Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/06/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 21 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието участваха генерал лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната, Ивайло Иванов, заместник-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП.

  Законопроектът беше представен от заместник-министърa на отбраната г-н Атанас Запрянов.

  Според мотивите на законопроекта, изменението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се налага с оглед на привеждането на негови разпоредби в съответствие с Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на Рамково споразумение за родителския отпуск.

  На 5 февруари 2016 г. Европейската комисия е стартирала пилотна процедура срещу Република България за несъответствие на разпоредбата на чл. 203, ал. 2 от ЗОВСРБ с Директива 2010/18/ЕС. Съгласно сроковете по процедурата България следва да уведоми Европейската комисия за обещаното изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България не по-късно от 31 юли 2017 г.

  Според вносителите на законопроекта, ако предлаганата промяна бъде приета от Народното събрание, ще се избегне възможността стартираната пилотна процедура на Европейската комисия да се превърне в официална процедура за нарушение срещу страната ни.

  Съгласно действащата разпоредба на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ военнослужещите жени ползват в пълен обем правата, произтичащи от общото трудово законодателство, свързани с ползването на различни видове отпуски за отглеждане на малко дете. Военнослужещите мъже могат да ползват само някои от тези видове отпуск и то при смърт, тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето. В този смисъл разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ не съответства на Директива 2010/18/ЕС поради обвързване на ползването на въведения с директивата родителски отпуск с условия, каквито не са предвидени в същата. В общото трудово законодателство на страната този родителски отпуск е регламентиран в чл. 167а от Кодекса на труда, като условията и редът за ползването му съответстват в пълна степен на Директива 2010/18/ЕС. Това налага изменение на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ в частта на отпуска по чл. 167а от КТ, като се предостави възможност на военнослужещите мъже да ползват този отпуск при условията и по реда, предвидени в общото трудово законодателство в страната. По този начин ще се осигури съответствието на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ с Директива 2010/18/ЕС.

  Предлаганото изменение ще осигури равни възможности на мъжете и жените военнослужещи да ползват родителския отпуск, въведен с Директива 2010/18/ЕС, при условията и по реда, въведени в общото трудово законодателство на страната, както и ще се постигне синхронизиране на националното право с Директива 2010/18/ЕС. Така ще се осигури и изпълнение на препоръката на Европейската комисия.
  Заместник-министър Ивайло Иванов представи становището на Министерството на труда и социалната политика, с което се изразява подкрепа за законопроекта.

  В проведената дискусия взеха участие народни представители Руслан Тошев и Хасан Адемов. Те изразиха удовлетворението, че с промяната на закона се осъществява равнопоставеност на правата на жените и мъжете военнослужещи във връзка с отглеждането на децата. Тази промяна дава възможност освен разширяването правата на мъжете военнослужещи, да се осигури равновесие между професионалния и личния живот на работещите в системата на отбраната. Не е за подценяване и това, че с промяната ще се избегне „наказателната“ процедура за неспазване препоръките на Европейската комисия.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и без гласове „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерски съвет на 12.06.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума