Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/09/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерски съвет на 18.07.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието участваха госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, експерти от министерства и институции, представители на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, представители на синдикални и работодателски организации, представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и др.

  Законопроектът беше представен от заместник-министърa на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
  Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и мотивите към него.

  Според мотивите на законопроекта предлаганите промени са свързани с промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, като се доразвива и усъвършенства в няколко основни насоки:

  Първата група промени са свързани с усъвършенстване на изискванията към членовете на управителните и контролните органи.

  Най-съществени са промените, с които ще се изисква подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, като по този начин според вносителите на законопроекта, се гарантира наличието на необходимите знания и умения в членовете на управителните и контролните органи на дружествата. Като с това се цели да не се допусне лошо управление на дружествата и фондовете, а от там и лошо управление на средствата на осигурените лица и пенсионерите. По отношение на изпълнителните директори и прокуристите се въвежда забрана за заемането на друга длъжност по трудов договор, освен в качеството им на преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти.

  Друга мярка, предвидена в законопроекта с цел усъвършенстване на корпоративното управление, е развитието на режима за издаване на предварително разрешение за придобиване на акционерно участие, което ще бъде 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество. Промените в уредбата се базират на въведените със законодателството на Европейския Съюз единни правила за предварителна оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор. За основа на предложените промени са използвани изискванията в Директива 2007/44/ЕО и в Директива 2009/138/ЕС.

  Втората група промени се отнасят до усъвършенстване на изискванията към системите за управление на пенсионноосигурителните дружества.
  Като част от мерките по засилване на надзора и законодателството в областта на небанковия финансов сектор е въведено задължението пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Подробно са уредени задълженията на управителния орган във връзка с нейното създаване и функциониране.

  Със законопроекта се развиват и детайлизират съществуващите задължения на банката-попечител за проверка на нарежданията на пенсионноосигурителното дружество за разпореждане със средствата на пенсионните фондове. Урежда се също и задължението й да сигнализира надзорния орган при установяване на нередности.

  Друг нов момент е усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В практиката по директно инвестиране на средствата на пенсионните фондове в инвестиционни имоти са констатирани редица проблеми. Пазарите на недвижими имоти се различават съществено от капиталовите пазари както по отношение на тяхната регулация, така и по отношение на прозрачността и ликвидността. Това обстоятелство се отразява върху справедливата оценка на инвестиционните имоти, а вследствие от това и върху стойността на средствата по партидите на лицата в пенсионните фондове. По тази причина в законопроекта е предвидено те да отпаднат като възможност за инвестиране на средствата на осигурените лица. Същевременно се увеличава лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.

  Със специални текстове се въвеждат изисквания за използване на идентификационен код на правния субект, което представлява международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари. Използването на такъв код значително ще подобри автоматизацията на обработката на данните за финансовите институции и ще улесни надзорната дейност и координацията между националните надзорни органи и компетентните органи на ЕС. Със законопроекта се въвежда изискване фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и пенсионноосигурителните дружества, които ги управляват, да се сдобият с новия код.

  Законопроектът предвижда промени, с които ще се въведат изисквания на законодателството на Европейския съюз. Предлага се норма за забрана на използване на пола като актюерски фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана от универсалните пенсионни фондове. С тази промяна ще се отговори на изискванията на Директива 79/ ЕИО на Съвета за постепенно въвеждане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в социалното осигуряване.

  Новост в законопроекта са променените дефиниции за „ръководна длъжност“, „група“, „предприятие-майка“ и „дъщерно дружество“.

  Към законопроекта е приложен формуляр за частична предварителна оценка на въздействието, изготвена от Министерството на финансите. Приложена е и Справка, която отразява становищата, получени след съгласуване по член 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация.

  След изразената подкрепа на законопроекта заместник-министърът на труда и социалната политика, госпожа Султанка Петрова, информира народните представители, че в министерството е сформирана работна група, в която участват експерти от Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, работодателските и синдикалните организации, пенсионноосигурителните дружества и представители на научните среди. Основаната задача на работната група е да подготви предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които да бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В тази връзка ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с видовете пенсионни плащания, които ще предоставят универсалните и професионалните пенсионни фондове, условията за достъп към тях, възможността за избор на отделните продукти и др.

  В Комисията бяха получени становищата на Българската стопанка камара,Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Съюза за стопанска инициатива, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националния осигурителен институт и Протокол № 12 от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено на 6 юли 2017 г. Към Протокола са прибавени разширените становища на социалните партньори.

  Всички партньорски организации подкрепят законопроекта по принцип и изказват несъгласие относно: - липсата на уредба на правата на осигурените лица във фазата на изплащане; - липсата на възможност на пенсионноосигурителните дружества да разработят различни пенсионни продукти в условия на конкуренция, в интерес на своите клиенти. Не е регламентирано съществуването на „мултифондовете“ като част от свободния избор на осигурените лица. Прекалено много са делегациите за наредби на Комисията за финансов надзор. Увеличена е административната тежест, като липсват обективни критерии за това. Размерът на глобите и санкциите е значително по-висок от размера на аналогичните застрахователни, кредитни и други финансови институции. Изключително високи и неясни са критериите към членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителните дружества, каквито изисквания не съществуват към органите на управление на други финансови институции. В част от становищата са направени конкретни предложения за корекции на текстове в предложения законопроект.

  В проведената дискусия взеха участие народни представители Ирена Димова, Хасан Адемов, Георги Гьоков, както и представители на пенсионните дружества, синдикалните организации на КТ “Подкрепа“ и КНСБ и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

  От изказаните мнения стана ясно, че направените промени ще засилят надзора и регулациите на пенсионноосигурителните дружества. Ще се въведат нови изисквания към управлението на дружествата, ще се повишат изискванията към осигурителните посредници и ще се усъвършенстват инвестиционните политики, провеждани от осигурителните дружества и фондовете, ще се развиват функциите на банките попечители. Тези промени, както и разпоредбите, въвеждащи изискванията на европейското законодателство, а именно Директива 79/7/ЕИО на съвета относно постепенното прилагане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване, биха могли да бъдат подкрепени.

  Според някои от народните представители е необяснимо и напълно неаргументирано внасянето на поредни изменения, които предизвикват определена нестабилност в осигурителните отношения и осигурителната система, а също така и по отношение на начина на пенсиониране и размера на пенсиите, както и във финансовия сектор. Още повече, че внесеният законопроект не разглежда най-важния момент, а именно начина на изплащане на пенсиите. В изказваните от народните представители становища също беше отбелязано, че в законопроекта не са намерили място промени, свързани с основни права на осигурените лица. В законопроекта съществуват повече санкциониращи елементи, а не контролиращи механизми; разпоредби, които не са в полза на инвестициите в имоти на дружествата и промяна на портфейлите им. Има много делегации към Комисията за финансов надзор, което е слабост на законопроекта.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерски съвет на 18.07.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума