Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/09/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 09.08.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 7 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на търговското корабоплаване.

  На заседанието присъстваха, господин Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, капитан Живко Петров, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

  Законопроектът беше представен от заместник министър Велик Занчев, в частта му, отнасяща се до трудовите права на членове на корабните екипажи и на обслужващия персонал. След него в представянето на законопроекта се включи и капитан Живко Петров.

  Според вносителя на законопроекта основната цел на предлаганото изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване е да бъдат въведени част от изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. в българското законодателство. Това са тези изискванията, които се отклоняват от действащите в момента в страната законови разпоредби относно трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме и корабопритежателя.

  В нашето законодателство трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме и корабопритежателя са уредени в чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване и в Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. За неуредените в тези два акта въпроси субсидиарно приложение намират общите правила на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. През 2013 г. и в началото на 2014 г. са направени промени с цел съобразяване на българското законодателство с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда. В резултат от тези промени правилата, установени в Морската трудова конвенция от 2006 г. относно организацията на работното време на морските лица, работещи на борда на морски кораби, се прилагат и по отношение на морските лица, работещи на кораби, които плават под българско знаме по вътрешните водни пътища на Европа.

  В Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. се отчита спецификата в условията на труд и живот на борда на плаващи по вътрешните водни пътища кораби. Тя създава минимални стандарти по отношение организацията на работното време и здравословните и безопасни условия на труд на борда на кораба на т. нар. „мобилни работници“ – членове на корабните екипажи и на обслужващия персонал на пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа. Тези минимални стандарти са: максималната продължителност на работното време за приетия референтен период от 12 месеца; средната продължителност на работното време за 1 работна седмица; максималната продължителност на работния ден; минималната продължителност на междудневната и междуседмичната почивка; разпределението на ползването на почивките през ден. Тези стандарти бележат известни различия в сравнение с установените в българското законодателство. Освен това, за разлика от действащите в момента национални правила, съгласно които всички лица, работещи на борда на кораб като част от корабната команда, са членове на корабния екипаж, Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт разглежда и още една категория служители на борда – лицата от обслужващия персонал. Тази категория служители е характерна само за пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и включва камериери, готвачи и други служители, които нямат пряко отношение към управлението и експлоатацията на кораба като плавателно средство.

  Със законопроекта се предлагат разпоредби относно статута на капитана и на членовете на корабния екипаж, нова организация и допълване на нормите, регламентиращи трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме и корабопритежателя. Предлага се още създаването на нова норма, с която да бъде установено законовото съдържание на понятието „обслужващ персонал“. Също така се предлагат изменения, с които да се прилагат действащите и в момента законови правила за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, които са общоприложими, независимо дали става дума за член на екипажа на морски кораб, за член на екипажа на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, или за член на обслужващия персонал на пътнически кораб, плаващ по вътрешните водни пътища.

  С § 11 от законопроекта се предлага създаването на три нови разпоредби в – чл. 88в, чл. 88г и чл. 88д. Първата от тях урежда специфичните правила по отношение на трудовите правоотношения на членовете на екипажите на морски кораби С втората се регламентират специфичните правила по отношение на трудовите правоотношения на членовете на корабните екипажи и на обслужващия персонал на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. Последната възпроизвежда съществуващ и в момента текст, относно субсидиарната приложимост на действащото българско трудово законодателство.

  Пълното въвеждане на изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт следва да бъде извършено с приемане на необходимите изменения и допълнения на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

  Към законопроекта е изготвено Приложение №1, в което е разписана частичната предварителна оценка на въздействието на законопроекта. Освен това са приложени:

  1. Таблица за съответствие на българското законодателство с Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  2. Таблица за съответствие на българското законодателство с Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF).

  3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на решение на Министерски съвет за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване.

  След приключване на представянето на законопроекта и проведеното гласуване с резултати: 16 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, № 702-01-12, внесен от Министерски съвет на 09.08.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума