Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/06/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно решение за приемане Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2016 г., Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2016 г., Одитен доклад № 0400100817 и Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2016 г.заверен без резерви от Сметна палата, Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор, част от който е и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г., № 720-00-6, внесен от Комисията за финансов надзор на 29.05.2017 г.
  В заседанието участва Ангел Джалъзов - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

  Отчетът бе представен от г-н Ангел Джалъзов, като акцентът бе поставен върху дейността на КФН по отношение на небанковия финансов сектор в България.

  Цялостната дейност на Комисията за финансов надзор в качеството и на единен държавен орган за регулиране и надзор се основава на принципната и последователна политика за стабилност, прозрачност и предвидимост на небанковия финансов сектор в България.

  Чрез провеждания през 2016 г. превантивен контрол, изразяващ се в процедури по лицензионни, разрешителни, одобрителни и регистрационни производства, Комисията гарантира, че участниците на небанковия финансов сегмент, отговарят на действащата нормативна уредба за извършване на дейност на пазара. В резултат на тази надзорна дейност броят на пенсионноосигурителните дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване не се променя през 2016 г., като в края на годината у нас има 9 дружества и 29 фонда в т.ч. 9 универсални, 9 професионални, 9 доброволни и 2 доброволни пенсионни фонда по професионални схеми, като към 31.12.2016 г. единият от тях не осъществява дейност.

  Текущата надзорна дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор, се изразява в извършването на дистанционен контрол и проверка на място на участниците в рамките на небанковия финансов сектор

  Дистанционният надзор се осъществява в две основни направления – ежедневен и периодичен надзор.

  На базата на ежедневно получаваните от пенсионноосигурителните дружества (ПОД) справки и отчети за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване(ФДПО), както и справки от банките-попечителки през 2016 г. са извършени 7056 ежедневни проверки и анализи относно законосъобразността на сключваните сделки с активите на пенсионните фондове, спазването на законовите ограничения и забрани при инвестирането на активите на фондовете, съотношението на инвестициите в отделни видове финансови инструменти спрямо активите на пенсионните фондове, притежаваните инвестиции в един емитент, начина на извършване на оценката на активите и правилното им отразяване от пенсионноосигурителните дружества и по регистрите на банките-попечители. Извършени са и 486 проверки, в т.ч. 122 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на пенсионно осигурителните дружества и 364 проверки на представените финансови отчети и справки за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Най значимото предизвикателство в областта на надзорната дейност през 2016 г. е организирането и провеждането на преглед на балансите на застрахователите, преглед на активите на пенсионните фондове и стрес-тест на застрахователния сектор.

  Освен чрез осъществявания дистанционен надзор проверка за съответствие на дейността на посочените субекти и приложимите нормативни изисквания се извършва и чрез инспекции на място в офисите на поднадзорните лица. По отношение на инвестиционната общност са извършени общо 33 проверки на място, като пълните или общи проверки представляват задълбочен преглед на цялостната дейност на участниците в небанковия финансов сектор.

  Чрез последващия контрол или дейността по правоприлагане се реализира третият елемент на надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор. През 2016 г. по отношение на инвестиционната общност и пенсионно осигурителния пазар се отчита спад в броя на съставените актове за установяване на административни нарушения. Това намаление се дължи до голяма степен на засиления надзор, осъществяван от страна на КФН през 2016 г., както и на известен превантивен ефект на наложените санкции през предходните години. През 2016 г. са съставени 15 акта за установяване на административни нарушения по разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Издадените наказателни постановления са 21, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 350 900 лева. През 2016 г. са влезли в сила 31 броя наказателни постановления, издадени в предходни години, като наложените с тях глоби и имуществени санкции са на обща стойност 303 100 лв.

  През отчетния период са приложени 7 принудителни административни мерки спрямо пенсионноосигурителните дружества.

  Определящ приоритет на Комисията за финансов надзор през 2016 г. е провеждането на активна и ефективна политика по защита интересите на потребителите на продукти и услуги на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар. В тази връзка на базата на натрупаната информация за постъпилите жалби в Комисията се извършва анализ, като се набелязват общи проблеми за инвестиционния, застрахователния. и осигурителния пазар. При необходимост се правят предложения за промяна на нормативната рамка с цел повишаване защитата на потребителите.

  През 2016 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 12.1% и в края на годината достигат 22.8 млрд.лв., като активите на всички дружества в небанковия финансов сектор отчитат положително изменение на годишна база. Най-голям принос от 7.0 пр.п. имат нетните активи на пенсионните фондове, следвани от ръста на активите на небанковите инвестиционни посредници (2.3 пр.п.), на застрахователните дружества (1.4 пр.п.), изменението на активите на колективните инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове (1.4 пр.п.). Сред отделните сегменти, най-голям дал от БВП заемат нетните активи на пенсионните фондове (11.6%), следвани от пазарната капитализация на фондовия пазар (10.5%) и активите на застрахователите (4.3%).

  Нетните активи на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително пенсионно осигуряване нарастват през 2016 г., като към края на годината те достигат 10.7 млрд лв. Увеличението на нетните активи на пенсионните фондове през годината е в резултат на постъпленията на вноски за осигуряващите се лица, които към края на 2016 г. са 4 472 676 души, и на положителния резултат от инвестирането на средствата по индивидуалните партиди. Възходящата тенденция при нетните активи се запазва, въпреки предоставеното право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Държавното обществено осигуряване.

  През 2016 г. е подготвен и проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С проекта се предлагат промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, като тя се доразвива и усъвършенства в няколко основни насоки:
  • усъвършенстване на изискванията към членовете на управителните и контролните органи;
  • усъвършенстване на изискванията към системите за управление на пенсионноосигурителните дружества;
  • развитие на функциите на банките-попечители;
  • усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
  • съобразяване на българското законодателство, уреждащо задължителните пенсионни схеми, с изискванията на Директива 79/7/ЕИО на Съвета относно постепенното прилагане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;
  • въвеждане на изискване за използване на идентификационен код на правния субект;
  • актуализиране на условията за придобиване на право на пенсия от универсалните пенсионни фондове;
  • повишаване на изискванията към осигурителните посредници;
  • облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
  • повишаване на прозрачноспа на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на осигурените лица;
  • усъвършенстване на производствата по издаване на разрешения и одобрения;
  • прецизиране на изискванията към финансовите отчети;
  • промени в уредбата на административнонаказателната отговорност и принудителните административни мерки;
  • регламентиране на съхраняването на документите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване;

  Един от подзаконовите нормативни актове, които Комисията е приела през 2016 г., е Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

  През отчетната 2016 г. не са постъпвали искания за издаване на лицензии, както и за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества и/или фондове за допълнително пенсионно осигуряване, за доброволно прекратяване на действащи дружества, както и не са констатирани основания за отнемане на издадени пенсионни лицензии от КФН. Предвид изложеното към края на 2016 г. броят на лицензираните пенсионноосигурителни дружества е 9, а броят на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - 29 пенсионни фонда, в т.ч. 9 универсални, 9 професионални, 9 доброволни и два доброволни пенсионни фонда по професионални схеми, като към 31.12.2016 г. единият от тях не осъществява дейност.

  Във връзка с промени в нормативната уредба в областта на допълнителното пенсионно осигуряване в КФН бяха образувани общо 48 производства по разглеждане на изменения и Допълнения в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. До края на 2016 г. по 47 от тях са постановени решения за одобрение на заявените промени. Също така през отчетния период са постановени 3 решения за одобрение на представени биометрични таблици, използвани в актюерските разчети на два универсални пенсионни фонда и на един доброволен пенсионен фонд и общо шест решения за одобрение на технически лихвен процент, приложим при определяне на размера на пенсиите съгласно чл. 169 и чл. 246, ал. 1 и 2 от КСО.

  С оглед на нормативно възложените правомощия на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", през 2016 г. са издадени:
  • 8 решения за определяне на минималната доходност от управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  • 1 решение за одобрение на промени в образеца на годишните извлечения от индивидуалните партиди на осигурените лица в професионален пенсионен фонд;
  • 1 решение за утвърждаване на технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2016 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

  Дистанционният надзор по отношение на допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява в две основни направления - ежедневен и периодичен надзор. Извършва се и мониторинг на интернет-страниците на ПОД.

  Ежедневният надзор се осъществява на база на ежедневно получаваните от ПОД и от банките-попечители справки за дейността на ФДПО. Периодичният надзор се осъществява на база месечни, тримесечни и годишни финансови отчети и справки за дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО. На база информацията от финансовите отчети и справки се изчисляват и анализират нормативните и общи финансови показатели за дейността на ПОД и ФДПО. Чрез нормативно определените показатели ежемесечно се следи за законосъобразното осъществяване на дейността на ПОД. Нормативно определените показатели са капиталова адекватност на ПОД, ликвидност на ПОД и ФДПО, отчислена инвестиционна такса за ПОД от ДПФ и ДПФ по ПС, такса управление от осигурителните вноски на ДПФ и ДПФ ПО ПС, резерв за гарантиране на минималната доходност за ФДЗПО. Ежемесечно се анализира ръста на активите и на осигурените лица във ФДПО, инвестициите и доходността на пенсионните фондове. Общите финансови показатели се изчисляват и анализират на годишна база. Тези показатели са свързани както с дейността на ПОД - собствен капитал, активи, приходи и разходи на ПОД, така и с дейността на ФДПО - активи, участници, инвестиции, доходност и доход на пенсионните фондове.

  През годината са извършвани и ежемесечни проверки на електронните страници на ПОД във връзка със спазването на разпоредбите на КСО и на изискванията към съдържанието на рекламните и писмени информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

  През годината от КФН е осъществяван интензивен мониторинг по отношение на отделни финансови инструменти в портфейлите на ФДПО, вземания от инвестиционни имоти, както и по отношение на капиталова адекватност и ликвидност на някои ПОД.

  През 2016 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 12.1% и в края на годината достигат 22.8 млрд.лв., като активите на всички дружества в небанковия финансов сектор отчитат положително изменение на годишна база. Най-голям принос от 7.0 пр.п. имат нетните активи на пенсионните фондове, следвани от ръста на активите на небанковите инвестиционни посредници (2.3 пр.п.), на застрахователните дружества (1.4 пр.п.), изменението на активите на колективните инвестиционни схеми и националните инвестиционни фондове (1.4 пр.п.) и ръста на активите на дружествата със специална инвестиционна цел (0.01 пр.п.). В резултат на тази положителна динамика ролята на небанковия финансов сектор в структурата на финансовото посредничество нараства, като активите на участниците в този сегмент достигат 19.8% от активите на целия финансов сектор у нас. Дълбочината на финансово посредничество общо за небанковия финансов сектор също нараства до 26.3% от БВП, като това е най-високата стойност от 2008 г. досега, Сред отделните сегменти, най-голям дял от БВП заемат нетните активи на пенсионните фондове (11.6%), следвани от пазарната капитализация на Фондовия пазар (10.5%) и активите на застрахователите (4.3%).

  Ръстът на нетните активи на пенсионните фондове се ускоря от 14.4% през 2015 г. на 15.2% през 2016 г, Увеличението на активите им се дължи както на постъпленията от осигурителни вноски, така и на положителния резултат от инвестирането на средствата, натрупани по индивидуалните партиди. В резултат от тази динамика пенсионните фондове продължават да са най-големият институционален инвеститор сред небанковия финансов сектор, като размерът на нетните им активи в края на годината възлиза на 10.7 млрд.лв. Относителният им дял в структурата на финансовото посредничество нараства с 0.7 пр.п и в края на годината възлиза на 9.4%,¬

  Нетните активи на управляваните от пенсионноосигурителните дружества (ПОД)фондове за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) нарастват през 2016 г., като към края на годината те достигат 10.7 млрд.лв. Увеличението на нетните активи на пенсионните фондове през годината е в резултат на постъпленията на вноски за осигуряващите се лица, които към края на 2016 г. са 4 472 676 души, и на положителния резултат от инвестирането на средствата по индивидуалните партиди. Възходящата тенденция при нетните активи се запазва въпреки предоставената право за промяна на осигуряването от фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) в Държавното обществено осигуряване (ДОО).

  Четири от действащите на осигурителния пазар дружества са част от международни финансови групи - "Ен Ен ПОД" ЕАД - NN Group N.V., ПОД „Алианц България" АД - ALLIANZ SE, ПОК ,Доверие" АД - Vienna Insurance Group AG и ПОК ,,ДСК - Родина" АД - ОТР BANK NYRT.

  При четири от лицензираните дружества има акционери, притежаващи пряко повече от 90 на сто от капитала.

  При балансовите активи на ПОД продължава тенденцията на нарастване, като в края на годината те достигат 349.2 млн.лв. (увеличение с 21.7% спрямо 2015 г.). Подобна динамика се наблюдава и при общия нетен финансов резултат на ПОД, който за 2016 г. възлиза на 58.6 млн.лв. - с 10.1 млн.лв. или с 20.9% повече в сравнение с общия нетен финансов резултат за 2015 г.

  Средната стойност на показателя капиталова адекватност за 2016 г. на всичките девет лицензирани пенсионноосигурителни дружества е 427.1%, което значително надхвърля нормативно определения минимален размер от 50% от минималния капитал.

  През 2016 г. по-голямата част от ПОД, поддържат високо равнище на капиталова адекватност. Средната стойност на показателя през 2016 г. се увеличава с 58.1 пр.п. в резултат на нарастване на капиталовата адекватност при шест дружества, а при останалите три капиталовата адекватност намалява. Основната причина за на капиталовата адекватност е отчетеният по-висок финансов резултат от сектора като цяло. Поради доближаването до критичния минимум на капиталовата адекватност на едно дружество, върху дейността му се осъществява интензивен мониторинг. Показателят по отделни дружества варира между 50.5% и 649.3%. Изключение правят две дружества, чиято капиталова адекватност достига 799.0% и 808.1%.

  Ликвидните средства на ПОД и на ФДПО надвишават нормативно регламентирания минимален размер, т.е. всички дружества и управляваните от тях фондове са в състояние да покриват текущите си задължения.

  Резервите за гарантиране на минималната доходност в УПФ и ППФ, заделени със средства на под към 31 декември 2016 г. възлизат на 119.6 млн.лв., като размерът им съответства на законовите изисквания. Същите са инвестирани в активи, които са оценени при спазване на регулаторната рамка.

  През 2016 г. отчетената рентабилност на собствения капитал е 23.9% средно за сектора спрямо 24.2% за 2015 г. Отчетеното намаление от -0.3 пр.п. се дължи на намаляването на рентабилността на пет ПОД, а на останалите четири рентабилността се увеличава. Диапазонът на рентабилността на собствения капитал за отделните ПОД е широк, най-ниската му стойност е (-17.6%), а най-високата е 63.8%.

  Степента на покритие на активите на управляваните ФДПО е в границите между 2.0% и 5.5%. Средната непретеглена стойност на показателя за 2016 г. се увеличава до 3.5% спрямо 3.4% за 2015 г. Изменението на стойността на показателя е разнопосочно при дружествата, като при три от тях стойността на показателя се увеличава, при пет намалява, а при едно се запазва спрямо предходната година. Общо за сектора е отчетено увеличение с 0.1 пр.п.

  Поради отчетения положителен текущ финансов резултат от дейността през 2016 г., всички дружества имат положителна рентабилност на активите с изключение на едно ПОД. Средната непретеглена стойност на показателя към края на 2016 г. е 13.6% спрямо 14.4% за 2015 г. Отчетено е намаление с -0.8 пр.п., като при седем под се наблюдава намаление на показателя и само при две - нарастване. 3а отделните дружества показателят рентабилност на активите на под е в широки граници между (-10.8%) и 34.2%.

  За годината всички дружества имат положителен ръст на активите с изключение на едно ПОД.

  Средната непретеглена стойност на показателя за ефективност на дейността на ПОД през 2016 г. е 143.0%, като спрямо 2015 г. се наблюдава нарастване от 3.1 пр.п. В сравнение с 2015 г. приходите на под от такси и удръжки на един участник в пенсионните фондове като цяло намаляват, като влияние върху това оказва намалението на размера на инвестиционната такса и на удръжката от всяка вноска за ДЗПО, произтичащи от влезлите в сила от 01.01.2016 г. промени в КСО. Разходите за дейността на под на един участник в управляваните пенсионни фондове намаляват с 0.04 лв. през 2016 г., като към края на годината те възлизат на 28.23 лв. спрямо 28.27 лв. през 2015 г. нарастването на участниците, а при едно дружество разходите се увеличават, а участниците намаляват. Стойността на показателя за отделните дружества е в границите между 16.26 лв. и 58.40 лв.

  Приходите от такси и удръжки на 100 лв. активи на фондовете към края на 2016 г. са между 1.25 лв. и 1.72 лв., като средната непретеглена стойност на показателя възлиза на 1.38 лв. спрямо 1.62 лв. през 2015 г. Стойността на показателя общо за всички дружества намалява с 0.24 лв., като всички дружества отчитат намаление на стойността на показателя. Разходите за дейността на 100 лв. активи на ФДПО за 2016 г. варират между 0.65 лв. и 1.85 лв., с изключение на едно дружество, което отчита 2.32 лв. Средната непретеглена стойност на показателя бележи намаление с 0.16 лв., като в края на 2016 г. възлиза на 1.32 лв. спрямо 1.48 лв. в края на 2015 г. При осъществения надзор върху дейността на ПОД във връзка с управлението на пенсионните фондове през 2016 г. не са установени отклонения от нормативните изисквания относно размера на преведените в полза на ПОД задължителни такси и удръжки.

  Инвестиционната такса в ДПФ през 2016 г. възлиза на 8.6% спрямо 8.7% за 2015 г. при законоустановена такса до 10%.

  През отчетната година размерът на балансовите активи на ФДПО нараства с побързи темпове спрямо предходната година. През 2016 г. балансовите активи на ФДПО са се увеличили общо с 15.2% на годишна база, докато през 2015 г. балансовите активи на ФДПО нарастват с 14.8%.¬

  Общият размер на балансовите активи на УПФ през годината нараства, като се отчитат влезлите в сила през 2015 г. изменения в нормативната уредба, а именно правото за промяна на осигуряването от УПФ в ДОО.

  Същото важи и за размера на балансовите активи на ППФ, предвид влезлите в сила от 01.01.2016 г. изменения в КСО с оглед въвеждане правото за еднократна промяна на осигуряването от ППФ във фонд "Пенсии" на ДОО.

  Пазарните дялове на отделните дружества на база размер на управляваните балансови активи на пенсионните фондове не се променят съществено през отчетната година. Пенсионноосигурителното дружество с най-голям пазарен дял заема 25.9% от управляваните балансови активи, а това с най-малък пазарен дял заема 1.1%.

  Наблюдаваните тенденции при балансовите активи се отчитат и при нетните активи. През 2016 г. нетните активи на ФДПО са се увеличили с 15.2% на годишна база, което е с 0.8 пр.п. повече в сравнение с ръста им през 2015 г.

  Към края на 2016 г. нетните активи на ФДПО са в размер 10.8 млрд.лв. Те показват общата стойност на задълженията към осигурените лица и представляват ключов индикатор за състоянието на системата за допълнително пенсионно осигуряване. Акумулираните към края на 2016 г. нетни активи се равняват на 11.6% от обема на БВП на страната".

  Брутните постъпления от осигурителни вноски във ФДПО през 2016 г. се увеличават с 3.9% спрямо постъпленията през 2015 г., като в абсолютен размер увеличението е най-осезаемо при УПФ - 64.7 млн.лв. или С 6.3%. Този ръст се дължи основно на включването на новоосигурени лица в пазара на труда. Приходите от осигурителни вноски през 2016 г.отчитат най-високата си стойност за последните пет години.¬

  Прираст на брутните постъпления от осигурителни вноски през 2016 г. е отчетен и при ППФ и ДПФПС, като нарастването е съответно с 6.9% и 0.9% спрямо 2015 г.

  За първи път през последните пет години е отчетено намаление (-19.1%) на осигурителните вноски при ДПФ на годишна база.

  Начислените и изплатени суми имат сумите, изплащани от ДПФ, чийто дял в общата стойност е 79.7% средно за последните пет години. В условията на развиващ се пазар на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България, който е във фазата на натрупване, съотношението "изплатени суми / постъпили средства" възлиза на 0.01 средно за периода 2012 г. - 2016 г., докато при ДПФ това съотношение е 0:60.

  Средната стойност на показателя за възвръщаемост на управляваните активи през 2016 г. за всички фондове е 0.05 с изключение на единственият осъществяващ дейност ДПФПС, за който показателят е 0.06 спрямо 0.01 през 2015 г.

  През 2016 г. участниците във ФДПО продължават да нарастват, макар с по-бавни темпове в сравнение с предходната година. През 2015 г. нарастването е било с 2.2%, а през 2016 г. е с 2.0%.

  Запазва се тенденцията на постепенно намаляване на пазарния дял на най-големите дружества.¬

  По отношение на структурата на разпределение на осигурените лица между ФДПО не се наблюдават съществени промени спрямо предходната година. В края на 2016 г.най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (80.0%), Лицата, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 13.4% и 6.4% в структурата на разпределение на осигурените лица. Най-малък остава делът на осигурените в ДПФПС - едва 0.2%.

  Прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през 2016 г., се увеличават общо с 15.7% спрямо 2015 г. и са на стойност 458.6 млн.лв.

  Абсолютната стойност на инвестираните средства на ФДПО в края на 2016 г. е 9.4 млрд.лв., което представлява 87.3% от балансовите им активи. Инвестираните средства на ФДПО през 2016 г. запазват тенденцията си на нарастване, като ръстът им спрямо предходната година е 10.7%. Запазва се и структурното разделение на инвестираните средства по видове фондове, като с най-висок относителен дял са УПФ (82.2%), следвани от ППФ (8.9%), ДПФ (8.8%) и ДПФПС (0.1%).

  Относителният дял на инвестициите в чужбина на ФДПО в периода 2012 г. - 2014 г. нараства от 41% до 53% от балансовите им активи. Средствата на ФДПО в чужбина са инвестирани в ценни книжа, регистрирани за търговия на регулирани пазари. Основна цел на управлението на активите на пенсионните фондове е нарастване в дългосрочна перспектива на тяхната стойност чрез постигане на доходност от инвестирането им. След отчетената през 2015 г. значително по-ниска среднопретеглена доходност в сравнение с предходните три години, през 2016 г. се постига доходност, чиито стойности се доближават до реализираните през 2013 г.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“

  Комисията по труда, социалната и демографската прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Годишен отчет за дейността на Комисия за финансов надзор за 2016 г., Годишен финансов отчет на Комисия за финансов надзор за 2016 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и Одитен доклад № 0400100817 на Сметна палата и становище за заверка на годишния финансов отчет на КФН за 2016 г., неразделна част от него, № 720-00-6.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума