите да се осигуряват върху истинските си доходи. КНСБ се надява, че подкрепяйки решението за изменение на бюджета на ДОО, макар и с особено мнение, това ще стимулира ангажимента на правителството към адекватността на пенсиите и по-позитивното му отношение към предложенията на синдикатите.

  КТ “Подкрепа“ приема направеното предложение като нещо добро и сигурно за част от пенсионерите, но подчертава, че това не решава проблемите с пенсиите, че с него се разместват съотношения и тази крачка не трябва да остава самостоятелна и единствена.

  От БСК не подкрепят предлагания проект. Приемат обаче социалната аргументация за исканата промяна. Очевидно е според тях, че минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст са неоправдано ниски. Но в същото време се натрупват деформации, които практически датират от началото на модела на пенсионно-осигурителната система. БСК считат, че предлаганото изменение практически е промяна в пенсионно-осигурителния модел от гледна точка на съотношенията минимални към средни и максимални пенсии. Наложилата се практика за изолирано разглеждане и решаване на отделни проблеми е една от основните причини за неустойчивото финансово състояние на пенсионната система.

  АИКБ се отнася с разбиране към благородните мотиви за предлаганото изменение в бюджета на ДОО, но се въздържа от подкрепа.

  ССИ дава подкрепата си за този проект като кредит на доверие към управляващото мнозинство.

  БТПП изразява резерви към предложението за изменение на Закона за бюджета на ДОО. От организацията имат резерви, относно ресурсното обезпечаване на това предложение и доколко увеличението на минималната пенсия трябва да е свързано с общественото осигуряване или със социалното подпомагане. Според тях това предложение не кореспондира с принципа за съотносимост на приноса към системата на ДОО.

  В проведената дискусия взеха участие народни представители Ирена Димова, Милко Недялков, Георги Гьоков, Калин Поповски, Надя Клисурска, Албена Найденова, Светлана Ангелова, Николай Иванов, Павел Шопов и Хасан Адемов. Народните представители от всички парламентарни групи заявиха, че ще подкрепят законопроекта, тъй като го намират за необходима мярка за увеличението на размерите на най-ниските пенсии. Добре е, че около 800 000 пенсионери ще имат увеличение на пенсиите и че е осигурен финансов ресурс за това. Бяха формулирани и несъгласия, свързани с това, че вносителите на законопроекта нарушават два от основните принципа, действащи в нашата осигурителна система – на солидарността и на равнопоставеността. Законопроектът ще доведе до доближаване на минималните пенсии до средните и до напрежение между големи групи от пенсионери, които за различен индивидуален осигурителен принос ще получават почти еднакви пенсии. С тази промяна се прави поредното изкривяване на пенсионно-осигурителния модел, заложен през 2000-та година. Разочарования бяха изказани и заради това, че управляващите са отстъпили от обещанията си и ще правят увеличението на пенсиите с малки стъпки за четирите години на мандата. Бяха изказани и притеснения, че за увеличението на минималните пенсии се разчита на преизпълнението на бюджета, но никой не може да гарантира какво ще бъде това преизпълнение.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“ ,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, № 702-01-2, внесен от Министерски съвет на 9.06.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума